throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Walk on water. Ta en ny väg.

Walk on water

Don’t always take the same path, but instead walk on water. Uplift your mind to God, listen to His voice. What is He up to? Follow the flow. The flow is where life is coming through His power. The flow is the Spirit in person. He makes the flow happen and pulse.

So uplift your heart, your mind, your eyes, your ears and be curious taking a leap. But if you are on the right path, keep on track. But uplift your eyes and your mind to the Lord and let Him sometimes confirm your path. But if not, be sure not to solidify in the mold. Take another way, so you don’t stiffen.

Dare to challenge yourself so you don’t find yourself in and don’t get caught in the rat race. You want to live your dreams  and not run in the rat race.

For example I almost always take the same route to work the shortest but one day I took a long and different that reminded me of a bygone era. I ended up in the dreamland and mold pressed crackled to life, and I was free. So easy to just take a different path.

Lift up your vings, shake the dust of you, take of the gravel from the shoes and be uplifted. Fly Mary ladybug fly! Let God’s wind carry you.

Ta en ny väg

Ta inte alltid samma väg, utan gå på vatten. Lyft upp ditt hjärta till Gud, lyssna på Hans röst. Vad gör Han? Följ flödet. Flödet är där livet strömmar genom Guds kraft. Flödet är Anden personligen. Han får flödet att hända och pulsera.

Så lyft ditt hjärta, ditt sinne, dina ögon, dina öron. Var nyfiken och ta ett språng. Men, om du redan är på rätt väg, håll dig på spåret. Lyft dina ögon och ditt sinne till Herren och låt Honom ibland bekräfta din väg.

Men, om inte, se till att inte stelna. Ta en annan väg, så att du inte fastnar i formen. Våga utmana dig själv, så att du inte hamnar eller fastnar i ekorrhjulet. Du vill leva dina drömmar och inte springa i ekorrhjulet.

Jag tar nästan alltid samma väg till jobbet, vilket är den kortaste, men häromdagen   tog jag en längre och annorlunda, som påminde mig om en svunnen tid. Jag hamnade i drömlandet och formen som tryckte till livet krackelerade och jag var fri. Så enkelt att bara ta en annan väg.

Spänn ut vingarna, skaka av dammet, skrapa bort gruset från dojorna och bli upplyft. Flyg Maria nyckelpiga flyg! Låt Guds uppvind bära dig.

Advertisements


Leave a comment

Predika Kristus. Preach Christ.

Uppenbara eller avslöja

“To reveal (unveil, disclose) His Son within me so that I might proclaim Him among the gentiles as the glad tidings (gospel)”. Galaterbrevet 1:16 The Amplified Bible 

Att predika Kristus och inte bara om Honom. Det är som att beskriva kroppen och inte bara dess skugga. Det krävs att man känner Honom och det gjorde Paulus, eftersom Gud uppenbarat sin Son i eller inom honom. När man känner någon så finns det något att ta på, det finns substans bakom orden som uttalas. Man pratar inte bara om någon bekant. Man berättar inte bara rykten man hört, men sanna historier från verkligheten. Därför att man varit med någon. Du och jag behöver, precis som de första lärjungarna, vara med Jesus. Det räcker inte att känna till saker om Honom, typ skostorlek eller födelseort. Vi behöver känna Hans hjärta.

Svenska Folkbibeln säger i Galaterbrevet 1:16
“beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna.” Men, The Amplified Bible, ger ett rikare utryck. Grekiskan är nämligen ett rikare språk än svenskan.

Vad bör vi göra?

Vi borde därför mer och oftare:

 • predika Kristus
 • vara med Jesus
 • låta Gud uppenbaras sin Son i oss

Tycker du inte?

Reveal or disclose

To reveal (unveil, disclose) His Son within me so that I might proclaim Him among the gentiles as the glad tidings (gospel)”. Galatians 1:16 The Amplified Bible

To preach Christ and not just preach about Him. It’s like describing the body and not only its shadow. It requires that you know Him, and so did Paul, because God revealed His Son in or within him. When you know someone so there is something to put on, there is substance behind the words that are expressed. You’re not talking just about anyone familiar. You are not only explaining the rumors you’ve heard, but true stories from reality. Because you have been with someone. You and I need, just like the first disciples, to be with Jesus. It is not enough to know things about HIm, like shoe size or birthplace. We need to know His heart.

