Devote yourselves. Håll fast. Vous dévouer.

In English first; then in Swedish and in French.

Four pillars of faith

Four pillars of the Christian walk are found in the following Bible word:

Acts 2:42
And they devoted themselves to the apostles’ teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers.

The first Christians did not change, but clung to these four pillars. Neither culture, weather, status in the world nor emotions could ruin their choices. No billiards, bowling or any other hobby. They understood that life with God is being held up by these four pillars.

They are also four deep and very precious sources. The more we dig in them, the more we get to enjoy them. Let the Spirit give life to these pillars and sources of your life.

Apostles’ teaching

The teachings of the Apostles are found in the New Testament, which is based on the Old Testament. This source is essential in different ways, with daily frequency and on the right basis.

Different ways can be; To read aloud, meditate on, confess, read quietly, teach, preach, read together, and the like.

By daily frequency is meant at least daily, but preferably continuously for example; Under your own devotion, in the car, on the walk, on the phone, on Skype, during meetings with other disciples, etc.

On the right grounds, reading letting the Holy Ghost reveal the Word to us, with the understanding that we each are sons of God’s family and that we have entered into a new covenant. A covenant that is better than the old one and rests on the finished work of Calvary.

The community of believers

As a newborn Jesus disciple, we need the fellowship of believers. That means we need to surround ourselves with those who are on the same mission as we are. We may seem like ordinary people, but we are immortal celestial creatures. We need each other and should therefore work to meet in different constellations and make ourselves interdependent.

We should meet daily to get to know each other and hear each other’s heartbeat. We are called to together reach the world with the message of Jesus. Together we are built as God’s dwelling in the Spirit. Jesus is our common head and the Spirit our common supervisor. We are simply called to encourage each other every day as it is called today.

Breaking of bread

Only siblings in Christ can have fellowship in the breaking of bread. This is an inexhaustible source quite undiscovered. We discover it more and more by celebrating it often.

It is not just bread and wine, but a whole meal community. Where the meal starts with the bread and ends with the wine.

We can do it daily in joy. We remind us of Jesus and proclaim His death, until the day He returns.

We often give each other personal messages and worship together. Reproduces in our own words what the bread breaking means for each person. This is something to celebrate and should be kept alive and not put in a rigid form.

Prayer

We exercise our royal priesthood in single and shared prayer. We worship and praise God as well as command the evil and circumstances to come in line with God’s will. We praise God for all good and we pray for all the problems.

Our prayers are based on the Word of God and we pray it in our lives. We confess to everything that has come to pass in Christ based on the completed work of Calvary.

Prayer just as the apostles’ teaching should be exercised daily, but really all the time. Just as we constantly breathe without thinking about it.

We can pray in understanding and in tounges. We may pray to the Father in the name of Jesus, or command, for example, sicknesses to leave in the name of Jesus.

Fyra pelare i tron

Fyra pelare i den kristnes vandring återfinns i följande bibelord:

Acts 2:42
De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

De första kristna ändrade sig inte, men höll fast vid dessa fyra  pelare. Varken kultur, väder, status i världen eller känslor kunde rubba deras val. Inte biljard,  bowling eller annan hobby. De förstod att livet med Gud, hålls uppe av dessa fyra pelare.

De är även fyra djupa och mycket dyrbara källor.  Ju mer vi gräver i dem, desto mer får vi njuta av dem. Låt Anden ge liv åt dessa pelare och källor i ditt liv.

Apostlarnas lära

Apostlarnas lära hittar vi i det Nya Testamentet, vilket bygger på det Gamla. Denna källa är det väsentligt att ösa ur på olika sätt, med daglig frekvens och på rätt grunder.

Olika sätt kan vara; att läsa högt, meditera på, bekänna, läsa tyst, undervisa, predika, läsa tillsammans och dylikt.

Med daglig frekvens menas minst daglig, men gärna kontinuerlig exempelvis; under egen andakt, i bilen, på promenad, i telefonen, på Skype, under möten med andra lärjungar etc.

På rätta grunder är att läsa med den Helige Anden, som uppenbarar Ordet för oss, med förståelsen att vi var och en är söner i Guds familj och att vi kommit in i ett nytt förbund. Ett förbund som är bättre än det gamla och vilar på det fullbordade verket på Golgata.

De troendes gemenskap

Som pånyttfödd Jesu lärjunge behöver vi de troendes gemenskap. Det innebär att vi behöver omge oss med de, som är på samma mission som vi är. Vi må verka se ut som vanliga människor, men vi är odödliga himmelska varelser. Vi behöver varandra och bör därför arbeta på att mötas i olika konstellationer och göra oss beroende av varandra.

Vi bör mötas dagligen för att lära känna varandra och höra varandras hjärtslag. Vi är kallade att tillsammans nå världen med budskapet om Jesus. Tillsammans byggs vi upp som Guds boning i Anden. Jesus är vårt gemensamma huvud och Anden vår gemensamma vägledare.  Vi är helt enkelt kallade att uppmuntra varandra alla dagar som det heter idag.

Brödsbrytelse

Endast syskon i Kristus kan ha gemenskap i brödsbrytelsen. Detta är en outtömlig källa tämligen oupptäckt. Vi upptäcker den mer och mer genom att fira den ofta.

