throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


1 Comment

Varför stympa evangelium? Why mutilate the gospel?

 

Vattendopet i Jesu namn

Det var otänkbart, för de första lärjungarna, som alla var judar, att inte döpa sig som gensvar på sin tro på Jesus. Det första de gjorde, efter de gjort sinnesändring och tagit emot trons gåva i sitt hjärta, var att låta döpa sig i Jesu namn. Att hävda att det räcker med en frälsningsbön, enligt Rom 10:9-10 var inte aktuellt. När de vände om från sin egen väg och började tro på Jesus, lät de alla döpa sig i Hans namn.

Olika meningar – en Sanning

En del menar att dopet ingår i frälsningen, en del menar att det är en symbol och en del menar att det innebär att man kapar banden till världen och lämnar sig helhjärtat  till Jesus. När muslimer och häxor omvänder sig och börjar tro på Jesus, utan att döpa sig, blir det inte lika mycket uppståndelse, som när de med dopet öppet visar att beslutet de tagit verkligen gäller.

Jag har inte landat i min syn på vad Gud gör i dopet, men ett är säkert och det är att som Jesu lärjunge ingår det i efterföljelsen att låta döpa sig. Det är responsen på att börja tro på Honom. Bibeln säger i Apostlagärningarna, att Gud lade till människor till sin församling, när de kom till tro och lät döpa sig. Visst, det är bara nåd och genom tron frälsningen sker, eftersom den är helt beroende på, den gärning Gud gjorde genom Jesus; när Han dog, begravdes och uppstod på tredje dagen. Han är Guds offerlamm som har utplånat världens synd. Vilken gärning ska vi göra? frågade lärjungarna. Jesu svarade “tro på den gärning jag gör”. Mose kom med lagen och Jesus kom med nåden och sanningen. Vi blir inte frälsta genom att hålla lagen, men genom att tro på och hålla oss till Honom, som fullkomnade lagen, nämligen Guds egen Son.

De goda nyheterna handlar om att Gud älskade världen så mycket, att Han sände sin ende Son, för att frälsa oss. Han kom, Han dog och Han uppstod. Han dog i vårt ställe och uppstod i vårt ställe. Vi kan dö bort från vårt eget liv och leva för Honom. I dopet dör vi bort från synden och uppstår till nytt liv. Antingen som en symbol eller reellt. Han planterar sitt eget liv i oss och nu lever inte längre vi, men Han lever i oss. Allt handlar om att låta nåden göra sitt verk i oss. Vi behöver dö bort från egna prestationer samt leva för och genom Honom. Visst blir jag förlåten, försonad och född på nytt genom tron på honom. Men varför inte följa de första lärjungarnas exempel? I de fall vattendop i Jesu namn eller Andedop saknades, rättades det till. Se blogginlägg. Om vi blivit döpta utan tro i våra hjärtan eller utan att göra sinnesändring, så bör vi göra om det, eftersom då var det bara ett dopp i vatten. Och saknar vi någon del i paketet 1. omvändelse, 2. tro, 3. dop i vatten, 4. Andedop. Så rättar vi till det. Vi ska väl inte stycka evangelium, bara för att vi inte är överens om exakt varför och vad som händer i dopet?

Det vi ser är att Gud passar på att befria många från demoner och Andedöpa dem med tungor som tecken. Muslimer och häxor vaknar och blir oroliga. Det blir ett pris att betala, att göra sig till skådespel för världen. Men, Gud har lovat oss förföljelse, det är bara att vänja sig. Att lida förföljelse för Kristi namns skull, det är glädje, då Kristi Ande vilar över oss. Däremot läser jag inte i Bibeln att människor som lät döpa sig, blev befriade från demoner samtidigt. Det är viktigt att inte bygga en lära på erfarenheter, men inte heller begränsa Gud. Gud kan göra saker i dopet och brödsbrytelsen, utan att vi behöver skapa ramar för det. Gud låter sig inte stängas in i en box. Är det någon som tänker utanför boxen, så är det Han. Eller som en föreläsare sade häromdagen, det finns ingen box.

