throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


1 Comment

USA 9. Hjärta till hjärta. Heart to heart. Cœur à cœur

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Djupare bibelstudium

Jag önskade en vännina, som vill studera Bibeln djupare, med mig. Dagen efter kom Lana på besök från Kanada och vi fick en fin förmiddag, med samtal, bön och studie av Guds ord.

Först ville hon betjäna mig i bön. Hon tänkte att mina behov lätt glöms bort, då jag själv betjänar många andra. Det slutade med ett fint samtal, där Gud i bönen löste mig, från en känsla av ovärdighet. Detta visade sig vara essentiellt, då vi gemensamt fick be för en annan syster, under missionsresan till Minnesota, för samma sak. Det är vist att själv vara löst, på det området man betjänar andra i.

Bibelstudium

Sedan lyfte Lana spontant fram ett ämne hon undrade över i Bibeln. Hur löser vi idag människor från demoner? Ingår att lösa och binda i det Nya Förbundet? Kastar vi ut demoner, genom att binda och lösa, eller bara i Jesu namn?

Vi beslutade oss för att studera ämnet, i enlighet med 4 frågor, jag lärt mig av den norska predikanten Mary Felde, i hennes bok “Att leva det bättre förbundet”.

De 4 frågorna

 1. Vem skriver, det vill säga vem är avsändare? Inte alltid Gud. Bibeln har även citat. När Jobs vänner talar, var inte allt välbehagligt för Gud.
 2. Till vem är det skrivet, det vill säga vem är mottagare? Är det till judar? Greker? En specifik församling eller person?
 3. Vad är skrivet? I sammanhanget och som ett av några vittnen, eftersom summan av Guds Ord är sanning.
 4. Hur tolka Ordet i ljuset av Jesu fullbordade verk? Är Ordet skrivet före eller efter korset? Förändras tolkningen beroende på Jesu verk på Golgata?

Bibeltexterna

Lana sökte fram de bibeltexter, som är skrivet om ämnet i Nya Testamentet och valde ut två. Vi fann inget skrivet efter korset.

Luke 13:10-17
En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade till henne:”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket:”Sex dagar skall man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten.” Då svarade Herren honom:”Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den? Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?” Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde.

Matthew 16:18-20
Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

Vi kom fram till

I båda bibeltexterna är det Jesus som talar. I första texten till sina bröder judarna och i den andra texten specifikt till Petrus och församlingen; det vill säga kyrkan.  Avseende ämnet, binda och lösa, står det att Jesus i den första texten löste, en Abrahams dotter, från demoniskt betryck, som orsakat sjukdom. I den andra texten står det att Petrus fick himmelrikets nycklar att lösa och binda. Inte lika tydligt att de är givna till församlingen, men att dödsrikets portar inte ska stå emot församlingen är uppenbart.

Båda bibeltextena är skrivna före korset. Så då vet vi att det avser det Gamla Förbundet. Men frågan är om Ordet är applicerbart för oss i Nya Förbundet? Kastar Jesu fullbordade verk, nytt ljus över texten? Vi kunde inte hitta något annat bibelställe om ämnet i breven eller Apostlagärningarna och drog slutsatsen att vi inte ska binda och lösa i det nya förbundet. När vi tar itu med demoner, ska vi kasta ut dem i Jesu namn. Lana och jag kom fram till att vi bör agera enligt slutorden i Markus evangeliet, vilket är ett av de tecken som ska följa de som tror på Jesus, att vi ska kasta ut demoner i Hans namn.

Detta är ett ljuvligt sätt att djupare studera Bibeln på. Jag uppmuntrar dig, kära läsare, att göra likadant. Vi kan läsa hela Bibeln, utifrån det ljus Jesu fullbordade verk på Golgata, kastar på Ordet. I Gamla Testamentet, finns skuggbilder av den kommande Messias, det vill säga Jesus Kristus. Här handlar det inte om att rycka ut bibeltexter, men att läsa Ordet korrekt och rätt dela det med andra. Systrar och bröder, vi delar Kristus med varandra och predikar Kristus för  andra! Låt oss fortsätta göra det, med passion i våra hjärtan! Från hjärta till hjärta; djup ropar till djup.

Deeper Bible study

I wanted a female friend, who wants to study the Bible more deeply with me. The day after Lana came to visit from Canada and we had a nice morning, with conversation, prayer and study of God’s word.

First, she wanted to pray for me. She thought that my needs are easily forgotten, when I myself serve many others. It ended with a nice conversation, where God in prayer redeemed me from a sense of unworthiness. This proved to be essential when we got together to pray for another sister, during a mission trip to Minnesota, about the same thing. It is wise to have been set free, in areas one serves others.

Bible Study

Then Lana spontaneously brought up a topic she wondered about in the Bible. How do we today set people free from demons? Are binding and loosing included in the New Covenant? Do we cast out demons, by binding and loosing, or only in the name of Jesus?

We decided to study the subject, in accordance with the four questions, I learned from the Norwegian preacher Mary Felde, in her book “Living the better covenant.”

