throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


1 Comment

Oslo full av konst och skönhet. Oslo full of Art and beauty.

image.jpeg

Unga tjejer botade och Robert illustrerade schack för dem. Young women healed and Robert played Chess with them.

Mission i Oslo

Oslo fulländas med än mer konstverk och stenbryggor längs havet. Operahuset med promenadstråk på taket bländar. Vi fick dessutom njuta av magnifik utsikt från hotell Holmenkollen.

Evangelium

Jag fick några nya områden att ansvara för under seminariet, varav ett kändes svårare och det var att dela evangelium. Jag hade inte hunnit förbereda innan helgen och var inte beredd på denna nya uppgift och undrade hur det skulle gå. Plötsligt på tåget från flyget fick jag ett budskap från Gud. Det var bara att skriva ner orden, som forsade fram som en flod ur hjärtat. Robert berättade senare att han fått en pärla, från det jag delade om evangelium.

Vi har ett uppdrag att nå de förlorade.
De är inte främst ovilliga, men blinda.
Vi måste berätta!
Gud övertygar, Gud frälser, men Gud
 använder oss. ”

Kickstart dag 1

Seminarie

Peter delade sin story och berättade om TLR SWE. Han inspirerade med purfärska vittnesbörd och predikade om vad en Jesu lärjunge är. Jag undervisade om helande och uppmuntrade med vittnesbörd samt befallningen att gå ut, följt av praktisk information om hur vi går tillväga på stan.

Efter kickstarten organiserade Robert alla härliga vittnesbörd. Peter, jag och Aslak sände ut våra teammedlemmar till skörden. Sedan predikade Peter om lydnad och målade med ord en illustration om att vara lax och inte sill. Jag uppmuntrade alla att vi var och en kan leva ett liv som i Apostlagärningarna.

Mitt team

Det började bra för mitt team. Den första personen jag frågade hade ont i bröstet och jag fick be för henne. Hon blev botad direkt och reagerade väldigt positivt. Hennes kille hade ont i ryggen och Preben fick bota honom. Vi träffade efter ett tag en grupp kineser och alla 4 tjejer blev botade. Marte botade någon av dem.

Jag bad för en kvinnas mun flera gånger och det blev bättre och bättre, men 1% smärta återstod. Preben fick ett kunskapens ord till mannen, som var troende. Marte blev så berörd att hon fick fälla några tårar. Helande i all ära, men när Gud berör människors hjärtan, finns inga ord.

Vi träffade en kvinna i en backe. Jag fick att det var problem med hennes axlar. Marte botade henne, efter tre böner. Jag fick även att en kille hade knäskada och även han blev botad.

Vardagsevangelisation

På lördag kväll bjöd våra värdar ut oss på fin restaurant och två svenska servitriser blev botade. Den första kom och meddelade att hon slutade sitt pass och skulle ge över ansvaret för vårt bord till en annan. Då frågade jag henne om hon hade ont nånstans, vilket hon hade. Robert botade henne från smärta i nacke och axlar. Hon tyckte hans hand var varm, vilket den inte var. Hon fick en film om The last reformation – The beginning och bestämde sig för att gå hem och se på den. Peter frågade den andra servitrisen och botade henne från ont i ryggen, bland annat genom att befalla benen att bli lika långa.

Kvällen avslutades tyvärr med en fluga i Peters kaffe. Flugornas herre har ingen makt, men försöker störa vår frid och vår glädje.

Kickstart dag 2

Seminarie 

Jag undervisade och förmanade evangelium. Peter gjorde schack-illustrationen. Att Gud har gjort sitt drag, genom att sända Jesus och nu är det syndarens tur.

Jag delade om om att fortsätta utifrån,

2 Timothy 2:2
Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

varpå de utbrast det är ett av församlingens nyckelord. Sedan avslutade Peter seminariet, med att förmana utifrån liknelsen om de 4 jordmånerna.

Praktik 

De skulle ta initiativ och vi skulle coacha hur de närmar sig människor och botar sjuka. Dessutom var syftet att leda människor till tro på Jesus och använda helande som en nyckel till det.

Jag gick med Robert och Trond och det var helt fantastiskt. Båda två tog egna initiativ och botade sjuka. Robert använde schack-illustrationen flera gånger, tyvärr var det ingen fridens person, som vände om till Gud. Men några redan frälsta, behövde bekänna sin tro och ta den på allvar, inför sina ofrälsta vänner.

