Detta är dagen. This is the day.

img_3787

Som en fisk

Detta är första dagen på resten av mitt liv. Jag tar ett glädjeskutt. Vilken ära och vilket privilegium att leva ännu en dag, med nya möjligheter och utmaningar. Jag lever, jag andas, jag ser och jag hör. Jag är utvald. Hur ska jag tacka min Skapare för livet? Kanske genom att leva det fullt ut på det sätt det var tänkt?

Var sak har sin plats och sin uppgift. Bättre att använda en kniv att skära med och en sax att klippa med, istället för tvärtom? En stjärna ska lysa på himlen och ge ljus åt natten, en fisk platsar bäst i havet i jämförelse med akvariet eller luften, precis som en fågel flyger bäst i skyn. Är en människas högsta syfte att simma bland fiskar eller flyga bland fåglar, eller är det något helt annat? En människas högsta syfte är att söka sanningen och sedan leva i den.

“Är du en konung?”, frågade Pontius Pilatus Jesus. Jesus svarade att han kommit för att vittna om sanningen. Varpå Pontius Pilatus  utbrister “vad är sanning”? Vid ett tidigare tillfälle har Jesus avslöjat för sina lärjungar att Han är sanningen. Så sanningen är en person och det är personen Jesus Kristus.

En människas högsta syfte är att finna sanningen och leva ett liv i harmoni med den och detta är enbart möjligt genom gemenskap med Gud, genom att ta vägen genom Jesus och få del av det eviga livet, vilket är det högsta syftet. Det eviga livet är att känna den sanne Guden och den Han har sänt.

Fiskarna vet att de ska leva i vattnet och fåglarna att de ska flyga i luften, men Gud måste skicka sin son Jesus Kristus, för att människan ska komma tillbaka till sitt syfte att vara människa fullt ut genom att leva i harmoni med sanningen och leva i gemenskap med Gud.

Vill du tacka Gud för livet och ta ett glädjeskutt med mig för en ny dag med nya möjligheter? Idag är frälsningens dag och den välbehagliga tiden att ha gemenskap med Gud och åter bli som en fisk i vattnet.

John 18:37-38
Pilatus sade:”Du är alltså en konung?”Jesus svarade:”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” Pilatus sade till honom:”Vad är sanning?”Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sade till dem:”Jag finner honom inte skyldig till något brott.

John 17:3
Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

As a fish

This is the first day of the rest of my life. I take a big jump of joy. What an honor and what a privilege to live another day, with new opportunities and challenges. I live, I breathe, I see and I hear. I am selected. How should I thank my Creator for life? Perhaps by living it fully in the way it was intended?

Each thing has its place and its mission. Better to use a knife to cut with and a pair of scissors for its task, instead of vice versa? A star will shine in the sky to give light to the night, a fish swims best in the ocean compared to the aquarium or the air, just like a bird flies best in the sky. Is a man’s highest purpose to swim among the fish or fly among the birds, or is it something else entirely? A man’s highest purpose is to seek the truth and then live in it.

“Are you a king?” Asked Pontius Pilate. Jesus said that He came to testify to the truth. Whereupon Pontius Pilate exclaims, “What is truth?” At an earlier time, Jesus revealed to His disciples that He is the truth. So the truth is a person and that person is Jesus Christ.

A man’s highest purpose is to find the truth and live a life in harmony with it, and this is only possible through fellowship with God, by taking the way through Jesus and then receive part of eternal life, which is the highest purpose. Eternal life is to know the true God and the one He has sent.

The fish know they will live in the water and the birds that they should fly in the air, but God had to send His son Jesus Christ, that man should return to the purpose of being human in full by living in harmony with the truth and live in communion with God.

Do you want to thank God for life and take a big jump of joy with me for a new day with new opportunities? Today is the day of salvation, and the accepted time to fellowship with God, and become like a fish in water.

John 17:3
And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent.

John 18:37-38
Then Pilate said to him, “So you are a king?” Jesus answered, “You say that I am a king. For this purpose I was born and for this purpose I have come into the world—to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice.” Pilate said to him, “What is truth?”
After he had said this, he went back outside to the Jews and told them, “I find no guilt in him.

Advertisements

One thought on “Detta är dagen. This is the day.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s