Our Father, part 2. Vår Fader, del 2.

In the first post about the prayer “Our Father”, I indicated that there is a difference between praying before and after the cross. I wrote: “But the bloody cross then? Doesn’t that have any implications? We live after the cross and this prayer is taught by Jesus before Calvary.” In this post, I take a brief look at whether it is essential. There are some who say that we should not listen to Jesus in that He answered His apostles before His suffering on the cross. As if after the greatest event in history with the death and resurrection of the Son of God, there would be a significant change.

Click here to read the previous post in the series.

I have been waiting to write this post and tried to listen to God on the issue. But I must say that I have not received any testimony to write that we should not listen to the Messiah of God, the great King who was to come and has come. It is utterly foolish to think that we should rather listen to the apostle Paul, simply because he came after the cross and was called to all the nations and not only to the lost sheep of Israel. What I can see is that Jesus came to bring us back to God as our Father. He called God his Father and He said to Mary, after the resurrection but before the ascension, to in turn tell the apostles that He goes to His Father and your Father, my God and your God. So the idea was not just to bring us to God, but to God as our Father. Of course, this means that we can now say ABBA my father according to Romans 8:15. It’s not just about our Father, but my own Dad. He has now given birth to us, each one, we truly belong to His family. We did not do that then, but Israel was the firstborn of God, even though they, each and every one, were not new creations.

In addition, the difference is that the price is paid for everything we can ask for, including finances. Jesus said, “It is finished.” They looked forward to the cross, but we can look back at the cross. At the moment Jesus rose, God the Father confirmed that the price had been paid. The purchase price was enough to set humanity free and provide for it on all levels. However, we must continue to worship God, ask God for our daily bread, ask for forgiveness and forgive, ask God to help us in the challenge, which is temptations and what the evil one plots. That God, on the other hand, has revealed more and we better understand all parts of the prayer, I will develop in the next post. Both on the Mount of Transfiguration where Moses represented the law and Elijah the prophets, the glory of God came and overshadowed everything and then they could only see Jesus. It shows that something new is taking over, namely a new covenant. Or that the writer of Hebrews writes that God spoke in many ways through the prophets, but more recently through His Son. So the content is to keep listening to Jesus, the Messiah of God, and pray to the Father according to the prayer Jesus taught. Then of course we can pray in many other different ways, but that’s not what this series is about.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

I det första inlägget om bönen ”Fader vår” indikerade jag att det är skillnad på att be före och efter korset. Jag skrev: ”Men korset då? Har inte det någon implikation? Vi lever ju efter korset och denna bön undervisar Jesus om före Golgata.” I detta inlägg gör jag ett kort nedslag om huruvida det är väsentligt. Det finns ju vissa som menar att vi inte ska lyssna på Jesus i det att Han svarade sina apostlar före sitt lidande på korset. Som om det efter historiens största händelse med Guds Sons död och uppståndelse skulle skett en betydande förändring.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien.

Jag har väntat med att skriva detta inlägg och försökt att lyssna in Gud i frågan. Men jag ska säga att jag inte fått något vittnesbörd om att skriva att vi inte ska lyssna på Guds Messias, den store Konungen som skulle komma och har kommit. Det är ju urbota dumt att tro att vi hellre ska lyssna på Paulus aposteln, enbart för att han kom efter korset och var kallad till alla folk och inte enbart till Israels förlorade får. Det jag kan se är att Jesus kom för att föra oss tillbaka till Gud, som vår Fader. Han kallade Gud sin Fader och Han sade, efter uppståndelsen men före upphöjelsen, till Maria att i sin tur säga till apostlarna att Han går till sin Fader och er Fader, min Gud och er Gud. Så tanken var inte bara att föra oss till Gud, men till Gud som vår Fader. Självklart innebär det att vi nu kan jag säga ABBA min pappa enligt Romarbrevet 8:15. Det handlar inte bara om vår Fader, men min egna Pappa. Han har nu fött oss, var och en på nytt, vi tillhör verkligen Hans familj. Det gjorde vi inte då, utan Israel var Guds förstfödde, även om inte heller de, var och en, var nya skapelser.

Dessutom är skillnaden att priset är betalt för allt vi kan be om inklusive finanser. Jesus sade ”det är fullbordat”. De tittade framåt mot korset , men vi kan titta tillbaka på korset. I det ögonblicket när Jesus uppstod bekräftade Gud Fadern att priset var betalt. Köpensumman var till fyllest för att sätta mänskligheten fri och försörja den på alla plan. Däremot ska vi fortsätta tillbe Gud, be Gud om vårt dagliga bröd, be om förlåtelse och förlåta, be Gud hjälpa oss i utmaningen, som frestelser och den onde innebär. Att Gud däremot uppenbarat mer och vi förstår bättre alla delar i bönen, det ska jag utveckla i nästa inlägg. Både på förklaringsberget där Moses representerade lagen och Elia profeterna, så kom Guds härlighet och överskylde allt och sedan kunde de bara se Jesus. Det visar att något nytt tar över, nämligen ett nytt förbund. Eller att Hebreerbrevets författare skriver att Gud talade på många sätt genom profeterna, men i den sista tiden genom Sin Son. Så kontentan är att fortsätta att lyssna på Jesus, Guds Messias, och be till Fadern i enlighet med den bön Jesus lärde ut. Sen kan vi förstås be på många andra olika sätt, men det är inte vad denna serie handlar om.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

3 thoughts on “Our Father, part 2. Vår Fader, del 2.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s