Church detox. Religiös avgiftning.

Church is an organism

We need to get detoxed. Church is a living organism, not a dead organisation. Church is a family with kids who need to grow up and to make disciples is like bringing up children, not coaching colleagues in an organisation.

It’s about attitude, it’s about heart, it’s about our DNA. There is one head and one body, whereas the head has contact with every part of the body.

Making disciples

So how do you bring up children? Do you put them in a school? No, you let them follow your example. You take them with you and the more they grow, the more they can take part of and do by themselves or together with you and finally they can do all by themselves. Then they can themselves show others and they will eventually move from home and start their own family.

And we are different. We have different gifts and different equipment, both spiritual and natural. As parents you are not trying to limit your children to become like you, but how the Lord made them in His image. You are not trying to make all children alike, even though we can all help in everything. The purpose for Church is the same for all that is to become more like Christ and to go out and make disciples.

So how to make disciples in a family, is the same as how to bring up your children. Family multiplies by birth of new children and there is always a longing of having children. Jesus is the head and one of the things to grow up in is the maturity of Christ, which is helping the children to understand how to use everything they already have. As a human baby you have it all. But you don’t have all the understanding and not all the growth.

You need to see that you can know the Lord and you can understand the Bible. You have all the rights in the family and everything belongs to you. You can open the fridge helping yourself and make withdrawal from the bank account. But in the beginning with the help of your parents and after a while your siblings and finally you manage yourself and then you can teach other younger siblings and finally you can have your own family and be a parent.

So we need a detox. A great and severe one.

Sharing life

Church is not a Sunday meeting. It’s not either a Wednesday meeting. As a family you eat together and meet every day, you might not meet everybody in the same constellation every day, but that is any how the core.

Questions that arises could be: “But are we not to be fed? Are we not to have prayer meetings? Are we not to worship? Are we not to have sermons? And what about the ministering gifts?” The question which needs an answer is  “How do we come back to the roots?”

We find our purpose and we become who we are. Remember we are not a dead organisation, but a living organism. An organism with parts who all have contact with the brain. If the organism is living. Let it live.

So count on every part in the body, that is every believer, to have something to share when meeting. But isn’t it the parent who knows everything and therefore need to preach and teach? No remember every baby is born with the whole equipment, so it’s all about growing up and understanding how to use it. And this you do by involving, not only talking the talk, but walking to walk, together.

So it’s all about sharing life in sharing and preaching Christ. It’s not at all about models, even if models can be used. It’s about Christ and about His family. A family that multiplies and becomes more and more like Him. You know you are family and others know it too, in a family you share and in a family you care. In a family you help each other.

Conclusion

It’s all about relationships. Staying connected, as extended families. We need to be Church according to how Jesus intended us to be. With Jesus as the only head. The question is how to come back to the roots? How to become who we are? Not how are we going to be fed? We are not going to be spoon fed, but learn how to know the Lord ourselves, and do His will in solitude and together.

Kyrkan lever

Vi måste avgiftas. Kyrkan är en levande organism, inte en död organisation. Kyrkan är en familj med barn som behöver växa upp och att göra lärjungar är som att fostra barn, inte coacha kollegor.

Det handlar om attityd, det handlar om hjärta, det handlar om vårt DNA. Det finns ett huvud och en kropp, där huvudet har kontakt med varje lem i kroppen.

Att göra lärjungar

Så hur uppfostrar du barn? Placerar du dem i en skola? Nej, du låter dem följa ditt exempel. Du tar dem med dig och ju mer de växer, desto mer kan de ta del av och göra själva eller tillsammans med dig och slutligen kan de göra allt på egen hand. Sedan kan de själva visa andra och kommer så småningom att flytta hemifrån och starta egen familj.

Och vi är olika. Vi har olika gåvor och olika utrustning, både andligt och naturligt. Som föräldrar begränsar du inte dina barn att bli precis som du, men låter dem bli som Herren skapade dem. Du behandlar inte alla barn lika, även om vi alla ska hjälpas åt. Kyrkans syfte är detsamma för alla, vilket är att bli mer lik Kristus och att gå ut och göra lärjungar.

Man gör lärjungar i en familj, precis på samma sätt som man uppfostrar sina barn. Familjer multipliceras genom födelse av nya barn och det finns alltid en längtan att få barn. Jesus är huvudet och en av de saker att växa upp i är mognad i Kristus, som hjälper barnen att förstå hur använda allt de redan har. Som nyfödd baby har du allt. Men du vet inte allt och kroppen är inte fullvuxen.

Du måste inse att du kan känna Herren och att du kan förstå Bibeln. Du har alla rättigheter i familjen och allt tillhör dig. Du kan öppna kylskåpet och ta för dig samt göra uttag från bankkontot. I början med hjälp av dina föräldrar och efter en stund dina syskon och slutligen kan du klara det själv och då kan du lära andra yngre syskon och till slut kan du ha din egen familj och vara förälder.

Så vi behöver en detox. En stor och genomgripande.

Dela liv

Kyrkan är inte ett söndagsmöte. Det är inte heller ett onsdagsmöte. Som familj äter vi tillsammans och träffas varje dag, kanske träffas inte alla i samma konstellation varje dag, men det är  kärnan.

Frågor som uppstår kan vara: “Men ska vi inte matas? Ska vi inte ha bönemöten? Ska vi inte tillbe? Ska vi inte ha predikningar? Och hur fungerar tjänstegåvorna?” Den fråga som behöver ett svar är “Hur ska vi komma tillbaka till rötterna?”

Vi finner vårt syfte och blit de vi är. Kom ihåg att vi inte är en död organisation, men en levande organism. En organism med lemmar som alla har kontakt med hjärnan. Om organismen lever. Låt den leva.

Så räkna med varje lem i kroppen, varje troende har något att dela när vi möts. Men är det inte föräldern som vet allt och därför predikar och undervisar? Varje barn föds med hela utrustningen, så det handlar om att växa upp och förstå hur man använder den. Och detta kan du göra genom att involvera inte bara tala, men vandra tillsammans.

Så det handlar om att dela livet när vi delar och predikar Kristus. Det handlar inte alls om modeller, även om modeller kan användas. Det handlar om Kristus och om Guds familj. En familj som multipliceras och blir mer och mer lik Honom. Var och en vet att man är familj och andra vet det också. I en familj delar man allt och i en familj bryr man sig. I en familj hjälper man varandra.

Slutsats

Det handlar om relationer. Hålla kontakten, som stor-familjer. Vi måste vara Kyrkan på det sätt Jesus tänkt sig, med Honom som huvud. Frågan är hur vi ska komma tillbaka till rötterna? Hur blir de vi redan är? Inte hur ska få mat? Vi ska inte matas, men lära känna Herren själva, göra Hans vilja enskilt och tillsammans.

Advertisements

2 thoughts on “Church detox. Religiös avgiftning.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s