The 4 questions

 1. Who writes, i.e. who is the sender? Not always God. The Bible also quotes others. When Job’s friends spoke, not everything was pleasing to God.
 2. To whom is it written, i.e. who is the recipient? Is it the Jews? The greeks? A specific church or individual?
 3. What is written? In the context, and as one of a few witnesses, because the sum of the Word of God is the truth.
 4. How to interpret the Word in light of Jesus’ finished work ? Is the word written before or after the cross? Does the interpretation change depending on the work of Jesus on Calvary?

Scriptures

Lana searched out Bible verses, which are written on the subject in the New Testament and selected two. We found nothing written after the Cross.

Luke 13:10-17
And he was teaching in one of the synagogues on the sabbath.
And, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself. And when Jesus saw her, he called her to him, and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity. And he laid his hands on her: and immediately she was made straight, and glorified God. And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day. The Lord then answered him, and said, Thou hypocrite, doth not each one of you on the sabbath loose his ox or his ass from the stall, and lead him away to watering? And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day? And when he had said these things, all his adversaries were ashamed: and all the people rejoiced for all the glorious things that were done by him.

Matthew 16:18-20
And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ.

We concluded

In both biblical texts it is Jesus who is speaking. In the first text to his brothers, the Jews, and in the second text specifically to Peter and the congregation; that is, the church. Regarding the topic, bind and loose, it says that Jesus in the first text loosed, a daughter of Abraham, from demonic oppression, which caused disease. The second text says that Peter received the keys of heaven to bind and loose. Not as clear that they are also given to the church, but that the gates of hell shall not stand against the church is evident.

Both Bible texts are written before the cross. So then we know that it refers to the Old Covenant. But the question is whether the word is applicable to us in the New Covenant? Throws Jesus’ finished work, a new light on the text? We could not find any other Bible passage on the topic in the letters or the Book of Acts and concluded that we should not bind and loose in the new covenant. When we deal with demons, we’ll cast them out in the name of Jesus. Lana and I came to the conclusion that we should act in accordance with the final words of Mark’s Gospel, which is one of the signs that will follow those who believe in Jesus, we should throw out demons in His name.

This is a delightful way to more deeply study the Bible. I encourage you, dear reader, to do the same. We can read the entire Bible, through the light of Christ’s finished work on Calvary. In the Old Testament, there are shadows of the coming Messiah, namely Jesus Christ. Here it is not about deleting the Bible texts, but to read the word and then correctly dividing it and sharing it with others. Sisters and brothers, we share Christ with each other and preach Christ to others! Let us continue to do it with passion in our hearts! From heart to heart; deep calls to deep.

Plus profound étude de la Bible

Je voulais une amie, qui veut étudier la Bible plus profondément avec moi. Le lendemain Lana est venu visiter du Canada et nous avions une belle matinée, avec la conversation, la prière et l’étude de la parole de Dieu.

Tout d’abord, elle voulait me servir dans la prière. Elle a pensé que mes besoins facilement sont ,oubliés, quand je me sers beaucoup d’autres. Il a fini avec une conversation agréable, où Dieu dans la prière m’a délivré d’un sentiment d’indignité. Cette avérée indispensable lorsque nous nous sommes réunis pour prier pour une autre sœur, au cours d’un voyage de mission au Minnesota, de la même chose. Il est sage d’avoir à résoudre, dans ce domaine pour servir les autres.

Étude de la Bible

Puis levé Lana se développer spontanément un sujet, elle se demanda dans la Bible. Comment pouvons-nous résoudre aujourd’hui les gens des démons? Inclus la résolution et une cravate dans la Nouvelle Alliance? Nous chassons les démons, par lier et de délier, ou tout simplement au nom de Jésus?

Nous avons décidé d’étudier la question, conformément aux quatre questions, j’appris le prédicateur norvégien Mary Felde, dans son livre «Vivre la meilleure alliance.”

Les 4 questions

 1. Qui écrit, qui est de dire qui est l’expéditeur? Pas toujours Dieu. La Bible cite aussi. Lorsque les amis de Job parlent, ne fut pas tout ce qui plaît à Dieu.
 2. A qui est-il écrit, à savoir qui est le bénéficiaire? Est-ce les Juifs? Grecs? Un service spécifique ou une personne?
 3. Ce qui est écrit? Dans ce contexte, et comme l’un des rares témoins, parce que la somme de la Parole de Dieu est la vérité.
 4. Comment interpréter la Parole à la lumière du travail fini de Jésus? Le mot est écrit avant ou après la croix? Modification de l’interprétation dépend du travail de Jésus sur le Calvaire?

Écritures

Lana a recherché les textes de la Bible, qui sont écrites sur le sujet dans le Nouveau Testament et sélectionné deux. Nous avons trouvé rien écrit après la Croix.

Luke 13:10-17
Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d’un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu’il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. A l’instant elle se redressa, et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a six jours pour travailler; venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrites! lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son boeuf ou son âne, pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d’Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu’il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu’il faisait.

Matthew 16:18-20
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu’il était le Christ.

Nous sommes arrivés à

Dans les deux textes bibliques, il est Jésus qui parle. Dans le premier texte à ses frères, les Juifs, et dans le second texte spécifiquement à Pierre et la congrégation; qui est, l’église. En ce qui concerne le sujet, se lient et lâche, il est dit que Jésus dans le premier texte résolu, une fille d’Abraham, de l’oppression démoniaque, qui a causé la maladie. Dans le second texte dit que Peter a reçu les clés du ciel pour lier et délier. Pas aussi clairement qu’ils sont donnés à l’église, mais que les portes de l’enfer ne subsistera pas contre l’église est évidente.