Som pricken över i:et gick jag fram till en grupp unga tjejer, på 10 st. Det slutade med att jag botade den första, Robert den andra och Trond den tredje. Sedan delade Robert evangelium genom schack-illustrationen och jag botade flera stycken på sidan om. Robert tyckte jag skulle sluta, så att de inte distraherades. Men de ville bli botade och drog i mig. Detta finns delvis på video och fotot ovan.

Avslutning

Helgen avslutades hemma i soffan hos våra värdar med bön. Vi delade våra hjärtan med varandra och ser fram emot en fortsättning framöver på något sätt.

Mission in Oslo

Oslo perfected with even more artworks and stone jetties along the sea. Opera House with walking on the roof aperture. We also got to enjoy magnificent views from the hotel Holmenkollen.

The Gospel

I got some new areas to be responsible for in the seminar, which one felt more challenging and it was to share the gospel. I had not had time to prepare before the weekend and was not prepared for this new task and wondered how it would go. Suddenly on the train from the airport, I got a message from God. It was just to write down the words that flowed like a river from the heart. Robert told me later that he had a gem, from what I shared the gospel.

We have a mission to reach the lost.
They are not primarily reluctant, but blind.
We have to tell!
God convinces, God saves, but God uses us.

Kickstart Day 1

The seminar

Peter shared his story and told of TLR SWE. He inspired with fresa testimonies and preaching of what a disciple is. I taught about healing and encouraged by telling some  testimonies and about the command to go out, followed by practical information on how we go about in town.

After the kick start Robert organized all the glorious testimonies . Peter, I and a Aslak sent out our team members to the harvest. Then Peter preached obedience and painted with words illustration of being salmon and not a herring. I encouraged everyone that each of us can live a life like in the Acts.

My team

It started well for my team. The first person I asked had pain in the chest and I could pray for her. She was healed immediately and responded very positively. Her boyfriend had a sore back and Preben had to cure him. We met after a while a group of Chinese people and all four girls were healed. Marte healed sone of them.

I prayed for a woman’s mouth several times and it got better and better, but the pain remained 1%. Preben received a word of knowledge to the man, who was a believer. Marte was so touched that she had shed a few tears. Healing in all its glory, but when God touches the hearts of people, there are no words.

We met a woman on a slope. I got that it was a problem with her shoulders. Marte cured her, after three prayers. I even got a guy had a knee injury and he was cured.

Everyday Evangelism

On Saturday evening our hosts invited us out to a nice restaurant and two Swedish waitresses were healed. The first came in and announced that she ended her pass and would give the responsibility for our table to another. Then I asked her if she was in pain somewhere, which she were. Robert healed her from pain in the neck and shoulders. She felt his hand was warm, which it was not. She got a movie of The Last Reformation – The beginning and decided to go home and see it. Peter asked the other waitress and healed her from back pain, including by commanding the legs to be as long.

The evening ended sadly with a fly in Peters coffee. Lord of the Flies has no power, but tries to disrupt our peace and our joy.

Kickstart day 2

Seminar 

I taught and admonished the Gospel. Peter made chess illustration. God has made his move, by sending Jesus and now is the sinner’s turn.

I shared about whether to continue based on,

2 Timothy 2: 2
And what you have heard from me before many witnesses you must entrust to reliable people, who in turn will be equipped to teach others.

whereupon they burst, it is the Assembly of keywords. Since Peter finished seminary, to exhort based on the parable of the four soils.

Practice 

They would take the initiative and we would coach the way they approach people and heal the sick. A further aim was to use healing as a tool to lead people to faith in Jesus.

I went with Robert and Trond and it was absolutely fantastic. Both of them took the initiative and healed the sick. Robert used the chess-illustration several times, unfortunately, there was no person of peace, who turned to God. But some are already saved, had to confess their faith and take it seriously, to their unsaved friends.

As icing on the cake I went up to a group of young girls. It ended up that I healed the first, Robert the second and Trond the third. Since Robert shared the gospel through chess-illustration, and I cured several propar on the side. Robert thought I would stop, so they are not distracted. But they wanted to be cured and pulled me. This is part of the video and the photo above.

Termination

The weekend ended in the couch of our hosts with prayer. We shared our hearts with each other and look forward to a continuation of the future in some way or another.

