throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


2 Comments

Demons exist. Demoner finns.

Purify yourself

“Hands and faces are distorted. High screams and dark chasm roar that eludes ordinary people.”

Demons exist and even Christians may need relief. Let us purify the body of Christ!

Do not say that demons do not exist. Don’t silence those seeking deliverance. Satan exists and his minions. They go by names; fallen angels, demons, ghosts or evil spirits. They have no earthly bodies and therefore try to get into people. An entrance must be the sin of some kinds and occult activities.

My heart goes out to people who are possessed by demons or strongly influenced by them. Even Christians can be affected and need relief in their bodies and souls. Peter and I have seen more and more manifestations of demons and even more deliverances.

There is a name which is above every name in heaven, on earth and underground. It’s the name of Jesus! The blood of Jesus is also a sharp weapon in this fight. After liberation, remember to fill the new void with faith in God and the Holy Spirit’s presence. The liberated has no need for a further seven demons in search of a home.

The believer is the temple of the Holy Spirit and should not be filled up with something else. We live in a war zone, even if Jesus secured the victory. Keep yourself pure and holy. It is the best protection in the entire universe. Put on the full armor, which is Christ, and then join those who liberates others.

Rena dig

“Händer och ansikten som förvrids. Höga skrik och mörka avgrundssvrål som undslipper vanliga människor.”

Demoner finns och även kristna kan behöva befrielse. Låt oss rena Kristi kropp!

Säg inte att demoner inte finns. Tysta inte ner de som söker befrielse. Djävulen finns och hans anhang. De går under namnen; fallna änglar, demoner, spöken eller orena andar. De har inga jordiska kroppar och försöker därför komma in i människor. Ingången kan vara synd av olika slag och ockulta aktiviteter.

Mitt hjärta blöder för människor som är besatta av demoner eller under starkt inflytande av dem. Även troende kristna kan vara påverkade och behöva befrielse i sina kroppar eller själar. Peter och jag har sett mer och mer manifestationer av demoner och även fler befrielser.

Det finns ett namn som är över alla namn i himmelen, på jorden och under jorden. Det är namnet Jesus!  Jesu blod är dessutom ett skarpt vapen i denna kamp. Efter befrielsen kom ihåg att fylla det nya tomrummet med tro på Gud och den Helige Andes närvaro. Den befriade har inget behov av ytterligare 7 demoner på jakt efter ett hem.

Den troende är ett tempel för den Helige Ande och ska inte fylla sig med något annat. Vi lever i en krigszon, även om Jesus säkrat segern. Håll dig själv ren och helig. Det är det bästa skyddet i hela universum. Ta på dig den fulla vapenrustningen, vilket är Kristus och sälla dig sedan till dem som befriar andra.

Advertisements


1 Comment

Being Church. Vara kyrka.

The last reformation

Oh Lord show us how to become the Church we are and the Church you paid for with your precious blood at Calvary.

This reformation is not about simple Church, but it’s about simply being Church and this is possible when spending a lot of time together and making oneselves interdependent on each other in different ways. It’s not about moving the Church building to the sofa, but coming together maybe daily doing things together and perhaps even owning things together.

So it’s not only about each one being priest and king as the royal priesthood we are and thus raising up from the Church bench. But out of love having fellowship in Christ with each other and God. Church is namely supposed to be the extended fellowship of the Godhead in complete unity.

It’s all about God the Father, the Son and the Holy Spirit. Thus it’s not enough being born again and being discipled to be the priest we are, but the purpose is to love and be loved. If we take away love we take away the essence of God. Love God, love your siblings in Christ and love the lost ones. Having fellowship because we love each other.

So it’s not about simple Church, but it’s about simply being church. First you become who you are and then you do what you are created and called to do. So what’s the mission? Is it still making disciples? Opening the eyes of the blind? Fish for the lost ones?

Yes the same mission but how we do Church need to be reformed. And this is not by doing simple Church or house Church but by simply being Church which is becoming who we are. We must make changes approaching each other and then let God unite us in Christ.

