The lizard in palace (3). Geckoödlan i palats (3). Le lézard dans le palais (3).

In English, på svenska, en français.

See previous pearl 2 or next 4.

Small on earth

Four animals are, in various ways, small on earth, yet they are among the wisest. Wisdom is to do everything in the best possible way, which is the most effective and provides optimal results. Wisdom is obviously knowledge in practice.

Being big and strong is not always the most effective. Hammering a nail hammer is better than hammering a screw. Cutting with a sharp knife is better than cutting with a blunt one.

The ants

The ants are not a strong genus, but a weak one. Though they are not omitted to their destiny, but work better and more efficiently than most. So they never miss something, because in summer, the season they can gather, they do that. They are not lazy in the stack, but work efficiently and intensively with common forces, as in the best Chinese family business. Similarly, Christians should work together for the kingdom of God, heart to heart (read post), as long as it is called today. The day will come when it’s too late.

Rock badgers

The rock badgers, as I observed in the Garden of En Gedis, an oasis in Israel, is not a powerful genus. Even they are small and weak. However, they are smart and build their house in the cliff, which serves as our example as Jesus’ followers. We are not strong, but weak in ourselves. We will also build our lives on the cliff and not in the sand. When the storm comes, we get stuck on the cliff. In addition, Christ is the rock we build our homes in and in Him, we are strong. Let us die away from ourselves and our weaknesses and trust in God and His strength. Let your life be hidden with Christ in God.

Locusts

The locusts have no king, but in order they go out. A people without leaders can be like a people without defense, but these little insects go out in order. In addition, they fight in swarms and, although they are small, they become a threat together. They are the example for us that we should see Christ our King in us. Even without leaders in the world as a compass, we can follow what He put in our hearts, the various and different gifts and proficiency His grace bestowed upon us each and the leadership of the Holy Spirit. He brings us together in a perfect entity, when He through the Spirit builds a united dwelling of Christ’s body and as one there is no limit how God can use us.

The lizard

The lizard is so small that you can grab it with your hands, yet you can find it in the King’s palace. It runs in everywhere, because it is so small and smooth. It’s fast and so insignificant that we barely see it. It does not need a key to get into the king’s home. I see it on the walls of many places in Asia. It finds its way anywhere, on any level, high or low, and seems to like the kings palace. Even we need to understand who we are in God, princes and princesses. We will not care for less than the King has prepared for us including the key to God’s treasury. That is faith in Jesus and what He has done for us, which opens the gate of heaven one day. Until then, we can also enter wherever, to high as well as to low, and proclaim the message of Jesus.

Proverbs 30: 24-28
Four things on earth are small,
but they are exceedingly wise:

the ants are a people not strong,
yet they provide their food in the summer;

the rock badgers are a people not mighty,
yet they make their homes in the cliffs;

the locusts have no king,
yet all of them march in rank;

the lizard you can take in your hands,
yet it is in kings’ palaces.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Se föregående pärla 2 eller nästa 4.

Små på jorden

Fyra djur finns, som på olika sätt, är små på jorden, men likväl är de bland de visaste. Vishet är att göra allt på bästa sätt, vilket är det mest effektiva och ger optimalt resultat. Vishet är helt enkelt kunskap i praktiken.

Att vara stor och stark, är inte alltid det mest effektiva. Att hamra spik med en hammare, är bättre än att hamra en skruv. Att skära med en vass och skarp kniv är bättre, än att skära med en trubbig.

Myrorna

Myrorna är inte ett starkt släkte, men ett svagt. De är ändå inte utelämnade åt sitt öde, men arbetar bättre och flitigare än de flesta. Så de saknar aldrig något, eftersom de om sommaren, den årstiden de kan samla mat, gör just det. De ligger inte lata i stacken, men jobbar effektivt och intensivt med gemensamma krafter, som i det bästa kinesiska familjeföretag. På samma sätt bör vi kristna arbeta tillsammans för Guds rike, hjärta till hjärta (läs inlägg), så länge det heter idag. Dagen kommer när det är för sent.

Klippgrävlingarna

Klippgrävlingarna, som jag betraktat i En Gedis trädgård, en oas i Israel, är inget kraftfullt släkte. Även de är små och svaga. De är dock klipska och bygger sitt hus i klippan, vilket tjänar som vårt föredöme som Jesu efterföljare. Vi är inte starka, men svaga i oss själva. Vi ska också bygga vårt liv på klippan och inte i sanden. När stormen kommer, står vi fasta på klippan. Dessutom är Kristus den klippa vi bygger vårt hem i och i Honom är vi starka. Låt oss dö bort från oss själva och vår svaghet och lita på Gud och Hans styrka. Låt ditt liv vara fördolt med Kristus i Gud.

Gräshopporna

Gräshopporna har ingen kung, men i härordning drar de ut. Ett folk utan ledare, kan vara som ett folk utan försvar, men dessa små insekter drar ut i ordning. Dessutom krigar de i svärmar och även om de är små, blir de tillsammans ett hot. De är föredömen för oss, att vi inom oss ska skåda Kristus vår kung. Även utan värdslig ledare, kan vi som kompass följa det Han lagt i våra hjärtan, de olika gåvor och skicklighet Hans nåd skänkt oss var och en samt den Helige Andes ledning. Han för oss samman i en fullkomlig enhet, när Han genom Anden, byggger en boning av Kristi kropp och enade finns ingen gräns hur Gud kan använda oss.

