The image. Avbilden.

I am the image of God

Someone said we can not know what God looks like, because no one has seen Him. Since whoever sees Him will die.

Moses still got to see Him, walking past behind his back, when he himself was standing in the crevice.  God said that His goodness would pass Moses.  The core of God’s character is that He is good.  But what does He look like?  Not as a human being, meaning the same person, because He is a spirit.  But it is written that we are His image and should be like Him.  We know that we by nature want to be good and that evil is wrong.  Even though we end up in evil most of the time through sin or our old nature.  Why would God look different if He is not different from what His image was meant to be?  It is not God who is like us, we are like them.  The children get the parents’ DNA and not the other way around.

 ”Then God said, “Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.” So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.” Genesis 1:26-27 

I read in Revelation chapter 4 that He that sits on the throne looked like a gemstone.  I was wondering how can a gemstone sit on a throne?  Chapter 5 further describes that He who sits on the throne has a scroll in his hand.  Sounds strange a gemstone, with a hand, sitting with a scroll in it.  Also more specific in the right hand.  So He seems to have a left hand too? To me it seems fairly like a human, don’t you think?

 Jesus is both God and man and looks like us, but since He was glorified He shines with glory.  I think the difference is that we are not shining on the outside yet.  The first man fell into sin and was stripped of his glory.  When we are born again, Christ in us will fill our inside with the hope of glory.  We are filled with the Holy Ghost even when it is not visible on the outside.  We still have our perishable bodies, but they are filled with the glory of God.

Surely God is spirit.  We are also spirits just like Him.  We can worship Him in spirit and authentically, just as He wills.  Let us do that and not think that we will find on the throne neither a creature in the form of a monster nor an incoherent atmospheric mass.  God looks like a gemstone that sparkles, but like a human being in shape, even if it is not the same material, neither like a gemstone nor flesh and blood like a human being.  Or what do you think?

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Jag är Guds avbild 

Någon sade att vi inte kan veta hur Gud ser ut, eftersom ingen sett Honom. Den som ser Honom kommer ju att dö. 

Mose fick ändå se Honom, gå förbi bakom sin rygg, när han själv stod i klippskrevan. Gud sade att Hans godhet skulle passera Mose. Guds karaktärs kärna är nämligen att Han är god. Men hur ser Han ut? Inte som en människa, menade samma person, eftersom Han är ande. Men det står ju att vi är Hans avbild och ska vara Honom lik. Vi vet att vi till karaktären vill vara goda och att ondska är fel. Även om vi hamnar i ondska mest hela tiden genom synden eller vår gamla natur. Varför skulle Gud se annorlunda ut, om Han inte är annorlunda än Hans avbild var tänkt att vara? Det är inte Gud som är lik oss, vi är lik dem. Barnen får nämligen föräldrarnas DNA och inte tvärtom.

”Sedan sa Gud: ”Vi ska göra människor till vår avbild, lika oss själva. De ska härska över fiskarna i havet och fåglarna i luften och boskapen, över hela jorden, och alla kräldjuren på jorden.” Och Gud skapade människan till sin egen avbild, lik sig själv skapade Gud människan, till man och kvinna skapade han dem.”1 Moseboken 1:26-27

Jag läste i Uppenbarelsebokens kapitel 4 att Han satt på tronen såg ut som en ädelsten. Jag funderade hur kan en ädelsten sitta på en tron? I kapitel 5 beskrivs vidare att Han som sitter på tronen har en bokrulle i handen. Låter märkligt en ädelsten, med hand, som sitter med en bokrulle i den. Dessutom mer specificerat i högra handen. Så Han verkar ha en vänster hand också? För mig låter det snarlikt en människa, eller?

Jesus är både Gud och människa och ser ut som oss, men sen Han blev förhärligad lyser Han av härlighet. Det tror jag är skillnaden att vi inte lyser på utsidan än. Den första människan föll i synd och blev avklädd sin härlighet. När vi blir födda på nytt kommer Kristus i oss vårt härlighetshopp att fylla oss. Vi blir fyllda av Den Helige Anden även om det inte syns på utsidan. Vi har fortfarande våra förgängliga kroppar, men de är fyllda av Guds härlighet. 

Visst är Gud ande. Vi är också andar precis som Honom. Vi kan tillbe Honom i ande och äkthet, precis som Han vill. Låt oss göra det och inte tro att vi på tronen ska finna varken en varelse i form av ett monster eller en osammanhängande atmosfärisk massa. Gud ser ut såsom en ädelsten som gnistrar, men som en människa i form, även om det inte är samma material, varken som en ädelsten eller kött och blod som en människa. Eller vad tror du?

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

3 thoughts on “The image. Avbilden.

  1. Dear Cami, praying for you, love this good word in your article here. Praying for Peter, holding up his hands , as it were! This too will come out in victory!

    Sent from my iPad

    >

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s