Les deux textes sont écrites avant la croix. Donc, nous savons qu’il se réfère à l’Ancienne Alliance. Mais la question est de savoir si le mot est applicable à nous dans la Nouvelle Alliance? Lance travail fini de Jésus, une nouvelle lumière sur le texte? Nous ne pouvions pas trouver un autre passage de la Bible sur le sujet dans les lettres ou le Livre des Actes et a conclu que nous ne devrions pas lier et de délier dans la nouvelle alliance. Lorsque nous traitons avec des démons, nous allons les jeter au nom de Jésus. Lana et moi sommes venus à la conclusion que nous devrions agir en conformité avec les derniers mots de l’Evangile de Marc, qui est l’un des signes qui suivront ceux qui croient en Jésus, nous devrions jeter les démons en son nom.

Ceci est une délicieuse façon d’étudier plus profondément la Bible. Je vous encourage, chers lecteurs, à faire de même. Nous pouvons lire toute la Bible, sur la base de la lumière du travail fini du Christ sur le Calvaire, en jetant le mot. Dans l’Ancien Testament, il y a des ombres de la venue du Messie, à savoir Jésus-Christ. Ici, il est pas sur le point d’arracher les textes de la Bible, mais à lire le mot correctement et le droit de partager avec d’autres. Sœurs et frères, nous partageons Christ les uns avec les autres et prêchent Christ aux autres! Continuons à le faire avec passion dans nos cœurs! De cœur à cœur; appels profonds à profonds.

Advertisements


1 Comment

USA 8. Kickstart med Lena. Kickstart with Lena.

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Förberedda gärningar

Lena Andersson Hubbard, min tidigare modder som nyfrälst och tillika sångerska (se tidigare blogginlägg), ville se hur vi går tillväga när vi fiskar människor. Hon hade en längtan att gå ut och evangelisera och har saknat syskon i Kristus att göra det med. Vi tog henne på en kickstart (se video) och förutom ett visst inititalt motstånd, var det som om röda mattan rullats ut.

Ephesians 2:10
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Vi gör lärjungar

En fjortonårig kristen kille blev botad av Lena och fick själv bota en annan person. Vem som var mest förvånad, han eller killen som blev helad, är svårt att bedöma.

Ett gäng tjejer blev botade, varav en var kristen och fick bota sin kompis. En annan kompis som trott hon ljög, blev själv helad. Det var momentumet för dagen.

Rykten gick ut

En man sökte vår uppmärksamhet. Lena märkte det och undrade om han var vakt och tänkte kasta ut oss. Han ville dock bara förmedla att två kvinnor, som fixade ögonbryn, ville ha kontakt med oss. De hade iakttagit oss och undrade om vi bad för människor?

Vi gick tillbaka till deras butik och botade dem. Den iranska kvinnan blev botad i höften och hennes kollega blev bättre i rösten. Den iranska kvinnan var kristen och är en fridens person. Jag påtalade detta för Lena och uppmuntrade henne att gå tillbaka vid annat tillfälle och prata med henne om Jesus.

Prepared deeds

Lena Andersson Hubbard, my former godmother as a new believer and also a singer (se this blog post), wanted to see how we proceed when we are fishing for people. She had a desire to go out and evangelize, and has been missing siblings in Christ to join her doing that. We took her on a kick start (see this video)and after a certain initital resistance, it was as if the red carpet rolled out.

Ephesians 2:10
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.

We make disciples

A fourteen year old Christian boy was healed by Lena and then he healed another person. Who was the most surprised, him or the other guy who was healed, it’s difficult to assess.

A bunch of girls were healed, one of whom was a Christian and could then heal her friend. Another friend who thought she was lying, was then healed herself. It was the momentum for the day.

Rumors went out

A man drew our attention. Lena noticed it and wondered if he was a guard and was going to throw us out. However, he wished only to convey that two women, who were estiticians, wanted to have contact with us. They had been watching us and wondering if we prayed for people?

We went back to their store, and healed them. The Iranian woman was healed in her hip and her colleague got better in her voice. The Iranian woman was a Christian and is a person of peace. I encouraged Lena to go back another time and continue to talk to her about Jesus.


1 Comment

USA 10. Seminar in Minnesota. Seminarium i Minnesota.

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Jesus till Minnesota

Vi höll ett öppet kickstartseminarium, efter att vi tränat en kärntrupp i 3 dagar. Fokus var att utrusta kärntruppen, så att de fortsätter och tar hand om skörden när vi lämnat. Allt som allt döptes 10 personer och flera blev andedöpta med tungotal som tecken samt över 80 personer blev helade på stan ( se video).

Vi hade våra vänner Lana och Brady från Kanada med oss i teamet. Vi ville ta med dem på nästa steg att hålla liknande seminarier. Vi gör lärjungar som gör lärjungar på alla nivåer. Träningen handlade om att komma ut i kallelsen att vara människofiskare med en aptitretare för konceptet med nätverksbaserade enkla församlingar byggda på relationer.

