Avkopplad. Relaxed. Détendu.

Ned-, av- & åter upp-koppling

 1. Börja med tid att koppla ned
 2. Fortsätt med tid att koppla av; a. Inled med vila och b. sedan rekreation
 3. För att a. orka och b. kunna ta tid att åter koppla upp

För att koppla av, utan frustration eller abstinens, krävs att man först kopplar ned. Det finns en tid för nedkoppling, för att ta ut svängarna i avkopplingen.

För att efter avkopplingen, kunna vara uppkopplad, krävs att man är så fylld, så att kraven inte äter upp en inifrån. Uppkoppling kräver nämligen energi och innebär att vara tillgänglig. Uppkoppling är mot yttervärlden, på internet och i verkliga livet.

Kroppens avkoppling

Att ligga i en hängmatta, utan uppgift. Att blunda, vila, och sova. Att helt slappna av. För att sedan dansande, kasta sig ut i rörelse. Rörelse som kan ge motion, men helt utan mål.

Studsa studsmatta är avkoppling för mig, kanske massage är avkoppling för dig.

Själens avkoppling

Att vara ledig utan uppgift. Inget planerat, inga måsten. Ingen tidtabell. Inga krav och inga deadlines.

Att gå längs en strand med musik i öronen och sjunga en trudelutt. Att sova och vila. Att ligga i en hängmatta. Att drömma profetiskt. Att reflektera.

Att göra roliga saker utan krav. För mig kan det vara att spela squash, att plocka smultron på strå, att betrakta vacker natur, att se in i min älskades ögon. Vad kan det vara för dig?

Andens av(upp)koppling

Anden i människan, kan och bör vara, ständigt uppkopplad. Uppkopplad mot himmelens frekvens, för att höra Gud. Här handlar det om att vara avkopplad från världen, men uppkopplad mot Gud, lyssnandes inåt på den stilla susningen.

Att kasta sig framåt på sitt ansikte i tillbedjan, knäböja, knäppa händerna, eller bara inom sig lyssna på Gud. Att låta sig bli fylld av Anden, åter och åter. Att låta Gud vara Gud.

Att reflektera, gå längs en strand och bara vara. Att dagdrömma. Att lyssna inåt, läsandes Bibeln, bedjandes i anden; i förståndet och i tungor.

Vila är att vara i Kristus, buren av Gud på örnvingar, oavsett syssla. Lugnet mitt i stormen, är i Guds famn, i den Allsmäktiges skugga och under den Högstes beskydd.

Se inlägg från 2013

 

Disconnection, relaxation and connected

 1. Begin to take time to disconnect
 2. Continue with time to relax; a. Start with the rest, and b. than recreation
 3. To a. have strength to and b. Be able to take time to re-connect

To relax, without frustration or withdrawal, required to first disconnect. There is a time for the teardown, to go the whole hog in relaxation.

In order for after relaxation, to be connected, is necessary to be so filled, so that the requirements do not eat up from the inside. Connection requires that energy and means to be available. Connectivity is the outside world, on the Internet and in real life.

The body relaxation

Lying in a hammock, without specifying. To close your eyes, rest, and sleep. To completely relax. Then dancing, throw yourself into the movement. Movement that can provide exercise, but without goals.

Bounce Trampoline is relaxation for me, maybe massage is relaxing for you.

Soul Rest

Being idle without mention. Nothing planned, no musts. No timetable. No demands and no deadlines.

To walk along a beach with music in your ears and sing a jingle. To sleep and rest. Lying in a hammock. To dream prophetic. To reflect.

Doing fun things without obligation. For me it can be to play squash, picking wild strawberries on straw, to regard beautiful scenery, looking into my lover’s eyes. What could it be for you?

Spirit connection

The spirit of man, can and should be, constantly connected. Connected to heaven frequency to hear God. This is not about being relaxed, but offline from the world, listen in on the the soft whistle.

Throwing oneself forward on the face in worship, kneel, fold the arms, or only within oneself to listen to God. To let oneself be filled with the Spirit, again and again. To let God be God.

To reflect, walk along a beach and just be. Daydreaming. To listen inside, Reading the Bible, praying in the Spirit; in understanding and in tongues.

The rest is to be in Christ, carried by God on eagles’ wings, whatever chore. The calm center of the storm, is in God’s bosom, in the shadow of the Almighty and the Highest patronage.

See post from 2013.

4 thoughts on “Avkopplad. Relaxed. Détendu.

 1. Thank you sister, that is exactly what I’ve been feeling. The need to pull away and reconnect with God. He is the life source. We cannot minister well in our own strength. Your ministry has greatly helped me. Thank you Jesus.

  Love,

  Suani

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s