throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


5 Comments

Don’t despise healing. Förakta inte helande.

Healing as a sign

Healing contains an explosive force that shakes a person’s worldview. God knocks on and the masks fall. Healing is something that touches the innermost, to be free and to be healthy.

Therefore, healing is a good tool in the toolbox, to preach the Gospel in order to reach the lost. There is nothing to fear, and nothing to problematize. There is nothing to hide and there is nothing to be ashamed of.

We must die to ourselves and our own performance, from our own reputation. What if nothing happens? Why should we, like stick our neck out and maybe Jesus will be ashamed of us? It’s not about that, but about Jesus to see the fruit of His suffering. It’s about Jesus and God to reach the lost through Him.

He wants to use us to reach the lost and healing is a tool in the toolbox, to reach the lost, not to be despised. All believers should be able to lay hands on the sick and they shall recover. There are signs that will follow us who believe. Peter and I have seen this now for five years. It works for everyone, but we need to stick to the truth.

We preach not only by signs and wonders, but we preach even with words. However, there is something special about preaching through signs and wonders. It puts an end to all discussions. Some people just want to discuss. The Gospel is both words and force.

We also take a step further and play chess to salvation. We set up a game plan, which shows that everything is ready, there is nothing that people should do, but everything is organized. You just have to accept, it is man who will have to make his move, for God has already made His move.

Healing is number one and then number two, which of course is the Word. You can use words. God can use us in different ways, but healing is a sign to reach the lost, we use very successfully.

God does so much stuff over the world, all over the globe and we get along. We will be used by God and it is amazing! We should not look down on healing, we should not look down on the Word, we should not look down on Jesus! We must keep focused on Jesus, it’s all about Jesus.

We need to follow the loop, in/up /out! But we must have the out-perspective, otherwise we might as well be in heaven. We have to go out! To do that, we need each other in-perspective and God up-perspective. Sister and brother go out and preach about Jesus! Heal the sick and preach Christ! Go in, look up and go out!

Helande som ett tecken

Helande bär en sprängkraft, som ruckar på en människas världsbild. Gud knackar på och masker faller. Helande är någonting som berör i det innersta, att bli fri och att bli frisk.

Därför är helande ett bra verktyg i verktygslådan, för att predika evangeliet i syfte att nå de förlorade. Det finns inget att frukta och heller inget att problematisera. Det är ingenting jag liksom ska få undan och det är ingenting att skämmas för.

Vi ska dö bort från oss själva och vår egen prestation, från vårt eget rykte. Tänk om ingenting händer? Varför ska vi liksom sticka ut hakan och kanske Jesus får skämmas för oss? Det handlar inte om det, utan det handlar om att Jesus ska få se frukt av sitt lidande. Det handlar om Jesus och att Gud vill nå de förlorade genom Honom.

Han vill använda oss att nå de förlorade och helande är ett verktyg i verktygslådan, för att nå de förlorade, som inte ska föraktas. Alla troende ska kunna lägga händerna på de sjuka och de skall vi friska. Det är tecken som ska följa oss som tror. Peter och jag har sett det här nu under fem års tid. Det fungerar för alla, bara vi håller oss till sanningen.

Vi predikar inte bara genom tecken och under, men vi predikar även med ord. Men, det finns någonting speciellt med att predika genom under och tecken. Det sätter punkt för alla diskussioner. Vissa människor vill bara diskutera. Evangelium är både ord och kraft.

Vi tar även ett steg till och spelar schack till frälsning. Vi lägger upp en spelplan, som visar att allt är klart, det finns ingenting som människor ska göra, utan allting är upplagt. Det är bara att acceptera, det är människan, som ska ta göra sitt drag, för Gud har redan gjort sitt drag.

Helande är nummer ett och sen kommer nummer två, som självklart är Ordet. Du kan använda ord. Gud kan använda oss på olika sätt, men helande är ett tecken för att nå de förlorade, som vi använder väldigt framgångsrikt.

Gud gör så mycket grejer över hela världen, över hela Globen och vi får följa med. Vi får bli använda av Gud och det är fantastiskt! Vi ska inte se ner på helande, vi ska inte se ner på Ordet, vi ska inte se ner på Jesus! Vi ska hålla fokus på Jesus, för allting handlar om Jesus.

