Help or hobby horse? Hjälp eller käpphäst?

How long can you use a cane? As long as it doesn’t become an idol to you. For God wants jealously to be your God. He chooses how He wants to save, help, or rescue you. Canes are okay but not hobby horses. Let Jesus be your God!

God can give you relief and you can use a cane as a remedy or as a help. You can look forward to the help in that season. It will then be a time of comfort and coolness, as if by an oasis in the desert. But the moment the stick becomes your God, it becomes an idol and you become its slave. Then throw away the cane that has changed to your hobby horse. You have begun to rely on it, rather than on God. Instead of being grateful for help and thanking God, the created becomes your God.

Throw away your cane and come back to God. Rely on Him 100%. If you become too happy for the stick and lean fully towards it, it can be like for Jonah (see Bible verses below). God let the bush which was to Jonah’s delight to die. It was created for his help, but he made it more than that. Then God let it be attacked and withered.

”Now the Lord God appointed a plant and made it come up over Jonah, that it might be a shade over his head, to save him from his discomfort. So Jonah was exceedingly glad because of the plant. But when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant, so that it withered. When the sun rose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. And he asked that he might die and said, “It is better for me to die than to live.” But God said to Jonah, “Do you do well to be angry for the plant?” And he said, “Yes, I do well to be angry, angry enough to die.”” Jonah‬ ‭4:6-9‬ ‭

As for the example of Jonah (see above Bible verses), God wanted him to care about others, but my example is that you have made the cane your god. You not only let God use it for your help, but you shift your focus from God to the stick. Your faith and trust leave God and you no longer look through your spiritual eyes and instead you trust in a simple wooden stick. Who do you think is the greatest? A stick or God who created the whole forest? Throw away the stick! Fall into the arms of the living God, again and again.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Hur länge kan du använda en käpp? Så länge det inte blir en avgud för dig. Gud vill nämligen svartsjukt vara din Gud. Han väljer hur Han vill rädda, hjälpa eller frälsa dig. Käpp är okay men inte käpphäst. Låt Jesus vara din Gud!

Gud kan ge dig mildring och du kan få använda en käpp som ett medel eller som en hjälp. Du kan glädja dig åt den hjälpen för en säsong. Det blir då en tid av tröst och svalka, som av en oas i öknen. Men ögonblicket käppen blir din Gud, blir det en avgud och du blir dess slav. Släng då käppen som förändrats till din käpphäst. Du har börjat förlita dig på den, istället för på Gud. Istället för att vara tacksam till hjälpen och tacka Gud, blir det skapade din Gud.

Släng ifrån dig käppen och kom tillbaka till Gud. Förlita dig på Honom till 100 %. Om du blir för glad för käppen och lutar dig fullt ut mot den, så kan det bli som för Jona (se nedan bibelord). Gud lät ricinbusken dö som varit till Jonas glädje. Den skapades för hans hjälp, men han gjorde den till mer än så. Då lät Gud den bli angripen och vissna.

”Herren Gud lät då en ricinbuske växa upp över Jona, för att ge hans huvud skugga och befria honom från hans missmod. Jona blev mycket glad över busken. Men i gryningen nästa morgon lät Gud en mask angripa busken så att den vissnade. När solen gick upp lät Gud en brännande östanvind blåsa. Solen brände Jonas huvud, han blev utmattad och önskade sig döden: ”Döden är bättre för mig än livet”, sa han. Då sa Gud till Jona: ”Är din vrede för ricinbuskens skull befogad?” ”Ja, det är den, jag är så arg att jag kan dö”, svarade Jona.” Jona‬ ‭4:6-9‬ ‭

När det gäller exemplet med Jona (se ovan bibelord) ville Gud att han skulle bry sig om andra, men det jag vill lyfta fram är att du gör käppen till din gud. Du låter inte bara Gud använda den till din hjälp, men du flyttar ditt fokus från Gud till käppen. Din tro och förtröstan lämnar Gud, som du haft på dina andliga ögons näthinna och istället litar du på en simpel träpinne. Vem tror du är störst? En pinne eller Gud som skapat all skog? Släng käppen! Fall i den levande Gudens armar, igen och igen.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “Help or hobby horse? Hjälp eller käpphäst?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s