Swedish Folkbibeln says in Galatians 1:16
“To reveal his Son in me, that I might preach the Gospel about him among the Gentiles.” However, The Amplified Bible, gives a richer expression. Namely the Greek is a richer language than Swedish.

How do we respond?

We should, therefore, more and more often:

 • preach Christ
 • be with Jesus
 • let God reveal His Son in us

Don’t you think?


1 Comment

Finland igen. Finland again.

Seminarie i dagarna 3

Klicka här för att läsa om föregående team till Helsingfors.

Fredag UPPÅT

Peter inledde seminariet med att insprirerande beskriva kyrko-loopen IN/UPP/UT. Sedan delade jag om UPPÅT/perspektivet, vilket varit starkt i mitt liv, sedan dagen jag blev född ovanifrån. Essensen är att vi har blivit funna och vunna av Gud och nu gäller det att leva ett Guds-tillvänt liv, i nära gemenskap med Honom. Ville vittnade starkt om hur Gud fått tag på honom. Sedan praktiserade vi enskild gemenskap med Gud, följt av bön för varandra i smågrupper och avslutningsvis ledde Heikki alla i gemensam bön för Finland.

Lördag UTÅT

Lördagen startade arla med dop i sjön av en ung kille, som även blev Andedöpt. Enbart teamet från Sverige var vakna.

UTÅT/perspektivet var på tapeten när seminariet drog igång och Peter höll i styrspakarna. Han vittnade om senaste nytt i sitt liv som i Apostlagärningarna. Jag delade några bibelord om helande. Ville och Sanna fick berätta om sin kärleksgärning bland de hemlösa. Praktiken bestod i att bota sjuka på stan, vittna om det efteråt och träna på schack till frälsning. Otto informerade om hur vi går tillväga på stan och delade in i grupper samt koordinerade vittnesbörden efteråt. På kvällen predikade Peter om de 4 jordmånerna, schack till frälsning och liknelsen om laxar och sillar. Alla teamen vittnade om svårigheter att hitta de sjuka.

Mitt team

Mitt team bestod av mig, ett ungt par och Pia. Vi åkte till ett köpcentrum i Helsingfors. På parkeringen fick jag bota en kille. Sedan fortsatte vi in och den unga tjejen fick bota en kvinna, som hade en tatuerad man och en söt dotter. Hon hade haft ont i ryggen i många år och blev fullständigt berörd av Gud och vände om till Jesus. Vi lämnade henne, efter att vi välkomnat henne in i Guds familj och kramat om henne väl. Sedan fick Pia bota en person och killen fick bota en judinna på ett café.

Nästa steg var att sända ut paret och ta Pia med mig. Då var det som att gå in i en vägg. Ingen hade ont eller så fick vi inte bota dem. Men, Pia fick mod att fråga själv. Några få blev botade, bland annat en kvinna från menssmärta. Kvinnan blev förundrad, när smärtan försvann efter två böner. Vi mötte en man som blev botad i huvudet och som följde Jesus ibland. Jag frågade om han ville följa Jesus jämt och det ville han. Pia ledde honom till tro och tog hans kontaktuppgifter, som vi senare lämnade till Otto.

Det unga paret hade också haft svårigheter att hitta några sjuka, men fick leda ytterligare en person till tro och bota en.

Söndag INÅT

På söndag blev det slutligen dags för INÅT/perspektivet. Peter berättade om vår väg från tradition till enkel församling. Jag talade om vad kyrka är. Sanna vittnade kort om lärjungagrupper. Sedan delade vi in oss i smågrupper och praktiserade 4 frågor. Ville och Heikki tog hand om brödsbrytelsen, som vi tog del av i samma smågrupper. Bibelordet blev levande i min grupp och även gemenskapen vid nattvarden. Vi bekände synder högt för varandra och någon uttalade förlåtelse.

Tid utan agenda

Efter lunch fanns ingen agenda, men många drog sig kvar i gemenskapen och Gudsnärvaron. Det blev tid för “heta stolen” och nätverkande. Vi bad bland annat till befrielse för den unge killen, som Peter döpt på lördagsmorgonen och jag fick också ett profetiskt budskap till honom, om ett äventyrligt liv med Jesus. Gud använde broder Jarmo starkt när han profeterade personligt över många bland annat Pia. Vi bad för nätverket i Finland och de för nätverket i Sverige och samarbete däremellan.

