Ask and seek. Be och sök.

Click here to read the previous pearl 9.

Seek His face

I received pearl number 10 when reading the Old Testament starting at the end with the small prophets. God gave me a revelation, a precious gem, when I read the prophet Zechariah in chapter 8. The main thing is not to pray, but to seek.

In the end, 10 foreigners will drag the Jews by their coat sleeves to hang out with them. They understood that God is with the people of Israel. What do the Jews do according to the prophet Zechariah? They come to pray to God and to seek His face.

We can pray to God about different things that are on our hearts. It says that we should come to Him and without any worries but lift our wishes through prayer and thanksgiving. Then God’s peace, which transcends all understanding, will preserve our thoughts and our hearts in Christ Jesus.

But we should not only pray to God and put our requests before Him, but we should also come to seek His face. To meet with Him. Not only to pray for needs, ours or others, or for anything else God put on our hearts. But first and foremost, we will come to seek His face; His presence and His glory.

They had noticed that God was with the people of Israel. The idea is that other people who do not believe in God will notice that God is with us. So they are pulling us by the coat sleeves. Not only because we can point to prayer answers, which can be explained away. But because His glory rests upon us and Jesus looks out through our eyes.

Follow the blog by touching “follow” at the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående pärla 9.

Sök Hans ansikte

Jag fick pärla nummer 10 läsandes Gamla Testamentet bakifrån. Jag började med de små profeterna. Gud gav mig en uppenbarelse, en dyrbar pärla, när jag läste profeten Sakarja i kapitel 8. Huvudsaken är inte att bara be, men att söka.

 I den sista tiden kommer 10 utlänningar att dra judarna i deras mantelflik, för att få hänga på dem. De har förstått att Gud är med Israels folk. Vad är det judarna gör enligt profeten Sakarja? De kommer för att be till Gud och för att söka Hans ansikte.

Vi kan be till Gud om olika saker, som ligger på vårt hjärta. Det står att vi ska komma till Honom och inte göra oss några bekymmer, men lyfta våra önskningar genom bön och tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara våra tankar och våra hjärtan i Kristus Jesus.

Men vi ska inte bara be till Gud och komma med våra önskningar, utan vi ska också komma för att söka Hans ansikte. För att möta med Honom. Inte bara för att be för behov, våra eller andras, eller för annat Gud lagt på vårt hjärta. Utan vi ska främst komma för att söka Hans ansikte; Hans närvaro och härlighet.

De hade lagt märke till att Gud var med Israels folk. Tanken är att andra människor, som inte tror på Gud, ska märka att Gud är med oss. Så att de drar oss i rockärmen. Inte bara för att vi kan peka på bönesvar, vilka kan bortförklaras. Men för att Hans härlighet vilar över oss och Jesus tittar ut genom våra ögon.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s