The preaching of the cross. Talet om korset.

The Greeks seek wisdom and the Jews seek signs (power). Jesus’ horrible cross is God’s answer to both quests. The preaching of the cross is the power of God and the wisdom of God. It may be a folly for us “non-Jews” and a stumbling block for the Jews, but even so, it is for all those who believe God’s salvation.

”And I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling, ‭‭and my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men but in the power of God.” 1 Cor‬ ‭2:1-5‬ ‭

The people of God, the Jews, wanted a sign. Jesus replied “you get no other sign than Jonahs’ (who was in the belly of a fish for three days)”. No man would receive the honor. It would not be about dignified wisdom. No guru could make it his own. God’s signs and wisdom would not be worth doing business with. In the eyes of the world, or in the eyes of the Jews, it would be hard to have anything to do with it. But when there is a firm belief in the humble human heart, every high horse, stubborn donkey, weak man and proud person is humbled. Everyone falls down on their face and worships Jesus Christ and God gets all the glory.

”For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. For it is written, “I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart.” Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since, in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles, but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. For consider your calling, brothers: not many of you were wise according to worldly standards, not many were powerful, not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise; God chose what is weak in the world to shame the strong; God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that, as it is written, “Let the one who boasts, boast in the Lord.”” 1 Cor 1:1-31‬ ‭

What was remarkable was that the Jews saw many signs and powerful deeds. Jesus himself believed that these were a strong witness that He is “I am.” John the Baptist testified about Him, it was nothing special to Jesus, because He was a mere human. In addition, the Father and the Scriptures testified of Him. So even though they did not believe when He testified about Himself, they had several other witnesses to consider. But Jesus reinforced that the deeds were a strong sign and testimony that He is God. So it was correct that they would look for signs. But the problem was that they saw many signs and powerful deeds, but still chose not to believe. Non-Jews, on the other hand, seek wisdom because they do not have the Scriptures to adhere to. The wiser a person is in himself, the more honor to that person. Jesus himself did not mind people being wise. The problem was that they did not choose to use that wisdom properly. Namely to seek God in His wisdom. Therefore, God chose to preach folly to them in form of the cross. So that all who receive the message in faith are saved, Jew and non-Jew.

Let us disregard the folly of a bloody cross, and not talk it away, but highlight it. Especially in the West we have forgotten what a blood covenant means, but that is exactly what the New Covenant in Jesus’ blood is. He is stuck with us until death. The death He already died. Blood is not politically correct to highlight, but the message of His sacrifice is what can save every precious human heart. Do not dribble it as a basketball, nor replace it with a sloppy love message. For precisely this, the message of love is that God sent His Son to die on a cross 2000 years ago, once and for all. Sin was wiped away and the light extinguished the darkness. Let Jesus shine on this earth through us. Let’s be the shining lights of Christ. Let us be weak vessels that embrace God as a treasure.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Grekerna söker vishet och judarna tecken(kraft). Jesu anskrämliga kors är Guds svar på båda frågorna. Talet om korset är nämligen Guds kraft och Guds vishet. Det må vara en dårskap för oss “icke judar” och en stötesten för judarna, men trots det är det för alla dem som tror Guds frälsning.

När jag kom till er, syskon, var det inte med övertygande vältalighet eller vishet som jag berättade om Guds hemlighet för er. Nej, jag hade bestämt mig för att inte veta av något annat när jag var hos er än Jesus Kristus, och honom som korsfäst. Jag var svag och rädd och bävade djupt när jag stod där inför er. Mitt budskap och min förkunnelse var inga övertygande visdomsord, utan de gav bevis på Ande och kraft, för att er tro inte skulle bygga på mänsklig vishet utan på Guds kraft.” ‭‭1 Kor‬ ‭2:1-5‬ ‭

Guds folk, judarna, ville ha ett tecken. Jesus svarade ”ni får inget annat tecken än Jonas ( som var i fiskens buk i tre dagar)”. Ingen människa skulle nämligen få äran. Det skulle inte handla om värdslig vishet. Ingen guru skulle kunna göra det till sitt eget. Guds tecken och vishet skulle inte vara värt att göra affärer med. I världens ögon eller i judarnas ögon skulle det vara kymigt att ha något med det att göra. Men när det blir en fast tro i det lilla människohjärtat ödmjukas varje hög häst, envis åsna, svag människa och stolt person. Alla faller ner på sitt ansikte och tillber Jesus Kristus och Gud får all ära.

