throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


2 Comments

Vänners Apostlagärningar 29. Actes 29 of friends.

Vittnesbörd från vänner

Ett litet osammanhängande axplock med vittnesbörd från vänners Apostlagärningar 29 vill jag dela med dig. Den gemensamma nämnaren är att detta är syskon i Herren vi lärjungatränat som brinner i sin iver att följa Lammet dit Lammet går och göra Jesus känd över hela globen. Så  mycket mer finns att berätta och allt detta förhärligar Jesus.

From Yoram

“Vi bli mer och mer frimodiga i Herren och en Sons natur blir uppenbarad (i Kristus) och vi älskar det så mycket. Vi har börjat kickstarta människor i vårt område och två olika personer har bjudit in oss för en kickstart.

En muslimsk man från Jerusalem, vilken vi har träffat i Locarno, är nu brinnande för Jesus! Halleluja. Gud helade hans svåra smärta i sin tå. Han är så tacksam och känner en stor frid inom sig. Han ska bli döpt.”

Från Susanne

“Wow, Peter! Gud gör så mycket i mitt och Simons liv nu. Träffade precis en man i Helsingborg som varit involverad i hinduism, buddhism etc. Vi fick leda honom till Kristus, befria honom och döpa honom i havet.  Imorgon ska vi kickstarta människor i Kristianstad, med ett gäng från Karlskrona. I måndags var det en som skulle bli kickstartad. Nu är det ca 6 själar inklusive David som omvände sig idag. Gud är god!”

From Mourits

“Hej Peter min broder. Jag hade en fantastisk dag i mitt liv som troende. Under en och en halv timme samtalade jag med 20 personer och det var fantastiskt. Jag tröstade och bad för helande och frälsning för en kille med alkoholproblem. Kanske jag även kastade en demon ur honom. Många goda samtal om Jesus och en tjej som blev helad från ryggsmärta. Gud är trofast när vi tar steg i tron. Gud välsigne dig broder.”

Lana berättar

Lana och Brady är igång för Herren. De går ut själva och de lärjungatränar andra. Lana berättar om ett helande framför sina ögon, när en svullnad går ner. “Vi träffade en dam vars högra hand var så svullen att hon inte kunde böja fingrarna, då de var dubbel mot normal storlek. Hon hade också en hel del smärta. När vi bad, tänkte jag att mitt sinne spelade trick eftersom svullnaden gick ner på toppen av hennes hand. Sedan började hon att böja fingrarna och sade smärtan hade gått ner avsevärt. Vi fortsatte att be och såg hur alla hennes fingrar fick tillbaka normal storlek, med undantag för hennes ringfinger.”

Sanna berättar

Sanna berättar om en rumänsk tiggare, som hon fick hjärta för och ledde till tro genom helande följt av dop och Andedop. Claudio från Rumänien kunde bekräfta att de trots språkförbistring kunnat förstå varandra. Mannen har predikat genom tecken  och under och ord i sitt hemland. Nu är han med familj bjuden hem till Sanna och Ville.

Samir berättar

Samir i Frankrike berättar att de i regionen organiserar minst en kickstart i månaden och att de i sin husförsamling möts en gång i veckan och tillber. De ser under och troende som resor sig i sin auktoritet. Han betonar att vi alla är präster och predikar det budskapet till andra. Att Jesus är huvudet och vi andra är på samma nivå. 

Testimonies from friends

A little incoherent selection of testimonies from friends’ acts of the Apostles 29 I want to share with you. The common denominator is that this is the siblings of the Lord we discipled, that burn in their eagerness to follow the Lamb where the lamb goes and make Jesus known across the globe. There is so much more to tell and all this give glory to the Lord.

From Yoram

“We get bolder and bolder in the Kingdom, The Nature of a son is revealed (in Jesus) and we love it so much. We started to kickstart some people in our area and two different people from Italy invited us for a kickstart.