So if you are an apostle how are you Church? Through apostolic teams? Through living the life with the siblings you equipp? How do you as apostle make yourself interdependent? How do you make an example being Church?

Oh Lord, help us becoming the Church you died for, leading each disciple, apostle or not, in what to do, for this transformation to take place.

Den sista reformationen

Åh Gud visa oss hur vi blir den kyrka vi är och den kyrka du betalat för med ditt dyrbara blod på Golgata.

Denna reform handlar inte om enkla församlingar, men om bara att vara kyrka och detta är möjligt när vi spenderar mycket tid tillsammans och gör oss beroende av varandra på olika sätt. Det handlar inte om att flytta kyrkobyggnaden till soffan, men att träffas kanske dagligen och göra saker och ting tillsammans och kanske till och med ha gemensamt ägande.

Så det handlar inte bara om att var och en är präst och kung genom det kungliga prästadömet vi är och reser oss upp från kyrkbänken. Men av kärlek har gemenskap i Kristus med varandra och Gud. Kyrkan är nämligen tänkt att vara Guds utökade gemenskap i fullständig enhet.

Det handlar om Gud Fadern, Sonen och den Helige Ande. Således räcker det inte med att bli född på nytt och att bli lörjungatränad för att vara den präst vi är, men syftet är att älska och bli älskad. Om vi ​​tar bort kärleken tar vi bort Guds väsen. Älska Gud, älska dina syskon i Kristus och älska de förlorade. Att ha gemenskap eftersom vi älskar varandra.

Så det handlar inte om enkel kyrka, men det handlar bara om att vara kyrka. Först blir du vem du är och då gör du vad du skapats och kallats att göra. Så vad är uppdraget? Är det fortfarande att göra lärjungar? Öppna blinda ögon? Fiska människor?

Ja samma uppdrag, men hur vi gör kyrka behöver reformeras. Och det görs inte genom att införa enkla kyrkor eller huskyrkor, utan bara genom att bara vara kyrka att bli vilka vi är. Vi måste göra förändringar genom att närma oss varandra och sedan låta Gud förena oss i Kristus.

Så om du är en apostel, hur gör du kyrka? Genom apostoliska team? Genom att leva livet med syskonen du utrustar? Hur gör du som apostel dig själv beroende av andra? Hur är du ett exempel att vara kyrka?

Åh Herre, hjälp oss att bli den kyrka du dog för, led varje lärjunge, apostel eller inte, vad vi ska göra för att denna förvandling ska ske.


Leave a comment

Jesus is in charge. Jesus bestämmer.

IMG_0361.JPGThe brain provides signals

Allowing the Holy Spirit to lead a meeting, can be frustrating, if you’re like me and used to hold the control levers and control everything. If nothing seems to happen, it’s easy to think that we must help.

Sometimes God can give a theme, specific topics or activities and sometimes it’s good to give the control completely over to Him for a single reunion. We had just before the US trip in February an unplanned amazing God-inspired gathering at Sanna and Ville. It gave us a taste, and last night I wanted a similar one.

When neither the Word, the breaking of bread or a sending prayer was lifted up, I felt I took control. The difference was noticeable right away, it was not the same freedom, not the space to breathe. However, there was a lovely sending prayer for us to go to Brazil, but I felt that I frustratingly took control. I let it be as fast. The Word and the breaking of bread did not happen and I let it be. God still knows everything and have everything in His hands.

To make room for God’s guidance, is required to take a step back as a person and listen in. To dare to let go and trust Him, that He can and will lead us, His congregation. How would it look otherwise, really? A body at a gallop with limbs without the head, where the brain is placed and everything is based. A body with members in uprising simply. Obviously, you want the brain to take command. So let Jesus be the head for His body – the church.

I repent here and now. Forgive me God, I did not trust your Spirit, Your love and Your plan. Help me to believe in You, trust You and give You Your space. Sister and brother in Christ, even you take the opportunity to turn around and give Jesus the reins of your life and in your church’s life. Let us simply as the body of Christ live the life Jesus paid for us, called us and has given us.

