USA 7. Oavsett var. Wherever. N’importe où.

 

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Du har det

På en gudstjänst i Sedona, fick jag följande bild av den individuella Gudsrelationen.

1 Timothy 4:8-9
Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande- det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot.

Håll kroppen i form

Jag säger bara Tabata – inspirerande intervallträning! En motionsform som fungerar på gymmet, i hemmet och på resan.

Du använder din kropp och behöver inget annat redskap, inte ens en matta, även om en matta underlättar.

Du har alltid din kropp med dig, vart du än går, så länge du lever. Du har fått den av Herren och har ansvar att förvalta den väl, så håll kroppen i form.

Håll anden levande

Du kan på samma sätt tillbe och umgås med Herren, var du än är. Det hänger inte på andra människor eller om du är hemma eller borta. Den omgivande miljön eller inredningen, såsom ljus eller musik, är inte avgörande.

Du kan umgås med Jesus varje dag, varje minut och sekund. Det handlar inte om en dag i veckan på söndagen. Möjligen kan en Bibel behövas, om du inte kan den utantill. Precis som en matta är bra att ha när du tränar Tabata. Men förutom det har du allt du behöver.

Som pånyttfödd troende är du förenad med Herren; en ande med Anden. Din kropp är den Helige Andes tempel eller boning. Det innebär att du inte behöver en speciell plats eller vissa utvalda människor för att spendera tid med Gud. Han är alltid i och med dig var du än är.

Följ Jesus exempel och dra dig tillbaka till ensamheten och ta tid för kärleksrelationen till Honom. Låt Gud mätta din inre hunger, ditt hjärtas djupa behov och begär. Håll relationen till Gud levande och låt elden i din ande brinna!

You have it

At a church service in Sedona, I got the following picture of the individual relationship to God.

1 Timothy 4:7-9

………Rather train yourself for godliness; for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance.

Stay in shape

I’m just saying Tabata – inspiring interval training! One form of exercise that works at the gym, at home and on the go.

You use your body and do not need any other tools, not even a rug, even if a rug makes it easier.

You always have your body with you, wherever you go, as long as you live. You got it from the Lord and have the responsibility to manage it well, so keep your body in shape.

Keep the spirit alive

Similarly, you can worship and spend time with the Lord, wherever you are. It does not depend on other people or if you are home or away. The surrounding environment or the interior, such as light or music, is not crucial.

You can spend time with Jesus every day, every minute and second. It’s not about one day a week on Sunday. Possibly a Bible is needed, if you don’t know it by heart. Just like a rug is great to have when you exercise Tabata. But besides that, you have everything you need.

As a born-again believer, you are united with the Lord; one spirit with the Spirit. Your body is the temple or the home of The Holy Spirit. That means you do not need a special place or certain selected people to spend time with God. He is always in and with you wherever you are.

Follow the example of Jesus, and retreat to the solitude and take time for the love relationship with Him. Let God fill your inner hunger, your heart’s deep need and desire. Keep the relationship with God alive and let the fire in your spirit burn!

Vous l’avez

Au service de l’église à Sedona, j’ai reçu l’image suivante de la relation individuelle de Dieu.

Iier Timothée 4:8-9
L’entraînement du corps est utile, mais à peu de chose. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. C’est là une parole sûre, qui mérite d’être reçue par tous.

Rester en forme

Je dis simplement Tabata – inspirer la formation d’intervalle! Une forme d’exercice qui function à la gym, à la maison et sur la route.

Vous utilisez votre corps et besoins aucun autre outil, pas même un tapis, même si un tapis est plus facile.

Vous avez toujours votre corps avec vous, où que vous étiez, aussi longtemps que vous vivez. Vous l’avez obtenu par le Seigneur et ont la responsabilité de bien le gérer, afin de garder votre corps en forme.

Garder vôtre esprit en vie

De même, vous pouvez adorer et passer du temps avec le Seigneur, où que vous soyez. Il ne dépend pas d’autres personnes ou si vous êtes à la maison ou à l’extérieur. L’environnement ou de l’intérieur, comme la lumière ou de la musique est pas décisive.

Vous pouvez passer du temps avec Jésus chaque jour, chaque minute et seconde. Cela ne concerne pas un jour par semaine, le dimanche. Peut-être une Bible est nécessaire, si vous ne le pouvez pas le cœur. Tout comme un tapis est bon d’avoir quand vous vous exercez Tabata. Mais à part ça, vous avez tout ce dont vous avez besoin.

En tant que croyant né de nouveau, vous êtes unis avec le Seigneur; un seul esprit avec l’Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit ou à la maison. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’un endroit spécial ou certaines personnes sélectionnées pour passer du temps avec Dieu. Il est toujours en et avec vous partout où vous allez.

Suivez l’exemple de Jésus, et se retirer dans la solitude et prendre le temps pour une relation d’amour avec Lui. Que Dieu combler votre faim intérieure, profonde besoin et le désir de votre coeur. Gardez la relation avec Dieu vivant et laissez le feu dans votre esprit brûle!

Advertisements

3 thoughts on “USA 7. Oavsett var. Wherever. N’importe où.

  1. […] Det började med att jag i helig vrede ville kasta omkull alla ljus på altaret och andra prydnadssaker. Det finns nämligen inget altare enligt Nya Förbundet att gå fram till, ingen bild eller speciell interiör. Så jag valde bort det och jag lämnade istället kyrksalen för att dricka kaffe. Där hittade jag en ung kille med armen i mitella. Jag frågade vad som fattades honom. Han berättade att han hade ont och inte visste varför. Jag frågade om jag fick be för honom och det gick bra. Jag tog auktoritet över smärtan och skadan. Den försvann och han blev häpen. Jag utmanade honom att ta bort mitellan då han var botad, vilket han med förundran gjorde. Sen gick jag glatt in igen och ställde mig i bakgrunden. Gud gav jag fick ett upplägg om att dra sig undan, precis som Jesus gjorde i avskildhet (se nästa blogginlägg). […]

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s