På flygplatsen

Sanna och jag fikade på flygplatsen och jag frågade killen i kassan om han hade ont nånstans. Han svarade att han dagligen hade ont i ryggen. Killen kom ut i gången och jag lade handen på hans rygg, befallde smärtan lämna och talade liv in i hans kropp. Han sade till Sanna på finska att det kom värme i ryggen och att smärtan försvann. Jag predikade glatt evangelium för honom även med ord, tills kollegorna ropade till honom att fortsätta jobba. Vi gav honom ett visitkort och en film Sanna hade kvar.

Vilket team vi är, vilken Gud vi har och vilken helg vi varit med om! Budskapet till Finland är nu fortsätt!

Meetings in 3 days

Click here to read about the last trip to Helsingfors

Friday UP

Peter opened the seminar by insprirering describe the church loop IN/UP/OUT. Then I shared about the UP/perspective, which is strong in my life since the day I was born from above. The essence is that we have been found and won by God, and now we need to live a life turned to Him, in close communion with Him. Ville testified strongly about how God got hold of him. Then we practiced individual time with God, followed by prayer for each other in small groups and finally led Heikki all in common prayer for Finland.

Saturday OUT

Saturday started early with baptism in the lake of a young guy, who also got baptised in the Spirit. Only the team from Sweden was awake.

OUT/perspective was in the news when the seminar started and Peter were in the control levers. He testified about the latest news in his life as in Acts. I shared some Bible verses about healing. Ville and Sanna had to tell about their love deed for the homeless. The practice was to heal the sick in town, testify about it afterwards and practice chess for salvation. Otto informed about how we go about in town and divided into groups and coordinated testimony afterwards. In the evening, Peter preached on the four soils, chess to salvation and the parable of salmon and herrings. All teams told about the difficulty of finding the sick.

My team

My team consisted of me, a young couple and Pia. We went to a shopping mall in Helsinki. In the parking lot I healed a guy. Then we went in and the young girl healed a woman who had a tattooed man and a sweet daughter. She had had back pain for many years and was completely touched by God and turned to Jesus. We left her, after we welcomed her into the family of God and hugged her å. Then Pia healed a person and the guy had to cure a Jewish woman in a cafe.

The next step was to send out the couple and take Pia with me. Then it was like walking into a wall. No one had pain or so we could not cure them. But, Pia got the courage to ask herself. A few were healed, including one woman from menstrual pain. The woman was amazed when the pain disappeared after two prayers. We met a man who was cured in the head and followed Jesus sometimes. I asked if he wanted to follow Jesus continues and this he wanted. Pia led him to faith and took his contact information, which we later left to Otto.

The young couple had also had difficulty finding the few sick, but did lead another person to faith and cured one more.

Sunday IN

On Sunday, it was finally time for IN/perspective. Peter told about our way from tradition to simple church. I talked about what the church is. Sanna testified briefly about disciple groups. Then we divided into small groups and practiced the four questions. Ville and Heikki took care of the breaking of the bread, which we took part of in the same small groups. Scripture came alive in my group and also the Community at the Eucharist. We confessed sins aloud to each other and some one pronounced forgiveness.

Time without an agenda

After lunch, there was no agenda, but many withdrew remain in the community and God’s presence. It was time for the “hot seat” and networking. We prayed among other things, to the relief of the young guy, Peter baptized on Saturday morning and I gave also a prophetic message to him on an adventurous life with Jesus. God used brother Jarmo strongly when he prophesied personally over many including Pia. We prayed for the network in Finland and the network in Sweden and cooperation between.

At the airport

Sanna and I had coffee at the airport and I asked the guy at the counter if he was in pain. He replied that he daily had a sore back. The guy came out in the aisle and I put a hand on his back, commanded the pain to leave and spoke life into his body. He said to Sanna in Finnish that it was heat in the back and the pain disappeared. I preached the gospel happily for him, even with the words, until colleagues shouted to him to keep working. We gave him a business card and a movie Sanna had left.

What a team we are, what God we have and what a weekend we’ve been through! The message to Finland is now continue!


Leave a comment

Lek inte med elden. Do not play with the fire.

