Train yourself for godliness. Öva dig i Gudsfruktan.

If you have a plan for physical exercise, how much more should you have a plan for practicing godliness? Also, if you check off your weekly physical exercise schedule, how much more important is it to tick off your God-fearing exercise schedule? Or, of course, the essential thing is that you practice the fear of God, as well as that you actually train your physical body.

‭‭1 Tim 4:7-8‬ ‭ ”Have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather train yourself for godliness; for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come.”

The Bible verse above indicates that we should stay away from or completely reject godless myths and legends and instead practice the fear of God. The fear of God means reverent worship of God and refers to a life of holiness that pleases Him. Taking on myths or exercising physically doesn’t lead you far nor correctly. Practicing the fear of God, on the other hand, gives God’s life here and now and also into eternity. If we indulge in our physical bodies to the point that we do not have time to practice the fear of God, it is pernicious. Our physical bodies are perishable and will not take us to the next phase. Transferring to the next step also requires faith in the heart and perseverance. Here practicing the fear of God comes into its place. Admittedly, the perishable body can be clothed with imperishability and immortality, if we have the grace to experience the rapture when Jesus brings home His bride. Otherwise, without faith in our human heart, we will soon rot away as our spirit leaves the body and hell becomes our abode.

Dealing with fables & myths is godless and only creates confusion and division. So in addition to rejecting this and devoting ourselves to the fear of God, we must realize that training the body can provide some short-term benefits. Let us train our physical bodies to glorify God, so that we have a body that gives us the right to live here on earth. But above all, let us practice the fear of God and gain eternal life, but also experience the life of God here and now. Let us stand still and reflect that the Lord is God (Ps 46:11) and come before His throne in holy fear and listen. Honor Him with our time and give Him the opportunity to speak to us in the midst of the noise of this world. It’s not all about what we should say to God, how beautiful we should worship Him, or how we should tell others how much we have prayed. The important thing is to come before the God of heaven, who is our Father, and give Him due respect and reverence. Give Him the first place “No. 1” in our lives, and let fellowship with Him take its time. So that we succeed in standing still and therefore can consider that He is God. Then there is the possibility that we really hear Him and are able to discern His will.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Om du har en plan för fysisk träning, hur mycket mer bör du inte ha en plan för övning av Gudsfruktan? Dessutom om du bockar av ditt veckoschema för fysisk träning, hur mycket mer väsentligt att bocka av ditt schema för övning av Gudsfruktan? Eller det essentiella är naturligtvis att du övar dig i Gudsfruktan, liksom att du faktiskt tränar din fysiska kropp.

1 Tim 4:7-8 ”Håll dig borta från de gudlösa, gamla myterna. Öva dig i stället i gudsfruktan. Fysisk träning är bra på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt. Den innebär ju ett löfte om liv både i den här världen och i den kommande.”

Bibelordet ovan pekar på att vi ska hålla oss borta från eller helt avvisa gudlösa myter och sägner och istället öva oss i Gudsfruktan. Gudsfruktan innebär vördnadsfull tillbedjan av Gud och avser ett liv i helighet som behagar Honom. Att ta till sig myter eller att träna fysiskt leder varken långt eller rätt. Att praktisera Gudsfruktan ger däremot Gudsliv här och nu och även in i evigheten. Om vi ägnar oss åt våra fysiska kroppar till den grad att vi inte har tid att öva oss i Gudsfruktan är det fördärvligt. Våra fysiska kroppar är förgängliga och kommer inte att ta oss till nästa fas. Transfer till nästa fas kräver även tro i hjärtat och uthållighet. Här kommer praktisk övning i Gudsfruktan till sin rätt. Visserligen kan den förgängliga kroppen iklädas oförgänglighet och odödlighet i ett nu, om vi får nåden att uppleva uppryckandet när Jesus hämtar hem sin brud. I annat fall utan tro i vårt människohjärta ruttnar vi snart bort då vår anda lämnar kroppen och helvetet blir vår hemvist. 

Att ägna oss åt fabler & myter är gudlöst och skapar enbart förvirring och splittring. Så förutom att avvisa detta och ägna oss åt Gudsfruktan så ska vi inse att träning av kroppen kan ge viss kortsiktig nytta. Låt oss träna våra fysiska kroppar för att ära Gud, så att vi har en kropp som ger oss rätten att leva här på jorden. Men framförallt låt oss öva oss i Gudsfruktan och vinna det eviga livet, men även erfara gudslivet här och nu. Låt oss stilla oss och besinna att Herren är Gud (Ps 46:11) och komma inför Hans tron i helig fruktan och lyssna. Hedra Honom med vår tid och ge Honom möjlighet att tala till oss mitt i denna världens brus. Allt handlar inte om vad vi ska säga till Gud, hur vackert vi ska tillbe Honom, eller hur vi ska berätta för andra om hur mycket vi har bett. Det viktiga är att komma inför himlens Gud, som är vår Fader, och ge Honom tillbörlig respekt och vördnad. Ge Honom den första platsen ”nr 1” i våra liv, och låta gemenskapen med Honom få ta sin tid. Så att vi lyckas stilla oss och därmed kan besinna att Han är Gud. Då finns möjlighet att vi verkligen hör Honom och har möjlighet att urskilja Hans vilja.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s