throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


1 Comment

Man and animal. Människa och djur.

Click here to read the previous blog post from South Africa.
Click here to read the next blog post from South Africa.

Difference between us and animals?

We enjoyed a treat, from a guide in a National park in South Africa, and the Holy Spirit prompted me to ask him the difference between men and animals? He was so fascinated by the wild animals, lovingly caring and had a lot of impressive knowledge. He answered me abruptly, that he didn’t know. I said that the difference is that we are created in the image of God and the animals are not. Then he exclaimed “So the animals are only to survive”? I thought for quite a while and then replied “no”.

Man is created to fellowship with God

I realized that the signficant difference is, that since we are created in the image of God, our main purpose in life is to have fellowship with God. Each person is created to have a personal relationship with God through Jesus Christ.

Then I asked him if he is a believer, which he is. I encouraged him to come back to his first love, to Jesus, and he seemed cut to his heart. I quoted the scripture below from Revelation, but I didn’t remember the exact verse. He asked me touched “what is the exact Bible verse”?

Revelation 2:4
But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and share with your friends.

Klicka här för att läsa föregående blogginlägg från Sydafrika.
Klicka här för att läsa nästa blogginlägg från Sydafrika.

Skillnad mellan oss och djur?

Vi njöt av en välgärning, från en guide i en nationalpark i Sydafrika och den Helige Ande manade mig att fråga honom om skillnaden mellan människor och djur? Han var nämligen så fascinerad av de vilda djuren, hade kärleksfull omsorg om dem och visste väldigt mycket. Han svarade mig abrupt, att han inte kände till det. Jag sade att skillnaden ligger i, att vi är skapade till Guds avbild, men att djuren inte är det. Då utbrast han cyniskt “Så djuren lever för att överleva”? Jag funderade en bra stund och svarade “nej”.

Människan är skapad till gemenskap med Gud

Jag såg och insåg att den väsentliga skillnaden är, att då vi är skapade till Guds avbild, vårt främsta syfte i livet är, att ha gemenskap med Gud. Varje person är skapad till, att ha en personlig relation med Gud, genom Jesus Kristus.

Sedan frågade jag honom om han är en troende, vilken han är. Jag uppmuntrade honom, att komma tillbaka till den första kärleken till Jesus och han verkade rörd i hjärtegrunden. Jag citerade skriften nedan från Uppenbarelseboken, men jag kom inte ihåg den exakta versen. Berört frågade han mig “var är den exakta bibelversen”?

Uppenbarelseboken 2:4
Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

Advertisements


1 Comment

Avatar for real? Avatar på riktigt?

Clic here to read the next post (3) from South Africa.

Like in a dream

During our first mission trip to South Afrika, our hosts, who knew our busy worldwide schedule, took us aside on a tour to a national park with wild animals, for some rest.  They wanted us to spot “the big 5” i.e. lion, leopard, elephant, African Buffalo and rhino. But I also asked God to especially see the giraffe.

Well, as the story goes on I can tell you that God is faithful and full of tender and loving mercy. We got to see “the big 5”, even though the lion was not in full wilderness. I wished though, in secret, to also see the giraffe. We were staying in a luxury lodge, in the middle of the Kruger park, amongst wild animals. Peter and I had the shower outside our spacious room and took the shower in the sunset. Amazing beauty! But when the darkness prevailed, I preferred staying in the room.

In the middle of the night, I went to the bathroom, which was right opposite the door to the shower. Before going back to bed, I watched out at a starlit sky and screamed in awe “Peter”. He woke up and came to my rescue, thinking it was a spider or alike. But when he came and looked out with me, even he was in awe. Three gracious giraffes were standing outside, behind our shower, eating from a tree. And a fourth came to join in, until finally the group disappeared into the pitch black darkness.

There was no option to catch it on camera, but only to let ourselves be satisfied through the images of natural art, filling our eyes. It was like in a dream and like the world of Avatar (a beautiful, but not godly, film) in real life. Dreamy is the right word describing it. Also a touch of heaven with prayer answer, since only God knew my heartfelt wish. The giraffe is an animal of freedom and beauty. When you regard it you sense their gracious splendour and the creator behind, God.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and please share with your friends.

