Are you rich or pour? Är du rik eller fattig?

The rich young man

Jesus met the rich young man and treated him as a Jew from the old covenant, but brought him further into the new covenant. The answer to the question of how to have eternal life was whether He had kept the law. He answered yes, but still did not seem to have peace or assurance of eternal life.

Jesus felt compassion for him and received a word of knowledge about what was still missing in him. He was stuck in the money. In his possessions simply. Jesus then initiated the new covenant! Follow me!

In the new covenant, repentance is not enough, but then comes the following of Jesus Christ of Nazareth, who is the Son of God and also the Son of Man. We are not following a new law, but a living person who is 100% God and 100% human. We believe in and follow Jesus Christ. He who was dead, but now lives forever and holds the keys to death.

How do we read this? How does Jesus lead us into the New Testament? How to we get eternal life? I think God can point to what is missing from each of us. For the rich youngster it was wealth, for you and me it can be something completely different. Surely we all need to turn from sin and the greatest sin is not to believe in Him. Then we need to take His hand and follow Him closely step by step, heart to heart.

For you, maybe it’s the other way around, you might be poor? Do you realize that you are poor and need God? You are empty, nothing satisfies you deep down inside. Although you may have everything in the world or nothing, the missing puzzle piece is Jesus Christ of Nazareth. Repent from your own way, from what God reveals to you, may it be wealth, poverty or anything else, then come and follow Jesus. It is the New Covenant in His blood.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Den rike ynglingen

Jesus mötte den rike ynglingen och bemötte honom som en jude i det gamla förbundet, men förde honom vidare in i det nya förbundet. Svaret på frågan om hur man får evigt liv, var om Han hade hållit lagen. Han svarade ja, men verkade ändå inte ha frid eller förvissning om evigt liv.

Jesus fattade kärlek till honom och fick ett kunskapens ord om vad som fortfarande fattades honom. Han satt fast i pengarna. I sina ägodelar helt enkelt. Jesus initierade då det nya förbundet! Följ mig!

I det nya förbundet räcker inte omvändelse, utan sen följer efterföljelse av Jesus Kristus från Nasaret, vilken är Guds Son och tillika Människosonen. Vi följer inte någon ny lag, utan en levande person som är 100 % Gud och 100 % människa. Vi tror på och följer Jesus Kristus. Han som var död, men nu lever i evighet och har nycklarna till döden.

Hur läser vi detta? Hur leder Jesus oss in i nya testamentet? Hur får man evigt liv? Jag tror att Gud kan peka på vad som saknas oss var och en. För den rike ynglingen var det rikedom, för dig och mig kan det var något helt annat. Säkert är att vi alla behöver vända om från synd och den största är att inte tro på Honom. Sedan behöver vi ta Hans hand och följa Honom nära steg för steg, hjärta till hjärta.

För dig kanske det är tvärtom, du kanske är fattig? Inser du att du är fattig och behöver Gud? Du är tom, ingenting tillfredställer dig på djupet. Även om du kanske har allt i världen eller ingenting. Den saknade pusselbiten heter Jesus Kristus från Nasaret. Omvänd dig från din egen väg, från det som Gud avslöjar fattas dig, det må var rikedom, fattigdom eller något annat, kom sedan och följ Jesus. Det är det Nya Förbundet i Hans blod.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “Are you rich or pour? Är du rik eller fattig?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s