Teologi i all ära, men Gud har kallat oss till ett liv med honom. Bli verklig min vän. Behöver du följa de första lärjungarnas exempel? Gör det då. Låt döpa dig och döp sedan dina vänner och bekanta. Det handlar inte om dig eller mig, utan om andra och då främst om Jesus. Det handlar om Hans gärning och inte vår. Att Han ska få lön för sin möda.

Water baptism in Jesus’ name

It was unthinkable, for the first disciples, all of whom were Jews, not baptized in response to their faith in Jesus. The first thing they did after they made the change of mind and received the gift of faith in the heart, was to be baptized in Jesus’ name. To argue that it is sufficient to pray a prayer of salvation, according to Romans 10: 9-10 was not an issue. When they turned from their own way and began to believe in Jesus, they were all each one baptized in His name.

Different opinions – one Truth

Some believe that baptism is part of salvation, some argue that it is a symbol, and some believe it means cutting ties with the world and give themselves wholeheartedly to Jesus. When Muslims and witches repent and believe in Jesus, without being baptized, it will not be as much excitement as when the baptism openly show that the decision they have taken really counts.

I have not landed in my view of what God does in baptism, but one thing is certain and that is that as a disciple of Jesus, it is part of the way to be baptized. It is the response to begin to believe in Him. The Bible says in Acts, God put the people of his parish, when they came to faith and were baptized. Sure, it’s only grace and salvation by faith takes place, because it is completely dependent on the deed God did through Jesus; when He died, was buried and rose on the third day. He is God’s sacrificial lamb that has wiped out the world’s sin. What work do we do? asked the disciples. Jesus replied, “believe in the act, I do.” Moses came with the law and Jesus brought grace and truth. We are not saved by keeping the law, but by believing in and stick to Him who perfected the law, namely, God’s own Son.

The good news is that God loved the world so much that He sent His only Son to save us. He came, He died and He arose. He died in our place, and arose in our place. We can die to our own lives and live for Him. In baptism we die to sin and arise to new life. Either as an icon or real. He planted His own life in us and now we no longer live, but He lives in us. It’s all about letting grace do its work in us. We need to die to our own performance and to live for and through Him. Certainly I will be forgiven, pardoned and born again through faith in Him. But why not follow the first disciples’ example? In cases where the water baptism in Jesus’ name or the baptism of the Spirit was missing, one adjusted it. See blog post. If we are baptized without faith in our hearts or without change of mind, so we should do about it, because then it was just a dip in the water. And we miss any part of the package 1. repentance 2. faith, 3. baptism in water, 4. Spirit baptism. So we will rectify it. We’re not going to dismember the gospel, just because we do not agree on exactly why and what happens in baptism?

What we see is that God takes the opportunity to relieve many of the demons and the Spirit baptize them with tongues characters. Muslims and witches wake up and become anxious. There will be a price to pay, to make oneself the spectacle of the world. However, God has promised us persecution, it’s just getting used to. To suffer persecution for Christ’s name’s sake, there is joy, when the Spirit of Christ rests upon us. However I do not read in the Bible that people who were baptized, was freed from the demons at the same time. It is important not to build a doctrine on experience, but do not limit God. God can do things in the baptism and the breaking of bread, but we need not to create a framework for it. God does not shut up in a box. Is there anyone who thinks outside the box, it is He. Or, as one speaker said the other day, there is no box.

Theology in all its glory, but God has called us to a life with him. Become real friend. Need to follow the first disciples’ example? Do it then. Baptized, and then baptise your friends and acquaintances. It’s not about you or me, but for the others, mainly about Jesus. It’s about His work and not ours. He’ll get the reward for His effort.

Advertisements


1 Comment

Där livet händer. Where life happens. Où la vie se passe. 

Reklam från IKEA

Bättre reklam eller identifiering av var kyrka är kan nog inte ges. Kyrka är där livet händer. Försöker man istället paketera in den i en box, sipprar livet ut och det förminskas.

Visst är det något nytt som skapas då ett människohjärta, vänder om till Gud. Men det nya ska varken placeras i en byggnad skapad av människor eller i en struktur formad av människor. Den nya arten av människa, det vill säga gudsmänniskan, som är skapad i likhet med Gud, i sanningens rättfärdighet och helighet, ska placeras där livet händer.