Klicka här för att läsa nästa blogginlägg (3) från Sydafrika.

Som i en dröm

Under vår första missionsresa till Sydafrika tog våra värdar, som kände till vårt upptagna världsomspännande schema, oss med på en tur till en nationalpark med vilda djur, för att vila. De ville att vi skulle få se “the big 5” Afrikas storvilt, det vill säga lejon, leopard, elefant, afrikansk buffel och noshörning. Jag sände en önskan från hjärtat till Gud att få se en giraff.

Tja, som historien fortsätter kan jag berätta att Gud är trogen och full av öm och kärleksfull nåd. Vi fick se “the big 5”, även om lejonet, inte var helt i det vilda. Mitt hjärtas hemliga önskan var att få se en giraff. Vi bodde i ett lyxboende, mitt i Krugerparken, bland vilda djur. Peter och jag hade duschen utanför vårt rymliga rum och duschade i solnedgången. Fantastiskt vackert! Men när mörkret sänkte sig föredrog jag att vistas inomhus.

Mitt på natten gick jag till badrummet, som låg precis mittemot dörren till ute-duschen. Innan jag gick tillbaka till sängen, tittade jag ut på en stjärnklar himmel och skrek i vördnad “Peter”. Han vaknade och kom till min räddning och trodde att det var en spindel eller liknande. Men när han kom och tittade ut med mig blev även han bländad av skönheten. Tre graciösa giraffer stod utanför, bakom vår dusch, ätandes från ett träd. Och en fjärde giraff anslöt, tills de slutligen försvann ut i det becksvarta mörkret.

Det fanns inget alternativ att fånga dem på kameralinsen, men bara att nöja oss med att den natursköna bilden fyllde våra sinnen genom ögonens pupiller. Det var som i en dröm och som Avatarens värld (en vacker, men inte gudfruktig film) i det verkliga livet. Drömlikt är rätt ord att beskriva det med. Med en himmelsk ton av bönesvar, då enbart Gud kände min innersta önskan. Giraffen är ett djur i frihet och skönhet. När man beskådar det med sin nådiga prakt, upptäcker man skaparen bakom, Gud.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.

 


1 Comment

Jesus is enough. Jesus räcker.

Jesus is grace

Jesus has come with grace and truth. He is our grace, just as the Father is love and the Spirit is fellowship.

Grace is enough

Grace justified us, which became the new birth into Christ and the entrance to the Kingdom of God.

Grace gives us the wisdom to do everything in the best possible way, in every situation we end up in. This grace applies to everything we do here on earth. From everyday practical things, to succeeding in the heavenly mission, to gain eternal souls for God.

Grace sanctifies us on the journey towards the goal. Grace transforms our souls and makes us more like Him.

Grace propels us into the next stage when we fall asleep in Christ and come to new life or become transformed in a blinking of an eye when He returns.

Grace is enough in every season and episode in life. No person needs anything else. Jesus is all this for us, as our Savior and Lord. Trust God and put your full hope to grace-like Jesus.

1 Corinthians 1:30
But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God—and righteousness and sanctification and redemption—

1 Peter 1:13
Therefore gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ;

2 Corinthians 13:13
The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all.

Follow the blog by clicking “follow” on the bottom right and please share with your friends.

Jesus är nåd

Jesus har kommit med nåden och sanningen. Han är vår nåd, precis som Fadern är kärlek och Anden är gemenskap.

Nåden är nog

Nåden rättfärdiggjorde oss, vilket blev den nya födelsen in i Kristus och ingången i Guds rike.

Nåden ger oss vishet att göra allt på bästa sätt, i varje situation vi hamnar i. Denna nåd gäller allt vi gör här på jorden. Från vardagliga praktiska saker, till att lyckas med det himmelska uppdraget, att vinna eviga själar för Gud.

Nåden helgar oss på resan mot målet. Nåden förvandlar våra själar och gör oss mer lika Honom.

Nåden förlossar oss in i nästa skede, när vi somnar in i Kristus och uppstår till nytt liv eller blir förvandlade i ett nu när Han kommer tillbaka.