Vi behöver följa loopen, in/ upp / ut! Men vi måste ha ett ut-perspektiv, annars kunde vi lika bra vara i himlen. Vi måste gå ut! För att klara det, behöver vi varandra in-perspektiv och Gud upp-perspektiv. Syster och broder gå ut och predika om Jesus! Bota de sjuka och predika Kristus! Gå in, se upp och gå ut!

Advertisements


Leave a comment

Persecution arises! Förföljelse kommer!

What to do?

When you are persecuted for your own faith in Jesus Christ and it’s no longer a game or somebody else’s story. What are you going to do then? This happened to us and we asked ourselves the same question. And then we opened the Bible and searched the truth of the matter. What God revealed to us was to continue and involve God as described in Actes chapter 4.

Acts 4:29-30
And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus.”

And apart from continuing it is crucial to see to it that you don’t get anything against anybody. But follow Jesus example in 1 Peter chapter 2.

1 Peter 2:22-23
He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return; when he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly.

And of coarse rejoice as it is written in James chapter 1! Which isn’t so easy at least not for the flesh or the weak soul. And finally let your motivation and obedience evolve from giving Jesus the reward of His suffering as follows:

“May the lamb that was slain,
receive the reward of His sacrifice.”

Vad ska man göra?

När du förföljs för din tro på Jesus Kristus och det är inte längre ett spel eller någon annans berättelse. Vad ska du göra då? När detta hände oss ställde vi samma fråga. Därefter öppnade vi Bibeln och sökte sanningen. Gud uppenbarade för oss att fortsätta och att involvera Honom, som beskrivet i Apostlagärningarna kapitel 4.

Apg 4: 29-30
Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.”

Förutom att fortsätta är det viktigt att se till att du inte får något emot någon, men följer Jesus exempel 1 Peter kapitel 2.

1 Peter 2: 22-23
Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.

Och dessutom glädj dig, som det står skrivet i Jakob kapitel 1! Detta är inte så lätt, åtminstone inte för köttet eller en svag själ. Slutligen låt din motivation och lydnad emanera från att ge Jesus belöning för sitt lidande:

“Må lammet som blev slaktat,
få belöning för sitt lidande.”


Leave a comment

The right motive. Rätt motiv.

Why healing?

Why healing? Why preach the gospel? Why lead someone to faith in Jesus?

Is it because of a desire to obey Jesus and thus love Him? Is it an act of love, a performance or is it legalism?

A feather in the cap? A desire to experience the supernatural? A drive to have ones own platform? Or a desire to make Jesus known and establish His throne?

The motive behind is crucial

God cures for various reasons. He heals because He is love, and loves man, the crown of creation. God cures because He is a doctor. He is the highest physician. God heals as a sign, to reach those who are in the process of being lost for eternity.

They are blind and need sometimes another sign. The essential sign is, however, the cross, which includes Jesus’ atoning death and resurrection at Calvary.

Pray a prayer

God, give me your heart for the lost! Make my heart soft and responsive for your Spirit. Help me to see people with your eyes. Making sure I see every single person with their specific need in their particular situation.

Put my heart on fire for the expansion of your Kingdom and help me to follow you. Make me a skilled fishers of men and passionate harvest worker! Working in my will and deed, so that your good will can be done.

Varför bota sjuka?

Varför bota sjuka? Varför predika evangelium? Varför leda någon till tro på Jesus?

Beror det på en önskan att lyda Jesus och därmed älska Honom? Är det en kärleksgärning, en prestation eller beror det på lagiskhet?

En fjäder i hatten? En önskan att uppleva det övernaturliga? Ett driv att få en egen plattform? Eller en önskan att göra Jesus känd och etablera Hans tron?

Motivet bakom är avgörande

Gud botar av olika anledningar. Han botar för Han är kärlek och älskar människan, skapelsens krona. Gud botar för Han är läkare. Han är den högste överläkaren. Gud botar som ett tecken, för att nå de som håller på att för evigheten, gå förlorade.

De förlorade är blinda och behöver ibland ytterligare ett tecken. Det essentiella tecknet är dock korset, som omfattar Jesu försonande död och uppståndelse på Golgata.