Livet händer på jobbet, på gymet, i köket, på tåget, framför datorn, med mobilen i handen. På resan, i skogen, vid havet. Tillsammans med familj och vänner i ett socialt sammanhang.

Är det viktiga att kapa alla band till det förflutna och gömma undan den nyfrälsta människan? Att fullständigt förändra alla sammanhang och relationer? Att kräva att söndagar vigs till att sitta på en kyrkbänk eller hjälpa till att koka kaffe?

Eller är inte “pudelns kärna” det som hänt inuti i hjärtat? Är inte gudslivet som planterats där, det essentiella att det ska påverka genomgripande, resten av livet inifrån och ut? Beteenden, relationer och sammanhang. Kanske till och med någon vän eller bekant kan få bli frälst i samband med den stora händelsen att någon fått möta Jesus?

Låt oss vara kyrka där livet händer! Låt inte IKEA:s anspråk gälla. Låt oss ta tillbaka eller göra nya landvinningar för Jesus. Vi är kyrka 24/7 där livet händer och pulserar!

Advertising from IKEA

Better advertising or identification of where the church is probably can not be given. Church is where life happens. One trying to package it in a box, oozing life and reduce it.

Certainly it is something new that is created when a human heart has turned back to God. But the new will not be placed in a building created by people or in a structure formed by humans. The new species of human, that is, the man of God, created in the likeness of God, in truth, righteousness and holiness, should be placed where life happens.

Life happens at work, at the gym, in the kitchen, on the train, in front of the computer, the cell phone in the hand. On the journey, in the woods, on the seafront. Together with family and friends in a social context.

Is it important to cut all ties to the past and hide the new saved person? To completely change all contexts and relationships? Requiring Sundays to sit on a pew or help to make coffee?

Or is not the “heart of the matter” what happened inside the heart? Is not the life God planted within, essential that it should affect the fundamental, the rest of life from the inside out? Behaviors, relationships and context. Maybe even some friend or acquaintance can be saved during the great event that someone had meet Jesus?

Let us be church where life happens! Do not let IKEA’s claim valid. Let’s take back or make new achievements for Jesus. We Are Church 24/7 where life happens and pulsating!

Publicité chez IKEA

Une meilleure publicité ou l’identification de l’église est sans doute ne peut être donné. Église est là où la vie se passe. On essaie de l’emballer dans une boîte, suintant la vie et réduire.

Certes, il est quelque chose de nouveau qui est créé quand un cœur humain, tournant à Dieu. Mais la nouvelle ne sera pas placé dans un bâtiment créé par des personnes ou dans une structure formée par les humains. Les nouvelles espèces de l’homme, qui est, l’homme de Dieu, créé à la ressemblance de Dieu, dans la vérité, la justice et la sainteté, doivent être placés là où la vie se passe.

La vie se passe au travail, à la salle de gym, dans la cuisine, dans le train, en face de l’ordinateur, le téléphone portable dans sa main. Sur le chemin, dans les bois, sur le front de mer. Ensemble avec la famille et les amis dans un contexte social.

Est-il important de couper tous les liens avec le passé et de cacher la nouvelle homme sauvée? Pour changer complètement tous les contextes et les relations? Exiger dimanche à asseoir sur un banc ou d’aider à faire du café?

Ou est pas le «cœur de la question” ce qui est arrivé à l’intérieur du cœur? Est-ce pas la vie que Dieu planté là, il est essentiel qu’il devrait affecter le fondamental, le reste de la vie de l’intérieur? Comportements, les relations et le contexte. Peut-être même quelque ami ou une connaissance peut être sauvé pendant le grand événement que quelqu’un avait la rencontre de Jésus?

Soyons église où la vie se passe! Ne laissez pas la prétention de IKEA valide. Reprenons ou faire de nouvelles réalisations pour Jésus. Nous sommes Eglise 24/7 où la vie se passe et pulsatoire!


Leave a comment

Följa strömmen. Following the stream. A suivre le flux.