A Muslim guy from Jerusalem, Whom we met here in Locarno, is now so on fire for Jesus! Halelu-Yah. God healed his constant severe pain in his toe. He is so grateful and feels a huge peace in him and he is going to be baptized. ”

From Susanne

“Wow, Peter! God does so much in my and Simon’s life now. Met a man in Helsingborg, which has been involved in Hinduism, Buddhism, etc. We had to lead him to Christ, free him and baptize him in the sea. Tomorrow we kick start people in Kristianstad, with a bunch of people from Karlskrona. Monday one person got kick started. Now it’s about 6 souls including David who repented today. God is good! ”

From Mourits

“Hi Peter my brother. I had the most fantastic day of my life as a disciple of Jesus. For one and a half hour, I talked with and prayed for 20 people, and it was amazing. I could comfort, pray for healing and salvation, for a guy with drinking problems. Maybe I also casted a demon out of him. Many good talks about Jesus and healing for a girl with back problems. So God is faithfull, when we step out in faith. God bless you brother .”

Lana says

Lana and Brady ministers for the Lord. They go out themselves and they disciple others. Lana tells of a healing in front of her very eyes. “We came across a lady  whose right hand was so swollen that she could not bend her fingers, because they were double the normal size. She also had a lot of pain. As we prayed, I thought my mind was playing tricks because it looked like the swelling was going down on the top of her hand. Then she started to bend her fingers and said the pain had gone down considerably. We continued to pray and watched as all of her fingers returned to normal size, except for her ring finger.”

Sanna says

Sanna tells the story of a Romanian beggar hat she had on her heart and led to faith through healing followed by baptism and Spirit baptism. Claudio from Romania could confirm that despite language difficulties they could understand each other. The man has preached through signs and wonders and words in his homeland. Now he’s with the family invited home to Sanna and Ville.

Samir says

Samir in France says that the region organizes at least one kickstart a month and the house church meets once a week and worship. They see wonders and believers who walk in authority. He emphasizes that we are all priests and preach that message to others. Jesus is the head and the rest of us are on the same level.

Advertisements


Leave a comment

Holland. The Netherlands.

Min Jesusberättelse från Amersfoort

Min sista teamresa för året blev med Peter och Set till Holland. Flera av de som kallat oss dit kommer ursprungligen från Indonesien och hade flyttat till Holland när Indonesien blev självständigt. Klimatet att predika Kristus genom tecken och under var ganska tufft. Många människor, både gamla och unga, var otillgängliga.

Torsdag – vardagskristendom

Vi predikade Kristus genom tecken och under för några kvinnliga receptionister på vårt hotell. De blev helade, förvånade och glada.

Fredag – seminariedag 1

Fokus första seminariedagen var att inspirera till att komma ut i troendes tjänst med tyngdpunkt på att bota sjuka i Jesu namn. En kvinna blev helad i sin tumme när Set läste ett bibelord. Hennes man tryckte på tummen länge och på många sätt, innan han förstod att undret hade hänt och bestod. En operation kunde därmed ställas in.

En kvinna kom fram till mig under lunchen och krävde min uppmärksamhet. Hon ville att jag skulle leda en knarkare till Kristus, vilket jag slutligen började göra. Inför hans dop dagen efter, ledde Peter honom till tro genom schack till frälsning.

Första dagen skulle jag ta ut 10 personer, men plötsligt hade jag bara två par kvar. Ett av dem gick på café och då återstod endast ett par, varav enbart kvinnan Silpia var intresserad att be för någon. Det var först lite snöpligt, men hon var verkligen brinnande. Silpia trodde att hon skulle klara sig själv och tittade därför inte på när jag demonstrerade genom att bota en person. Hon fick sedan bota flera stycken och blev helt förundrad. Vi delade evangelium med en kvinna som blev helad och gav en film till hennes vännina. Det var ett starkt och berörande möte.

På kvällen i församlingen fick jag bota en man från en skada i några kotor i ryggraden. Han hade inte jätte ont och brukade tänka att alla andra hade det värre än honom, men nu tänkte han att det var hans kväll. Jag lade min hand på ryggraden och bad en ganska lång bön, men han ryckte till innan jag bett klart och konstaterade att han var helad. Tack Jesus! Helande är barnens bröd.