Nåden är nog i varje livs-epok och livs-episod. Ingen människa behöver något mer. Jesus är allt detta för oss, som vår frälsare och Herre. Lita på Gud och sätt ditt fulla hopp till nåden – som är Jesus.

Bibelord

1 Korintierbrevet 1:30
Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,

1 Peter 1:13
Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras.

2 Corinthians 13:13
Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

Följ bloggen genom att trycka på “follow” längst ner till höger och dela gärna med dina vänner.


Leave a comment

Imagine God. Föreställ dig Gud. Imagines Dieu.

In English, på svenska, en français.

God is

 

God is Almighty, All-Knowing, All-Wise and All-Present. He can do everything, but He does only what is in accordance with His nature. He is both Love and Holy. He knows everything and has wisdom how to act best in every situation. In addition, He is always everywhere, but we are His temple. In us, He lives with all His glory, but one can not hide from Him anywhere.

I read the following passage in the Bible and became completely overwhelmed. Who is God really? Greater than I can imagine.

Proverbs 30:4
“Who has ascended into heaven, or descended?
Who has gathered the wind in His fists?
Who has bound the waters in a garment?
Who has established all the ends of the earth?
What is His name, and what is His Son’s name,
If you know?”

He can rise to heaven. I do not even reach the tree tops, which, however, do the graceful giraffes in South Africa. Even less, heaven and I do not even know what heavens there are and how they work?

He can gather the wind in His hands. I can hear the wind and sometimes feel it. But I do not know where it comes from or where it’s going. Even less, I can’t collect it in my hands or in anything else.

I do not even know all the oceans and lakes that exist on earth and He can tie it in a rag? How strong is that material? And how amazing that He can find all the existing water drops.

I don’t know my geography any longer, as I could at the middle school and it has also changed a lot. God has in turn determined all the boundaries of the earth.

What His name is, I know, and even His son. His name is Wonderful, Counselor, Mighty God,  Everlasting Father, Prince of Peace and His Son bear the name of Jesus.

Only in the name of Jesus is salvation and eternal life. No other name beneath or above heaven can measure with it.

Gud är

 

Gud är Allsmäktig, Allvetande, Allvis och Allestädes närvarande. Han kan allt, men gör bara det som är i enlighet med Hans natur. Han är både kärlek och helig. Han vet allt och har vishet hur bäst agera i varje situation. Dessutom finns Han alltid överallt, men Hans tempel är ändock vi. I oss bor Han med hela sin härlighet, men man kan inte gömma sig för Honom någonstans.

Jag läste nedanstående stycke i Bibeln och blev helt överväldigad. Vem är Gud egentligen? Större än jag kan föreställa mig.

Ord 30:4
“Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen?
Vem har samlat vinden
i sina händer?
Vem har knutit in vattnet
i ett kläde?
Vem har fastställt jordens
alla gränser?
Vad heter han, och vad heter
hans son- du vet det ju?”

Han kan stiga upp till himlen. Jag når inte ens trädtopparna, vilket dock de graciösa girafferna i Sydafrika gör. Än mindre når jag himlen och jag känner inte ens till vilka himlar som finns och hur de fungerar?

Han kan samla vinden i sina händer. Jag kan höra vinden och ibland känna den. Men jag vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Än mindre kan jag samla den i mina händer eller i något annat.

Jag känner inte ens till alla hav och sjöar som existerar på jorden och Han kan knyta det i ett kläde? Hur starkt är inte det materialet? Och hur fantastiskt att Han kan hitta alla enskilda vattendroppar.

Jag kan inte längre min geografi, som jag kunde utantill på mellanstadiet och den har ju även förändrats en hel del. Gud har i sin tur fastställt jordens samtliga gränser.

Vad Han heter det vet jag dock och även Hans son. Hans namn är Underbar, Rådgivare, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste och Hans Son bär namnet Jesus.

Enbart i namnet Jesus finns frälsning och evigt liv. Inget annat namn under eller över himlen kan mäta sig med det.

