What is demanded to be a disciple of Jesus? Vad krävs för att vara Jesu lärjunge?

All ! The answer is that everything is required to be a disciple of Jesus. It certainly costs nothing, as it is a free gift to you and me. But Jesus paid with His life. God gave His best, His only Son to die the death of a criminal on the cross. He suffered and gave His utmost to the last drop of blood and the last breath. Therefore, it became free for us, but at the same time everything is required.

I must love Jesus more than my husband, my children and everyone else. I must be willing to die for my faith, every day. I have to think through if I have everything required and am willing to give up everything of my own. So that I do not stop building the tower, or pray for peace, when enemy troops are more powerful than mine. I should not shout for joy for a short time, but when problems and suffering arise for the sake of the word stop and step back (as in soil number 2). Not like at the wedding party first, say yes, but when the wedding 1 year later is to say no, for I must work, take care of my belongings or get married. That is, worries about the good of this life (as in soil number 3). No, what is required are two things, that I take up my cross and that I follow Him. If I just carry my cross, but do not follow Him, that is not enough. If I just follow Him, but do not carry my cross, that is not enough neither.

Say I choose a nice gold cross, or one with sparkling diamonds, or the latest design, or so big that it stands out in the eyes of others. I carry the cross and instead of pointing to Jesus, it glorifies me. I do not humble myself, but I am lifted up to the skies. “What a humble Christian who can bear the great and heavy cross, or what a modern Christian who adapts and becomes like the world to reach it.” Or I really carry my cross, I am willing to die for my faith, I die to my own, I lay down my self-will for His will, but I do not follow Him. I live my earthly life just like everyone else in the rat race. I do not have Jesus before my eyes, my life does not revolve around Him, except that I sweep the earth and apologize for my own existence and ask forgiveness for everything I do wrong, but I do not worship Jesus, I do not follow Him. My life revolves around myself and my special cross. Or I follow Him out, in and up, but I do not take up my cross, I do not live a life of sanctification, where I lay down my own. Although I follow Jesus and worship Him and have Him before my eyes, but at the same time I keep my own life, my self-will. I go out and make disciples, I seek the person of peace, I am with others in the church and I look up to Him, but I have not humbled my heart.

Is the cross an execution tool or is it an idol? Do others see the cross, you or do they see Jesus? Let us realize that the cross we carry is Jesus’ bloody cross and not a nicely designed blingy cross with diamonds, nor is it large and powerful. It is about giving your life and following Jesus. To listen to Him and follow Him in His footsteps. Have you given up everything? Both to love yourself or yours, or everything you own and have? Have you calculated the cost? Have you realized that it is about a following, not about believing and being baptized and then living your own life? In that case, be a salt that cleanses, preserves and gives good taste. Let us give off a fragrance of life to life for those who live, or death to death for, those who have not yet received life. Let’s make a difference. Pick up your cross and start following Jesus for real! Stop spending your life finding the perfect cross. To have a cross that everyone can see when they come home to us, or to have a cross tattooed on their arm, or to get a super expensive cross, so that everyone can tremble with admiration. No, the cross should not be seen on the outside, but when it really matters. Then it is about standing up for the truth and confessing Him before the people and choosing the guillotine rather than denying Him.

It is something that needs to happen on the inside, you have decided, you choose every day to continue to pick up and carry your cross, to be dead to the world, and that the world is dead to you, that Jesus comes first and it is on His half of the field. This is about winning and scoring goals in the cross on the right side. That after one has taken up their cross, look up to Him who was crucified, but is risen. He who died a vicarious death, the death of a criminal, and to follow Him. He goes out to the lost, and we continue going out with Him. He leaves the 99 and saves the only lost sheep, so that it is not lost forever. Following Him is not just about being with Him, worshipping Him, putting your faith and trust in Him, but following in His footsteps to the lost sheep. To make disciples who make disciples, to simply bear fruit that lasts forever. What can we take with us? Eternal souls, faith, hope and love. No blindly crosses in gold bling or nicely designed crosses.

”Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple.” Luke‬ ‭14:27‬ ‭

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Allt! Svaret är att allt krävs, för att vara en Jesu lärjunge. Det kostar visserligen inget, då det är en fri gåva till dig och mig. Men Jesus betalade med Sitt liv. Gud gav Sitt bästa, Sin ende Son att dö en brottslings död på korset. Han led och gav sitt yttersta till sista blodsdroppen och sista andetaget. Därför blev det gratis för oss, men samtidigt krävs allt. 