Hjärnan ger signaler

Att låta den Helige Ande leda gudstjänsten, kan vara frustrerande, om du som jag är van att hålla i styrspakarna och kontrollera allt. Om inget verkar hända, är det lätt att tänka, att man måste hjälpa till.

Ibland kan Gud ge ett tema, specifika ämnen eller aktiviteter och ibland är det bra att släppa kontrollen helt till Honom för en enskild samling. Vi hade oplanerat precis innan USA resan i februari en fantastisk Gudsinspirerad samling hos Sanna och Ville. Den gav mersmak och igår kväll önskade jag en likadan.

När varken Ordet, brödsbrytelsen eller en utsändande bön lyftes fram, kände jag att jag tog över kontrollen. Skillnaden märktes direkt, det var inte samma frihet, inte samma utrymme att andas. Det blev dock en härlig utsändande bön, för oss att åka till Brasilien, men jag upplevde att jag frustrerande tog kontrollen. Jag släppte den dock lika fort. Ordet och nattvarden hände inte och jag lät det vara. Gud vet ändå allt och har allt i sina händer.

För att ge utrymme till Guds ledning, krävs att ta ett steg tillbaka som människa och lyssna in. Att våga släppa taget och lita på Honom, att Han både kan och vill leda oss, sin församling. Hur skulle det se ut annars egentligen? En kropp i galopp med lemmar utan huvud, där hjärnan är placerad och allt utgår ifrån. En kropp med lemmar i uppror helt enkelt. Självklart vill hjärnan ta befälet. Så låt Jesus vara det huvud Han är för sin kropp – församlingen.

Jag gör själv bättring här och nu. Förlåt mig Gud, att jag inte litade på din Ande, din kärlek och din plan. Hjälp mig att tro på dig, lita på Dig och ge Dig ditt utrymme. Syster och broder i Kristus, ta även du tillfället att vända om och ge Jesus tyglarna i ditt liv och i din församlings liv. Låt oss helt enkelt som Kristi kropp leva det liv Jesus betalt för oss, kallat oss till och gett oss.


Leave a comment

Toulouse in/up/out. Toulouse in/upp/ut. Toulouse sous/en haut/dehors.

Click here to see the last blog post about Toulouse in July, 2016.

Click here  to see the film from this time.

Just the beginning

I have a feeling we stand before something great and this is just the beginning. We are united in love as an extended family in Christ. Rackel and Samir have continued together with some in the core team from July last year. They have filled France with everything we taught them and now its time for next step. Furthermore they are meeting daily as the first believers did. We are overwhelmed with awe and many tears are being shed.

During some days we have seen awesome deliverances, beautiful baptisms both in water and Spirit. The network they started with siblings from different places in France has received new wisdom how to be Church and how to make disciples. Healings in the marketplace have taken place though it’s not all about going out. But it’s all about Christ in all perpectives like inside caring for each other, looking up in worship and going out.

Toulouse April

Below I lift up some special events during the trip in chronological order through my eyes.

Thursday at Rackel and Samir’s place

Two baptisms took place at Rachel and Samir’s house. I emphasised the significance of repenting from idols and believing in Jesus as God before the baptism in water. It was one former Jehovah witness and one person who worked with acupuncture. One was delivered and one spoke in tongues the whole night.

This was indeed very particular. He understood French but answered in tongues and had forgotten all about it the next day. He gave messages and attacked the demon in the friend who then was delivered. He acted as a Japanese samurai warrior in full authority and confidence. He gave messages in various tongues to every one present.

Friday the gospel in the marketplace

Rackel addressed a young girl in town who we met.  She was healed when a friend that Rackel healed before recognised her. Rackel’s past was a mirror of the young woman’s present life. Then Rackel shared chess to salvation and they changed contact information.They chatted via sms about meeting again. She seems like a young girl of peace.

Saturday house church seminar

We struggled with the schedule the whole trip and decided to not include the up perspective, but a conversation with a sister made us change our mind which afterwards was confirmed when several people thanked me for what I passionately shared especially about intimacy with God.

The loop in/up/out showed in the picture above was taught and preached with inspiration by Peter through images and practical excercises in small groupes. And how to make disciples I likened as raising children in a family, se another blog post.