Advertisements


1 Comment

London med rumäner. London with Romanians.

image.jpeg

Indira botad och frälst. Indira healed and saved.

Plan och realitet

Enligt vår plan åkte vi till London för att träffa Claudio och prata om företagande samt visionera inför missionsresa till Rumänien. I realiteten blev det kickstart- resp. Simple Church-seminarie, profetisk bön, en församlingsplantering och många botade människor samt tre som vände om till Gud. Dessutom fortsatte Claudio och brodern från Rumänien dagen efter att predika genom tecken och under samt ord, vilket kan beskådas i videon Peter producerat. Sergej skickar uppdateringar om att han fortsätter arbetet och församlingen.

Det övernaturliga började redan i taxin mot Arlanda, där vi mötte en taxichaufför, som Peter botat för 1,5 år sedan. Han berättade att han inte haft ont i ryggen sedan dess. När Sergej hämtade oss på Heathrow delade vi budskapet om enkla församlingar med honom och han blev helt vild. Hans fru hade på morgonen frågat honom om vad han tyckte om att starta husförsamling. Efter vårt samtal var han övertygad.

Kickstart Sergei

Jag kickstartade broder Sergei. Jag började med att bota en städerska, som haft ont i ryggen länge. Sergei fick bota en ung kvinna med paus från jobbet. Hon hade huvudvärk och ont i ryggen. Hon blev helad och lättad. En annan kvinna han botade utbrast chockat “är det magi?” Ett härligt helande var en ung frisör på lunchpaus. Sergei bad för hennes fot, som blev helad och alla kollegor inne på frisörsalongen såg det. Hon reagerade starkt vilket finns dokumenterat på videon, klicka här.

Tre frälsta och fler botade 

Vi ändrade teamindelning. Jag gick med Claudio, som hamnade i en diskussion med en fanatisk muslim. Den slutade med att Claudio utmanade “bota du en sjuk i Muhammeds namn och jag kommer bota en i Jesu namn!” Jag stod och pratade med en gravid kvinna med krycka, då Claudio kommer och botar henne i ryggen. Muslimen blev arg och vände på klacken.

Peter och de andra var på övervåningen och såg plötsligt en kvinna med krycka i högsta hugg, som utropade “jag är helad”. Jag hade även lett henne till tro och vi försökte hitta vatten där hon kunde döpas.

Teamen sammanstrålade när Peter botade en man i rullstol. Många såg det och blev förundrade. Han kunde plötsligt röra foten och började att gå. Vi gick till ett café för att ha gemenskap och vila lite. En kvinna satte sig vid vårt bord, vilket slutade med att Peter spelade schack med henne och hon gav sitt liv till Jesus.

På söndagen mötte jag Lucinda som kom till tro, efter jag spelat schack med henne. Hon blev djupt berörd, men backade skrämt, när jag försökte få henne att förstå att nästa steg är vattendop. Så min fråga är om hon högg på betet?

Under vistelsen i London ledde vi tre kvinnor till tro på Jesus, två av dem försökte vi behålla kontakten med och dessutom döpa. Båda backade ur dopet. Innebär det att fiskarna lossnade från kroken? Gud jag ber att du bevarar dem, alla tre. Gud gör oss till visa Människofiskare! Låt alla som läser detta, få samma eld i sina hjärtan att nå de förlorade. Amen!

Plan and reality

According to our plan, we went to London to meet Claudio and talk about business and a vision for the mission trip to Romania. In fact, it was kickstart- respectively. Simple Church seminar, prophetic prayer, a church planting and many healings, and three women who turned to God. In addition, continued Claudio and a brother from Romania the day after preaching with signs, wonders and words, which can be seen in the video, Peter produced. Sergei send updates about his continuing work and new planted Assembly.

The supernatural began back in the taxi to Arlanda, where we met a taxi driver, Peter healed 1,5 years ago. He told us that he had not a sore back since. When Sergei picked us up at Heathrow, we shared the message of simple churches with him and he became quite wild. His wife had in the morning asked him what he thought about starting a house church. After our conversation, he was convinced.

Kickstart Sergei

I kick-started brother Sergei. I started to heal a maid, who had back pain for long. Sergei had to cure a young woman with a break from work. She had a headache and a sore back. She was healed and relieved. Another woman he healed exclaimed shocked “do you do magic?” A lovely healing of a young hairdresser at the lunch break. Sergei prayed for her foot, which was healed and all the colleagues inside the hair salon saw it. She reacted strongly, which is documented on the video, click here.