 

Att följa strömmen är lätt

Att följa strömmen händer, utan att man behöver tänka efter. Vi var på väg till ett firande med jobbet och pratandes strömmade vi nästan in på fel restaurant. Det var en i sällskapet som visste var vi skulle och protesterade vilt. Då vaknade vi andra upp och insåg att vi följt fel grupp. Det var väldigt lätt att bara hänga på och låta någon annan leda, någon annan tänka.

För att komma fram

För att ta sig till rätt destination gäller följande:

  1. Veta var man ska.
  2. Vara vaken på vägen dit.
  3. “Palla trycket” att gå mot strömmen.

Nummer ett är essentiellt. Veta platsen man är på väg till. Man måste anstränga sig och ta reda på fakta. Att söka fram information var och hur man tar sig dit.

Nummer två är viktig. Även om man vet var och hur, så behöver man vara vaken och se till att man inte följer strömmen åt fel håll. När det är dags att vika av eller vända om, så gör man det. Man somnar inte på vägen dit.

Nummer tre är svårare än man inser. Grupptryck är starkt och om destinationen man ska till inte är den gängse, den politiskt korrekta, så gäller det att kunna stå fast trots sociala påtryckningar av vänner och bekanta. Inte alla ser och inte alla är vakna.

Håll dig vaken, syster & broder, himlen är destinationen och Jesus är vägen dit med hjälp av Bibeln och den Helige Ande tillsammans med systrar och bröder i Kristus.

Somna inte för att det dröjer och vad du än gör, stå emot grupptrycket. Berusningens bägare ska vi inte dricka, men det nya vinet av den Helige Anden och Jesu blod i välsignelsen bägare.

To follow the stream is easy

To follow the stream happens, without having to think. We were heading to a celebration with the job and the talk flowed spirit we are almost in the wrong restaurant. There was one in the group who knew where we were going and protested wildly. When we woke others up and realized that we followed the wrong group. It was very easy to just hang on and let someone else lead, someone else think.

To arrive

To get to the right destination, the following applies:

  1. Know where to.
  2. Be awake on the way there.
  3. “Endure hardship” to go against the stream.

Number one is essential. Knowing the place you are heading to. You have to make the effort and find out the facts. To search for information, where and how to get there.

Number two is important. Even if you know where and how, so you need to be awake and make sure you do not follow the stream in the wrong direction. When it’s time to turn off or turn on, you do it. You do not fall asleep on the way there.

Number three is more difficult than you realize. Peer pressure is strong and if the destination you’re going to is not the usual, the politically correct, so it is important to be able to stand firm despite the social pressure from friends and acquaintances. Not everyone sees, and not everyone is awake.

Stay awake, sister and brother, heaven is the destination, and Jesus is the way there with the help of the Bible and the Holy Spirit together with sisters and brothers in Christ.

Do not fall asleep because it will take time and what you do, resist peer pressure. An intoxicated cups we should not drink, but the new wine of the Holy Spirit and the blood of Jesus from the blessing cup.

Pour suivre le courant est facile

Pour suivre les mains courantes, sans avoir à penser. Nous nous dirigions à une célébration avec le travail et le discours coulaient esprit, nous sommes presque dans le mauvais restaurant. Il y avait un dans le groupe qui savait où nous allions et protesté sauvagement. Lorsque nous nous sommes réveillés autres et réalisé que nous avons suivi le mauvais groupe. Il était très facile à accrocher juste sur et laisser quelqu’un d’autre le plomb, quelqu’un d’autre pense.

Pour arriver

Pour arriver à la bonne destination, applique ce qui suit:

  1. Savoir où.
  2. Soyez éveillé sur le chemin.
  3. Résister à la pression pour aller contre le courant.

Le numéro un est essentiel. Connaissant l’endroit où vous vous dirigez vers. Vous devez faire l’effort et découvrir les faits. Pour rechercher des informations, et comment y arriver.

Le numéro deux est importante. Même si vous savez où et comment, si vous avez besoin d’être éveillé et assurez-vous que vous ne suivez pas le courant dans la mauvaise direction. Quand il est temps d’éteindre ou d’allumer, vous le faites. Vous ne vous endormez pas sur le chemin.