Lördag – seminariedag 2

Fokus andra seminariedagen var att träna dem att bli människofiskare. En praktisk övning var att alla skulle träna på schack till frälsning. Sedan var tanken att de kickstartade skulle gå ut själva och vi skulle coacha dem, men tyvärr var det många som inte kommit igång första dagen, så vårt fokus blev främst att aktivera dem.

I mitt team var det två som tidigare gått ut och gick själva och klarade sig efter lite coaching. De övriga tänkte jag ta ut en åt gången. Jag började med en kvinna, som efter jag visat henne hur man gör och det var hennes tur, visade sig bara ville se på. Jag botade några fler och försökte sen hitta tillbaka till de andra. När vi slutligen hittade de andra och jag skulle ta ut en annan kvinna, hann jag bara hitta en hon kunde be för och denne upplevde ingen skillnad. Det var lite tungt, men jag kunde ge systern råd att ha öppna ögon när hon bad, så hon blev ändå nöjd.

På kvällen hade vi flera dop, där vi även lärjungatränade andra att döpa och Andedöpa. Flera kom ut i tungotal och några blev befriade. En kvinna fick döpa sin, inom några timmar, man och en syster fick döpa sin egen syster. En ung man som längtat, men aldrig döpt någon, fick döpa flera stycken. Det var starkt.

Kvällen slutade med att Peter i vestibulen vigde ett par, där mannen blivit frälst dagen innan och döpt av kvinnan någon timme före. Gud gav mig bibelord att dela och mannen hade seriöst förberett med ringar. Det blev en vacker stund inför några ögonvittnen med brudparet och Jesus i centrum. De lovade varandra livslång trohet och Guds välbehag bekräftade akten.

Söndag – gudstjänst & vardagskristendom

Peter predikade inspirerande på ett traditionellt söndagsmöte och de bjöd oss efteråt på indonesisk hemlagad mat. Det var gott precis som allt annat de bjudit oss på under vistelsen.

Innan vi blev avsläppta på flygplatsen, åkte vi förbi ett ställe som lagligen säljer knark. Man behövde visa ID-handling för att komma in, vilket jag inte hade på mig. Stället såg suspekt ut, i alla fall, utifrån. Dörrvakten blev botad i ryggen och vi predikade Kristus för honom. Han såg väldigt nedgången ut. Varför knark är lagligt kan inte avgöras från hans utseende.

My Jesus Story from Amersfoort

My last team for the year was a trip with Peter and Set to Holland. Many of those who called us there are originally from Indonesia and had moved to Holland when Indonesia became independent. The climate preaching Christ through signs and wonders were pretty tough. Many people, both old and young, were inaccessible in their hearts.

Thursday – Everyday Christianity

We preached Christ by signs and wonders to some female receptionists at our hotel. They were healed, astonished and happy.

Friday – seminar 1

Focus first day of the seminar was to inspire people to get into the believer’s service with an emphasis on healing the sick in Jesus’ name. A woman was healed of her thumb when Set read a scripture. Her husband pressed the thumb long and in many ways, before he realized that the miracle had happened and was composed. An operation could thus be cancelled.

A woman came up to me during lunch and demanded my attention. She wanted me to lead an addict to Christ, which I eventually started to do. Before his baptism the day after, Peter led him to faith through chess to salvation.

The first day, I would take out 10 people, but suddenly I had only two couples left. One of them went to the cafe and then remained only one, of which only the woman Silpia was interested to pray for any. It was only a little ignominiously, but she was really on fire. Silpia thought she could handle herself and looked therefore not on when I demonstrated by healing a person. She then healed several and was completely amazed. We shared the gospel with a woman who was healed, and gave a movie to her female friend. It was a strong and touching meeting.