Sunday open kickstart

Peter prioritised a couple of people from Switzerland and their kickstart in the city core became awesome. I coached a woman that already was kickstarted, to kickstart a guy. I gave them advices and we saw a few healings. All people were kickstarted and content.

A woman that was released in tongues needed to stop listening to her brain and sent afterwards a sms to Rachel. “Tell Camilla I spoke in tongues one hour in the car as I promised.” Another woman from Japan was released in tongues through my diverse tongues after waiting 18 long years. She was in awe and we others too. Many tears were shed.

A woman was baptised and started manifesting severely. She was finally delivered when Peter stood the ground. Peace and love came finally and Christ love was all over the place, in her and around her.

A man was delivered from a demon since birth. I gave him two bible verses and told him to listen to the siblings advice to throw away the Maria necklace. He was not convinced, but when the brother had grabbed it and it was destroyed, the deliverance was completed.

Klicka här för att se föregående blogginlägg om Toulouse i juli 2016.

Klicka här för att se filmen från detta tillfället.

Bara början

Jag har en känsla av att vi står inför något stort och detta är bara början. Vi är förenade i kärleken som en stor-familj i Kristus. Rackel och Samir har fortsatt tillsammans med några i kärnteamet från juli förra året. De har fyllt Frankrike med allt vi lärde dem och nu är det dags för nästa steg. De träffas dessutom dagligen precis som de första troende gjorde. Vi är överväldigade med vördnad och många tårar fälldes.

Under några dagar har vi sett enorma befrielser, vackra dop både i vatten och ande. Nätverket de startat med syskon från olika platser i Frankrike har fått ny visdom hur man ska vara kyrka och hur man gör lärjungar. Många helanden på stan fick vi se, men det handlar inte bara om att gå ut. Det handlar om Kristus i alla perspektiv in/ att ta hand om varandra, upp/ i Gudsdyrkan och att gå ut/.

Toulouse April

Nedan lyfter jag upp några speciella händelser under resan i kronologisk ordning genom mina ögon.

Torsdag hos Rackel och Samir

Två dop ägde rum hos Rachel och Samir. Jag betonade betydelsen av att omvända sig från idoler och tro på Jesus som Gud före dopet i vatten. Det var ett före detta Jehovas vittne och en person som arbetade med akupunktur. En blev befriad och en talade i tungor hela natten.

Detta var verkligen mycket speciellt. Han förstod franska men svarade i tungor och hade glömt allt om det nästa dag. Han delade budskap och atackerade demonen i vännen som sedan befriades. Han agerade som en japansk samurajkrigare i full auktoritet. Han gav budskap i olika tungor till var och en närvarande.

Fredag evangeliet på marknaden

Rackel gick fram till en ung flicka i stan som vi träffade. Hon blev helad, när en vän som Rackel botat innan kände igen henne. Den unga kvinnan kunde spegla sig i Rackels förflutna som hon vittnade om. Sedan delade Rackel schack till frälsning och bytte kontakta information. De pratade via sms om att möta igen. Hon verkar vara en fridens kvinna.

Lördag husförsamlingsseminarium

Vi kämpade med schemat hela resan och beslutade att inte inkludera upp/perspektivet, men efter ett samtal med en syster ändrade vi vårt sinne, vilket efteråt bekräftades när flera personer tackade mig för vad jag passionerat delade om intimitet med Gud.

Slingan in / upp / ut i bilden ovan lärdes ut och Peter predikade med inspiration genom bilder och praktiska övningar i små grupper. Och hur man gör lärjungar liknade jag med barnuppfostran i en familj, se ett annat blogginlägg.

Söndag öppet kickstartseminarium

Peter prioriterade ett gäng från Schweiz och deras kickstart i centrum blev häftig. Jag coachade en kvinna som redan var kickstartas att kickstarta en kille. Jag gav dem råd och vi såg några helanden. Alla på seminariet blev kickstartade och nöjda.