Le numéro trois est plus difficile que vous réalisez. La pression des pairs est forte et si la destination que vous allez est pas d’habitude, le politiquement correct, il est donc important d’être en mesure de rester ferme malgré la pression sociale des amis et connaissances. Pas tout le monde voit, et pas tout le monde est éveillé.

Restez éveillé, sœur et frère, le ciel est la destination, et Jésus est le chemin avec l’aide de la Bible et le Saint-Esprit avec les sœurs et frères en Christ.

Ne vous endormez pas parce qu’il va prendre de temps et ce que vous faites, résister à la pression des pairs. Un tasses en état d’ébriété, nous ne devrions pas boire, mais le vin nouveau de l’Esprit Saint et le sang de Jésus bénissant la coupe.


2 Comments

Träningshelg i Sokndal. Weekend in Sokndal practicing. 

 

Guds eld över Sokndal

Sitter på flygplatsen och reflekterar över helgen i Norge. Gud hade tänt en eld i syster Gretes hjärta. Nu ville hon se tecken och under i sin bygd. Guds kärlek  skulle drabba allt mörker i form av synd och sjukdom i Sokndal. Hon hade själv erfarit Guds helande genom sina händer och förstått att en global rörelse av helande och befrielse pågår. Hon hade samlat ett dussin människor, som ville samma sak, under sitt tak och bjudit in oss. Det  blev en träningshelg i dagarna 3.

Kickstartseminarie

Vi kom på fredag kväll till en gemenskapsmåltid, då alla hungrigt förväntade sig att höra vår story. Vår bild var att ha gemenskap och dela Kristus med varandra, men seminariet började egentligen där och då.

På lördagen fortsatte vi med samma upplägg som i Oslo och efter lunchen åkte vi iväg till två olika platser eftersom endast Peter och jag var Teamledare för 11 personer. Dagens övning gick ut på att få alla kickstartade att bota sjuka, vilket lyckades och i mitt team tog de flesta även steget att ställa frågan själva. Det andra teamet vann med antal bekräftade helanden på över 20 och vi hade knappt 15. All ära till Jesus!

Vi återsamlades och Grete koordinerade vittnesbörden och det är fantastiskt att höra om alla helanden Gud gör och upplevelsen syskonen i Kristus får erfara. Efter middagen döpte Renate Grete i namnet Jesus. Det var den förste hon döpte och det var vackert i den norska älven.

Peter och jag gick upp tidigt på söndagen och tog en välbehövlig och underbar bönepromenad i naturskön omgivning i dalen. Seminariet fortsatte efter vi alla gratulerat födelsedagsbarnet Kamila Maria, min polska namne. Fokus för dagen var evangelium och nöd för de förlorade. Under praktiken skulle de gå själva och dessutom spela schack till frälsning, om de hittade en fridens person.

Jag sände ut Kamila, Marit och en man att gå själva och gick med Gro och Lena, som inte var helt vana. Det började bra med en muslimsk man som Gro fick bota i ryggen, efter han tagit på sig jackan. Sedan fick jag demonstrera  schack till frälsning, som jag spelade med en ung tjej som inte hade ont nånstans. Hennes vännina ställde sig på sidan och hon själv valde Jesus, men ville vänta med dop, då hon är barndöpt. Hon ville dock ha kontakt med Kamila i Stavanger, som kan lärjungaträna och döpa henne. Lena fick sedan leda en kille till tro och be för hans kompis, som redan var troende. Kompisen kände sig lite bättre i ryggen, men i arm och mage märktes ingen skillnad. Killen ville inte döpas nu och inte byta kontaktuppgifter, men tog emot Lenas telefonnummer.

Vi samtalade om varför det inte var lika lätt att bota människor idag i jämförelse med igår och ett svar kan vara att det i vissa fall är en sjukdomsande och då får man bryta roten till det onda eller kasta ut den i Jesu namn. Då mötte vi en thailändsk mamma och dotter. Lena fick be flera gånger och det blev bättre efter andra bönen men bara 50%. Då sade jag att hon skulle praktisera detta att bryta roten till det onda och då blev det typ 75 % bra, men deras män kom och hon fick sluta be.