Vi tränar människor genom att dela livet och Kristus med dem på olika sätt, vilket tar sig utryck både i teori och praktik. Förutom inriktade missionsinsatser demonstrerade vi exempel på vardagsevangelisation och bön. Fortsättningen av blogginlägget avser mitt team, under praktiken på stan.

Träning kärntrupp (dag 1)

Jag kickstartade Debbie, Jeff och Mycah. Vi skulle lärjungaträna att bota sjuka och kort nämna att Jesus helat dem, men inte leda till tro. När jag och Mycha gick in till en frisörsalong, efter en maning i min ande, var det svårt att inte gå hela vägen med frälsningsbudskapet. Jag upplevde att hon var en fridens person, öppen och mottaglig. Hon blev helad i axlar och rygg samt lyssnade överväldigat, på de goda nyheterna om Jesus.

Träning kärntrupp (dag 2)

Jag gick med Larry, Alex och Ashley. De skulle själva ta kontakt med människor och använda verktyget att bota sjuka. Teamledaren skulle gå bredvid och coacha, hur vi tilltalar människor och hur vi ber. Modellen baseras på att vi botar först och predikar sen. Allt för att fånga fisken och inte skrämma bort den.

Den första personen Ashley och jag mötte var en katolsk kvinna, som blev helad. Hon var intresserad att komma på det öppna seminariet och även ha mer kontakt. Det var en fridens kvinna, som smälte av Ashleys kärleksfulla sätt.

Träning kärntrupp (dag 3)

Jag gick med Jonathan, David och Eric. De skulle fiska människor och använda verktygen helande och schack till frälsning. Jag började gå med Jonatan först, som ännu inte frågat någon själv. Först tog jag kontakt med en man, troligen hemlös, som Jonatan botade.  Jag spelade schack till frälsning med honom. Han bekände sina synder och började tro på Jesus. Han ville döpas, men började tveka när vi inte hade vatten i närheten. Sen mötte vi en yngre man, som var nyinflyttad och skulle rätta upp sitt liv. Jonatan spelade schack till frälsning med honom, men han var inte redo. Sedan började Jonatan själv ta kontakt med människor.

Eric och jag fortsatte gå ihop och han predikade evangelium med tecken och under samt ord. Vi stötte på en hel del ointresserade, men den sista kvinnan vi mötte var en fridens person. Hon blev botad, vände om från sina synder och tog emot tron på Jesus. Dopet i anden var hon redo för, men inte dopet i vatten.

Öppet seminarium (dag 4)

Jag kickstartade Chris en nittonårig indian. Vi gick inne i stora affärer och det var inte så lätt att hitta några att be för, förutom i Wallmart. Han fick bota ganska många till slut, exempelvis blev en buddist helad i bröstet och en man helad i handen. Chris var en riktig evangelist och visste hur han skulle ta människor.

Jesus in Minnesota

We kept an open kickstart seminar, after we trained a core team for 3 days. The focus was to equip the core team, so that they continue and take care of the harvest when we leave. All in all, 10 people were baptized and many were baptized in the Spirit with speaking in tounges as a sign and over 80 people were healed in the market place (see video).

We had our friends Lana and Brady from Canada with us in the team. We wanted to take them to the next step to hold similar seminars. We make disciples who make disciples in all levels. The training was about to come out in the calling to be fishers of men, with an appetizer for the concept of network-based simple churches built on relationships.

We train people by sharing life and Christ with them in different ways, which takes expression both in theory and practice. Besides planned missionary outreaches, we demonstrated examples of everyday evangelism and prayer. The rest of the blog post refers to my team, during practice in the marketplace.

Training core team (day 1)

I kick-started Debbie, Jeff and Mycah. We would disciple to heal the sick and briefly mention that Jesus healed them, but does not lead to believe. When I Mycha and went to a hair salon, after a call in my spirit, it was hard not to go all the way with the message of salvation. I felt that she was a person of peace, open and receptive. She was healed in the shoulder and back and listened overwhelmed to the good news about Jesus.

Training core team (Day 2)

I went with Larry, Alex and Ashley. They would themselves make contact with people and use the tool to heal the sick. The team leader would go next and coach how we address people and how we pray. The model is based on that we heal first and preach after. Everything to catch the fish and not scare it away.

The first person I and Ashley met was a Catholic woman who was healed. She was interested to come to the open seminar and also to have more contact. It was a woman of peace, melting by Ashley’s loving heart.

Training core team (Day 3)

I went with Jonathan, David and Eric. They would fish people and use the tools of healing and chess to salvation. I started going with Jonathan first, which had not yet asked anyone himself. First, I made contact with a man, presumably homeless, that Jonathan cured. I played chess to salvation with him. He confessed his sins and began to believe in Jesus. He wanted to be baptized, but began to hesitate when we did not have water nearby. Then we met a younger man, who recently moved here to straighten out his life. Jonathan played chess to salvation with him, but he was not ready. Then Jonathan began to connect with people himself.

Eric and I continued together, and he preached the Gospel with signs and wonders, as well as with words. We encountered a lot of uninterested people, but the last woman we met was a person of peace. She was healed, turned from her sins and received the faith of Jesus. The baptism in the Spirit, she was ready for, but not the baptism of water.