Be en bön

Gud, ge mig ditt hjärta, för de förlorade! Gör mitt hjärta mjukt och lyhört inför din Ande. Hjälp mig att se människor med dina ögon. Att se varje enskild person med sina speciella behov och i sin särskilda situation.

Sätt mitt hjärta i brand, för ditt rikes utbredande och hjälp mig att följa dig. Gör mig till en skicklig människofiskare och passionerad skördearbetare! Arbeta i min vilja och gärning, så att din goda vilja kan ske.


6 Comments

Open up, poem. Öppna dig, poem.

Clic here to see last poem.

Let God love

Man, let God
Love you
God’s goodness
without ulterior motive
penetrates
in a vibrant
love flow
without end

wounded man
see your own lack
dare not open
the innermost room
for God’s goodness,
Love

as a wounded soul
we push away from
we defend us against
His intense eyes
and extended hand

Man, let God
come inside,
and touch
your heart’s essence,
depth to depth

I’m not worthy,
The love
I dare not!
What will it cost?
Yet a wound,
even an injury?

It costs your ego
you win,
real life
Jesus Christ
peace with God

Man,
let God love you
Let His goodness
meet you
let the tears fall
down, naked cheeks
Weep, like a baby

Child of man,
you meet your God
He knows everything
He can do anything
He is the universe
Highest Court

He is outside,
time and space
outside, the creation
still within
and everywhere

In Him, you are safe
In Him, you are loved
In Him, you are whole

He is waiting, your accept
the same instant
He will enter
into your life
in a pace
you can handle

As in a narrow tear duct
As in a rapid whirlwind
As in a stormy hurricane
As in a gentle whisper

Man, let God
Love you
He loves
tenderly and powerfully
lower your gard
then receive

Klicka här för att komma till föregående poem.

Låt Gud, älska

Människa, låt Gud
Älska dig
Guds godhet
utan baktanke
tränger på
i ett pulserande
kärleksflöde
utan slut

Sårad människa
ser sin egen brist
vågar inte öppna
sitt innersta rum
för Guds godhets
kärlek

som en sårad själ
skjuter vi bort
värjer vi oss mot
Hans intensiva ögon
och utsträckta hand

Människa, låt Gud
komma innanför
och beröra
ditt hjärtas väsen
djup till djup

Jag är inte värd,
Kärleken
Jag vågar inte!
Vad ska det kosta?
Ännu ett sår,
ännu en skada?

Det kostar ditt ego
du vinner,
det verkliga livet
Jesus Kristus
fred med Gud

Människa,
låt Gud älska dig
låt Hans godhet
träffa dig
låt tårarna trilla
nedför, nakna kinder
hulka, som en bäbis

Människobarn,
du möter, din Gud
Han vet allt
Han kan allt
Han är universums
Högsta Rätt

Han är utanför,
tid och rum
utanför, själva skapelsen
ändå innanför
och överallt

I Honom är du trygg
I Honom är du älskad
I Honom är du hel

Han väntar på, ditt ja
Samma ögonblick
kommer Han
in i ditt liv
i ett tempo
du klarar av

Som i en trång tårkanal
Som i en snabb virvelvind
Som i en stormande orkan
Som i en stilla susning

Människa, låt Gud
Älska dig
Han älskar
ömt och kraftfullt
Sänk garden
Ta emot


1 Comment

USA 14. Meeting with people in Oklahoma. Möten med människor i Oklahoma. 

Click here to read the previous posts in the US series.

Kick Start Seminar in Oklahoma

People meet, people are affected and human destinies are exposed and transformed. During two days of training of a core team, followed by a two-day open seminar, God did many wonders and signs (in the picture a young woman healed from knee injury) and changed many people’s lives.

I was struck by the majority in Oklahoma called themselves Christians and even born again, but had difficulty receiving God’s love touche. I want to highlight two encounters with people, which touched me deeply. To see the video, click here.

A man in a wheelchair

A wheelchair-bound man in his fifties was full of pain and told me that he really can walk, but had chosen for the day to rest his exhausted legs, before a planned surgery two days later. Two injured vertebrae in the spine, was the cause of the pain. His young wife had her eye on children and tried despite the adverse circumstances, take advantage of the nice day with the family.

