Vänners Apostlagärningar 29. Actes 29 of friends.

Vittnesbörd från vänner

Ett litet osammanhängande axplock med vittnesbörd från vänners Apostlagärningar 29 vill jag dela med dig. Den gemensamma nämnaren är att detta är syskon i Herren vi lärjungatränat som brinner i sin iver att följa Lammet dit Lammet går och göra Jesus känd över hela globen. Så  mycket mer finns att berätta och allt detta förhärligar Jesus.

From Yoram

“Vi bli mer och mer frimodiga i Herren och en Sons natur blir uppenbarad (i Kristus) och vi älskar det så mycket. Vi har börjat kickstarta människor i vårt område och två olika personer har bjudit in oss för en kickstart.

En muslimsk man från Jerusalem, vilken vi har träffat i Locarno, är nu brinnande för Jesus! Halleluja. Gud helade hans svåra smärta i sin tå. Han är så tacksam och känner en stor frid inom sig. Han ska bli döpt.”

Från Susanne

“Wow, Peter! Gud gör så mycket i mitt och Simons liv nu. Träffade precis en man i Helsingborg som varit involverad i hinduism, buddhism etc. Vi fick leda honom till Kristus, befria honom och döpa honom i havet.  Imorgon ska vi kickstarta människor i Kristianstad, med ett gäng från Karlskrona. I måndags var det en som skulle bli kickstartad. Nu är det ca 6 själar inklusive David som omvände sig idag. Gud är god!”

From Mourits

“Hej Peter min broder. Jag hade en fantastisk dag i mitt liv som troende. Under en och en halv timme samtalade jag med 20 personer och det var fantastiskt. Jag tröstade och bad för helande och frälsning för en kille med alkoholproblem. Kanske jag även kastade en demon ur honom. Många goda samtal om Jesus och en tjej som blev helad från ryggsmärta. Gud är trofast när vi tar steg i tron. Gud välsigne dig broder.”

Lana berättar

Lana och Brady är igång för Herren. De går ut själva och de lärjungatränar andra. Lana berättar om ett helande framför sina ögon, när en svullnad går ner. “Vi träffade en dam vars högra hand var så svullen att hon inte kunde böja fingrarna, då de var dubbel mot normal storlek. Hon hade också en hel del smärta. När vi bad, tänkte jag att mitt sinne spelade trick eftersom svullnaden gick ner på toppen av hennes hand. Sedan började hon att böja fingrarna och sade smärtan hade gått ner avsevärt. Vi fortsatte att be och såg hur alla hennes fingrar fick tillbaka normal storlek, med undantag för hennes ringfinger.”

Sanna berättar

Sanna berättar om en rumänsk tiggare, som hon fick hjärta för och ledde till tro genom helande följt av dop och Andedop. Claudio från Rumänien kunde bekräfta att de trots språkförbistring kunnat förstå varandra. Mannen har predikat genom tecken  och under och ord i sitt hemland. Nu är han med familj bjuden hem till Sanna och Ville.

Samir berättar

Samir i Frankrike berättar att de i regionen organiserar minst en kickstart i månaden och att de i sin husförsamling möts en gång i veckan och tillber. De ser under och troende som resor sig i sin auktoritet. Han betonar att vi alla är präster och predikar det budskapet till andra. Att Jesus är huvudet och vi andra är på samma nivå. 

Testimonies from friends

A little incoherent selection of testimonies from friends’ acts of the Apostles 29 I want to share with you. The common denominator is that this is the siblings of the Lord we discipled, that burn in their eagerness to follow the Lamb where the lamb goes and make Jesus known across the globe. There is so much more to tell and all this give glory to the Lord.

From Yoram

“We get bolder and bolder in the Kingdom, The Nature of a son is revealed (in Jesus) and we love it so much. We started to kickstart some people in our area and two different people from Italy invited us for a kickstart.

A Muslim guy from Jerusalem, Whom we met here in Locarno, is now so on fire for Jesus! Halelu-Yah. God healed his constant severe pain in his toe. He is so grateful and feels a huge peace in him and he is going to be baptized. ”

From Susanne

“Wow, Peter! God does so much in my and Simon’s life now. Met a man in Helsingborg, which has been involved in Hinduism, Buddhism, etc. We had to lead him to Christ, free him and baptize him in the sea. Tomorrow we kick start people in Kristianstad, with a bunch of people from Karlskrona. Monday one person got kick started. Now it’s about 6 souls including David who repented today. God is good! ”

From Mourits

“Hi Peter my brother. I had the most fantastic day of my life as a disciple of Jesus. For one and a half hour, I talked with and prayed for 20 people, and it was amazing. I could comfort, pray for healing and salvation, for a guy with drinking problems. Maybe I also casted a demon out of him. Many good talks about Jesus and healing for a girl with back problems. So God is faithfull, when we step out in faith. God bless you brother .”

Lana says

Lana and Brady ministers for the Lord. They go out themselves and they disciple others. Lana tells of a healing in front of her very eyes. “We came across a lady  whose right hand was so swollen that she could not bend her fingers, because they were double the normal size. She also had a lot of pain. As we prayed, I thought my mind was playing tricks because it looked like the swelling was going down on the top of her hand. Then she started to bend her fingers and said the pain had gone down considerably. We continued to pray and watched as all of her fingers returned to normal size, except for her ring finger.”

Sanna says

Sanna tells the story of a Romanian beggar hat she had on her heart and led to faith through healing followed by baptism and Spirit baptism. Claudio from Romania could confirm that despite language difficulties they could understand each other. The man has preached through signs and wonders and words in his homeland. Now he’s with the family invited home to Sanna and Ville.

Samir says

Samir in France says that the region organizes at least one kickstart a month and the house church meets once a week and worship. They see wonders and believers who walk in authority. He emphasizes that we are all priests and preach that message to others. Jesus is the head and the rest of us are on the same level.

Advertisements

2 thoughts on “Vänners Apostlagärningar 29. Actes 29 of friends.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s