”Kristus sände mig ju inte för att döpa, utan för att förkunna evangelium, men inte med någon vältalig vishet, som skulle ta bort kraften i budskapet om Kristus kors. Budskapet om korset är dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det Guds kraft. Det står skrivet: ”Jag ska förgöra de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag sätta åt sidan.” Så var finns nu de visa? Och de skriftlärda och denna tidsålderns tänkare? Har inte Gud gjort denna världens vishet till dårskap? I sin vishet lärde inte världen känna Gud i hans vishet, och därför bestämde Gud att genom dårskapen i vår förkunnelse rädda dem som tror. Judarna kräver tecken och grekernas söker vishet. Men vi förkunnar den korsfäste Kristus, som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, vare sig de är judar eller greker, är Kristus Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och hans svaghet starkare än människorna. Syskon, tänk på hur det var när ni själva blev kallade. Det var inte många av er som mänskligt sett räknades som visa, inte många som hade inflytande eller kom från en fin familj. Nej, Gud valde ut det som är dåraktigt i världens ögon, för att de visa skulle få skämmas, och Gud valde ut det som är svagt i världens ögon, för att de starka skulle få skämmas. Det som har låg status och som världen ser ner på, det som inte är något, det utvalde Gud, för att göra om intet det som anses vara något, för att ingen ska kunna skryta inför Gud. Det är tack vare honom som ni är i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet, vår befrielse, som det står skrivet: ”Den som vill skryta, ska skryta över Herren.””‭‭ 1 Kor‬ ‭1:1-31‬

Det anmärkningsvärda var att judarna fick se många tecken och kraftgärningar. Jesus menade själv att dessa var ett starkt vittne att Han är ”Jag är”. Johannes döparen vittnade om honom, det var inget speciellt ansåg Jesus, eftersom han var en enkel människa. Dessutom vittnade Fadern och Skrifterna om Honom. Så även om de inte trodde för att Han vittnade om sig själv, hade de flera andra vittnen att ta i beaktande. Men Jesus förstärkte att just gärningarna var ett starkt tecken och vittnesbörd att Han är Gud. Så det var korrekt att de skulle söka tecken. Men problemet var att de såg mängder av tecken och kraftgärningar, men ändå valde att inte tro. Icke judar söker däremot vishet då de inte har Skriften att hålla sig till. Ju visare person i sig själv, desto mer ära till den personen. Jesus hade i sig inget emot att människor var visa. Problemet var att de inte valde att använda den visheten på rätt sätt. Nämligen att söka Gud i Hans vishet. Därför valde Gud att predika dårskap för dem i form av korset. Att således alla som tar emot budskapet i tro blir frälsta, jude och icke jude.

Låt oss bortse från dårskapen i ett blodigt kors, och inte prata bort det, men lyfta fram det. Speciellt i väst har vi glömt vad blodsförbund betyder, men det är just vad det Nya Förbundet i Jesu blod är. Han står fast vid oss intill döden. Den död Han redan dött. Blod är inte politiskt korrekt, men budskapet om Hans offer är det som kan frälsa varje dyrbart människohjärta. Dribbla inte bort det och byt inte ut det mot ett sliskigt kärleksbudskap. För just detta är kärleksbudskapet att Gud sände Sin son att dö på ett kors för 2000 år sedan, en gång för alla. Synden utplånades och ljuset släckte mörkret. Låt oss låta Jesus lysa på denna jord genom oss. Låt oss vara Kristi skinande lampor. Låt oss vara svaga lerkärl som omfamnar Gud som en skatt.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s