Three saved and more healings 

We changed the team classification. I went with Claudio, who got into a discussion with a fanatical Muslim. It ended with Claudio challenged “you cure a sick in the name of Muhammad and I will cure in Jesus’ name!” I was talking to a pregnant woman with a crutch, when Claudio comes and cures her in the back. The Muslim became angry and turned away.

Peter and the other was upstairs and suddenly saw a woman with a crutch at the ready, who exclaimed, “I’m healed.” I had also led her to faith in Jesus, and we tried to find water where she could be baptized.

The teams came together when Peter healed a man in a wheelchair. Many saw it and was amazed. He could suddenly move the foot and began to walk. We went to a cafe to have fellowship and rest a little. A woman sat down at our table, which ended with Peter played chess with her and she gave her life to Jesus.

On Sunday, I met Lucinda who came to believe, after I played chess with her. She was deeply moved, but backed frightened, when I tried to get her to understand that the next step is water baptism. So my question is if she stabbed the bait?

During our stay in London, we led three women to faith in Jesus, two of them, we tried to maintain contact with and in addition to baptise. Both pulled out of the baptism. Does that mean that the fish came off the hook? God, I ask you to preserve them, all three. God make us Fishers of men! Let all who read this, have the same fire in their hearts to reach the lost. Amen!


Leave a comment

Nu sitter jag här dinglande med benen. Now I’m sitting here with my legs dangling

Tack Jesus för halva livet som ditt barn. 25 år frälst!
Thank you Jesus for half My life living in you. 25 years as saved!

throughsignsandwonders

Nu sitter jag här dinglande med benen

Nu sitter jag här dinglande med benen, med hjärtat i himlen, mitt i det eviga livet, genomsyrad och helt beroende av Gud.

Jag var fångad i mörkret och hjärtat som först var oskyldigt och tomt, var fyllt av mörker och ondska, dolt bakom väl valda masker. Vem visste hur jag såg ut inuti, som en avskyvärd anskrämlig häxa. Ord som godhet och förstånd spottade jag på. Alla kan väl se igenom hyckleri och masker? Men, nej en del trodde verkligen att de är goda. Men mina ögon har alltid sett. Jag kom till slutet av mig själv och såg bara en utväg, död.

Tills en dag allt vände och jag erkände att godhet finns och därför Gud. Hans ljus bländade mig och lockade mig. Jag tog steget att ta emot Honom, ut svepte mörkret och in stormade ljuset. Fruktan bröts och bryts ner…

View original post 266 more words


2 Comments

Onödiga bördor. Unnecessary burdens.

image

Lägg av allt som tynger.

På väg upp på berget Saana, mötte vi en ung man i vildmarkskläder. Han bar en tung ryggsäck och vi frågade varför? Han sade att den väger 22 kg och att han inte behövt använda den alls. Han vet inte varför han inte tänkte på att inte ta den med sig? Han hade mat i ryggsäcken till en grupp personer. Personerna var dock inte med på turen och det var heller inte tid att äta.

Ju längre vi vandrade insåg vi vikten av att ha rätt kläder på sig, rätt skor och speciellt inte för mycket kläder eller packning. Det är tungt att bestiga ett berg eller vandra i oländig terräng och ju längre tid det tar, innan målet är uppnått krävs energi. Varför då ta med en ryggsäck med 22 kg vikt helt i onödan? Det är vad vi alla kan göra ibland.

Vad har du och jag för onödigt, som vi släpar på? Har vi en ryggsäck att lägga ifrån oss, eller tömma på vissa saker? Har vi rätt kläder på oss och rätt skor för färden? Vi behöver rättfärdighetens klädnad och förberedelsens skor, som fridens evangelium ger. Vi behöver hela vapenrustningen. Vi behöver således ikläda oss Jesus Kristus.

Det här är tredje inlägget från resan till Lappland och Treriksröset. Klicka här för att se det föregående. Klicka här för att se videon.

This is the third post from the trip to Lapland and Treriksröset. Click hear to see the  precious. Clic here to see the video.

Put of everything that burdens you.

