Do not be discouraged. Var inte modlös.

If you feel that you lack courage and a darkness is trying to both push you down and keep you down, then you should know that it is not from God.  It’s probably an evil spirit trying to make life miserable for you.  The Bible says that we should resist the evil one standing fast in faith and he must flee from us.  How much more and easier his gang, the unclean spirits?  God is only good and has given us a Spirit of power, love and self-control. 

2 Timothy 1:7 AMP
”For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but [He has given us a spirit] of power and of love and of sound judgment and personal discipline [abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control].”

God wants to give you and me all the power we need and He is truly a God of power.  He can do anything big and strong in you and through you. Never be tricked by the lie that you are powerless.  Of course, you can lack power, but in that case you can pick up some more.  Proverbs in the OT says that if you become discouraged when distress arises, you lack the necessary power.  This means that if you lose heart when you are in distress, it is because you do not have enough power.  But then the NT continues to say that you can draw strength from Jesus.  You can simply feel weak in yourself and that’s okay, because you are not alone.  You can become stronger in Him who gives you strength and be empowered by the grace that is in Christ Jesus.  You can do this time and time again.

So in addition to being the Spirit of power, God is also the Spirit of love.  How could He be otherwise?  He is love Himself, yes He is love.  This is not a romantic love according to the Harlequin novels, but the selfless outgiving love God proved when He sent His only Son, and Jesus took up the commission and was born on this earth.  Until He finally died in our place and the Holy Spirit then raised Him from the dead.  This is a fact we can always lean on in faith.  We can experience the love of God, because He first loved us.  We can also love others with that same love, as He has poured into our hearts through His Spirit.  Then all this power and supreme love is housed in a framework of self-control.  We do not have to lose our composure, the concepts or go crazy in any way.  Even if we are to be fools for Jesus, we shouldn’t climb the walls.  Simply stay calm and balanced in God’s peace.  This is the Spirit that God has given us.

So when you experience discouragement, hopelessness or depression, it is not from God and does not come from the Spirit He has given you.  Then stand up tall and resist the spirit of discouragement, which has absolutely nothing to do with you.  God has given you a future and a hope, and has thoughts of peace for you.  Cry out to Him and He will answer you and tell you great and incomprehensible things you do not yet know.  So do not give up!  Resist the enemy and he must flee.  Gain strength from God again and again and cry out to Him, and see a blessed future unfold before your very eyes.  A future without anxiety and depression.  A future where you are tenderly carried by God as on eagles wings.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Om du känner att du saknar mod och ett mörker försöker både trycka ner dig och sänka dig, så ska du veta att det inte är från Gud. Det är troligen en ond ande, som försöker göra livet surt för dig. Bibeln säger att vi ska stå emot den onde fasta i tron och han måste fly från oss. Hur mycket mer och lättare hans anhang, de orena andarna? Gud är enbart god och har gett oss en Ande av kraft, kärlek och självbehärskning.

2 Tim 1:7 SKB 
”För Gud gav oss inte en rädslans (skygghetens, blyghetens, försagdhetens, lättskrämdhetens, ängslans, feghetens) ande, utan kraft (styrka, möjlighet) och kärlek (som är osjälvisk och utgivande) och ett lugnt, välbalanserat sinne (självkontroll, disciplin).”

Gud vill ge dig och mig all den kraft vi behöver och Han är verkligen en Gud av kraft. Han kan göra vadsomhelst stort och starkt, i dig och genom dig. Gå aldrig på lögnen att du är kraftlös. Visst kan du i och för sig sakna kraft, men i så fall kan du hämta ny. Ordspråksboken i GT säger att om du blir modlös då nöd faller på, så saknar du nödig kraft. Med det menas att om du tappar modet när nöd drabbar dig, så beror det på att du inte har tillräcklig kraft. Men då fortsätter NT säga att du kan hämta kraft från Jesus. Du kan helt enkelt känna dig hur svag som helst i dig själv och det är okay, eftersom du inte är ensam. Du kan bli starkare i Honom som ger dig kraft och hämta kraft från den nåd som finns hos Kristus Jesus. Detta kan du göra gång på gång och ständigt. 

Så förutom att Gud är krafts Ande, så är Han också kärleks Ande. Hur skulle Han kunna vara annat? Han är kärleken Själv, ja Han är kärlek. Detta är ingen romantisk kärlek enligt Harlekinnovellerna, men den osjälviska utgivande kärleken Gud bevisat när Han sände sin ende Son, och Jesus tog uppdraget och lät sig födas på denna jord. För att sedan slutligen dö i vårt ställe och den Helige Anden uppväckte Honom från de döda. Detta är ett faktum vi alltid i tro kan luta oss mot. Vi kan både uppleva och erfara kärleken från Gud, då Han först har älskat oss. Vi kan dessutom älska andra med den kärleken, då Han utgjutit den i våra hjärtan genom sin Ande. Sedan är all denna kraft och högstående kärlek inrymd i en ram av självbehärskning. Vi behöver inte tappa fattningen, koncepterna eller bli tokiga på något sätt. Även om vi i och för sig ska vara dårar för Jesus, så ska vi inte klättra på väggarna. Håll dig helt enkelt lugn och balanserad i Guds frid. Detta är den Ande som som Gud har gett oss. 

Så när du upplever modlöshet, hopplöshet eller depression så är det inte från Gud och härrör inte från den Ande Han har gett dig. Ställ dig då upp i hela din höjd och stå emot modlöshetens ande, som inte har något alls med dig att göra. Gud har gett dig en framtid och ett hopp, och har fridens tankar för dig. Ropa till Honom så ska Han svara dig och berätta stora och ofattbara ting du ännu inte känner till. Så ge inte upp! Stå emot fienden och han måste fly. Hämta gång på gång kraft hos Gud och ropa till Honom, och se en ny framtid vecklas ut framför dina ögon. En framtid utan ångest och depression. En framtid där du ömt är buren av Gud såsom på örnvingar. 

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

3 thoughts on “Do not be discouraged. Var inte modlös.

  1. Reblogged this on jjsgon and commented:
    Perfect word for the times we are living in, where many are letting themselves be enslaved by fear. The Holy Spirit reveals that what is in us is greater than what is in the world !!!!

    Like

  2. Perfect word for the times we are living in, where many are letting themselves be enslaved by fear. The Holy Spirit reveals that what is in us is greater than what is in the world !!!!. Thanks for sharing

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s