A young girl in my team wanted to pray for the man and got in contact with him. He believed in the doctors and did not have much faith in that God heals otherwise, although he claimed to be a believing Christian. She did, however, pray for him a few times and he noticed that the pain subsided dramatically and that something happened in the legs. There went his limit for prayer, despite the healing begun to be felt in the body, and a sensation of electricity in the legs.

I noticed his soul’s vulnerability and reluctance to accept God’s love. It’s easier to stick to medical science, although Jesus is the great physician and can cure everything.

A shot injured veteran

Three workers came towards us and I asked if they had pain somewhere. Two of them admitted that the third had pain everywhere. He admitted it himself, but did not want prayer, because he was in pain all the time. He was a war veteran and the excruciating pain was the result of nine gunshot wounds.

After we explained that many are healed when we touch them and that it is Jesus who makes the miracle, the veteran listened to his two friends. They appealed to him that we would pray for him, and insisted that it could not hurt. They were all three believers, just like us.

A young girl in my team, that would be kick started, put her hands on his shoulder and commanded the pain to leave. He said it was better and she prayed again, but then reached his limit. It did not matter that he experienced an improvement or that he believed in God, he was not able to receive more of God’s goodness.

My heart went out to him and I took his hands and spoke encouraging words from God, that he is valuable. Jesus loves him so much that He died for him on the cross and that He arose for him. In the end, she got to pray one more time and then we chose a calf. Although the pain was relieved, but then he did not receive more help.

Even this brother in Christ had difficulty receiving God’s goodness because of a sense of unworthiness, see Poem about this.

Klicka här för att läsa föregående inlägg i USA serien.

Kickstartseminarium i Oklahoma

Människor möts, människors berörs och människoöden exponeras och förvandlas. Under två dagars träning av ett kärnteam, följt av två dagars öppet seminarium, gjorde Gud många under och tecken (på bilden en ung kvinna helad från knäskada) samt förändrade flera människors liv.

Jag slogs av att majoriteten i Oklahoma kallade sig kristna och även födda på nytt, men hade svårt att ta emot Guds kärleksberöring. Jag vill lyfta fram två möten med människor, som berörde mig djupt. För att se videon klicka här.

En rullstolsbunden man

En rullstolsbunden man i femtioårsåldern var full av smärta och berättade att han egentligen kan gå, men hade valt att för dagen vila sina utmattade ben, inför en planerad operation två dagar senare. Två skadade kotor i ryggraden, var orsaken till smärtan. Hans yngre fru hade deras barn under uppsikt och försökte trots de olyckliga omständigheterna, ta tillvara på den fina dagen tillsammans med familjen.

En ung tjej i mitt team ville be för mannen och tog därför kontakt med honom. Han trodde på läkarna och hade inte mycket tilltro till att Gud helar på annat vis, trots att han sade sig vara troende kristen. Hon fick dock be för honom några gånger och han märkte att smärtan avtog drastiskt och att något hände i benen. Där gick gränsen för bönen, trots att helandet börjat kännas i kroppen och en sensation av elektricitet i benen.

Jag lade märke till hans själs sårbarhet och tveksamhet att ta emot Guds kärlek. Det är enklare att hålla sig till läkarvetenskapen, trots att Jesus är den stora överläkaren och kan bota allt.

En skottskadad veteran

Tre arbetare kom emot oss och jag frågade om de hade ont nånstans. Två av dem erkände att den tredje hade ont överallt. Han medgav det själv, men ville inte ha förbön, eftersom han hade ont hela tiden. Han var en krigsveteran och den olidliga smärtan var resultatet av nio olika skottskador.

Efter att vi förklarat att många blir helade när vi tar på dem och att det är Jesus som gör undret, lyssnade veteranen på sina två vänner. De vädjade till honom att vi skulle få be för honom och insisterade att det inte kunde skada. De var alla tre troende, precis som vi.

En ung tjej i mitt team, som skulle bli kickstartad, lade sina händer på hans axel och befallde smärtan lämna. Han sade att det blev bättre och hon fick be en gång till, men sen uppnåddes hans gräns. Det spelade ingen roll att han upplevde en förbättring eller att han trodde på Gud, han klarade inte av att ta emot mer av Guds godhet.