En kvinna som kom ut i tungor behövde sluta lyssna på sitt huvud och skickade sedan ett sms till Rakel. “Säg till Camilla jag talade i tungor en timme i bilen som jag lovat.” En annan kvinna från Japan kom ut i tungor genom mitt budskap i tungor efter att ha väntat 18 långa år. Hon var i vördnad och vi andra också. Många tårar fälldes.

En kvinna döptes och började manifestera rejält. Hon blev slutligen befriad när Peter behöll fältet i bön. Frid och kärlek kom slutligen och Kristi kärlek var överallt, i henne och runt henne.

En man levererades från en demon sedan födseln. Jag gav honom två bibelverser och berättade för honom att lyssna på syskonen råd att kasta bort Maria halsbandet. Han var inte övertygad, men när en broder hade ryckt av det och det förstördes, var befrielsen färdig.

Cliquez ici pour voir la dernière publication de blog sur Toulouse en juillet 2016.

Cliquez ici pour voir le film de cet occasion.

Juste le commencement

J’ai l’impression que nous nous trouvons devant quelque chose d’extraordinaire et ce n’est que le début. Nous sommes unis dans l’amour comme une famille étendue en Christ. Rackel et Samir ont continué avec quelques-uns de l’équipe principale depuis juillet l’année dernière. Ils ont rempli la France de tout ce que nous leur avons enseigné et maintenant c’est le moment de l’étape suivante. En outre, ils se rencontrent quotidiennement comme l’ont fait les premiers croyants. Nous sommes débordés d’admiration et de nombreuses larmes ont coulées.

Au cours de quelques jours, nous avons assisté à des sorties impressionnantes et à de beaux baptêmes à la fois dans l’eau et dans l’esprit. Le réseau qu’ils ont commencé avec des frères et sœurs de différents endroits en France a reçu une nouvelle sagesse comment être l’Église et comment faire des disciples. Les guérisons  dans la rue ont lieu bien qu’il ne s’agisse pas de sortir. Mais c’est tout au sujet du Christ à tous point de vue comme dans la communion fraternelle s’occuper l’un de l’autre, être centré sur Jesus dans le culte et sortir.

Toulouse avril

Au-dessous, je soulève des événements spéciaux pendant le voyage par ordre chronologique au travers de mes yeux.

Jeudi chez Rackel et Samir

Deux baptêmes ont eu lieu à la maison de Rachel et Samir. J’ai souligné la signification de se repentir des idoles et de croire en Jésus comme Dieu avant le baptême d’eau. C’était un ancien témoin de Jéhovah et une personne qui travaillait  avec l’acupuncture. L’un a été délivré et l’autre a parlé en langues toute la nuit.

C’était en effet très particulier. Il comprenait le français mais répondait en langues et avait tout oublié le lendemain. Il a donné des messages et a attaqué le démon dans son ami qui a ensuite été délivré. Il a agi comme un guerrier samouraï japonais en toute autorité et confiance. Il a donné des messages en diverses langues à tous les présents.

Vendredi l’évangile dans la rue

Rackel s’est adressée à une jeune fille de la ville que nous avons rencontrée. Elle a été guérie quand son ami que Rackel a guéri avant de la reconnaître. La jeune femme pouvait se voir dans le passé de Rackel  qu’elle  lui a partagé. Ensuite, Rackel a partagé les échecs avec le salut et elles ont changé les informations de contact. Elles ont discuté via sms pour se réunir à nouveau. Elle semble être une jeune fille de paix.

Séminaire de l’église de samedi

Nous avons lutté avec le calendrier de tout le voyage et avons décidé de ne pas inclure le point de vue en haut, mais une conversation avec une soeur nous a fait changer d’avis, ce qui a ensuite été confirmé lorsque plusieurs personnes m’ont remercié pour ce que j’ai partagé avec passion en particulier sur l’intimité avec Dieu.

La boucle en/en haut /dehors montrée dans l’image ci-dessus a été enseignée et prêchée avec inspiration par Peter à travers des images et des exercices pratiques dans de petits groupes. Et comment faire des disciples que j’ai comparé en élevant des enfants dans une famille, je m’inspire d’un autre blog.