Elden har ett syfte

Ett glödande hjärta som älskar med Guds rena kärlek. Det hjärtat brinner för Gud och Hans syften. Låt ditt hjärta sättas i brand av den rena elden. Men låt det vara Guds eld och inte främmande eld. Främmande eld sprids som löpeld och ska inte ska finnas bland Guds folk. Den förorenar och dödar. Synden ger ingång till främmande eld. Vi är fria och allt är rent, för den som ren. Men, snabbt smutsas vi ner, med den smitta synden ger.

Kära Kristi brud! det är tid att rena sig i Guds eld, det är tid att se uppåt, beredd att lyssna på kallelsen till Guds himmel. Syster och broder vill du vara med och förflyttas till himlen? Låt ditt hjärta renas och lägg av all omsnärjande synd. Jesu offer på Golgata räcker, att befria dig och mig. Guds kraft och vishet är talet om korset. Låt oss tala om korset, låt oss se upp till Honom som kallar oss hem.

Låt oss brinna med Hans kärleks kraft. Låt oss fokusera på ett högre syfte än vår egen vandring på jorden; att vi ska gifta oss, få barn och göra karriär med Volvo, hund och villa. Det kan vi göra, men bara om Jesus får vara nummer ett och hans snara ankomst fyller oss, med eld att rena oss och brinnande iver att göra Hans vilja att få med så många som möjligt, på resan hem.

Fire has a purpose

A glowing heart love with God’s pure love. That heart is passionate about God and His purposes. Let your heart be set on fire by the pure fire. But let it be the fire of God and not strange fire. Strange fire spread like wildfire and shall not be found among God’s people. It contaminates and kills. Sin gives input to the strange fire. We are free, and everything is pure, for those WHO are pure. However, we quickly get dirtied down, with the contagion of sin.

Dear Bride of Christ! it’s time to be purified in the fire of God, it is time to look up, ready to listen to the summons to God’s heaven. Sister and brother do you want to come with and be moved to heaven? Let your heart be purified and place of all entangling sin. Jesus’ sacrifice on Calvary is enough, to free you and me. God’s power and wisdom are of the cross. Let’s talk about the cross, let’s look up to Him who calls us home.

Let us burn with His love force. Let’s focus on a higher purpose than our own earthly journey; we’re getting married, having children and a career with Volvo, dog and house. We can do this, but only if Jesus is number one and His imminent arrival fills us with fire to purify us and zeal to do His will, to get as many people as possible, on the trip home.

 


Leave a comment

Kulturnatten 2016. Cultur night 2016.

Jag har Jesus-berättelser att dela från upplevelser på kulturnatten i Uppsala 2016. Se även länk till blogginlägg från Vilho, Peters och min kulturnatt för tre år sen 2013 och video därifrån.

Samling med the Last Reformation Sweden

Vi hade en gemensam TLR SWE-samling i samband med kulturnatten i Uppsala 2016. Förutom de närmaste i vårt team och några från vår församling, hade vi bjudit TLR kontakter från Jönköping och profeten Mikael från norr. Dessutom syskon från församlingar i Bro och Örebro.

Broder Mikael var en sann välsignelse, då han hjälpte oss att organisera och tog med sig lite olika ingredienser till måltiden. Ville och Sanna köpte en kastrull och Deo hade med sig godis. Vi delade kärleksmåltid och bröt bröd i samband med den, vilket Ville och Mikael gemensamt tog hand om. Mikael talade ut saker som var mitt i prick för flera.

Peter berättade vår story och predikade om lydnad samt delade liknelsen om laxar och sillar. Jag uppmuntrade med de goda nyheterna om Jesus. Peter och jag försökte förmedla tanken bakom dagen, som var gemenskap och att vinna människor genom att predika genom tecken och under samt ord. Peter demonstrerade schack till frälsning. Sanna och Ville vittnade om vad Gud gör för de hemlösa genom dem.

Vi hade samarbete med Full Gospel Business Men på stan. Planen var att kasta in människor, som blev frälsta, i deras famn eller tält.  Men, kvällens fokus blev att bota de sjuka och några blev även aktiverade att göra det. Vi såg några eviga själar som omvände sig till Gud och blev frälsta samt många som blev botade och flera som fick höra evangelium om Jesus.