 

Dieu est

Dieu est Omnipuissant, Omnipotent, Omni sage et Omniprésent. Il peut tout faire, mais Il ne fait que ce qui est conforme à sa nature. Il est à la fois Amour et Saint. Il sait tout et agit avec sagesse dans chaque situation. De plus, Il est partout à la fois, mais nous sommes son temple. En nous, Il vit avec toute Sa Gloire, mais on ne peut pas se cacher de Lui nulle part.

J’ai lu le passage suivant dans la Bible et j’ai été totalement bouleversée. Qui est vraiment Dieu? Plus grand que je ne peux l’imaginer.

Proverbes 30:4
Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu?
Qui a recueilli le vent dans ses mains?
Qui a serré les eaux dans son vêtement?
Qui a fait paraître les extrémités de la terre?
Quel est son nom, et quel est le nom de son fils?
Le sais-tu?

Il peut monter au ciel. Je n’arrive même à la cime des arbres mais cependant les gracieuses girafes d’Afrique du Sud le font. Encore moins, le ciel et moi ne savons même pas quels sont les cieux et comment ils fonctionnent?

Il peut rassembler le vent dans Ses mains. Je peux entendre le vent et parfois le sentir. Mais je ne sais pas d’où il vient ou où il va. Encore moins, je ne peux pas le recueillir entre mes mains ou dans quelque chose d’autre.

Je ne connais même pas tous les océans et les lacs qui existent sur la terre et Il peut les attacher à un chiffon? Quelle est la force de ce matériel? Et c’est étonnant qu’Il puisse trouver toutes les gouttes d’eau existantes.

Je ne connais plus ma géographie, comme je la savais à l’école intermédiaire et cela a aussi beaucoup changé. Dieu a, à son tour, déterminé toutes les limites de la terre.

Quel est son nom ? Je le connais, et même son fils. Son nom est Merveilleux, Conseiller, Dieu Tout Puissant, Père Éternel, Prince de Paix et Son Fils porte le nom de Jésus.

Seulement dans le nom de Jésus est le salut et la vie éternelle. Aucun autre nom sous ou au-dessus du ciel ne peut se mesurer à lui.

 


Leave a comment

Friends Acts 29. Vänners Apostlagärningarna 29.

34186174485_5246030edd_oClick here for previous Friends Acts 29.

Jesus stories

Peter and I equip a lot of saints who also become our friends. I’m in awe regarding what God is doing through them. By the fruit you know the tree. Here follow some selected testimonies from their abundance.

Lana and Brady in Canada, British Columbia

“So we just took Molly for a walk in our complex. Eight youth at the underpass were smoking dope. Brady asked them about pain. We prayed for the first guy with knee pain and he was instantly healed 8/10. When Brady said “Jesus” one of the girls ran down the hill and said “I’m out of here, I don’t want anything to do with Jesus”. But, after the guy was healed and she saw it was real, she walked back to us asking for prayer for her sprained arm, that was in a tensor bandage. She was healed and removed the bandage.”

Marcelo Brazil, Brasilia

Baptism and kickstart

“Today we baptized three new siblings in their own faith to Jesus Christ. They were filled with the Holy Spirit and during the lunch at the restaurant we could kickstart one of them. She healed another young lady, that was with pain in her back. It was very precious to see both of them freaked out with the instant healing. So we talked  with the lady about Jesus and it was very nice!”

Deliverance

“Today was tremendous when we went to pray for Eliane, with pains in the belly and urine infection, as soon as we started she manifested demons and vomited blood. The more we prayed, she vomited more and blood manifested, we preached the gospel and she gave herself to Christ and was baptized.

She cried and told how she always asked God to send someone to help her, because she knew it was spiritual, including because her parents were practicing witchcraft. It was beautiful and shocking to see all this.”

Al King, Oklahoma

“This morning I prayed for a young woman that came to our school to work on a fundraising project. She was on crutches. She had pain from nerve damage as a result of getting kicked in the soccer game. She was miraculously healed and started crying. Her friend asked her what she was going to do with her crutch?

Her boss emailed me about an hour later and told me that she and he had just been talking last week about the fact that they have never witnessed a miraculous healing in their life. And this day they are blown away by God’s power.”