Dimanche ouvert kickstart

Peter a priorisé un couple de personnes de Suisse et leur kickstart dans le centre-ville a été génial. J’ai pris pour ma part une femme qui a déjà été kickstartee, pour kickstarter un garçon. Je leur ai donné des conseils et nous avons vu quelques guérisons. Toutes les gens ont été kickstartes et contentes de ce qu’ils ont vécu.

Une femme libérée en langues devait cesser d’écouter son cerveau et a ensuite envoyé un sms à Rackel. “Dites à Camilla que j’ai parlé en langues une heure dans la voiture comme je l’avais promis.” Une autre femme du Japon a été libérée en langues à travers mes langues diverses après avoir attendu 18 longues années. Elle était admirée et nous aussi. De nombreuses larmes ont été versées.

Une femme a été baptisée et a commencé à se manifester sévèrement. Elle a finalement été delivrée quand Peter se tenait debout. La paix et l’amour venaient enfin et l’amour du Christ était partout, en elle et autour d’elle.

Un homme a été délivré d’un démon depuis sa naissance. Je lui ai donné deux versets bibliques et je lui ai dit d’écouter les conseils des frères et soeurs pour jeter le collier de Marie. Il n’était pas convaincu, mais quand le frère l’a saisi et il a été détruit, la délivrance a été achevée.


2 Comments

Church detox. Religiös avgiftning.

Church is an organism

We need to get detoxed. Church is a living organism, not a dead organisation. Church is a family with kids who need to grow up and to make disciples is like bringing up children, not coaching colleagues in an organisation.

It’s about attitude, it’s about heart, it’s about our DNA. There is one head and one body, whereas the head has contact with every part of the body.

Making disciples

So how do you bring up children? Do you put them in a school? No, you let them follow your example. You take them with you and the more they grow, the more they can take part of and do by themselves or together with you and finally they can do all by themselves. Then they can themselves show others and they will eventually move from home and start their own family.

And we are different. We have different gifts and different equipment, both spiritual and natural. As parents you are not trying to limit your children to become like you, but how the Lord made them in His image. You are not trying to make all children alike, even though we can all help in everything. The purpose for Church is the same for all that is to become more like Christ and to go out and make disciples.

So how to make disciples in a family, is the same as how to bring up your children. Family multiplies by birth of new children and there is always a longing of having children. Jesus is the head and one of the things to grow up in is the maturity of Christ, which is helping the children to understand how to use everything they already have. As a human baby you have it all. But you don’t have all the understanding and not all the growth.

You need to see that you can know the Lord and you can understand the Bible. You have all the rights in the family and everything belongs to you. You can open the fridge helping yourself and make withdrawal from the bank account. But in the beginning with the help of your parents and after a while your siblings and finally you manage yourself and then you can teach other younger siblings and finally you can have your own family and be a parent.

So we need a detox. A great and severe one.

Sharing life

Church is not a Sunday meeting. It’s not either a Wednesday meeting. As a family you eat together and meet every day, you might not meet everybody in the same constellation every day, but that is any how the core.

Questions that arises could be: “But are we not to be fed? Are we not to have prayer meetings? Are we not to worship? Are we not to have sermons? And what about the ministering gifts?” The question which needs an answer is  “How do we come back to the roots?”

We find our purpose and we become who we are. Remember we are not a dead organisation, but a living organism. An organism with parts who all have contact with the brain. If the organism is living. Let it live.

So count on every part in the body, that is every believer, to have something to share when meeting. But isn’t it the parent who knows everything and therefore need to preach and teach? No remember every baby is born with the whole equipment, so it’s all about growing up and understanding how to use it. And this you do by involving, not only talking the talk, but walking to walk, together.

So it’s all about sharing life in sharing and preaching Christ. It’s not at all about models, even if models can be used. It’s about Christ and about His family. A family that multiplies and becomes more and more like Him. You know you are family and others know it too, in a family you share and in a family you care. In a family you help each other.

Conclusion

It’s all about relationships. Staying connected, as extended families. We need to be Church according to how Jesus intended us to be. With Jesus as the only head. The question is how to come back to the roots? How to become who we are? Not how are we going to be fed? We are not going to be spoon fed, but learn how to know the Lord ourselves, and do His will in solitude and together.

