The suffering in Christ. Lidandet i Kristus.

I, your sister, Camilla

Click here to get to the page with all published pearls.

God revealed to me, Camilla, a teaching based on the Bible verse below, which is about the life of Christ now on earth. He gave me a precious pearl, which I want to share in this post with you, dear reader.

”I, John, your brother and partner in the tribulation and the kingdom and the patient endurance that are in Jesus, was on the island called Patmos on account of the word of God and the testimony of Jesus.” Revelation‬ ‭1:9‬ ‭ESV‬‬

The whole Bible verse is encompassed by the fact that we are family “I am your brother” and that we do it with each other. We are together in this and therefore neither alone nor omitted. As a family of God, we are a unified entity, being one body in Christ. In Christ, apart from all of us God’s children, are also the Father and the Holy Spirit. Then the tribulation, the Kingdom and the perseverance are mentioned which are 3 aspects we, Jesus’ disciples, share together.

The tribulation relates to grief, problems and hard pressures. It is not specifically about sickness, although it can affect us. Suffering comes to us because of the word we have received and embraced. Distress is simply part of the Christian walk and we are all called to be prepared and able to endure hard times (2 Tim 2). Let us see to it that our hearts are not like the second soil (Mark 4) where the plant doesn’t take root because the earth was too shallow.

Jesus our King reigns in His Kingdom with us. He does not push away us beneath Him, but puts us together with Him on the throne on the Father’s right side in the very heavens. He allows us to work in the authority He won. We are not only His servants and co-workers, but His brothers and sisters. Also, all the promises in the Kingdom belong to us such as peace (harmony), grace (God’s favor), joy and love. Love is its characteristic and highest power factor. This is what we are looking for. The Kingdom to come, which is already here and coming more and more.

In this time here on earth until He comes back, we must endure in great perseverance, patience and meekness. We are, like His ambassadors, stationed in this world, but belong to another Kingdom. We are simply not of this world. We are a royal priesthood. We have gone from darkness to light, from the power of satan to God. This world is in the power of the wicked one from whom we are taken away. To see all promises fulfilled, we must endure in the midst of hard times full of suffering and hard pressures.

Siblings, we have the Kingdom of God within us, the Kingdom that is coming more and more and we have each other and God. This is true even when we suffer from a lot of pressure and big problems and need to practice tough endurance. Perseverance is required to see the promises fulfilled and win the victory after we have fought the good fight of faith and finally one day the Kingdom takes totally over (Dan 2).

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Jag, er syster, Camilla

Klicka här för att komma till sidan med alla publicerade pärlor.

Gud uppenbarade för mig, Camilla, en undervisning och lärdom utifrån nedan bibelord, som handlar om livet i Kristus nu på jorden. Han gav mig en dyrbar pärla, som jag vill dela i detta inlägg med dig, kära läsare.

”Jag, Johannes, er bror, i Jesus delaktig i lidandet, kungariket och uthålligheten tillsammans med er, var nu på en ö som heter Patmos för Guds ords och Jesus vittnesbörds skull.” Uppenbarelseboken‬ ‭1:9‬ ‭

Hela bibelordet omhuldas av att vi är familj ”Jag er broder” och att vi gör det tillsammans. Vi är ihop och således varken ensamma eller utelämnade. Vi är som Guds familj en sammanklistrad enhet, varandes en kropp i Kristus. I Kristus är förutom vi alla Guds barn även Fadern och den Helige Anden. Sedan nämns lidandet, kungariket och uthålligheten, vilka är 3 aspekter vi Jesu lärjungar delar tillsammans.

Lidandet avser bedrövelse, problem och hård press. Det handlar inte specifikt om sjukdom, även om det kan drabba oss. Lidandet kommer emot oss på grund av ordet vi tagit emot och omfamnat. Lidandet ingår helt enkelt i den kristna vandringen och vi är alla kallade att vara beredda på och klara av att utstå hårda tider (2 Tim 2). Låt oss se upp så att våra hjärtan inte är som jordmån nummer två (Markus 4) där jordfäste inte var möjlig eftersom jorden var för ytlig.

Jesus vår kung regerar i Sitt Kungarike med oss. Han skuffar inte ner oss under sig, men sätter oss tillsammans med Sig på tronen på Faderns högra sida i självaste himlen. Den auktoritet Han vunnit låter Han oss verka i. Vi är inte bara Hans tjänare och medarbetare, men Hans bröder och systrar. Även alla löften i Riket tillhör oss såsom friden (harmonin), nåden (Guds favör), glädjen och kärleken. Kärleken är dess karakteristiska och högsta maktfaktor. Detta är vad vi suktar efter. Riket som ska komma, som redan är här och kommer mer och mer.

I denna tid här på jorden tills Han kommer tillbaka måste vi hålla ut i stor uthållighet, tålamod och saktmod. Vi är som Hans ambassadörer stationerade i denna världen, men tillhör ett annat rike. Vi är helt enkelt inte av denna världen. Vi är ett konungsligt prästerskap. Vi har gått från mörker till ljus, från satans makt till Gud. Denna världen är i den ondes våld, varur vi är uttagna. För att se alla löften bli uppfyllda måste vi vara uthålliga mitt i hårda tider fullt av lidande och hård press.

Syskon, vi har Guds rike inom oss, riket som kommer mer och mer och vi har varandra och Gud. Detta gäller även när vi lider under mycket press och stora problem och behöver praktisera uthållighet. Uthålligheten krävs för att se löften uppfyllda och vinna seger efter att vi kämpat trons goda kamp och slutligen en dag tar Guds rike fullständigt över (Daniel 2).

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s