Edwin Mushuna, South Africa

“Just came back from hospital ministry. I have today seen miracles like never before. A lady who had a lump in her breast was healed. I ministried to her twice and did the steps you taught us during the core team last week. Man it worked! I also kickstarted another brother I was with and it was miracle after miracle. Praise to Jesus.”

Klicka här för föregående Vänners Apostlagärningarna 29.

Jesus berättelser

Peter och jag utrustar många heliga, som också blir våra vänner. Jag är i vördnad över vad Gud gör genom dem. Av frukten känner man trädet. Här följer några utvalda vittnesbörd utifrån deras överflöd.

Lana och Brady i Kanada, British Columbia

“Så vi tog Molly på en promenad i vårt område. Åtta ungdomar stod vid tunnelbanan och rökte. Brady frågade dem om smärta. Vi bad för den första killen med knäsmärta och han blev helad direkt 8/10. När Brady sa “Jesus”, sprang en av tjejerna nerför backen och sa “Jag sticker, jag vill inte ha något att göra med Jesus.” Men efter att killen blev botad och hon såg att det var på riktigt, kom hon tillbaka. Vi bad för hennes förstörda arm, som var i bandage. Hon blev helad och avlägsnade bandaget.”

Marcelo Brasilien, Brasilia

Dop och kickstart

“Idag döpte vi tre nya syskon på sin tro på Jesus Kristus. De blev fyllda av den Helige Anden och under lunchen i restaurangen, kunde vi kickstarta en av dem. Hon botade en annan ung dam, med smärta i ryggen. Det var väldigt dyrbart att se när båda två blev utom sig av ögonblicklig healing. Så vi pratade med henne om Jesus och det var väldigt bra! “

Befrielse

“Jag var väldigt väldigt då vi gick för att be för Eliane, så snart vi började manifesterades demoner och hon spydde blod. Vi predikade evangeliet och hon gav sitt liv till Jesus och döptes. Hon grät och berättade om hur hon alltid bett Gud, att skicka någon för att hjälpa henne, för att hon visste att det var andligt, bland annat eftersom hennes föräldrar praktiserar häxkraft. Det var vackert och chockerande att se allt detta. “

Al King, Oklahoma

“I morse bad jag för en ung kvinna, som kom till skolan för att jobba för ett insamlingsprojekt, hon hade kryckor. Hon hade smärta från nervskador, som ett resultat av att bli sparkad under en fotbollsmatch. Hon blev mirakulöst helad och började gråta. Hennes vän frågade henne vad hon skulle göra med sin krycka?

Hennes chef emailade mig ungefär en timme senare och berättade för mig att hon och han bara hade pratat förra veckan om att de aldrig hade bevittnat ett mirakulöst helande i sitt liv. Och denna dag blev de fullständigt betagna av Guds kraft. “

Edwin Mushuna, Sydafrika

“Kom precis tillbaka från sjukhusmissionen. Jag fick idag se mirakel som aldrig förr. En kvinna som hade en klump i hennes bröst, blev läkt. Jag lade mina händer på henne två gånger och tog de steg ni precis lärt oss under kärnteamet förra veckan. Jag kickstartade också en annan broder som var med och det var mirakel på mirakel. Ära vare Jesus. ”

 

 


3 Comments

Poor wells. Usla brunnar.Puits rugueux.

In English, på svenska, en français 

Stop sinning

If we once tasted that the Lord is good. Why run out and drink from the world’s rough wells? They leak and do pull us downwards and not upwards.

Nowhere in the Bible is it written that we should go our own way, that we will find salvation in the world, but us helping each other.

Our body is the temple of God and we shall not defile it.

When I became a widow, my world fell into pieces, but I held on to God, which is my rock. Yes, everything felt unreal, but the Bible and God stood fast. And sisters and brothers in Christ were there for me. Why seek help or fellowship outside?

Out, let’s go, to win souls for eternity, not to fix ourselves. Yes, the religion makes us bounce back and forth, but the most holy is open to each one of us. We belong to the saints and nobody is as holy as God is holy.