Open seminar (day 4)

I kick-started Chris a nineteen years old Indian. We went inside the big businesses and it was not easy to find anyone to ask, except in Wallmart. He healed quite a lot of people in the end, for example,  a Buddhist was healed in the chest and a black man healed in his hand. Chris was a true evangelist and knew how to take people.

 

 


3 Comments

USA 7. Oavsett var. Wherever. N’importe où.

 

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Du har det

På en gudstjänst i Sedona, fick jag följande bild av den individuella Gudsrelationen.

1 Timothy 4:8-9
Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande- det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot.

Håll kroppen i form

Jag säger bara Tabata – inspirerande intervallträning! En motionsform som fungerar på gymmet, i hemmet och på resan.

Du använder din kropp och behöver inget annat redskap, inte ens en matta, även om en matta underlättar.

Du har alltid din kropp med dig, vart du än går, så länge du lever. Du har fått den av Herren och har ansvar att förvalta den väl, så håll kroppen i form.

Håll anden levande

Du kan på samma sätt tillbe och umgås med Herren, var du än är. Det hänger inte på andra människor eller om du är hemma eller borta. Den omgivande miljön eller inredningen, såsom ljus eller musik, är inte avgörande.

Du kan umgås med Jesus varje dag, varje minut och sekund. Det handlar inte om en dag i veckan på söndagen. Möjligen kan en Bibel behövas, om du inte kan den utantill. Precis som en matta är bra att ha när du tränar Tabata. Men förutom det har du allt du behöver.

Som pånyttfödd troende är du förenad med Herren; en ande med Anden. Din kropp är den Helige Andes tempel eller boning. Det innebär att du inte behöver en speciell plats eller vissa utvalda människor för att spendera tid med Gud. Han är alltid i och med dig var du än är.

Följ Jesus exempel och dra dig tillbaka till ensamheten och ta tid för kärleksrelationen till Honom. Låt Gud mätta din inre hunger, ditt hjärtas djupa behov och begär. Håll relationen till Gud levande och låt elden i din ande brinna!

You have it

At a church service in Sedona, I got the following picture of the individual relationship to God.

1 Timothy 4:7-9

………Rather train yourself for godliness; for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance.

Stay in shape

I’m just saying Tabata – inspiring interval training! One form of exercise that works at the gym, at home and on the go.

You use your body and do not need any other tools, not even a rug, even if a rug makes it easier.

You always have your body with you, wherever you go, as long as you live. You got it from the Lord and have the responsibility to manage it well, so keep your body in shape.

Keep the spirit alive

Similarly, you can worship and spend time with the Lord, wherever you are. It does not depend on other people or if you are home or away. The surrounding environment or the interior, such as light or music, is not crucial.

You can spend time with Jesus every day, every minute and second. It’s not about one day a week on Sunday. Possibly a Bible is needed, if you don’t know it by heart. Just like a rug is great to have when you exercise Tabata. But besides that, you have everything you need.

As a born-again believer, you are united with the Lord; one spirit with the Spirit. Your body is the temple or the home of The Holy Spirit. That means you do not need a special place or certain selected people to spend time with God. He is always in and with you wherever you are.

Follow the example of Jesus, and retreat to the solitude and take time for the love relationship with Him. Let God fill your inner hunger, your heart’s deep need and desire. Keep the relationship with God alive and let the fire in your spirit burn!

Vous l’avez

Au service de l’église à Sedona, j’ai reçu l’image suivante de la relation individuelle de Dieu.

Iier Timothée 4:8-9
L’entraînement du corps est utile, mais à peu de chose. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. C’est là une parole sûre, qui mérite d’être reçue par tous.

Rester en forme

Je dis simplement Tabata – inspirer la formation d’intervalle! Une forme d’exercice qui function à la gym, à la maison et sur la route.

Vous utilisez votre corps et besoins aucun autre outil, pas même un tapis, même si un tapis est plus facile.

Vous avez toujours votre corps avec vous, où que vous étiez, aussi longtemps que vous vivez. Vous l’avez obtenu par le Seigneur et ont la responsabilité de bien le gérer, afin de garder votre corps en forme.

Garder vôtre esprit en vie

De même, vous pouvez adorer et passer du temps avec le Seigneur, où que vous soyez. Il ne dépend pas d’autres personnes ou si vous êtes à la maison ou à l’extérieur. L’environnement ou de l’intérieur, comme la lumière ou de la musique est pas décisive.

Vous pouvez passer du temps avec Jésus chaque jour, chaque minute et seconde. Cela ne concerne pas un jour par semaine, le dimanche. Peut-être une Bible est nécessaire, si vous ne le pouvez pas le cœur. Tout comme un tapis est bon d’avoir quand vous vous exercez Tabata. Mais à part ça, vous avez tout ce dont vous avez besoin.

En tant que croyant né de nouveau, vous êtes unis avec le Seigneur; un seul esprit avec l’Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit ou à la maison. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’un endroit spécial ou certaines personnes sélectionnées pour passer du temps avec Dieu. Il est toujours en et avec vous partout où vous allez.

