To live in His will. Att leva i Guds vilja.

Look out! For soil # 3

What we should focus on is doing the will of God and not following the temptations of this world. For those who do the will of God last forever. So the significance is to do God’s will. The temptations of this world regarding the physical desires, the desires of the eyes and the life one boasts of come not from the Father but from the world.

”Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world—the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life—is not from the Father but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever.” ‭‭1 John‬ ‭2:15-17‬ ‭

What is meant is when the physical desires take over. It does not mean sex within marriage, which is like when the fire embers glow. It is when there is a fire that destroys, when you let the physical desires draw one to something that is not right. When you cross boundaries, etc. Or when you let the eyes’ desire control. “I want it, I want it, I want it”. You allow yourself all the luxury and abundance, yes, whatever, that seems to satisfy your eyes’ desire. Or the life you boast about, that you have it better than your neighbor. “This is my life. Everything is so amazing and perfect. Just look at the surface here.” The important thing is that I have something to brag about. That is what is from the world.

Like letting the desire for sweets take over. A brother I know woke up at night and ate all of the cakes that could be found in the pantry. He did not bother to steward the body he was given. He enjoyed gluttony. He has now stopped doing that. Like I’m having a hard time with the ugly. That which is beautiful to the eye, the aesthetic takes over to the extent that I can not find anything beautiful in an ugly person. This is something I turned away from. Like being ashamed of what you have. A sister growing up in a working family got to know people from academic families, that were a little better off than the working family. She was ashamed to not have as much as them. That her parents had less money and less developed vocabulary and such.

Is it wrong to allow the physical desires to be satisfied within the limits God has set? Is it wrong to have something beautiful to look at? Is it wrong to have something you are grateful for? Even if it’s nicer than what your neighbor has? No, that is not what’s wrong. But when it attracts to sin. Lures to become life itself. That’s where the limit goes. For whoever does the will of God lasts forever and he who loves the world and what is in the world, then the Father’s love is not in him. When you notice that these temptations are knocking, it is actually temptations from soil # 3 (see Mark’s Gospel chapter 4) when the earthly things take over and become idols. Brothers and sisters in Christ, watch out!

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Se upp! för jordmån nr 3

Det vi ska fokusera på är att göra Guds vilja och inte följa lockelserna i den här världen. För den som gör Guds vilja består för evigt. Så det viktiga är att göra Guds vilja. Lockelserna i den här världen avseende de fysiska begären, ögonens begär och livet man skryter över kommer nämligen inte från Fadern utan från världen.

”Älska inte världen och det som finns i den, för om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Allt det som finns i världen, de fysiska begären, ögonens begär, livet man skryter över, sådant kommer inte från Fadern, utan från världen. Och världen ska gå under med sina lockelser. Men den som gör Guds vilja består för evigt.” ‭‭1 Joh‬ ‭2:15-17‬

Vad som åsyftas är när de fysiska begären tar över. Det menas inte sex inom äktenskapet, som är en glöd. Det är när det blir en eld som förstör, då man låter de fysiska begären locka en till något, som inte är rätt. Då man går över gränser, etc. Eller då man låter ögonens begär styra. ”Jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill ha det”. Man tillåter sig all lyx och allt överflöd, ja, vadsomhelst som verkar tillfredsställa ens ögons begär. Eller livet man skryter över, att man har det bättre än grannen. ”Det här är mitt liv. Allt är så fantastiskt och perfekt. Titta bara här på ytan.” Det betydelsefulla är att jag har något att skryta över. Det är det som är från världen.

Som att låta begäret efter sött ta över. En broder jag känner gick upp på nätterna och frossade på alla kakor som kunde hittas i skafferiet. Han brydde sig inte om att förvalta den kropp han fått. Han har idag slutat med det. Som att jag har så svårt med det fula. Att det vackra för ögat, det estetiska tar över till den grad att jag inte kan finna något skönt hos en ful person. Detta är något jag omvänt mig ifrån. Som att skämmas för det man har. En syster uppvuxen i en arbetarfamilj lärde känna människor från akademiska familjer, med lite bättre ställt än i en arbetsfamilj. Hon skämdes för att inte ha lika mycket som dem. Att hennes föräldrar hade mindre pengar och sämre vokabulär och dylikt.

Är det fel att låta de fysiska begären bli tillfredsställda inom de gränser Gud har satt? Är det fel att ha något vackert att titta på? Är det fel att ha något man är tacksam över? Även om det är finare än det grannen har? Nej, det är inte det som är fel. Men när det lockar till att bli synd. Lockar till att bli livet självt. Där går gränsen. För den som gör Guds vilja består för evigt och den som älskar världen och det som finns i världen, då är inte Faderns kärlek i honom. När man märker att de här lockelserna pockar på så är det faktiskt frestelser från jordmån nummer tre (se Markus Evangelium kapitel 4) när de jordiska tingen tar över och blir avgudar. Syskon i Kristus, se upp!

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

2 thoughts on “To live in His will. Att leva i Guds vilja.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s