Geckoödlan

Geckoödlan är så liten att man kan gripa den med händerna, men ändå finner man den i konungapalats. Den springer in överallt, eftersom den är så liten och smidig. Den är snabb och så obetydlig att vi knappt ser den. Den behöver ingen nyckel, för att ta sig in i konungens hem. Jag ser den på väggarna på många ställen i Asien. Den hittar fram varhelst, på vilken nivå som helst, hög eller låg och verkar gilla konungapalats. Även vi behöver förstå vilka vi är i Gud, prinsar och prinsessor. Vi ska inte nöja oss med mindre, än allt Konungen förberett för oss och nyckeln har vi till Guds skattkammare. Det är tron på Jesus och det Han har gjort för oss, som öppnar himmelens port en dag. Tills dess kan vi också ta oss in varhelst, till hög som låg och förkunna budskapet om Jesus.

Ordspråksboken 30:24-28
”Fyra finns som är små på jorden,
likväl är de visast bland de visa:

myrorna är inget starkt släkte,
men de samlar sin föda
om sommaren,

klippgrävlingarna
är inget kraftfullt släkte,
men i klippan bygger de sin boning,

gräshopporna har ingen kung,
men i härordning drar de alla ut,

geckoödlan kan man gripa
med händerna,
ändå finns den i kungapalats”

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Voir la perle précédente 2 ou la suivante 4.

Petit sur terre

Quatre animaux sont, dans de diverses manières, petits sur la terre, mais ils sont parmi les plus sages. La sagesse est de tout faire de la meilleure façon possible, ce qui est le plus efficace et donne des résultats optimaux. La sagesse est la connaissance dans la pratique.

Être grand et fort n’est pas toujours le plus efficace. Marteler un marteau à ongles est mieux que de marteler une vis. Couper avec un couteau tranchant vaut mieux que couper un émoussé.

Les fourmis

Les fourmis ne sont pas un genre fort, mais un faible. Cependant, ils ne sont pas omis à leur destin, mais travaillent mieux et plus efficacement que la plupart. Donc, ils ne manquent jamais quelque chose, car en été, la saison qu’ils peuvent rassembler, ils font juste cela. Ils ne sont pas paresseux dans la pile, mais travaillent efficacement et intensément avec des forces communes, comme dans la meilleure entreprise familiale chinoise. De même, les chrétiens devraient travailler ensemble pour le royaume de Dieu, cœur à cœur (lire l’article), aussi longtemps que cela s’appelle aujourd’hui. Le jour arrive où il sera trop tard.

Falaises rocheuses

Les falaises rocheuses, comme je les ai observés dans le jardin d’En Gedis, une oasis en Israël, n’est pas un genre puissant. Même elles sont petites et faibles. Cependant, elles sont ruses et construisent leur maison dans la falaise, qui sert d’exemple en tant que successeur de Jésus. Nous ne sommes pas forts, mais faibles en nous-mêmes. Nous allons également construire nos vies sur la falaise et non dans le sable. Quand la tempête arrive, nous sommes coincés sur la falaise. En outre, Christ est le rocher dans lequel nous construisons nos maisons et en Lui, nous sommes forts. Laissons-nous mourir loin de nous-mêmes et de notre faiblesse et mettons notre confiance en Dieu et en Sa force. Que votre vie soit cachée avec Christ en Dieu.

Sauterelles

Les sauterelles n’ont pas de roi, mais dans l’ordre elles sortent. Un peuple sans leaders peut être comme un peuple sans défense, mais ces petits insectes sortent dans l’ordre. Par ailleurs, ils se battent en essaims et, bien qu’ils soient petits, ils deviennent une menace ensemble. Ils sont l’exemple pour nous que nous devrions voir le Christ notre roi en nous. Même sans chefs dans ce monde, comme une boussole, nous pouvons suivre ce qu’il a mis dans nos coeurs, avec les dons différents et la compétence que Sa grâce nous a donné à chacun et la direction du Saint-Esprit. Il nous réunit dans une entité parfaite, quand il construit par l’Esprit une demeure du corps du Christ et unis, il n’y a pas de limite à la façon dont Dieu peut nous utiliser.

Le lézard

Le lézard est si petit que vous pouvez l’attraper avec vos mains, mais vous pouvez le trouver dans le palais du roi. Il court partout, parce qu’il est si petit et lisse. C’est rapide et si insignifiant que nous le voyons à peine. Il n’a pas besoin de clé pour entrer dans la maison du roi. Je le vois sur les murs de nombreux endroits en Asie. Il se trouve n’importe où, à n’importe quel niveau, haut ou bas et semble aimer juste le palais du roi. Même nous avons besoin de comprendre qui nous sommes en Dieu, des princes et des princesses. Ne nous contentons pas de moins que tout ce que le roi a préparé pour nous et la clé du trésor de Dieu. Il y a la foi en Jésus et ce qu’il a fait pour nous, qui ouvre la porte de ciel un jour. Jusque-là, nous pouvons aussi entrer partout, de haut aussi bas, et proclamer le message de Jésus.

Proverbs 30:24-28
Il y a sur la terre quatre animaux petits, Et cependant des plus sages;

Les fourmis, peuple sans force, Préparent en été leur nourriture;

Les damans, peuple sans puissance, Placent leur demeure dans les rochers;

Les sauterelles n’ont point de roi, Et elles sortent toutes par divisions;

Le lézard saisit avec les mains, Et se trouve dans les palais des rois.

Suivez le blog en cliquant sur “follow” en bas à droite et partagez s’il vous plaît avec vos amis.

One thought on “The lizard in palace (3). Geckoödlan i palats (3). Le lézard dans le palais (3).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s