Suivez l’exemple de Jésus, et se retirer dans la solitude et prendre le temps pour une relation d’amour avec Lui. Que Dieu combler votre faim intérieure, profonde besoin et le désir de votre coeur. Gardez la relation avec Dieu vivant et laissez le feu dans votre esprit brûle!


Leave a comment

Stay connected. Förbli uppkopplad. Restez connecté.

Stay connected

Just be
Let Him love you
Love Him
Just be

You don’t need an audience
You don’t need any company
You don’t need a device

You don’t need a podium
You don’t need a stage
You don’t need a band

You don’t need music
You don’t need candles
You don’t need flowers

You need to stay connected
You need to browse channel
You need to fine tune

Open your heart
Listen to His voice
Reveal your innermost being

Shut out the world
Shut out other people’s opinions
Shut out your feelings

Take off all masks
He knows you
From inside out

Without any altar
Tune in to heaven
Totally transparent
Before His majesty

If needed repent
Be cleansed from sin
Be set free by
the blood of Jesus

Your naked heart and face
Close to the Father
Nothing to hide
Let the dialogue begin

Reveal your heart
Listen closely
To His heart
Let Him transform you

Just be
Let Him love you
Love Him
Just be

Förbli uppkopplad

Bara var
Låt Honom älska dig
Älska Honom
Bara var

Du behöver inte en publik
Du behöver inte något sällskap
Du behöver ingen apparat

Du behöver inget podium
Du behöver ingen scen
Du behöver inget band

Du behöver ingen musik
Du behöver inget ljus
Du behöver inga blommor

Du måste hålla kontakten
Du måste hitta kanalen
Du måste finjustera

Öppna ditt hjärta
Lyssna på Hans röst
Avslöja ditt innersta väsen

Stäng ute världen
Stäng ute andra människors åsikter
Stäng ute dina känslor

Ta av alla masker
Han känner dig
Utan och innan

Utan något altare
Ställ in himlens frekvens
Var helt transparent
Inför Hans majestät

Om det behövs
Omvänd dig från synd
Låt dig renas och bli fri
genom Jesu blod

Ditt nakna hjärta och ansikte
Nära Faderns
Inget att dölja
Låt dialogen börja

Avslöja ditt hjärta
lyssna noga
till Hans hjärta
Låt Honom förvandla dig

Bara var
Låt Honom älska dig
Älska Honom
Bara var

Restez connecté

Juste être
Qu’Il vous aime
Lui Amour
Juste être

On n’a pas besoin d’une audience
On n’a pas besoin d’un compagnon
Vous avez besoin d’aucun appareil

On n’a pas besoin d’un podium
On n’a pas besoin d’une scène
Vous avez besoin d’aucun groupe

Vous n’avez pas besoin de musique
On n’a pas besoin de bougies
Vous n’avez pas besoin de fleurs

Vous devez rester connecté
Vous avez besoin de trouver le canal
Vous avez besoin d’affiner

Ouvrez votre coeur
Écoutez Sa voix
Révélez votre être le plus profond

Arrêtez le monde
Exclus les opinions des autres
Arrêtez vos sentiments

Enlever tous les masques
Il vous connaît
De l’intérieur vers l’extérieur

Sans aucun autel
Accordez au ciel
Totalement transparent
Avant de Sa Majesté

Si nécessaire repentez
Demandez purifié du péché
Demandez libéré par
Le Sang de Jésus

Votre cœur nu et le visage
Près du Père
Rien à cacher
Que le dialogue commence

Révélez votre coeur
écouter attentivement
Son cœur
Laissez-Le vous transformer

Juste être
Qu’Il vous aime
Lui Amour
Juste être

 

 


1 Comment

USA 4. Outreach Phoenix

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Kyrka på stan

Vi hängde med Tomas på en missionsinsats i ett område där många hemlösa samlas. De är en grupp som har kyrka ihop, genom att bredvid Tomas pickup, äta lättlunch, bryta bröd och be inför att de går ut och ber för människor, delar ut smörgås till de som är hungriga eller på språng samt vatten till de törstiga och kaka till de sugna. Målet är att leda människor till tro på Jesus och att göra lärjungar.

På pickupen har Tomas ett upptapat badkar. Dagen till ära skulle en kvinna döpas. Det inleddes med dopsamtal och omvändelse. Följt av befrielse och sedan dop i vatten och ande. Två män blev kickstartade av Peter och en video finns publicerad på det. Många människor blev botade och speciellt flera ben rättades till i längd och smärtor försvann.

Jag gick dels med en kvinna och dels en ung man. Jag blev smittad av deras frimodighet och kärlek till de förlorade vi mötte. Vi fick se några helanden, men främst böner för andra saker, där människor blev oerhört berörda. Dessa människor är sköra, varav flera redan blivit hårhudade.

Jag och den unge killen träffade en ung kvinna med stor hund. Hon var söt men dämpad. Hon trodde inte hon kunde bli helad i foten, eftersom det var skruvar i den. Men David gav inte upp, han bad flera gånger. Vi skiljdes åt, men sen såg jag att han fortsatte att prata med henne längre bort. Det var då hon berättade attt hon var knarkare och hemlös. Han gav både henne och hunden smörgåsar och vatten. Han uppmuntrade henne att komma tillbaka på tisdagar och få något i magen. Men hon kunde också ringa om det fanns något behov vid annat tillfälle. Hennes liv grep mitt hjärta. Oh Gud må du möta med henne och vända hennes liv nerifrån och upp.

