Children in house church, part 2. Barn i husförsamling, del 2.

Clic here to read part 1.
Klicka här för att läsa del 1.

But how are you doing with the kids?

Written by Helena Cashin, Simple Church Uppsala.

The first step in allowing the children to become part of the church is about what I wrote in Part 1, namely what view we have on the children and their beliefs. What sounds good in theory may not be that simple in practice. So below are some tips.

Practical tips

Once you know how you want the children to participate in the reunion, ask all parents to prepare the children for what they expect when you meet. This may vary if it is a simple weekday or a slightly more organized gathering. Such as may be good talking to the children before the meetings is for example that you do not talk over one another, not to run indoor and whether to sit with a parent for some of the time (maybe it is harder to listen if you sit next to a friend?). How long the children should be included is also good at communicating before. During the session, we need parents to draw boundaries and mark if the children do not agree with what we have agreed upon. The fact that the children are involved does not mean chaos and screams when we meet. But it does not mean that we can expect it to be cluttered or that everyone who attends is sitting still all the time.

 • What requirements are reasonable vary depending on the age and the conditions. Our 18 month old guy walks smoothly between everyone in the room, sometimes from knee to knee, sometimes out into the room. If he is screaming, we carry him out of the room.
 • Most younger children find it difficult to sit still for a long time. A good thing that sitting still is not a requirement to hang out with Jesus! When we are hanging out together, anyone who wants to dance can play air guitar or jump high. When we pray maybe someone is loud with words, someone else paints his prayer and a third is under the table listening. And sometimes it’s a quieter moment. Then the children also need to adapt to this and then we will break the dance and the air guitar.
 • We adults think it’s great to stay long at the dining table and talk. That’s how we get to know each other and share life. For the children, some of this happens at the dinner table, but above all it happens in the game. Therefore, we try to make sure there is time for free play for the children. In times we grown ups walk away for a while with the children to play because they did not manage free play without the support of an adult.
 • Our kids have never managed to be part of the whole meeting and it’s all right. After a certain period of time, they may either play freely or make a more planned activity like crafts (bead plate, draw, clay). What might be useful to think about with activity is that it is an activity that you can do in silence and while sitting still, if you want to remain in the group.
 • Always make it possible to stay with the group who continue praising and praying for the children who want to. Or make a table of paper and pens, so the children who want to sit in the reunion can draw at the same time. The 11-year-old in our group gladly stays and draws and sings in the songs she can and listen to prayer.
 • Listen to the kids! Take the children’s questions and prayers seriously. This does not mean that all questions have to be answered at once, even adults. A question that does not really match the Bible text we just read, we should kindly point out that we will talk later, maybe when we eat together.
 • Enable participation. This can be done in many ways and it is good for both children and adults with variation. Some ways we’ve used over the years: Singing songs are easier to learn if you can not read.
 • Make sure there are instruments several can play, for example, maracas and drums.

o Read the Bible text in different ways and use multiple sentences. Replace the text for each other (maybe in small groups if you are many). Find some things that symbolize keywords in the text to easily remember what you’ve read. We have also used pictures that illustrate the text.

o pray in different ways Make prayer stations where you can be creative, pray in small groups, write / draw prayer papers, hold hands and pray at once.

o Reminder that we all can hear God’s voice and practice together on this. We have been involved in strong talks where God has chosen to speak through the children.

o Take the children’s prayers seriously and let them pray and pray for your adult, put your hands on the one who is hurt and pray for friends who do not know Jesus. One of the children in the House Assembly started a “Jesus Club” at their preschool to pray for the friends there. Another child wanted us to pray for the classmate who was new to school and had no friends. A week later, we had to thank for prayer.

o Ask the children to read the Bible text and talk to them before you meet to see if there are any prayer requests they want to share. Talking before you meet can make it easier for the children to dare to participate actively.

• Let the layout vary depending on which children are in the group and their age. Try to strive for even the smallest children to stay for a while. And allows the elderly to stay. Is there a child who can not handle the layout for any reason, be pragmatic and find a working solution. Let the solution emerge from the fact that you meet in Jesus’ presence, like a spiritual family, on a mission. How does a spiritual family solve this?

• The idea when the children are involved is not that it is a children’s gathering that adults participate in, but it should be a meeting that both adults and children participate in as much as possible. It may mean that all of your adults share, for example, the Bible text, maybe the children do not understand. And that’s okay.

Men hur gör ni med barnen?

Skrivet av Helena Cashin, Simple Church Uppsala

Första steget för att låta barnen bli en del av församlingen handlar om det jag skrivit i del 1, nämligen vilken syn vi har på barnen och deras tro. Det som låter bra i teorin kanske inte är så enkelt i praktiken. Så nedan finns några tips.

Praktiska tips

När ni vet hur ni vill att barnen deltar i samlingen, be alla föräldrar att förbereda barnen på vad som förväntas av dem när ni möts. Detta kan ju variera om det är en enkel vardagsmiddag eller en lite mer organiserad samling. Sådant som kan vara bra att prata med barnen om innan samlingen är t.ex. att man inte pratar i mun på varandra, att inte springa inomhus och om de ska sitta med en förälder under delar av tiden (det kanske är svårare att lyssna om man sitter bredvid en kompis?). Hur länge barnen ska vara med är också bra att kommunicera innan. Under samlingen behöver vi som är föräldrar dra gränser och markera om barnen inte håller sig till det vi har kommit överens om. Att barnen är med betyder inte att det ska vara kaos och skrik när vi träffas. Men det betyder inte heller att vi kan förvänta oss att det ska vara knäpptyst eller att alla som deltar sitter stilla hela tiden.