In the evening with the congregation I healed a man from an injury in a few vertebrae of the spine. He had not really hurt and used to think that all the others had it worse than him, but now he thought it was his night. I put my hand on the spine and asked quite a long prayer, but he flinched before I finished praying and noted that he was healed. Thank you Jesus! Healing is the children’s bread.

Saturday – seminar 2

Focus the second day of the seminar was to train them to become fishers of men. A practical exercise was that all would practice chess to salvation. Since the idea was that the kickstarted would go out themselves and we would coach them, but unfortunately, there were many who did not come out the first day, so our focus was primarily to enable them.

In my team there were two that previously went out and went themselves and managed after a bit of coaching. The others thought I take out one at a time. I started with a woman who, after I showed her how to heal, and it was her turn, proved just wanted to watch. I healed some more and then tried to get back to the others. When we finally found the others and I would take out another woman, I could only find one she could pray for, which experienced no difference. It was a bit heavy, but I could give the sister an advice to have open eyes when she prayed, as she was still pleasade.

In the evening we had several baptisms, where we also discipled others to baptize and Spirit Baptist. Several came out in tongues and some were freed. A woman had to baptise her husband, within a few hours, and a sister baptized her own sister. A young man who longed for but never baptized anyone, got to baptise several people. It was strong.

The evening ended with Peter in the vestibule marrying a couple where the man got saved the day before and baptised by the woman an hour before. God gave me Bible verses to share and the man had seriously prepared with rings. It was a beautiful moment for the few eyewitnesses to the bridal couple and Jesus in the center. They promised each other lifelong faithfulness and grace of God confirmed the act.

Sunday – worship and everyday Christianity

Peter preached inspiring at a traditional Sunday meeting, and they invited us afterwards in Indonesian homemade food. It was tasty like everything else they invited us during the stay.

Before we were dropped off at the airport, we passed a place that legally sell dope. One needed to show government-issued ID to get in, which I had not on me. The place looked suspicious, anyway, from outside. The doorman was healed in the back and we preached Christ to him. He looked really fallen out. Why dope is legal one can not tell by his looks.


Leave a comment

Gör upp med Gud. Make peace with God.

Låt försona er med Gud

Den senaste tiden har vi haft tema evangelium på våra samlingar och ett ord vi nyligen studerade är:

2 Corinthians 5:18-20
Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

Jag klagade på språket “låt försona er med Gud” och undrade vem i Sverige som skulle förstå om jag vädjande utryckte mig så. Jag menade att det borde finnas något annat att säga som talar till nutidssvensken. Då kom det över mina läppar “gör upp med Gud” och det kändes lättare att förstå. Att behöva göra upp med någon, indikerar att något är fel och att det gäller att reda ut saker och tillsammans lägga det bakom sig.

Synden separerar

Det som är fel i varje människas liv är synden, för alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Något måste göras åt den, eftersom Gud och synd inte kan sammanföras. Det fantastiska är att Jesus har gjort något åt synden, eller Gud Fadern har gjort något åt synden igenom Jesus Kristus.

Jesus var syndfri, men tog på sig all synd och offrade sitt liv när Han dog i vårt ställe. Han dog en försoningsdöd, men döden kunde inte behålla honom, eftersom Han betalade priset med sitt syndfria blod. Så det ingen människa själv kunde göra, det gjorde Gud i Jesus Kristus.

Om vi dött för våra synder, skulle vi fortsatt vara döda och gå evigt förlorade. Men istället kan vi göra upp med Gud, vilket innebär att vi gör anspråk på Jesu försoningdöd. Att vi tillgodogör oss det Han har gjort.

Alla andra religioner säger vad vi ska göra, Jesus säger det är gjort. Eftersom det är gjort, pekar jag inte på dina synder, men jag pekar på korset, att det är gjort, det är försonat och du kan göra upp med Gud.