Church in the market place

We hung out with Tomas on an outreach in an area where many homeless gather. They are a group that has church together next to his pickup truck. They eat a light lunch, break bread and pray before they go out and pray for the people, handing out sandwiches to those who are hungry or on the go, as well as water to the thirsty and cake as a treat. The goal is to lead people to faith in Jesus and making disciples.

Thomas has a filled water trough on the back of his pickup truck. To mark the occasion, a woman would be baptized. It began with a conversation about the baptism and repentance, followed by deliverance and then baptism in water and spirit. Two men were kick-started by Peter and a video is published on it. Many people were healed and especially more legs were corrected in length and pains disappeared.

I first went with a woman and then a young man. I was affected by their courage and love for the lost we met. We got to see some healings, but mainly prayers for other things, where people became extremely touched. These people are fragile, several of which have become thick-skinned.

I and the young man met a young woman with big a dog. She was sweet but withdrawn. She did not believe she could be healed in the foot, because it had screws in it. But David did not give up, he prayed several times. We parted, but then I saw that he continued to talk to her at a distance. That’s when she told him she was a drug addict and homeless. He gave both her and the dog sandwiches and water. He encouraged her to come back each Tuesday and get something in her stomach. But she could also call at anytime if there was any other needs. Her life gripped my heart. Oh God, may you meet with her and transform her, turning her life from the bottom up.

 


3 Comments

USA 5. Vi hade kyrka. We practiced Church. Nous avons pratiqué l’église.

Klicka här för föregående inlägg från USA-resan.

Gemenskap i Sedona

Peter och jag hade kyrka med Greg och Marisela i lördags kväll. Förutom att vi spontant delade Jesus-berättelser i överflöd, visade vi dem en modell med 4 frågor. Det är en enkel modell och därmed multiplicerbar vari ingår undervisning av Guds Ord och ledarskapsträning, men framförallt involvering av samtliga. En koordinator leder samlingen och bibeltexten läses högt före varje fråga av de olika deltagarna. Var och en får besvara frågan i den ordning koordinatorn väljer. Även pass kan vara svaret, men uppmuntras inte.

De fyra frågorna är följande:

 1. Vad står det? Här praktiseras memorering av Ordet. Var och en ska med egna ord återge vad som lästes.
 2. Vad betyder det? Här praktiseras dels att förstå budskapet och dels att predika det. Var och en ska dela något som uppenbarats för dem.
 3. Hur kan jag tillämpa det i mitt liv? Här kommer Ordet nära och handlar om att vi ska bli ett med det. Det är inte vilken bok som helst vi läser, men boken med budskap från Gud. Var och en berättar något som denne ska göra i närtid.
 4. Vem ska jag dela det med? Här kommer multiplikation in. Att lära sig att det jag fått för intet, kan jag ge för intet. Var och en nämner en person, som den ska dela något av budskapet med.

Vi studerade följande bibeltext:

Acts 2:42-47
De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Gud visade mig

Lärjungarna hängav sig till gemenskapen och allt den innehöll. De möttes dagligen och delade livet med varandra. Detta resulterade i att Gud dagligen lade till nya troende till gemenskapen.

Att vara hängiven är ingen utmaning för mig, för sådan har Gud skapat mig. Att Gud skulle lägga till nya troende varje dag, är ett kärt bekymmer och oroar mig inte heller. Men att dagligen vara tillsammans med alla i församlingen, är en utmaning att bita i.

Jag och flera med mig är påverkade av vårt individuella västerländska samhälle. Livet kretsar kring mig, mitt och mina och speciellt min tid. Men självklart är det värt att offra detta. Det är nog enklare för mer extroverta personligheter. Jag är mer introvert och behöver mer egentid för reflektion. Men här handlar det om att i gemenskapen, ge utrymme för alla olika personligheter.  Vi är kallade att vänligt ta emot varandra och uppmuntra varandra alla dagar som det heter idag.

Det vi skulle göra

En av oss skulle prioritera mer bibelläsning, en skulle prioritera tid för de i bibelordet nämnda aktiviteterna, en skulle tänka mer på att ge till andra och jag skulle förvänta mig mer under och tecken i min vardag.

Den som skulle prioritera bibelläsning har gjort det. Vi andra fick uppleva våra delar på söndagen, när våra vänner öppnade sitt hem för ett dop som slutade med en hel dags umgänge inklusive att äta tillsammans. Detta föregicks av att jag fick bota mannen från bruten tå i Jesu namn. All ära till Jesus!

Fellowship in Sedona

Peter and I had church with Greg and Marisela on Saturday evening. Besides that we spontaneously shared Jesus stories abundantly we showed them a model with four questions. It is a simple model and thus multiplicative incorporating teaching of the Word of God, and leadership training, but above all the involvement of all. A coordinator leads the meeting and the Bible text is read aloud before each question of the various participants. Each one must answer the question in the order the coordinator chooses. Even saying “pass” is ok, but is not encouraged.