Peter, jag och Jossan

Peter, jag och Josephine gick tillsammans ett tag och mötte en tjej som hade ont i hela kroppen. Jossan fick be för henne och hon blev bättre och började svettas enormt. Det brukar inträffa, när människor blir befriade från demoner. Tjejen var intresserad att träffas igen och samtala om Jesus, men ville inte bestämma något direkt. Hennes konfirmandgrupp brukar fortfarande mötas, men alla tror inte på Gud. Drömmen är att vi planterar in Jesus och inte oss. Alla behöver inte komma till vår församling. Vi samlar inte, men vi sänder.

Sanna och jag

Efter jag gått med Peter ett tag, blev han inblandad att gå med andra och kickstarta. Jag tröttnade och ringde efter Sanna, varpå vi gick ihop ett tag. Då fick jag leda en ung tjej till tro, efter att hon blivit botad. Jag spelade schack till frälsning med henne och hon tog beslut att följa Jesus. Men hon ville inte döpa sig, utan skulle bli döpt i samband med snar konfirmation. Då lovade hon att bli döpt, som bekräftelse på det beslut hon tagit ikväll. Hennes kompis var först helt ointresserad, men ville sedan veta hur Sanna och jag kommit till tro, vilket vi glatt berättade. Då sade den nyfrälsta tjejen att hon ska se filmen “the last reformation the beginning” tillsammans med kompisen.

Momentum

Jag spelade schack till frälsning med en tjej tidigare, då Peter, jag och Mikael gick tillsammans. Det blev litet av ett momentum, som Peter videofilmade, för första gången live på Facebook. Hon ville inte ta beslut. Men, då förklarade jag artigt att inte ta beslut, är att säga nej och det är allvarligt. Hennes kompis och mamma hade blivit botade och därför blev hon intresserad. Peter bad för mamman och jag för kompisen. Jag bad också för henne själv och hon blev helad.

Sen var det fem muslimska tjejer varav en tjej sade att hon hade ont, men sen inte ville erkänna det. Då sade jag tyst men bestämt till henne, “du har ont, eller hur” och hon svarade ja. Jag lade handen på hennes nacke (om jag inte minns fel) och hon blev botad direkt, men sprang sen uppskrämt därifrån. Kulturnatten 2016, ska hon sent glömma.

I have Jesus stories to share from experiences at the Culture Night in Uppsala 2016. See also the link to the blog post from Vilho, Peters and my culture night three years ago in 2013 and the video from there.

Gathering of the Last Reformation Sweden

We had a common TLR SWE-collection associated with Culture Night in Uppsala in 2016. In addition to the coming of our team and some of our congregation, we had invited TLR contacts from Jönköping and Mikael a Prophet from the north. Moreover siblings from parishes in Bro, Örebro.

Brother Mikael was a true blessing, as he helped us organize and brought some different ingredients to the meal. Ville and Sanna bought a pot and Deo had brought sweets. We shared a love feast and broke bread associated with it, which Ville and Mikael jointly took care of. Mikael spoke out things that were right on target for many.

Peter told our story and preached obedience and shared the parable of salmon and herrings. I shared the good news about Jesus. Peter and I tried to convey the idea behind the day, which was the community and to win people through preaching with signs and wonders, as well as words. Peter demonstrated chess salvation. Sanna and Ville testified to what God does for the homeless through them.

We had cooperation with the Full Gospel Business Men in town. The plan was to throw in people who were saved, in their arms or tent. However, the evening’s focus was to heal the sick and some were even enabled to do so. We saw some eternal souls who repented to God and were saved and many were healed and many who heard about Jesus.

Peter, I and Jossan

Peter, I and Josephine walked together for a while and met a girl who was in pain throughout the body. Jossan could pray for her and she got better and started to sweat tremendously. It typically occurs when people are liberated from the demons. The girl was interested to meet again and talk about Jesus, but did not want to decide anything right away. Her confirmation group usually still meet, but everyone does not believe in God. The dream is that we plant in Jesus and not us. All do not come to our church. We do not gather but we send.

Sanna and I

After I had gone with Peter for a while, he became involved to join with others and kick start. I got tired and called Sanna and then we went together for a while. Then I led a young girl to believe, after she was healed. I played chess for salvation with her and she took the decision to follow Jesus. But she did not get baptized, but would be baptized in connection with confirmation soon. Then she promised to be baptized as a confirmation of the decision she made tonight. Her friend was first completely uninterested, but then wanted to know how Sanna and I have come to believe, as we cheerfully told. Then said the newly saved girl that she should watch the movie “The Last Reformation The Beginning” with her friend.