Mitt hjärta gick ut till honom och jag tog honom i händerna och talade uppmuntrade ord från Gud, om att han är värdefull. Att Jesus älskar honom så mycket att Han dött för honom på korset och att Han uppstått för honom. Till slut fick hon be en gång till och då valde vi hans ena vad. Även den smärtan lindrades, men sen ville han inte ta emot mer hjälp.

Även denne broder i Kristus hade svårt att ta emot Guds godhet på grund av en känsla av ovärdighet, se Poem om detta.

 

 

 


6 Comments

USA 13. Sharing pearls. Dela pärlor.

Click here to see the previous blog post.

We had Church

Meeting as Church, at Cindy’s place, we shared Christ by having dinner together with communion and confessing of sins, followed by sharing pearls according to 1 Cor 14:26. The evening was marked by Gods presence and peace. Even a song was sang like by an angel with beautiful and remarkable words like from ancient days.

1 Corinthians 14:26
What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up.

I started by reading a poem, click here to find it and later shared a revelation about hearing Gods voice from John 3:8. The poem was the first poem I was inspired to write as saved. The revelation was the first I received as born again. One sister shared then the lyrics of an old favorit song and unfolded that the Lord had inspired her to write some songs even if she isn’t a musician.

Cindy, who was baptised in the Spirit 2 days earlier, turned of the lights and lit a small candle, asking us all to close our eyes. Then she started loudly to sing a song in tongues. It was as an angel sang the song in uttermost beauty. Nobody received the interpretation, but it sounded like an ancient language and a woman started to cry and we were all moved in our innermost beings. I said it sounded like the language of the Inka Indians and Cindy  told us that her ancestors came from Peru. Striking isn’t it?

Peter shared a vision with a lady and a woman shared about forgiveness from the heart. Another lady said she was happy just to partake in the fellowship. Peter finally read the following bible text, by which our heartful gathering ended.

Psalms 139:23-24
Search me, O God, and know my heart!
Try me and know my thoughts!

And see if there be any grievous way in me,
and lead me in the way everlasting!

Klicka här för att se tidigare blogginlägg.

Vi hade kyrka

Vi hade kyrka hemma hos Cindy genom att dela Kristus genom att ha middag tillsammans med gemenskap och syndabekännelse, följt av tid att dela pärlor enligt 1 Kor 14:26. Kvällen präglades av Guds närvaro och frid. Även en sång sjöngs såsom av en ängel med vackra och märkliga ord som från forna dagar.

1 Corinthians 14:26
Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.

Jag började med att läsa ett poem, klicka här för att hitta det och senare delade jag en uppenbarelse om att höra Guds röst från John 3: 8. Dikten var den första dikt jag inspirerades att skriva som frälst. Uppenbarelsen var den första jag fick som född på nytt. En syster delade sen texter av en gammal favoritsång och avslöjade att Herren hade inspirerat henne att skriva några låtar även om hon inte är en musiker.

Cindy som döptes i Anden 2 dagar tidigare, släckte lamporna och tände ett litet värmeljus samt bad oss alla att blunda. Sedan började hon sjunga högt en sång i tungor. Det var som om en ängel sjöng i yttersta skönhet. Ingen fick utydningen, men det lät som ett urgammalt språk och en kvinna började gråta och vi var alla berörda i vårt innersta väsen. Jag sade att det lät som det språk som Inkaindianerna talade och Cindy avslöjade att hennes förfäder kom från Peru. Slående är det inte?

Peter delade en vision med en dam och en kvinna delade om förlåtelse från hjärtat. En annan kvinna utryckte att hon var glad att bara delta i gemenskapen. Peter läste slutligen följande bibeltext, genom vilken vår innerliga samling slutade.

Psalms 139:23-24
Utrannsaka mig,
Gud, och känn mitt hjärta,
pröva mig och känn mina tankar.

Se till om jag är på en olycksväg
och led mig på den eviga vägen.


2 Comments

USA 12. The Kingdom expands in California. Guds rike utbreder sig i California.

Previous blog post USA 11, click here.

