Love yourself. Älska dig själv.

Jesus says in the Gospels ”Love your neighbor as yourself”. To be able to do this selflessly, I have to start by loving myself. Otherwise it will be difficult to love someone like myself, that is, if I despise or hate myself. But the law actually requires that I first love God out of all my everything. It goes before and feels incredibly great and even more impossible. Jesus has now also given us a new commandment and that is to love my brothers and sisters in Christ, as He has loved us. He loved us by washing our feet like a slave and dying in our place to redeem us from the sin that was a real hindrance to us. This is where it starts to heat up. Now a real miracle is needed! Maybe I can humble myself and become your slave, but to die for you…?

The one who does not love
do not know God
for God is love

He not only has love
He not only was love
He not only loved
He not only loves

but He is
love Himself
in person

It can be difficult to choose, to love oneself before others. It feels so selfish. But the point is to do it to be able to function as a person and to love others. But it is still the wrong approach, regardless of selfishness or not. It is God who first loved. So it is about letting Him love us, thus receiving His love and loving Him back. To put Him and His love first. Then you fill up your tanks and inhale to be able to exhale. So it’s actually not selfish at all.

Jesus commanded us, as I said, to love one another as He loved us. So we must give our lives for each other. It may really seem impossible. The first thing we did as Christians was to die in the baptism, and now it is important to continue to die. So becoming like a slave or dying as a living sacrifice on the altar become entirely possible. In addition, we must always put God first. Thus the impossible becomes possible as through a miracle. Lean against Him and do not love by your own power, but give of the love He has poured out into your heart through His Holy Spirit.

Mark 12:28-31‬ ‭
‭‭John 13:34-35‬ ‭
‭‭1 John‬ ‭4:7-8‬
‭‭1 Joh‬n 4:19‬ ‭

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Jesus säger i evangelierna ”Älska din nästa, som dig själv”. För att osjälviskt kunna göra det, måste jag börja med att älska mig själv. Annars blir det ju svårt att älska någon som mig själv, alltså om jag föraktar eller hatar mig själv. Men lagen kräver faktiskt att jag först älskar Gud av hela mitt allt. Det går före och känns oerhört stort och än mer omöjligt. Jesus har nu dessutom gett oss ett nytt bud och det är att älska mina trossyskon, som Han har älskat oss. Han älskade oss genom att tvätta våra fötter som en slav och dö i vårt ställe för att lösa oss från synden som låg oss i fatet. Här börjar det brännas. Nu behövs ett riktigt mirakel! Kanske jag kan ödmjuka mig och bli som din slav, men att dö för dig…?

Den som inte älskar
känner inte Gud
för Gud är kärlek

Han inte bara har kärlek
Han inte bara var kärlek
Han inte bara älskade 
Han inte bara älskar

men Han är
kärleken Själv
i hög person

Det kan vara svårt att välja, att älska sig själv före andra. Det känns så själviskt. Men poängen är att göra det för att kunna fungera som människa och att kunna älska andra. Men det är ändå fel ansats, oavsett själviskhet eller inte. Det är Gud som först älskat. Så det handlar om att låta Honom älska oss, att således ta emot Hans kärlek och älska Honom tillbaka. Att sätta Honom och Hans kärlek först. Då fyller man på sina depåer och andas in för att kunna andas ut. Så det är faktiskt inte alls själviskt. 

Jesus befallde oss som sagt att dessutom älska varandra, såsom Han älskade oss. Så vi ska således ge våra liv för varandra. Det kan verkligen tyckas omöjligt. Men som sagt vi dog ju i dopet det första vi gjorde som kristna, nu gäller det att fortsätta att dö. Så att bli som en slav eller att dö som ett levande offer på altaret blir fullt möjligt. Dessutom ska vi alltid sätta Gud först. Alltså blir det omöjliga möjligt såsom genom ett under. Luta dig emot Honom och älska inte av egen kraft, men ge av den kärlek Han utgjutit i ditt hjärta genom Sin Helige Ande.


‭‭Mark 12:28-31‬ ‭
‭‭Joh 13:34-35‬ ‭
‭‭1 Joh‬ ‭4:7-8‬
‭‭1 Joh‬ ‭4:19‬ ‭

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Cliquez ici pour lire le précédent poste dans la série.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s