Momentum

I played chess for salvation with a girl before, when Peter, Mikael and I went together. There was little of a momentum, as Peter videotaped, for the first time live on Facebook. She did not take the decision. But when I explained politely not to take decisions, is to say no and that is serious. Her friend and mother had been cured and therefore she became interested. Peter prayed for the mother and I the friend. I also prayed for her and she was healed.

Then there were five Muslim girls including one girl said she was in pain, but then did not want to admit it. Then I said, quietly but firmly to her, “you have hurt, isnt IT?” and she said yes. I put my hand on her neck (if I remember correctly) and she was healed immediately, but then ran frightened away. Culture Night 2016, she’ll late forget.


Leave a comment

Han har gjort det! He has Done IT!

Korset höjer sig över historien

Det är fullbordat, Jesus har gjort det. Den gärning som var profeterat om, den är gjord. Den gärning allt försonas igenom, den är klar. Allt är förberett och bordet är dukat. Vi kan inte lägga till något och inte heller dra ifrån något. Det handlar om Jesu gärning på Golgata, då Han lydde Fadern in i döden och offrade sig själv för dig och mig. Han är Guds offerlamm, som utplånar världens synd. Var och en som tror på honom, ska inte gå förlorad men ha evigt liv.

Det står ett kors som sätter en gräns för syndens och dödens makt i våra liv. Vi behöver bara böja våra hjärtan, göra en u-sväng 180 grader och ta emot den fria gåvan att tro på Jesus och den gärning Han gjorde för 2000 år sedan. Så vad ska vi göra? Inget, bara tro på den gärning Jesus gjort. Böj ditt hjärta och erkänn att du har syndat. Du har gått din egen väg och inte trott på Honom. Jag gick min egen väg och trodde inte på Gud. En dag förstod jag att Han finns. Jag blev förkrossad och vände om från min egen väg och valde att tro på Honom. Jag valde att följa Honom ända in i döden. Jag dog från mitt eget och lever nu för Gud.

Ta upp mitt kors dagligen

Men, det är en daglig övning att kontinuerligt ta upp mitt kors och följa Honom, så länge jag vandrar på denna jord. Syndakroppen är avklippt, men finns ännu i mina lemmar, vilket ibland gör att jag väljer syndens, vilket är dödens väg. Men jag kan välja att följa Anden och min nya natur. I mitt hjärta finns bara renhet och Guds Ande bor i mig. Jag behöver ständigt dö bort från mitt ego och min bortvändhet från Gud. Jag behöver istället vända mig till Honom i tillbedjan och göra mig mer och mer beroende av Honom. 

Ge för att få?

Men, samtidigt behöver jag inget göra som frälst. Han har gjort det. Allt är klart! Frälsning, helande och rikedom. Allt jag behöver har Han köpt åt mig och det ingår i det Nya förbundet i Jesu blod. Men om jag ger så får jag mer? Om jag ger tionde så öppnas himlens fönster över mig! Om jag inte ger, drabbas jag av förbannelse? Nej, förbannelsen är bruten över mitt och ditt liv.

Jag behöver inte ge, hjälpa eller förlåta. Men jag vill i min nya natur ge, hjälpa och förlåta. Jag vill be och jag viIl lyda. Så allt jag gör, gör jag inifrån mitt hjärta, allteftersom nåden verkar i mitt liv. Jag ger inte för att få, men för att kärleken gör mig generös och Anden manar mig. Jag har ändå allt i Kristus, precis som liljorna på marken är klädda bättre än konung Salomo i all sin härlighet. Liljorna tar bara emot livets gåva och lever sen ut sitt liv i blomstrande majestät. 

Cross rises above history

It is finished, Jesus has done it. The act that was prophesied, it’s made. The deed everything is reconciled through, it’s finished. Everything is ready and the table is set. We can not add anything and will not subtract anything. It is about Jesus’ act at Calvary, when He obeyed the Father in death and sacrificed Himself for you and me. He is God’s sacrificial lamb, which obliterates sin of the world. Everyone who believes in Him shall not perish but have eternal life.