What we need is God. Heaven is open. The way is called Jesus. Through His blood we can come.

A blow to the jaw?

Sister and brother if you are in trouble, life sucks and you have a blow to the jaw. Your thirst or hunger can not be met by the world. You need God. Choose, as I did, to drink from the source of salvation. It gives joy and saturation in depth.

God is a good God who never abandons you. He is holy and does not exist deep into the wine glass, on a thundering dance floor or in mind-changing means.

I appeal to you, do not go on the way of sin, do not listen to the counsel of sinners. Stick to Jesus, the sacrificial lamb of God that died and arose for you and me. If you have already snuck off, regret and repent again.

Yes, I’m talking to you! And my heart bleeds.

Sluta synda

Om vi en gång smakat att Herren är god. Varför löpa ut och dricka ur världens usla brunnar? De läcker och drar oss neråt inte uppåt.

Inte nånstans i Bibeln står det att vi ska gå vår egen väg, att vi ska hitta frälsningen i världen, utan att vi ska hjälpa varandra.

Vår kropp är Guds tempel och vi ska inte besudla den.

När jag blev änka föll min värld i bitar, men jag höll mig till Gud, som är min klippa. Ja, allt kändes overkligt, men Bibeln och Gud höll. Och systrar och bröder i Kristus fanns för mig. Varför söka hjälp eller gemenskap utanför?

Ut ska vi gå, för att vinna människosjälar för evigheten, inte för att fixa oss själva. Ja, religionen gör att vi baxnar och slår bakut, men det allra heligaste är öppet för oss var och en. Vi tillhör de heliga och ingen är så helig som Gud är helig.

Vad vi behöver är Gud. Himlen är öppen. Vägen heter Jesus. Genom Hans blod kan vi komma.

En käftsmäll?

Syster och broder om du är i trubbel, hamnat i knipa eller livet suger och du fått en käftsmäll. Din törst eller hunger kan ändå inte mättas av världen. Du behöver Gud. Välj, som jag gjorde, att dricka ur frälsningens källa. Det ger glädje och mättnad på djupet.

Gud är en god Gud, som aldrig överger dig. Han är helig och finns inte i djupt ner i vinglaset, på ett dunkande dansgolv eller i sinnesförändrande medel.

Jag vädjar till dig, gå inte in på syndens väg, lyssna inte på syndares råd. Håll dig till Jesus, Guds offerlamm som dog och uppstod för dig och mig. Om du redan halkat snett, ångra dig och omvänd dig återigen.

Ja, jag talar till dig! Och mitt hjärta blöder.

Arrêter de pécher!

Si nous avons déjà goûté que le Seigneur est bon. Pourquoi s’épuiser et boire aux puits rudes du monde? Ils nous vident et nous tirent vers le bas et non vers le haut.

Nulle part dans la Bible, il est écrit que nous devrions faire notre propre chemin, que nous trouverons le salut dans le monde, mais que nous nous aidons mutuellement.

Notre corps est le temple de Dieu et nous ne devrions pas le souiller.

Quand je suis devenue veuve, mon monde s’est écroulé en morceaux, mais je me suis agrippée à Dieu, qui est mon rocher. Oui, tout semblait irréel, mais la Bible et Dieu ont tenu ferme. Et les sœurs et les frères en Christ étaient là pour moi. Pourquoi demander de l’aide ou de la fraternisation à l’extérieur?

Sortez, allons, pour gagner les âmes pour l’éternité, pas pour notre bien. Oui, la religion nous fait rebondir en avant et en arrière, mais le plus Saint est ouvert à chacun de nous. Nous faisons partie des saints et personne n’est aussi saint que Dieu est saint.

Ce que nous avons besoin, c’est Dieu. Le ciel est ouvert. Le chemin est appelé Jésus. Par son sang, nous pouvons venir.

Un coup à la mâchoire?

Sœurs et frères si vous êtes en difficulté, la vie est nulle et vous avez un coup à la mâchoire. Votre soif ou votre faim ne peut être satisfaite par le monde. Vous avez besoin de Dieu. Choisissez, comme je l’ai fait, de boire à la source du salut. Elle donne profondément de la joie et de la saturation.