Det är ju inte bara bröd och vin, men en hel måltidsgemenskap. Där måltiden inleds med brödet och avslutas med vinet.

Vi kan göra det dagligen i glädje. Vi påminner oss om Jesus och förkunnar Hans död, tills den dag Han kommer tillbaka.

Vi ger varandra ofta personliga tilltal och lovsjunger tillsammans. Återger med egna ord, vad brödsbrytelsen innebär personligen för var och en. Detta är något att fira och bör hållas levande och inte sättas i en stel form.

Bön

Vi utövar vårt konungsliga prästerskap i enskild och gemensam bön. Vi tillber och lovar Gud samt befaller den onde och omständigheter att komma i linje med Guds vilja. Vi prisar Gud för allt gott och vi ber för alla problem.

Våra böner grundas på Guds Ord och vi ber ut Ordet i våra liv. Vi bekänner oss till allt som tillfallit oss i Kristus baserat på det fullbordade verket på Golgata.

Bön precis som apostlarnas lära bör utövas dagligen, men egentligen hela tiden. Precis som vi ständigt andas, utan att tänka på det.

Vi kan be i förståndet och i anden.  Vi kan be till Fadern i Jesu namn, eller befalla exempelvis sjukdomar att lämna i Jesu namn.

Quatre piliers de la foi

Quatre piliers de la marche chrétienne se trouvent dans la parole suivante de la Bible:

Actes 2:42
Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.

Les premiers chrétiens n’ont pas changé, mais s’accrochaient à ces quatre piliers. Ni la culture, la météo, le statut dans le monde, ni les émotions ne pouvait changer leurs choix. Pas de billard, de quilles ou de tout autre passe-temps. Ils ont compris que la vie avec Dieu est soutenue par ces quatre piliers.

Ils sont également quatre sources profondes et très précieuses. Plus nous creusons en eux, plus nous en profitons. Laissez l’Esprit donner vie à ces piliers et ces sources dans votre vie.

L’enseignement des apôtres

Les enseignements des apôtres se trouvent dans le Nouveau Testament, basé sur l’Ancien Testament. Cette source est essentielle de différentes façons, avec une fréquence quotidienne et à la bonne base.

Différentes façons peuvent être; Lire à haute voix, méditer, confesser, lire tranquillement, enseigner, prêcher, lire ensemble, etc.

Par fréquence quotidienne, signifiant au moins tous les jours, mais de préférence en continu, par exemple: Pendant votre dévotion personnelle, dans la voiture, sur la promenade, au téléphone, sur Skype, lors de rencontres avec d’autres disciples, etc.

Sur le bon terrain, laissons le Saint-Esprit nous révéler la Parole en la lisant, en comprenant que nous sommes tous fils de la famille de Dieu et que nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Une alliance meilleure que l’ancienne et qui repose sur le travail terminé du Calvaire.

La communauté des croyants

En tant que disciple nouveau-né de Jésus, nous avons besoin de la communauté des croyants. Cela signifie que nous devons nous entourer de ceux qui sont sur la même mission que nous. Nous pouvons paraître comme des gens ordinaires, mais nous sommes des créatures célestes immortelles. Nous avons besoin les uns les autres et nous devons donc travailler dans différentes constellations et nous rendre interdépendants.

Nous devrions nous rencontrer tous les jours pour nous connaître et pour entendre les battements de cœurs des autres. Nous sommes appelés ensemble à atteindre le monde avec le message de Jésus. Ensemble, nous sommes construits comme habitation de Dieu en Esprit. Jésus est notre tête commune et l’Esprit notre superviseur commun. Nous sommes simplement appelés à nous encourager les uns les autres chaque jour, comme il est dit aujourd’hui.

Fraction du pain

Seuls les frères et sœurs en Christ peuvent avoir une fraternité dans la fraction du pain. C’est une source inépuisable tout à fait inconnue. Nous le découvrons de plus en plus en le célébrant souvent.

Ce n’est pas seulement du pain et du vin, mais un repas complet en communauté. Où le repas commence avec le pain et se termine avec le vin.

Nous pouvons le faire tous les jours joyeusement. Nous nous commémorons Jésus et proclamons sa mort, jusqu’à ce qu’il revienne.

Nous nous donnons souvent des messages personnels et nous adorons ensemble. Nous mentionnons dans nos propres mots ce que le pain brisé signifie pour chacun de nous. Ceci est quelque chose à célébrer et doit être gardé en mémoire et ne pas être mis sous une forme rigide.

Prière

Nous exerçons notre sacerdoce royal en prière unique et partagée. Nous adorons et louons à Dieu et nous commandons que le mal et les circonstances soient conformes à la volonté de Dieu. Nous louons Dieu pour tout le bien et nous prions pour tous les problèmes.

Nos prières sont basées sur la Parole de Dieu et nous prononçons la parole dans nos vies. Nous confessons tout ce qui s’est passé en Christ basé sur le travail accompli du Calvaire.

La prière, comme l’enseignement des apôtres, doit être faite quotidiennement. Mais vraiment tout le temps, tout comme nous respirons constamment, sans même y penser.

Nous pouvons prier avec notre intelligence et en langues. Nous pouvons prier le Père au nom de Jésus, ou commander, par exemple, les maladies de partir au nom de Jésus.

Advertisements

One thought on “Devote yourselves. Håll fast. Vous dévouer.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s