 • Vilka krav som är rimliga att ställa varierar beroende på ålder och förutsättningar. Vår 18 månaders gamla kille vandrar glatt runt mellan alla som är i rummet, ibland från knä till knä, ibland ut och in i rummet. Skriker han bär vi ut honom ur rummet.
 • De flesta yngre barn har svårt att sitta still en längre stund. Vilken tur att stillasittande inte är ett krav för att umgås med Jesus! När vi lovsjunger tillsammans kan den som vill dansa, spela luftgitarr eller hoppa högt. När vi ber kanske någon gör det högt med ord, någon annan målar sin bön och en tredje ligger under bordet och lyssnar. Och ibland är det läge för en mer stilla stund. Då behöver även barnen anpassa sig efter detta och då pausar vi dansen och luftgitarren.
 • Vi vuxna tycker det är fantastiskt att få sitta kvar länge vid matbordet och prata. Det är så vi lär känna varandra och delar livet. För barnen händer en del av detta vid matbordet men framförallt händer det i leken. Därför försöker vi att se till att det finns tid för fri lek för barnen. I perioder har vi vuxna turats om att gå iväg en stund med barnen för att de ska få leka eftersom de inte klarat av fri lek utan stöd från en vuxen.
 • Våra barn har aldrig klarat av att vara med en hel samling och det är helt ok. Efter en viss tid får de antingen leka fritt eller göra en mer planerad aktivitet som ett pyssel (pärlplatta, rita, lera). Det som kan vara bra att tänka på med aktivitet är att det är en aktivitet som man kan göra i tysthet och stillasittande, om man ska vara kvar i gruppen.
 • Gör det alltid möjligt att stanna kvar med gruppen som fortsätter lovsjunga och be, för de barn som vill. Eller ställ fram ett bord med papper och pennor så kan de barn som vill sitta med i samlingen samtidigt rita. 11-åringen i vår grupp sitter gärna kvar och ritar och sjunger med i de lovsånger hon kan och lyssnar på bönen.
 • Lyssna på barnen! Ta barnens frågor och böneämnen på allvar. Det betyder inte att alla frågor måste besvaras på studs, det gäller ju även vuxna. En fråga som inte alls hör ihop med bibeltexten vi precis läste får vi vänligt påpeka att vi får prata om senare, kanske när vi äter tillsammans.
 • Möjliggör delaktighet. Detta kan göras på många sätt och det är bra för både barn och vuxna med variation. Några sätt vi använt oss av genom åren:
  Sånger med rörelser är lättare att lära sig om man inte kan läsa.
 • Se till att det finns instrument flera kan spela, ex, maracas och trummor.
  o Läs bibeltexten på olika sätt och använd flera sinnen. Återberätta texten för varandra (kanske i smågrupper om ni är många). Hitta några saker som symboliserar nyckelord i texten för att lättare minnas vad ni har läst. Vi har också använt oss av bilder som illustrerar texten.
  o Be på olika sätt. Gör bönestationer där ni kan vara kreativa, be i smågrupper, skriv/rita böneämnen på papper, håll varandra i händerna och be en i taget.
  o Påminn om att vi alla kan höra Guds röst och öva tillsammans på detta. Vi har varit med om starka tilltal där Gud har valt att tala genom barnen.
  o Ta barnens böneämnen på allvar och låt de vara med och be för er vuxna, lägga händerna på den som har ont och be för kompisar som inte känner Jesus. Ett av barnen i husförsamlingen startade en ”Jesus-klubb” på sin förskola för att kunna be för kompisarna där. Ett annat barn ville att vi skulle be för klasskompisen som var ny i skolan och inte hade vänner. Någon vecka senare fick vi tacka för bönesvar.
  o Be barnen läsa bibeltexten och prata med de innan ni träffas för att se om det finns böneämnen de vill dela. Att prata innan ni träffas kan göra det lättare för barnen att våga delta aktivt.
  • Låt upplägget variera beroende på vilka barn som är med i gruppen och deras ålder. Försök sträva efter att även de minsta barnen ska vara med en stund. Och gör det möjligt för de äldre att stanna kvar. Finns det barn som inte klarar av upplägget av någon anledning, var pragmatisk och hitta en fungerande lösning. Låt lösningen växa fram utifrån att ni möts i Jesu närvaro, som en andlig familj, på ett uppdrag. Hur löser en andlig familj detta?
  • Tanken när barnen är med är inte att det ska vara en barnsamling som vuxna deltar i, utan att det ska vara en samling som både vuxna och barn deltar i på så lika villkor som möjligt. Det kan betyda att allt ni vuxna delar kring exempelvis bibeltexten kanske inte barnen förstår. Och det är ok.
Advertisements

3 thoughts on “Children in house church, part 2. Barn i husförsamling, del 2.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s