Angel trumpets. Änglatrumpeter.

It all started with the redesign of our beautiful skylights, which provide a view of the sky. The modern construction had been shown to cause moisture damage to some house owners. A talkative man rang the doorbell and turned out to be the spider in the web for the renovation. He suddenly prophesied about angel trumpets in our kitchen lamp. The magnificent lamp from IKEA hangs tastefully and dramatically in the kitchen with about 5 meters in ceiling height. The man really liked to talk and could even be thought to touch on the subject, which would unequivocally lead to the glad tidings of Jesus Christ. He would listen to the message of joy that the angels brought about 2,000 years ago, when the Messiah was born on earth. It turned out, however, it was not something he neither wanted to listen to nor pay attention to. After the renovation was completed, a neighbor came who had an abundance of a flower called “angel trumpets”. She wanted to give me several young plants and I could not refuse the generous offer.

The potted plant angel trumpet turned out in our opinion to be quite ugly. It was mostly large green everyday leaves. Peter and I talked about how good it was to throw away the ugly plant, which also did not seem to produce any flowers that would look like the angel trumpets in our lamp. But just then, some buds grew out like large envelopes and would probably hide the beautiful flowers. After many ifs and buts and a long time, the shells hatched like eggs and the flower popped out. It did not turn out to be too pretty, although one could see the resemblance to an angel trumpet. We kept talking about throwing the plant away. But every time we did, it was as if the plant wanted to tell us, look at me how cute I am. It always did something new. Tried to show off its best side, so that it would live. Either a new bud was discovered, or a flower envelope burst out, or several flowers bloomed in all their glory. The plant is simply so sweet and wants us to let it live.

To us who are alive, the angel’s joyful message about the Messiah smells of life to life, but to the dead they are perceived as death to death. They do not care how sweet the flower is or how good God is, except when it is their time and they are to be saved. Yet the angels prophesy a glad tidings of mercy from the highest authority in the universe. They cry out to be reconciled to God by accepting His gift Jesus Christ. But then finally the whole plant looked withered, with only one flower in bloom. It was hideous and we decided to throw it out finally. Just as the day comes when the angels’ message cries out to them “judgement”. It is in a barren climate and the difficulty of receiving is increasing. Antichrist and anti-Christian forces will distort everything the angels prophesy, just as they have done up til now.

Listen little man & woman, listen every soul, hear the glad tidings of Jesus Christ. No matter how sweet or intelligent you try to prove yourself. One day we are born and one day we die, in between is a cross. That cross is not ours, but Jesus who died for all of us a mediator’s death. We have all sinned and we must all die, but the Son of God is a bridge into the presence of God. He died in our place, as long as you believe and accept that gift from the highest authority in the universe. Power emanates from God and you little man & woman need to listen and bend your knees. Say yes! And you get to live. Do not let your fate be like our angel’s trumpet.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Allt startade med att våra snygga takfönster, som ger en utblick mot himlen skulle göras om. Den coola konstruktionen hade visat sig ge fuktskador för vissa husägare. En pratsam man ringde på dörren och visade sig vara spindeln i nätet för renoveringen. Han profeterade plötsligt om änglatrumpeter i vår kökslampa. Den pampiga lampan från IKEA hänger smakfullt och dramatiskt i köket med cirka 5 meter i takhöjd. Mannen gillade verkligen att prata och kunde till och med tänkas snudda vid ämnet, som otvetydigt skulle leda till det glada budskapet om Jesus Kristus. Han skulle få lyssna på det glädjebud änglarna kom med för cirka 2000 år sedan, när Messias föddes på jorden. Det visade sig dock inte var något han varken ville lyssna på eller ge uppmärksamhet åt. Efter renoveringen var klar kom en granne som hade överflöd på en blomma som heter ”änglatrumpeter”. Hon ville ge mig flera unga plantor och jag kunde inte tacka nej till det generösa erbjudandet.  

Krukväxten änglatrumpet visade sig i vårt tycke vara ganska ful. Det var mest stora gröna alldagliga blad. Peter och jag pratade om att det var lika bra att slänga den fula plantan, som inte heller verkade ge några blommor, som skulle se ut som änglatrumpeterna i vår lampa. Men precis då växte några knoppar ut som stora höljen och skulle troligen gömma de vackra blommorna. Efter många om och men och lång tid kläcktes höljena som ägg och blomman tittade ut. Den visade sig inte vara alltför fager, även om man kunde se likheten till en änglatrumpet. Vi fortsatte prata om att slänga plantan. Men varje gång vi gjorde det var det som om plantan ville säga till oss, se på mig så söt jag är. Den gjorde alltid något nytt.  Försökte visa sig från sin bästa sida, så att den skulle få leva. Antingen uppdagades en ny knopp, eller sprack ett blomhölje ut, eller blommade flera blommor i all sin prakt. Plantan är helt enkelt så söt och vill att vi ska låta den leva. 

För oss som är levande doftar ängelns glädjebudskap om Messias av liv till liv, men för de döda uppfattas de som död till död. De bryr sig inte om hur söt blomman är eller hur god Gud är, förutom när det är deras tid och de ska bli frälsta. Ännu profeterar änglarna ett glatt budskap om nåd från högsta instans i universum. De ropar ut låt försona er med Gud genom att acceptera Hans gåva Jesus Kristus. Men sen såg slutligen hela plantan vissen ut, med bara en utblommad blomma. Den var anskrämlig och vi bestämde att helt sonika kasta ut den. Precis som dagen kommer när änglarnas budskap ropar dom. Det är i ett kargt klimat och svårigheten att ta emot ökar. Antikrist och antikristliga krafter kommer att förvränga allt som änglarna profeterar, precis som de hittillsvarande gjort.  

Lyssna lilla människa, lyssna varje själ, hör det glada budskapet om Jesus Kristus. Spelar ingen roll hur söt eller intelligent du försöker att visa dig vara. En dag föds vi och en dag dör vi, däremellan står ett kors. Det korset är inte vårt, men Jesus som dog för oss alla en medlares död. Alla har vi syndat och alla måste vi därför dö, men Guds Son är en bro in i Guds närvaro. Han dog i vårt ställe, bara du tror och accepterar den gåvan från universums högsta instans. Från Gud utgår makt och du lilla människa behöver lyssna och böja dina knän. Säg ja! Och du får leva. Låt inte ditt öde bli som vår änglatrumpets.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s