Dieu est un bon Dieu qui ne vous abandonne jamais. Il est Saint et n’existe pas profondément dans un verre de vin, sur une piste de danse effrénée ou par des moyens de changement d’esprit.

Je t’appelle, ne marche pas sur le chemin du péché, n’écoute pas le conseil des pécheurs. Attachez-vous à Jésus, l’agneau sacrificiel de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour vous et moi. Si vous avez abandonné, regrettez et repentez-vous à nouveau.

Oui, je vous parle! Et mon cœur saigne.


Leave a comment

I do not lead. Jag leder inte.

Talking walk

Romans 8:14
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.

On the go in the woods

Peter and I were out in the woods. Usually it is he who goes before and me after. This sometimes annoys him. He thinks we look certain couple, where the man walks before and the woman subjected follows long after.

Irritated, he suddenly insisted that I should take the lead. What then happened was a telling picture of how it should look when we follow Jesus.

Namely, I continued walking and he went with me, but on every road trip I stopped for guidance. Should I continue, fold or wait? I listened with big ears and patient mindedness.

The question is why I did not just go anywhere. And why did I go so safely on the road when no road crossing appeared?

The answer was that Peter as a leader had told me to take the lead. So, as long as he did not say anything else, just keep going. If, on the other hand, I came across a cross road, I could not make my own decision because he was leading.

Follow the Lamb

This became such a nice picture of being a disciple of Jesus and following the Lamb, where the Lamb goes. I do not own my life, He bought me and I have died to my selfish nature and now I do not live, but He lives in me. I am Hid and He is mine.

Are you your own? Or do you belong to Him? In that case, stop fight and incline your heart. Sacrifice the self-life daily. The ego is our foul enemy. It drives us to live a life with ourselves at the center. Realize that it is not the sun that circles around the earth, but the earth around the sun (see poem).

There is a price to pay and it is not to decide for yourself, but to follow Him who decides. He said to go, but at the crossroads it’s time to listen. In what direction does he lead us to take the next step or if it is time to stop or turn around.

 

Talande promenad

Romans 8:14
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

På gång i skogen

Peter och jag var ute och gick i skogen. Som oftast är det han som går före och jag efter. Detta retar ibland upp honom. Han tycker vi ser ut som vissa par, där mannen går före och kvinnan undergivet följer långt efter.

Uppretat, insisterade han plötsligt på att jag skulle ta täten. Vad som då inträffade, blev en talande bild på, hur det borde se ut, när vi följer Jesus.

Nämligen travade jag på och han gick med mig, men vid varje vägskäl stannade jag upp för att få vägledning. Skulle jag fortsätta, vika av eller vänta? Jag lyssnade in med stora öron och tålmodigt sinnelag.

Frågan är varför jag inte bara gick på åt vilket håll som helst? Och varför jag gick så tryggt på vägen, när inget vägskäl dök upp?

Svaret var att Peter som ledare, hade sagt till mig att ta täten. Så, så länge han inte sade något annat, var det bara att fortsätta att gå. Kom däremot ett vägskäl kunde jag ju inte ta ett eget beslut, eftersom han leder.

Följ Lammet

Detta blev en så fin bild på, att vara en Jesu lärjunge och följa Lammet, dit Lammet går. Jag äger inte mitt liv, Han har köpt mig och jag har dött till min själviska natur och nu lever inte jag, men Han i mig. Jag är Hans och Han är min.

Är du din egen? Eller tillhör du Honom? I så fall sluta konstra och böj ditt hjärta. Offra egenlivet dagligen. Egot är nämligen vår lömskaste fiende. Det driver oss att leva ett liv med oss i centrum. Inse dock att det är inte solen som kretsar kring jorden, utan jorden kring solen (se poem).

Det finns ett pris att betala och det är att inte bestämma själv, men följa Honom som bestämmer. Han har sagt gå, men vid vägskälen är det dags att lyssna in. I vilken riktning han leder oss till att ta nästa steg eller om det är dags att stanna upp eller vända om.