Försoningens tjänst ropar

Jag har fått försoningens tjänst och är kallad att ropa ut “låt försona er med Gud eller gör upp med Gud”. När jag förmanar dig, så är det inte jag, men Gud som förmanar genom mig. Det är Guds godhet som leder till bättring, så jag pekar inte på din synd, eftersom Gud inte tillräknar dig dina synder.  Jag berättar att du kan tillgodogöra dig Jesu gärning på Golgata. Du kan tro på den, du kan vända om från din egen väg och börja följa Honom. Du kan få frid med Gud.

Frid med Gud

Du vill inte vara i krig med Gud. Gud är universums skapare, helig och upphöjd över all ondska och allt mörker. Han är även Kärleken och evig Fader för alla som vill komma till Honom. Så människa låt försona dig med Gud. Helt enkelt, gör upp med Gud!

Reconciled to God

Recently, we had the theme Gospel in our meatings and a word we recently studied is:

2 Corinthians 5:18-20
All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation; that is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God.

I complained about the language “be reconciled to God” and wondered who in Sweden would understand if I expressed myself so appealingly. I felt that there should be something else to say that speaks to contemporary Swede. Then it came over my lips “make peace with God,” and it felt easier to understand. Having to make up with someone, indicates that something is wrong and that we need to sort things out together and put it behind us.

Sin separates

What is wrong in every person’s life is sin, for all have sinned and come short of the glory of God. Something must be done about it, because God and sin can not be combined. The amazing thing is that Jesus has done away with sin, or God the Father has done something about sin through Jesus Christ.

Jesus was sinless, but took upon Himself all the sin and sacrificed His life when He died in our place. He died an atoning death, but death could not keep him, because He paid the price with His sinless blood. So that no man himself could do, God did in Jesus Christ.

If we died for our sins, we would remain dead and go forever lost. But instead, we can make up with God, which means that we claim Jesus death of reconciliation. That we assimilate what He has done.

All other religions say what we should do, Jesus says it is done. Because it is done, I point not at your sins, but I point to the cross, that it is done, it is reconciled and you can make up with God.

Reconciliation shouts

I have received the service of reconciliation and is called to proclaim “be reconciled to God, or make peace with God.” When I beseech you, it is not I, but God His appeal through me. It is the goodness of God that leads to repentance, so I do not suggest your sin, because God does not count your sins. I tell you to assimilate Jesus’ act on Calvary. You can believe it, you can turn from your path and follow Him. You can have peace with God.

Peace with God

You do not want to be at war with God. God is the creator of the universe, holy and exalted above all wickedness and darkness. He is also love and eternal Father for all who want to come to Him. So man be reconciled to God. Simply, make up with God!


Leave a comment

Systrar på stan. Sisters in town.

Flammande lågor

Våra hjärtan är satta i brand, som flammande lågor och brinnnade facklor. Kia har gåvor att ge, Sanna söker det som är förlorat och jag följer Guds maning. Vår lilla lärjungagrupp drivs genom Kristi kärlek ut bland människor. För att ge vidare (pass it on) det vi har fått som gåva, nämligen Guds utsträckta hand genom Jesus Kristus.

Vår lilla lärjungagrupp

En lärjungagrupp är som en liten kyrka i kyrkan, bestående av 2-3 troende av samma kön, med en önskan att följa Jesus och bli mer lik Honom. Fokus är INÅT- och UPPÅT- perspektivet,  men det hindrar inte systrarna 3 att med UTÅT – perspektivet för ögonen, fiska människor genom att GÅ UT.

Skärholmens centrum

Tillfället kändes inte väl valt och många pilar sköts mot sinnet, för att stoppa oss att gå ut. Men, vi fullföljde det vi planerat, trots alla hinder i tanke eller känsla. Vi delade  först måltid på en restaurant och avnjöt sedan kaffe eller te på en kaffebar. Sedan drog händelserna bara igång. Alltid är det någon som ställer den första frågan. Alla vill vi predika med tecken, under och ord.

