Speech and ministering gifts. Talets- och tjänargåvor.

Read previous pearl 3.

Gifts of grace

God gives gifts of grace, as well as wisdom and strength to use and steward them. He stands for everything. We are His chosen vessels of clay, so the gifts will flow through us as nicely and smoothly as possible.

We have received various gifts of grace, some of which have to do with the speech and others are practical. The idea is that we will serve each other with the grace gifts we have received. We shall not take anything we have not received from heaven, but steward the gifts we received from God. Not for the purpose of lifting ourselves, building us a throne (see video) or a ministry, but building up Christ’s body.

1 Pet 4:9-11
If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.

If you minister in one of the grace gifts of speech, do it according to the word of God. I remember, as if it was yesterday, that occasion when God, from the above verse in the Bible, spelled out “not beyond what is written” and “nothing but I’ve told you.” When I preached in a church I belonged to in Skåne. It was a strong admonition from God. God’s fear is like molded in my life, to share from God, since that day. But no longer, you cross this line, “tell my oracles”.

To minister more in practical things can be natural, for those who have these types of gifts. But here it is clear that we will serve with the power that God gives. So sister and brother receive power from God and do not do things in your own capacity, or in your own power. Because if you do, you can become powerless, burned out and go into the wall, and you can also boast of yourself. God does not share His glory with anyone.

Romans 12: 6-8
Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith; Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching; Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.

To prophesy, teach, and admonish are mainly grace gifts of the speech while serving, giving out gifts and showing mercy are gifts to serve without speaking. Being devoted leaders is possibly both, but I do not have the revelation what that word exactly means.

Whether you’ve been awarded any of the gifts of speech or gifts of serving, receive power, wisdom, instruction, and guidance from God. The Spirit will give you new power under the wings. Let it be eagle wings and not wings on a cawing crow. Then He blows life in them on the up winds and you can lift your eyes.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Läs föregående pärla 3.

Nådegåvor

Gud ger gåvor av nåd, samt vishet och styrka att använda samt förvalta dem. Allt står Han för. Vi är Hans utvalda lerkärl, varigenom gåvorna ska flöda igenom, så fint och smidigt som möjligt.

Vi har fått olika nådegåvor, varav vissa har med talet att göra och andra har med det praktiska att göra. Tanken är att vi ska tjäna varandra med de nådegåvor vi fått. Vi ska inte ta något vi inte fått från himlen, men förvalta de gåvor vi fått från Gud. Inte i syfte att lyfta upp oss själva, bygga oss en tron (se video) eller en tjänst, men att bygga upp Kristi kropp.

1 Peter 4:10-11
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.

Om du tjänar i någon av talets nådegåvor, gör det i enlighet med Guds Ord. Jag minns som igår det tillfället Gud, utifrån ovan bibelord, strök under ”inte utöver vad skrivet är” och “inget annat än jag har gett dig att tala”. Medan jag predikade i en församling jag tillhörde i Skåne. Det var en stark förmaning från Gud. Gudsfruktan är som gjuten i mitt liv, avseende att dela från Gud, sedan den dagen. Hit men inte längre, går du över denna linje, ”var min mun”.

Att tjäna mer i praktiska saker, kan vara naturligt, för dem som har dessa typer av gåvor. Men här står det tydligt att vi ska tjäna med den kraft som Gud ger. Så syster och broder hämta kraft från Gud och gör inte saker i din egen förmåga, eller i din egen kraft. För om du gör det kan du bli kraftlös, slutkörd och gå in i väggen och dessutom kan du ta åt dig äran. Gud delar inte sin ära med någon.

Romans 12:6-8
Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta.

Att profetera, undervisa och förmana är främst talets nådegåvor medan tjäna, dela ut gåvor samt visa barmhärtighet är gåvor att tjäna utan att tala. Att vara hängiven ledare är möjligen både och, men jag har inte uppenbarelsen vad det ordet exakt betyder.

Oavsett om du har fått tilldelat dig någon eller några av talets gåvor eller tjänargåvor, så hämta kraft, vishet, instruktion och vägledning från Gud. Anden ska ge dig ny kraft under vingarna. Låt det vara örnvingar och inte vingar på en kraxande kråka. Då blåser Han liv i dem på uppvindarna och du kan lyfta din blick.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

One thought on “Speech and ministering gifts. Talets- och tjänargåvor.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s