It is a cross that sets a limit on the power of sin and death in our lives. We just need to bow our hearts, make a U-turn 180 degrees and receive the free gift of faith in Jesus and the deed He did 2000 years ago. What should we do? Nothing, just believe in Jesus deed done. Bend your heart and admit you have sinned. You’ve gone your own way and not believed in Him. I went my own way and did not believe in God. One day I realized that He exists. I was devastated and turned from my own path and chose to believe in Him. To follow Him even unto death. I died from my own, and now live for God.

Take up my cross daily

Though it is a daily practice to continually take up my cross and follow Him, as long as I walk this earth in this time. Sin body is cut off, but is still in my members, which sometimes makes me choose sin, which is the path of death. But I can choose to follow the Spirit and my new nature. In my heart there is only purity and God’s Spirit abides in me. I need to die to my ego and my way of turning away from God and instead turn to Him in worship. Make me dependent on God.

Give to recieve?

But, at the same time I do not need to do anything as saved. He has done it. Everything is clear! Salvation, healing and wealth. All I need, He bought for me and is part of the New Covenant in the blood of Jesus. But if I give I get more? If I give tithes to open the windows of heaven above me! If I do not give, I suffer the curse? No, it’s broken over my life.

I don’t have to give, help, or forgive. But I want to in my new nature give, help and forgive. I want to pray and obey. So everything I do from within, as the grace working in my life. I do not give to get, but for that love makes me feel generous, and the Spirit prompts me. I have still all things in Christ, just like the lilies of the field are dressed better than King Solomon in all his glory. The lilies will only receive the gift of life and then live out  life in  flourishing majesty.


Leave a comment

Dopet – en befallning! The baptism -a command.

Förresten vad sade Jesus?

Vilka ord var några av de sista Jesus sade till sina lärjungar?  Han befallde dem att gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. De som tror och blir döpta ska bli frälsta. Markus 16:15-20. Han sade också “gå ut och gör lärjungar av alla folk. Döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn.” Matteus 28:18-20

Frågor att besvara

 1. Sade Jesus att de ska leda människor i frälsningsbön? Eller ska de göra lärjungar av alla folk genom att döpa dem i Jesu namn och lära dem hålla allt Han befallt?
 2. Vilket dop talar Han om? Andedopet eller vattendopet? Det kan inte vara Andedopet, eftersom det är Jesus som döper oss i Anden. Vi döper andra troende i vatten in i namnet.
 3. I vilket namn ska vi döpa? Jesus sade att vi ska döpa in i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. De första kristna i Apostlagärningarna tolkade det som att döpa i namnet Jesus. Således kan vi uttala namnet Jesus eller orden i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Oavsett kommer vi i auktoritet av Jesu namn. 
 4. Ger Han förslag eller befaller Han? Han är den främste, allt är skapat genom, för och till Honom. Bäst att lyssna och lyda.
 5. Ska vi enbart predika för judar? Nej, frälsningen inkluderar även oss som inte är födda som judar utan som hedningar.

Se föregående blogginlägg om vattendopet.

See previous blog post about water baptism.

By the way what did Jesus say?

What did Jesus say to his disciples in the end? He commanded them to go into all the world and preach the gospel to every creature. Those who believe and are baptized will be saved. Mr 16:15-20. He also said “go and make disciples of all peoples. Baptizing them in the Father, the Son and the Holy Spirit.”Mt 28:18-20

Questions to answer

 1. Jesus said that they should lead people to salvation through a prayer? Or should they make disciples of all nations by baptizing them in the name of Jesus and teach them to obey everything He commanded?
 2. Which baptism is He talking about? Spirit baptism or water baptism? It can not be Spirit Baptism, because it is Jesus who baptizes us in the Spirit. We baptize believers in water in Jesus’ name.
 3. In what name should we baptize? Jesus said that we should be baptized into the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. The first Christians in Acts took that to baptize in the name of Jesus. Thus, we can say the name Jesus or the words of the Father, the Son and the Holy Spirit. Regardless, we will do it in the authority of Jesus’ name.
 4. He gives suggestions or commands He? He is the chief, all things were created by, for and with Him. Best to listen and obey.
 5. We should include not only Jews but all people? Yes salvation applies even to us who were not born as Jews.