Det började bra med ett öppenhjärtigt samtal med tjejen i kaffebaren. Hon hade inte ont nånstans, men blev märkbart berörd av vad vi höll på med. Sanna stoppade sedan en polsk man med kryckor, som inte fullt vågade prova helandet, men vidhöll att det kändes bättre. Dessutom visade han stort intresse av att prata mer om Jesus. Kia bad för en utländsk kvinnas handled, som blev mycket berörd men inte riktigt förstod att pröva helandet på grund av språkförbistring. Men hon märkte att det blev bättre. Jag bad för en muslimsk kvinna med ont i magen, som blev lite bättre. Sen bröt jag upprört i bön allt motstånd. Jag talade ut att från och med nu skulle alla bli helt helade och återställda. Kia noterade att vi efter det fick se, tre personer på raken, bli helt helade och dessutom nära att ta emot frälsningen.

De tre kollegorna

Det blev en rolig inledning då en av killarna sade att de har något att sälja och min respons var att svara att vi först har något att ge. Sedan tog jag upp vårt visitkort och gav det. Jag sade att vi börjar med en utslagsfråga “har ni någon smärta i kroppen?”

Kia fick bota killen från träningsvärk och huvudvärk. Hon nuddade honom bara med fingertopparna, men han utbrast förundrat “vad gör du för nånting”? Hans kollega hade haft ont i svanken länge och Sanna fick bota honom. Hon fick be flera gånger, kanske fem, men fick tillbaka tron och frimodigheten att inte ge upp efter två gånger,  utan hålla ut tills det är klart. Då kom en tredje kollega till dem, en tjej som också hade ont i svanken. Jag botade henne efter två böner. Hennes mamma var kristen och hon var inte alls intresserad, med sade att mamman skulle bli nöjd. Hon trodde själv inte alls på Jesus. Men jag svarade “Jesus har botat dig. Hur kan du säga att han inte finns”?

Sedan var vi klara och uppfylldes av glädje samt tillfredställelse. Det är mäktigt att fiska människor, ge Guds kärlek och hela de sjuka. Vår lilla Lärjungagrupp kommer att fortsätta ha alla tre perspektiv, som en liten kyrka i kyrkan.

Flaming flames

Our hearts are set on fire, like blazing flames and burning torches. Kia has gifts to give, Sanna is seeking that which is lost, and I follow God’s call. Our little Life Transformation Group is driven out by the love of Christ among the people. To provide further (pass it on) what we have received as a gift, that is, God’s outstretched hand through Jesus Christ.

Our little life transformation group (LTG)

A LTG is like a small church in the church, consisting of 2-3 believers of the same sex, with a desire to follow Jesus and become more like Him. The focus is INWARD and UP perspective, but that does not stop the 3 sisters to  with OUTwardly – the perspective of the eye, fishing people by going out.

Skärholmens center

The occasion did not feel well chosen and many arrows shot towards the mind, to stop us going out. However, we have completed what we planned, despite all the obstacles in thought or feeling. We first shared the meal at a restaurant, and savored then coffee or tea in a coffee bar. Since the events just started. It is always someone who poses the first question. Each of us want to preach through signs and words.

It started well with a frank conversation with the girl in the coffee bar. She had not hurt anywhere, but was noticeably affected by what we were doing. Sanna stopped than a Polish man with crutches, which did not fully dare to try the healing, but maintained that it felt better. Moreover, he showed great interest in talking about Jesus. Kia healed a foreign woman’s wrist, which became very interested but did not really understand that trying healing because of language problems. But she noticed that it was better. I prayed for a Muslim woman with a stomach ache, which was a little better. Then I broke upset in prayer all resistance. I spoke out that from now on all would be completely healed and restored. Kia noted that after it we saw, three people in a row, be completely healed and also closely to receive salvation.

The three colleagues

It was a fun start when one of the guys said that they have something to sell, and my response was to answer that, we first have something to give. Then I took up our business card and gave it. I said that we start with a tiebreaker “have you any pain in your body?”

