No strings attached. Ingen hake.

Why do people go back to the vomit? To the very sin that killed them before? ”Because no strings attached” says the devil, and because of the short enjoyable time of pleasure. But what we need is to hate sin and to love Jesus. To see the consequences of sin that is death and the result of faith that is holiness. Let us pray God gives us hatred for sin and that we realize its terrible consequences. 

Don’t you realise Jesus has already set you free? Do you wish to be enslaved by the evil one again, since you are either slave under God or satan, in light or in darkness. But there are strings attached since the one you obey is the one who controls you. Don’t you realize that the cross is so much greater and the pleasure God gives lasts so much longer, yes for eternity. Though you need to fully give up, wholeheartedly kneel in humbleness before the One who sits on the throne. 

But I don’t sense I am set free? Well you are taken out of darkness and set into the light. Jesus has snatched you out of the dominion of darkness into His glorious light. It is a Kingdom in the spiritual realm so soulish feelings aren’t the way you sense or take part of it. You can enjoy the peace that transcends all understanding even in your soul but foremost it is a spiritual sensation of total calmness. You can experience it in the midst of the storm or in the eye of the storm. 

There will be tests and trials but nothing worse than others experience is going to knock you down. The faith you received is going to be tested as gold in a fiery furnace. And is also the ace in your sleeve that conquers. It’s not all about you any longer, it is all about Jesus and others. So if you are willing to take up your cross and follow the King of Kings even in hardships and persecutions you won’t go back to the vomit. 

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Varför går folk tillbaka till spyan? Till själva synden som tidigare dödade dem? ”Eftersom inga förpliktelser eller hakar har fästs” säger djävulen och på grund av syndens korta njutning. Men vad vi behöver är att hata synden och att älska Jesus. Att se syndens konsekvens, som är död, och resultatet av tro, som är helgelse. Låt oss be att Gud ger oss hat mot synden och att vi inser dess fruktansvärda konsekvens.

Inser du inte att Jesus redan har satt dig fri? Vill du bli förslavad av den onde igen, eftersom du antingen är slav under Gud eller satan, i ljus eller i mörker. Det finns dolda hakar fästa på dig, då den du lyder är den som kontrollerar dig. Inser du inte att korset är så mycket större och det nöje som Gud ger varar så mycket längre, ja för evighet. Även att du måste ge upp helt, böja knä och hela hjärtat i ödmjukhet inför Honom som sitter på tronen.

Men jag känner inte att jag är fri? Jo, du har tagits ut ur mörkret och satts in i ljuset. Jesus har tagit dig ut ur mörkret in i sitt härliga ljus. Det är ett Kungarike i den andliga världen, så själiska känslor är inte sättet som du erfar eller tar del av det. Du kan njuta av friden som övergår allt förstånd även i din själ, men framför allt är det en andlig förnimmelse av totalt lugn. Du kan uppleva det mitt i stormen eller i stormens öga.

Det kommer att bli tester och prövningar, men inget värre än andra upplever kommer att slå dig ner. Den tro du fick kommer att testas som guld i en het ugn, men är också esset i din rockärm som erövrar. Det handlar inte bara om dig själv längre, det handlar framförallt om Jesus och andra. Så om du är villig att ta ditt kors och följa konungarnas Konung även i svårigheter och förföljelser, kommer du inte att gå tillbaka till spyan.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s