The four questions are:

 1. What does it say? Here is practiced memorization of the Word. Everyone should, with their own words, reflect what was read.
 2. What does it mean? Here is practiced both to understand the message and also to preach it. Everyone can share something that was revealed to them.
 3. How can I apply it in my life? Here the word comes close and the point is that we should become one with it. There is not any book we read, but the book with a message from God. Each one says something he will do in the near future.
 4. Who do I share it with? This is about multiplication. Learning that what I got for nothing, I can give for nothing. Each person mentions a person, he or she will share some of the message with.

We studied the following passage from the Bible:

Acts 2:42-47
And they devoted themselves to the apostles’ teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.

God showed me

The disciples devoted themselves to the community and everything it contained. They met daily and shared life with one another. The result of this was that God daily added new believers into the Community.

Being devoted is not a challenge for me, for such God has created me. That God would add new believers every day, is a beloved problem and troubled me not. But daily be together with everyone in the congregation, is a challenge to overcome.

I and many with me are influenced by our individual Western society. Life revolves around me, my and mine and especially my time. But of course it is worth the sacrifice. It’s probably easier for the more extrovert personalities. I’m more introverted and need more time for reflection. But here, it is that the community, provide space for all the different personalities. We are called to kindly accept one another and encourage one another daily as it is called today.

What we would do

One of us would prioritize more Bible reading, another would give time for the mentioned activities in the text, one would think more about giving to others, and I would expect more signs and wonders in my everyday life.

The one who would prioritize Bible reading has done so. The rest of us got to experience our parts on Sunday, when our friends opened their home to a baptism that ended with a full day of fellowship including eating together. This was preceded by me getting to heal a man from a broken toe in the name of Jesus. All glory to Jesus!

Communauté à Sedona

Peter et moi avons eu l’église avec Greg et Marisela samedi soir. En outre, nous spontanément partagé les histoires de Jésus ne manquent pas, nous leur avons montré un modèle à quatre questions. Il est un modèle simple et donc multiplicatif intégrant l’enseignement de la Parole de Dieu, et la formation en leadership, mais surtout l’implication de tous. Un coordonnateur mène la collecte et le texte biblique lu à haute voix avant chaque questions des différents participants. Chacun doit répondre à la question dans le coordinateur choisit de commande. Même no peuvent être la réponse, mais n’est pas encouragé.

Les quatre questions sont les suivantes:

 1. Que dit-il ? Ici pratiqué la mémorisation de la Parole. Tout le monde devrait posséder des mots reflètent ce qui a été lu.
 2. Qu’est-ce que cela signifie? Ici pratiqué la main pour comprendre le message et aussi pour prêcher. Tout le monde doit partager quelque chose a été révélé.
 3. Comment puis-je appliquer dans ma vie? Ici le mot se rapproche et le point est que nous devrions devenir un avec lui. Il n’y a pas un livre que nous lisons, mais le livre avec un message de Dieu. Chacun dit ce qu’il fera dans un proche avenir.
 4. Qui dois-je partager avec? Cela va se multiplier dans. Apprendre que librement je reçois gratuitement je donne. Chaque mention d’une personne, il partagera une partie du message avec.

Nous avons étudié le passage suivant de la Bible:

Actes 2: 42-47
Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l’enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes, et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu’ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils partagent l’argent entre tous, et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d’un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leurs maisons, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu, et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés.

Dieu m’a montré

Les disciples se sont consacrés à la communauté et tout ce qu’il contenait. Ils se sont rencontrés tous les jours et ont partagé la vie avec un autre. Cela a donné lieu à Dieu chaque jour ajoute de nouveaux croyants dans la Communauté.

Être engagé n’est pas un défi pour moi, car ce que Dieu m’a créé. Que Dieu ajouterait de nouveaux croyants tous les jours, est un bien-aimé et me troublait pas. Mais ce jour-là être ensemble avec tout le monde dans la congrégation, est un défi à mordre.

Je et beaucoup avec moi sont influencés par notre société occidentale individuelle. La vie tourne autour de moi, ma et le mien et surtout mon temps. Mais bien sûr, il vaut la peine de sacrifier cela. Il est probablement plus facile pour les personnalités plus extravertis. Je suis plus introverti et besoin de plus me temps de réflexion. Mais ici, il est de la communauté, de fournir un espace pour toutes les différentes personnalités. Nous sommes appelés à bien vouloir accepter les uns les autres et encourager les uns les autres chaque jour comme on l’appelle aujourd’hui.

Ce que nous ferions

L’un d’entre nous donner la priorité plus lecture de la Bible, une priorité serait donnée de temps pour la parole de la Bible mentionné les activités, on pourrait penser davantage à donner aux autres, et je me attends plus de signes et de merveilles dans ma vie de tous les jours.

Il privilégierait lecture de la Bible fait. Le reste de nous a amenés à l’expérience de nos parties le dimanche, quand nos amis ont ouvert leur maison à un baptême qui a pris fin avec une journée de visites, y compris manger ensemble. Ceci a été précédé par que je suis arrivé à guérir l’homme de l’orteil cassé au nom de Jésus. Toute la gloire à Jésus!