Kia had to cure the guy from muscle soreness and headaches. She was touching him only with her fingertips, but he exclaimed in wonder “what do you do?” His colleague had had a sore lower back a long time and Sanna had to cure him. She had to pray several times, maybe five, but got back the faith and boldness to not give up after two times, but hold out until it is finished. Then came a third colleague of them, a girl who also had pain in her lower back. I cured her after two prayers. Her mother was a Christian and she was not interested at all, by saying that the mother would be pleased. She believed not at all in Jesus. But I said, “Jesus has healed you. How can you say He is not?”

Then we were ready and filled with joy and satisfaction. It is powerful to fish people, give God’s love and heal the sick. Our little LTG  will continue to have all three perspectives, as a small church in the church.


Leave a comment

Håller du fast? Do you hold on?

att Gud är god?

Oavsett vad som händer i ditt liv, är Gud för dig?

  1. Helt igenom värdig
  2. Fullständigt underbar
  3. Självaste skönheten

Jag hade erfarit tuffa ting med min första man, som blev sjuk och dog. Jag hade barnsligt utgått ifrån och trott att som frälst, inget ont skulle kunna hända, så länge jag håller fast vid Gud. Men det ofattbara hände när min man inte blev frisk, inte väcktes från de döda, utan dog. Han blev runt 40, i en kropp som såg ut som hans morfars, som 80-åring. Människor runtomkring mig, både frälsta och ofrälsta, grät med mig, höll mig i handen och lät mig sörja klart.

Sen kom en dag när sorgen flytt och en ny tid skulle ta vid. Då upptäckte jag, när högtalarna i kyrkan skrålade denna lovsång, att jag inte alls höll fast vid hans fullkomliga godhet, utan troligen undermedvetet börjat skylla på Gud. Den Helige Ande är så noggrann och nådefull, så Han prickade mitt hjärta och gav mig ånger till sinnesändring. Jag föll skuldmedvetet i Hans famn och Han lyfte av mig mina synder och renade åter mitt hjärta fullkomligt rent.

Hur är det med dig?

Gråt med dem dem gråter, gläd dig med dem som är glada och be för dem som lider, men kom ihåg att Gud är enbart god. Allt gott kommer från Honom. Det finns varken förändring eller mörker i Honom. Man kan lita på Honom och att Han är god.

Gud är inte bara god mot andra och det yttrar sig inte heller slumpmässigt. Han är kärlek, Han är helig och Han är god. Se du till att du bara fortsätter tillbe, älska och lyda Honom.

Kan du från ditt hjärta sjunga med i denna lovsång? Om inte vänd om och låt helga dig. Ditt hjärta behöver bevaras vitt som snö.

“Altogether worthy
Altogether lovely
Altogether beautiful to me”

that God is good?

No matter what happens in your life, is God to you?

  1. Altogether worthy
  2. Altogether wonderful
  3. Altogether beautiful

I had experienced tough things with my first husband, who became ill and died. I had childishly assumed and believed that when saved, nothing bad could happen, as long as I cling to God. But the unthinkable happened when my husband was not healed, not raised from the dead, but died. He was around 40, in a body that looked like his grandfather, when 80-year-old. People around me, both saved and unsaved, cried with me, held my hand and let me mourn clear.

Then came a day when grief fled and a new era would begin. Then I discovered, when the speakers in the church shouted this song, I’m not at all stuck to His utter goodness, but probably subconsciously started blaming Him. The Holy Spirit is so thorough and merciful, so He dashed my heart and gave me regret to repentance. I fell guiltily in His arms and He lifted me off my sins and cleansed again my heart completely clean.

How are you?

Weep with them that weep, rejoice with those who rejoice and pray for those who suffer, but remember that God is only good. All good things come from Him. There is no change or darkness in Him. You can trust Him and that He is good.

God is not only good to others and it manifests itself not random. He is love, He is holy and He is good. Make sure that you only continue to worship, love and obey Him.

Could you from your heart sing in this song of praise? If not reversed, and let sanctify you. Your heart needs to be preserved as white as snow.

“Altogether worthy
altogether lovely
Altogether beautiful to me ”