Inside in Älmhult. Innanför i Älmhult.

Click here for the next post in the Älmhult series

Inside 4 walls

We did something new. Perhaps an adaptation in Sweden or for traditional congregations. Maybe a new feather in the hat. We held a weekend indoors and let the participants practice on each other and finished off with a drama symbolizing the whole process; going out, fishing for people and gutting the fish.

The next step is to build a core team at place that reaches out by going outside the 4 walls and catching real 2-foot fishes. Until then, they can practice what they learned and repeat by looking at our short online education (click here). Perhaps some of them even dare reaching out before we return this spring.

We had a flying start on Friday night with Jesus stories in the air and ended with a sermon to be led by the Spirit on Sunday, followed by a little more practice to cure the sick in the name of Jesus. The new was mainly the three different workshops we had on Saturday. There they practiced to approach someone, to cure a sick person and to tell them that it was Jesus who did everything. To practice guiding people through the “chess of salvation” game, then baptizing them. Finally, the follow-up material was introduced “Discovering God through 7 foundational gemstones”.

The whole process was dramatized by Peter and me and at the end 2 people were chosen to illustrate the same to all:

 1. Ask the question “Excuse me, are you hurt somewhere?” With the supplementary question, “Is it okay that I put my hands on you?”
 2. Cure the person.
 3. Declare that Jesus is the healer and that it is Jesus it is all about.
 4. Ask the question “Are you interested in hearing more about Jesus and God’s Kingdom”? With the follow-up question “Do you have 5 minutes, can we play ‘chess for salvation’?”
 5. Demonstrate “Chess to Salvation” and lead the person to faith in Jesus and decide to baptize and receive the Holy Ghost.
 6. Baptize the person (illustration).
 7. Take the newly saved by hand and start teaching through 7 gemstones:
 1. SHARE: agree on time for kickstart and urge to tell at least 5 people that Jesus saved the person.
 2. BIBLE: Encourage reading the gospel of John.
 3. Prayer: Invite to talk to God every day.
 4. COMMUNITY: Meet again soon to share life, but also remaining gemstones (5. Be led by the Spirit; 6. Obey Jesus; 7. Hold on to your faith).

DISCOVER GOD – 7 foundational gemstones (watch video)

A first aid kit for a new believer (giving when not able to disciple through sharing life).

1. Share what Jesus did for you and preach the cross (preferably daily)

2. Read the Bible (daily)

3. Talk to God (daily)

4. Share life with other believers (preferably daily)

5. Be led by the Spirit (always)

6. Do what Jesus says (always)

7. Hold on to the faith in Jesus (always)

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för nästa inlägg i Älmhult-serien

Innanför 4 väggar

Vi gjorde något nytt. Kanske en anpassning i Sverige eller för traditionella församlingar. Kanske en ny fjäder i hatten. Vi höll oss inomhus en helg och lät deltagarna träna på varandra, samt rundade av med ett drama symboliserande hela processen; att gå ut, att fiska människor och att rensa fisken.

Nästa steg är att bygga ett kärnteam på plats som når ut, genom att ta sig utanför de 4 väggarna och fånga riktiga 2-fota fiskar. Tills dess kan de träna på vad de lärt sig och repetera genom att titta på våra korta undervisningar på nätet (klicka här). Kanske några av dem även vågar sig ut innan vi kommer tillbaka i vår.

Vi hade en flygande start på fredagskvällen med Jesus berättelser i luften och avslutade med en predikan om att vara ledd av Anden på söndagen, följt av lite mer praktik att bota sjuka i Jesu namn. Det nya var främst de tre olika workshops vi hade på lördagen. Där fick de praktisera att närma sig någon, att bota en sjuk och att berätta att det var Jesus som gjort allt. Att öva på att leda människor till tro genom spelet ”schack till frälsning” för att sedan döpa dem. Avslutningsvis introducerades uppföljningsmaterialet ”upptäck Gud genom 7 grundstenar”.

Hela processen dramatiserades av Peter och mig och avslutningsvis valdes 2 personer ut för att illustrera samma sak inför alla:

 1. Ställ frågan ”ursäkta har du ont nånstans?” Med följdfrågan ”är det ok att jag lägger mina händer på dig?”
 2. Bota personen.
 3. Avslöja att det är Jesus som helar och att det är Jesus allt handlar om.
 4. Ställ frågan ” är du intresserad av att höra mer om Jesus och Guds rike”? Med följdfrågan ”Har du 5 minuter så kan vi spela ”schack till frälsning”?”
 5. Demonstrera ”Schack till frälsning” och led personen till tro på Jesus och beslut att döpa sig samt ta emot den Helige Anden.
 6. Döp personen (illustration).
 7. Ta den nyfrälste i handen och börja lärjungaträna genom 7 grundstenar:

1, DELA: Kom överens om tid för kickstart och uppmana att berätta för åtminstone 5 personer att Jesus frälst denne.

2, BIBEL: Uppmuntra till att läsa Johannesevangeliet.

3, BÖN: Uppmana till att prata med Gud varje dag.

4, GEMENSKAP: träffas snart igen för att dela liv, men även resterande grundstenar (5, Var ledd av Anden; 6, Lyd Jesus; 7, Håll fast vid tron).

UPPTÄCK GUD – 7 ädla grundstenar (se video)

Ett ”första hjälpen kit” för en nyomvänd.

 1. Dela vad Jesus gjort för dig och predika korset (gärna dagligen)
 2. Läs Bibeln (dagligen)
 3. Prata med Gud (dagligen)
 4. Dela liv med andra troende (gärna dagligen)
 5. Var ledd av Anden (alltid)
 6. Gör vad Jesus säger (alltid)
 7. Håll fast vid tron på Jesus (alltid)”

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s