We make disciples

In Norhern California we have seen healings, deliverances, baptisms in water and in the Spirit, click here to see the video. And even the greatest miracle of them all which is the new birth. As we know, what matters is, the new creation and love.

We make disciples who make disciples by entrusting faithful men in hearkening to Jesus’s Word in Mt 28. We tell and show them in the kickstart (1), we do it together with them(2) and then “kicking the bird out of the nest”, letting them do it themselves (3) and finally showing someone else(4).

Day 1, core team

The people in the core team were well prepared and easy to kickstart. Even this first day they approached sick. When time came to kickstart someone else (Day 3), they were all ready and willing. We were unfortunately kicked out of two malls, but my team members were already kickstarted to heal the sick, when it happened.

Alice, who initiated the seminar, kickstarted Isaac in my team, after I kickstarted her. When we were reunited and did send out each team member into the harvest field, Alice could send out him. Many were moved in their hearts when they were sent out during the prayer.

Isaac healed a homeless guy in the knees, who told us he was a believer. He had a Bible but he couldn’t read it since his eyesight was bad. I commanded the eyesight to be restored. He took out his bible from his bag pac and tried to read which he now could. Praise the Lord!

Day 2, Core team

We swapped the teams. Peter took mine and I his. I sent them out two and two, just as Jesus did. To heal the sick and lead people to faith in Jesus Christ. Then I walked with each one at a time and listened to how they managed and than coached them to become even more skilled. The coaching was well received and almost everybody could heal someone.

In the evening Cindy, who we stayed with, was baptised in the Spirit, with tongues as a sign. I almost wasn’t finished with the prayer, when she burst out into a new beautiful language. Many more were prayed for during the evening for different purposes.

Day 3, open seminar 1

Peter and I delivered a woman in the morning that also got tongues. She vomited a bit and afterwards I felt sick. But in the power of Christ I conquered the attack. I do not receive a basket of snakes, if offered by the devil.

I kickstarted a 15 year old girl, but led her to Christ first. She was teachable and prayed for 5 people that were 100 % healed and 3 who got better. One homeless man didn’t really feel better, but Gods heart went out to him. A woman that helped him got totally healed in the back after 5 or 6 prayers by Melanie and leg alignment which I did. She sat on the pavement with the curb behind the back.

Later we found out that almost everybody in the core team succeded to kickstart the people in the seminar. This made our hearts rejoice. Donna healed somebody in the neck and kickstarted a woman. She was surprised how well it went, in spite of not healing anybody the day before.

One guy in the seminar, I healed in the car on the way back to the seminar,  but the pain came back in another body part and he thought he needed leg alignment. Nothing seemed to happen when I commanded the leg to grow and thus I decided to just wait until it did and then it grew out finally. My confidence was established in this area.

Two baptisms in the evening took place, one when Peter instructed Alice and the other  Isaac. And in the evening we had church at Cindy’s place, se next blog post.

Day 4, open seminar 2

Peter and I shared about the gospel and then all the teams went out. It was an outreach to preach Christ through signs and wonders and also with words. They could lead people to the Lord and baptise them the same day, just as in Bible times.

I led a girl to repentance after a leg alignment and playing chess to salvation, but she wasn’t ready for the baptism in water. We also met a teenager who recently moved to California to start her life all over and wanted fellowship with other believers. She was healed in her shoulder by a new apprentice and I connected her with Cindy.

The day was marked by strong deliverances, many leg alignments, several Spirit baptisms and 2 water baptisms. Of coarse we instructed someone new to baptise in the name of Jesus. Hai in the core team told me that she helped several young people receiving the Holy Spirit and starting to speak in tongues.

Tidigare blogginlägg USA 11, klicka här.

Vi gör lärjungar

I norra Kalifornien har vi sett helanden, befrielser, dop i vatten och Ande, klicka här för att se videon. Och även det största miraklet av dem alla, som är den nya födelsen. Som vi vet, är det väsentliga den nya skapelsen och kärleken.

Vi gör lärjungar som gör lärjungar genom att låta pålitliga människor lyssna till Jesu ord i Matt 28. Vi berättar och visar dem genom kickstarten (1), vi gör det tillsammans med dem (2) och sedan “sparkas fågeln ur boet”, vi låter dem göra det själva (3) och slutligen visar de någon annan (4).