Kyrkan lever

Vi måste avgiftas. Kyrkan är en levande organism, inte en död organisation. Kyrkan är en familj med barn som behöver växa upp och att göra lärjungar är som att fostra barn, inte coacha kollegor.

Det handlar om attityd, det handlar om hjärta, det handlar om vårt DNA. Det finns ett huvud och en kropp, där huvudet har kontakt med varje lem i kroppen.

Att göra lärjungar

Så hur uppfostrar du barn? Placerar du dem i en skola? Nej, du låter dem följa ditt exempel. Du tar dem med dig och ju mer de växer, desto mer kan de ta del av och göra själva eller tillsammans med dig och slutligen kan de göra allt på egen hand. Sedan kan de själva visa andra och kommer så småningom att flytta hemifrån och starta egen familj.

Och vi är olika. Vi har olika gåvor och olika utrustning, både andligt och naturligt. Som föräldrar begränsar du inte dina barn att bli precis som du, men låter dem bli som Herren skapade dem. Du behandlar inte alla barn lika, även om vi alla ska hjälpas åt. Kyrkans syfte är detsamma för alla, vilket är att bli mer lik Kristus och att gå ut och göra lärjungar.

Man gör lärjungar i en familj, precis på samma sätt som man uppfostrar sina barn. Familjer multipliceras genom födelse av nya barn och det finns alltid en längtan att få barn. Jesus är huvudet och en av de saker att växa upp i är mognad i Kristus, som hjälper barnen att förstå hur använda allt de redan har. Som nyfödd baby har du allt. Men du vet inte allt och kroppen är inte fullvuxen.

Du måste inse att du kan känna Herren och att du kan förstå Bibeln. Du har alla rättigheter i familjen och allt tillhör dig. Du kan öppna kylskåpet och ta för dig samt göra uttag från bankkontot. I början med hjälp av dina föräldrar och efter en stund dina syskon och slutligen kan du klara det själv och då kan du lära andra yngre syskon och till slut kan du ha din egen familj och vara förälder.

Så vi behöver en detox. En stor och genomgripande.

Dela liv

Kyrkan är inte ett söndagsmöte. Det är inte heller ett onsdagsmöte. Som familj äter vi tillsammans och träffas varje dag, kanske träffas inte alla i samma konstellation varje dag, men det är  kärnan.

Frågor som uppstår kan vara: “Men ska vi inte matas? Ska vi inte ha bönemöten? Ska vi inte tillbe? Ska vi inte ha predikningar? Och hur fungerar tjänstegåvorna?” Den fråga som behöver ett svar är “Hur ska vi komma tillbaka till rötterna?”

Vi finner vårt syfte och blit de vi är. Kom ihåg att vi inte är en död organisation, men en levande organism. En organism med lemmar som alla har kontakt med hjärnan. Om organismen lever. Låt den leva.

Så räkna med varje lem i kroppen, varje troende har något att dela när vi möts. Men är det inte föräldern som vet allt och därför predikar och undervisar? Varje barn föds med hela utrustningen, så det handlar om att växa upp och förstå hur man använder den. Och detta kan du göra genom att involvera inte bara tala, men vandra tillsammans.

Så det handlar om att dela livet när vi delar och predikar Kristus. Det handlar inte alls om modeller, även om modeller kan användas. Det handlar om Kristus och om Guds familj. En familj som multipliceras och blir mer och mer lik Honom. Var och en vet att man är familj och andra vet det också. I en familj delar man allt och i en familj bryr man sig. I en familj hjälper man varandra.

Slutsats

Det handlar om relationer. Hålla kontakten, som stor-familjer. Vi måste vara Kyrkan på det sätt Jesus tänkt sig, med Honom som huvud. Frågan är hur vi ska komma tillbaka till rötterna? Hur blir de vi redan är? Inte hur ska få mat? Vi ska inte matas, men lära känna Herren själva, göra Hans vilja enskilt och tillsammans.