I Peters team var det en tjej som accepterade Jesus efter schack till frälsning. Så det hände en del, men flera tyckte de önskat se fler helanden och frälsningsbeslut.

Vid lunchen kom det dels en som behövde helande och dels ville någon se hur vi firar nattvard och det blev en ljuvlig stund inför Herrens ansikte. Sedan delade Peter lite kort vårt hjärta om enkla församlingar, vilket vi inte upplevt vi skulle göra innan.

Nu är vi på Oslo flygplats och planet ska snart ta oss hem. Efter reflektion är jag nöjd och kan säga “mission complete” vid närmare eftertanke. Igår kväll hade vi även bön för sjuka och befrielser där alla var aktiva och vi såg också ben som blev lika långa, precis som på stan i Peters team.

The fire of God over Sokndal

Sitting at the airport and reflecting on the weekend in Norway. God had lit a fire in sister Grete’s heart. Now she wanted to see signs and wonders in her town. God’s love would hit all the darkness in form of sin and sickness in Sokndal. She herself had experienced God’s healing through her hands and understand that a global movement of healing and deliverance is in progress. She had collected a dozen people who wanted the same thing, under her roof and invited us. It was a training weekend in the days three.

Kick Start Seminar

We arrived on Friday evening for a fellowship and meal, then all were hungry expecting to hear our story. Our image was to commun and share Christ with each other, but the seminar actually began there and then.

On Saturday we continued with the approach of Oslo and after lunch we went off to two different places because only Peter and I was the Team Leaders for 11 people. Today’s exercise was to get all kick-started to heal, which succeeded and most in my team Took the step to ask the question themselves. The second team won with the number of confirmed healings over 20 and we barely had 15. All glory to Jesus!

We reconvened and Grete coordinated testimonies and it’s great to hear about all the healings God is doing and the experience siblings in Christ had experienced. After dinner, baptised Renate Grete in the name of Jesus. It was the first she baptised and it was beautiful in the Norwegian river.

Peter and I got up early on Sunday and took a much needed and wonderful prayer walk in beautiful surroundings in the valley. The seminar continued after we all congratulated the birthday child Kamila Maria, my Polish namesake. The focus of the day was the Gospel and compassion for the lost. In practice, they would go themselves and play chess in addition to salvation, if they found a person of peace.

I sent Kamila, Marit and a man to go themselves and joined Gro and Lena, who was not quite accustomed. It started well with a Muslim man Gro healed in the back, after he had taken on his jacket. Then I had to demonstrate chess to salvation, that I played with a young girl who had no hurt. Her female friend stood on the side and the girl chose Jesus, but wanted to wait with baptism, since she is child baptized. She wanted to have contact with Kamila in Stavanger who can disciple and baptize her. Lena led a guy to faith in Jesus and pray for his friend, who was already a believer. The friend felt a little better in the back, but in the arm and stomach noticed no difference. The guy did not want to be baptized now and do not change the contact information, but received Lena’s phone number.

We talked about why it was not as easy to heal people today as yesterday and an answer may be that in some cases it is a spirit of infirmity and then you get to break the root of evil, or cast it out in the name of Jesus. Then we met a Thai mother and daughter. Lena had to ask several times and it got better after the second prayer, but only 50%. I said that she should practice this with breaking the root of the evil, and then it became kind 75% well, but their men came and she had to stop praying.

In Peter’s team was a girl who accepted Jesus after chess salvation. So it happened a lot, but several said they wanted to see more healings and salvation decisions.

At lunch one came that needed healing and also someone wanted to see how we celebrate communion and it was a lovely moment before the Lords face. Since Peter shared a little short of our hearts for simple assemblies, which we have not seen, we could do before.

Now we are at the Oslo airport and the plane is about to take us home. After reflection, I am satisfied and can say “mission complete”. Last night we also prayed for the sick and exemptions where everyone was active and we also saw bones that grew just as long, just like in town of Peters team.