Jag måste älska Jesus mer än min man, mina barn och alla andra. Jag måste vara villig att dö för min tro, varje dag. Jag måste tänka igenom om jag har allt som krävs och är villig att ge upp allt mitt eget. Så att jag inte slutar att bygga tornet, eller ber om fred, när fiendens trupper är mäktigare än mina. Jag bör inte skrika av glädje en kort tid, men när problem och lidande dyker upp för ordets skull tagga ner och backa (som i jordmån nummer 2). Inte heller som på bröllopsfesten först tacka ja, men när bröllopet 1 år senare ska stå tacka nej, för att jag ska jobba, ta hand om mina ägodelar eller gifta mig. Det vill säga bekymmer och oro över detta livets goda (som i jordmån nummer 3). Nej, det som krävs är 2 saker, att jag tar upp mitt kors och att jag följer Honom. Om jag bara bär mitt kors,  men inte följer Honom så räcker inte det. Om jag bara följer Honom, men inte bär mitt kors så räcker inte det. 

Säg att jag väljer ett snyggt guldkors, eller ett med gnistrande diamanter, eller senaste designen, eller så stort så att det sticker i ögonen på andra. Jag bär korset och istället för att peka på Jesus, så förhärligar det mig. Jag ödmjukar mig inte, men jag höjs upp till skyarna. ”Vilken ödmjuk kristen som klarar av att bära det stora och tunga korset, eller vilken modern kristen som anpassar sig och blir som världen, för att nå den.” Eller jag bär verkligen mitt kors, jag är villig att dö för min tro, jag dör till mitt eget, jag lägger ner min egenvilja för Hans vilja, men jag följer inte Honom. Jag lever mitt jordiska liv precis som alla andra i ekorrhjulet. Jag har inte Jesus framför mina ögon, mitt liv kretsar inte kring Honom, förutom att jag sopar jordgolv och ber om ursäkt för min egen existens och förlåtelse för allt jag gör fel, men jag tillber inte Jesus, jag följer inte Honom. Mitt liv kretsar kring mig själv och mitt speciella kors. Eller jag följer Honom ut, in och upp, men jag tar inte upp mitt kors, jag lever inte ett liv i helgelse, där jag lägger ner mitt eget. Jag följer visserligen Jesus och tillber Honom och har Honom framför mina ögon, men samtidigt behåller jag mitt eget liv, min egenvilja. Jag går ut och gör lärjungar, söker fridens person, jag är med andra i församlingen och jag ser upp till Honom, men jag har inte ödmjukat mitt hjärta.

Är korset ett avrättningsredskap eller är det en avgud? Ser man korset, dig eller skönjer man Jesus? Låt oss inse att korset vi bär är Jesus blodiga kors och inget snyggt designat blingande kors med brillianter, det är heller inte stort och mäktigt. Det handlar om att ge sitt liv och följa Jesus. Att lyssna på Honom och följa Honom i Hans fotspår. Har du gett upp allt? Både att älska dig själv eller de dina, eller allt du äger och har? Har du beräknat kostnaden? Har du insett att det handlar om ett följande, inte om att tro och bli döpt och sedan leva ditt eget liv? I så fall var ett salt som renar, bevarar och ger god smak. Låt oss ge ut en doft av liv till liv för de som lever, eller död till död för, de som ännu inte fått liv. Låt oss göra en skillnad. Ta upp ditt kors och börja följ Jesus på riktigt! Sluta ägna ditt liv åt att hitta det perfekta korset. Att ha ett kors som alla kan se när de kommer hem till en, eller ha ett kors tatuerat på armen, eller skaffa ett superdyrt kors, så att alla kan bäva av beundran. Nej korset ska inte ses på utsidan, men när det verkligen gäller. Då handlar det om att stå upp för sanningen och bekänna Honom inför människorna och hellre välja giljotinen än att förneka Honom.

Det är något som behöver hända på insidan, man har bestämt sig, man väljer varje dag att fortsätta ta upp och bära sitt kors, att vara död för världen, att världen är död för en, att Jesus kommer först och det är på Hans planhalva man befinner sig. Här handlar det om att vinna seger och göra mål i krysset på rätt sida. Att sedan man tagit upp sitt kors, se upp på Honom som blev korsfäst, men är uppstånden. Han som dog en ställföreträdande död, en kriminells död, och att följa Honom. Han går ut till de förlorade, och vi fortsätter ut med Honom. Han lämnar de 99 och räddar det enda vilsegångna fåret, så att det inte går evigt förlorat. Att följa Honom handlar inte bara om att vara med honom, att tillbe Honom, att sätta sin tro och tillit till Honom, men att gå i Hans fotspår ut till de förlorade fåren. Att göra lärjungar som gör lärjungar, att helt enkelt bära frukt som består i evighet. Vad kan vi ta med oss? Eviga själar, tron, hoppet och kärleken. Inga blingande kors i guldinfattning eller snyggt designade träkors.

”Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.” Lukas 14:27 NUB

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s