Dag 1, kärnteam

Människorna i kärnteamet var väl förberedda och enkla att kickstarta. Redan första dagen frågade de själva om människor hade ont nånstans. När tiden kom att kickstarta någon annan (Dag 3), var alla redo och villiga. Vi blev tråkigt nog utkastade från två köpcentrum, men mitt team var kickstartade att bota de sjuka, när det hände.

Alice, som kordinerade seminariet kickstartade Isaac i mitt team, efter att jag kickstartat henne. När vi återsamlades och sände ut varje gruppmedlem till skörden, kunde Alice sända ut honom. Många blev berörda i sina hjärtan, när de under bönen sändes ut.

Isaac helade en hemlös man i knäna, som berättade att han var troende. Han hade en Bibel, men kunde inte läsa den, eftersom hans syn var dålig. Jag befallde synen att återställas. Han tog fram sin bibel från sin ryggsäck och försökte läsa, vilket han nu kunde. All ära till Herren!

Dag 2, Kärnteam

Vi bytte team. Peter tog mitt och jag hans. Jag skickade ut dem två och två, precis som Jesus gjorde. De skulle bota sjuka och leda människor till tro på Jesus. Sedan gick jag med var och en åt gången och lyssnade på hur de löste uppgiften och coachade dem att bli ännu mer kvalificerade. Råden mottogs väl och nästan alla kunde bota någon.

På kvällen döptes Cindy, som vi bodde hos, i Anden med tungor som ett tecken. Jag var nästan inte klar med bönen, när hon brast ut i ett ny vackert språk. Många fler fick förbön under kvällen för olika saker.

Dag 3, Öppet seminarium 1

Peter och jag befriade en kvinna på morgonen, som också förlöstes i tungor. Hon kräktes lite och efteråt kände jag mig illamående. Men i Jesu namn övervann jag attacken. Jag tar inte emot en korg med ormar som djävulen erbjuder.

Jag kickstartade en 15-årig tjej, men ledde henne till Kristus först. Hon var läraktig och bad för 5 personer som blev 100% helade och 3 som blev bättre. En hemlös man verkade inte riktigt bli bättre, men Guds hjärta gick ut till honom. En kvinna som hjälpte honom blev helad i ryggen efter 5 eller 6 böner av Melanie och benförlängning som jag gjorde. Hon satt på trottoaren med trottoarkanten bakom ryggen.

Senare fick vi reda på att nästan alla i kärnteamet lyckats att kickstarta människor på seminariet. Detta gladde våra hjärtan. Donna helade någon i halsen och kickstartade en kvinna. Hon blev förvånad över hur bra det gick, trots att hon inte helade någon dagen innan.

För en kille på seminariet, som jag helade i bilen på väg tillbaka till seminariet, kom smärtan tillbaka i en annan kroppsdel och han trodde att han behövde benförlängning. Ingenting tycktes hända när jag befallde benet att växa ut och därmed beslutade jag att bara vänta tills det gjorde det och till slut växte det ut. Mitt självförtroende etablerades på detta område.

Två dop på kvällen ägde rum, ett när Peter instruerade Alice och ett annat av Isaac. Och på kvällen hade vi kyrka i Cindys hem, se nästa blogginlägg.

Dag 4, Öppet seminarium 2

Peter och jag delade evangeliet och sedan gick alla team ut. Det var en träningsdag att predika Kristus genom tecken och under och även med ord. De kunde leda människor till tro och döpa dem samma dag, precis som på Bibelns tid.

Jag ledde en flicka till omvändelse efter benförlängning och schack till frälsning, men hon var inte redo för vattendop. Vi mötte även en tonåring som nyligen flyttat till Kalifornien för att börja om sitt liv och ville ha gemenskap med andra troende. Hon blev botad i axeln av en ny lärjunge och jag kopplade henne med Cindy.

Dagen präglades av starka befrielser, många benförlängningar, flera Andedop och 2 vattendop. Självklart instruerade vi någon ny att döpa i Jesu namn. Hai i kärnteamet berättade att hon hjälpt flera unga personer som tagit emot den Helige Ande och börjat tala i tungor.