Expect Jesus. Förvänta dig Jesus.

I have on my heart to practice God’s presence more. Therefore, I have begun to think about being truly present and connected to constantly experience God. Then God has revealed to me that Jesus Christ can appear at any time in His body of glory and that all problems lose their weight or relevance in His presence.

Click here to read the previous post in the series about the spiritual and here to read the next post.

One morning when I was going to spend my time with God, I pleaded with my husband Peter to leave me alone. I wanted to make sure I was left completely by myself. I didn’t want to have an abrupt intrusion into my bubble with God. I then felt the importance of not praying repetitive prayers or prayers for anything specific. Thus not praying the same prayers day after day or ask for things that God will do for me or anyone else. But focusing entirely on coming before God to hear Him. To simply calm myself down and be with God.

Then I got the revelation that Jesus Christ can appear in His body of glory at any moment and that all other bits of life then fall into place or lose their relevance. Especially different teachings that flourish and we think about what it really means. However important, it is not the most essential. The most important thing is that we can expect and count on God all the time. That Jesus in His body of glory in His Majesty can enter here anytime. For example, when we count on Him for the Lord’s Supper and give Him space, He could even come in the midst of us in His body of glory and show Himself and speak to us. He usually chooses not to do so, but comes the humble path. He wants us to believe in Him, though we do not see Him. That He is with us through the Bible and His Spirit. Most problems dissolve when we think of Him and that life begins and revolves around Him.

”Though you have not seen him, you love him. Though you do not now see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls.”
‭‭1 Peter‬ ‭1:8-9‬ ‭ESV‬‬

I thought of Moses as he saw the burning bush and fell down. He had to take off his sandals, because God pointed out that it was sacred ground. I thought of Jesus on the Mount of transfiguration, when He was transformed and Peter wanted to build huts. I was thinking about when Jesus came in His body of glory to John in a vision. That’s what He can do at any time. We need to be more focused on that than assuming He does not exist, even if He is neither felt nor visible. Have due respect for Jesus Christ and stop sinning, both habitually and occasionally. He is walking among His candelabra and we, as His body, can experience His presence at any time.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Jag har på mitt hjärta att praktisera Guds närvaro mer. Därför har jag börjat tänka på att verkligen vara närvarande och uppkopplad för att ständigt erfara Gud. Då har Gud avslöjat för mig att Jesus Kristus kan dyka upp närsomhelst i sin härlighetskropp och att alla problem tappar sin tyngd eller relevans i Hans närvaro.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i serien om det andliga och här för att läsa nästa.

En morgon när jag skulle ta min tid med Gud vädjade jag till min man Peter att lämna mig i fred. Jag ville försäkra mig om att få vara lämnad helt ensam. Jag ville inte få ett abrupt intrång i min bubbla med Gud. Jag upplevde då vikten av att inte be repetitiva böner eller böner för något specifikt. Alltså inte be samma böner dag efter dag eller att be för saker som Gud ska göra för mig eller någon annan. Utan istället helt fokusera på att komma inför Gud för att höra Honom. Att helt enkelt stilla ner mig och vara med Gud. Då fick jag uppenbarelsen om att Jesus Kristus i Sin härlighetskropp kan dyka upp närsomhelst och att alla andra bitarna i livet då faller på plats eller tappar sin relevans.

Speciellt olika läror som florerar och vi funderar över hur det egentligen ligger till. Hur viktigt det än är så är det inte det mest väsentliga. Det nödvändigaste är att vi kan förvänta oss och räkna med Gud hela tiden. Att Jesus i Sin härlighetskropp i Sitt majestät kan komma in här närsomhelst. När vi exempelvis vid nattvarden räknar med Honom och ger Honom plats, skulle Han till och med kunna komma mitt ibland oss i sin härlighetskropp och visa Sig och prata med oss. Han väljer dock oftast att inte att göra det, utan den ödmjuka vägen. Han vill att vi ska tro på Honom, fast vi inte ser Honom. Att Han är med oss genom Bibeln och Sin Ande. De flesta problemen faller när vi tänker på Honom och att livet börjar i och kretsar kring Honom.

”Ni älskar honom trots att ni inte har sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar och fylls av en obeskrivlig, härlig glädje, eftersom ni snart ska nå målet för er tro, räddningen för era liv.”
‭‭1 Petrusbrevet‬ ‭1:8-9‬ ‭

Jag tänkte på Moses när han såg den brinnande busken och föll ned. Han fick ta av sig sandalerna, för Gud påpekade att det var helig mark. Jag tänkte på Jesus på förklaringsberget, när Han förvandlades och Petrus ville bygga hyddor. Jag tänkte på när Jesus kom i sin härlighetskropp till Johannes i en syn. Det är det Han kan göra närsomhelst. Vi behöver vara mer fokuserad på det än på att anta att Han inte finns, även om Han varken känns eller syns. Ha därför respekt för Jesus Kristus och sluta synda, både vanemässigt och hipp som happ. Han går nämligen omkring bland sina ljusstakar och vi kan som Hans kropp få uppleva Hans närvaro vilket ögonblick som helst.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

2 thoughts on “Expect Jesus. Förvänta dig Jesus.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s