On the way up the mountain Saana, we met a young man in the wilderness clothes. He was carrying a heavy backpack and we asked why? He said that it weighs 22 kg and that he didn’t need to use it at all. He does not know why he didn’t think of not taking it? He had food in the backpack to a group of people. The people were not on the tour and it was not time to eat.

The farther we walked, we realized the importance of having the right clothes on, right shoes and especially not too much clothes or packing. It is hard to climb a mountain or hike the rugged terrain and the longer it takes before the goal is reached it requires energy. Why bring a backpack with 22 kg weight unnecessarily? That’s what we can all do sometimes.

What have you and I to unnecessary, as we drag on? Do we have a backpack to put away from us, or empty on certain things? Do we have the right clothes on us and the right shoes for the journey? We need the robes of righteousness, and of preparation shoes, the gospel of peace. We need the whole armor. We thus need to equip ourselves with Jesus Christ.

Jesus kommer snart. Jesus comes soon.

2 Comments

Kungen kommer

Vi hade 4 km upp till toppen och vi följde tacksamt skyltningen, som bekräftade att vi var på rätt väg och visade hur långt vi kommit. Då visste vi hur långt vi hade kvar och utifrån det väljer man att lägga energi och är motiverad på en viss nivå. Först läste vi 0,5 km, sen 1,0 km, sen 1,5 km tills det stod 3 km.  Sen ändrades det till 1,3 km och då hajade jag till. En tanke kom om Jesu ankomst. “Tänk om det är mycket närmare till Jesus kommer tillbaka än vi tror?”

Egentligen ändrades bara skyltningen att visa hur lång sträcka det var kvar. Det som hände var att det kändes som om  det var ganska långt kvar och plötsligt insåg jag att det inte var 3 km kvar men 1,3 km. Jag hade ologiskt men känslomässigt tolkat skyltningen fel och när jag insåg att det var endast 1,3 km kvar, blev jag mer motiverad att kämpa på och gå snabbare. Jag fick energi att ta nya tag, vi var ju snart i mål. Dessutom insåg jag att vissa aktiviter var viktigare än andra.

Gud skakade om mig, det var som fjäll föll från mina ögon. Tänk om Jesus kommer tillbaka snart, men vi tror att det är ganska långt kvar, men det är egentligen mycket närmare, tills han kommer tillbaka. Då skulle himlen vara så mycket närmare och upplevas verkligare och snart skulle tiden vara slut. En av de viktigaste aktiviteterna som slog mig är att människor måste få veta sanningen, innan tiden är slut. Jesus är sanningen, vägen och livet!

“Sanningen är att Jesus lever,
sanningen är att han älskar dig,
sanningen är att om du tror på Honom,
så blir du frälst.”

Vad läser vi och hur läser vi? Vilken skyltning följer vi och hur tolkar vi den? Mitt råd till dig och mig är att låta Gud ha tolkningsföreträde och det är apostlarnas lära som ska hållas fast vid d.v.s. NT.

P.s Men samtidigt varje gång någon dör är det för sent, om de inte fått höra budskapet om korset. D.s

Det här är andra inlägget från resan till Lappland och Treriksröset. Klicka här för att se det första och här för att se nästa. Klicka här för att se video. 

This is the second post from the trip to Lapland and Treriksröset. Click hear to see the first and hear to see next. Clic here hear to see The video. 

The King is coming

We had 4 km up to the top and we followed gratefully signs, which confirmed that we were on the right track and showed how far we have come. Then we knew how far we had left and from there choose to add energy and are motivated to a certain level. First we read 0,5 km, then 1.0 km, then 1.5 km until it was 3 km. Then it was changed to 1.3 km, and then I was startled to. A thought came about Jesus’ arrival. “What if there is a lot closer to Jesus returns than we think?”

Actually changed the signs to show how far it was left. What happened was that it felt like it was quite a long way and suddenly I realized that it was 3 km left but 1.3 km. I was illogical but emotionally interpreted the signs wrong, and when I realized it was only 1.3 km left, I became more motivated to fight on and go faster. I got the energy to take the new tag, we’ll soon be in goal. Moreover, I realized that some activities were more important than others.

God shook me, it was like scales fell from my eyes. What if Jesus is coming back soon, but we think it’s pretty far away, but it’s actually much closer, until he comes back. Then the heaven would be so much closer and more real experienced and would soon be time to be completed. One of the main things that struck me is that the people must know the truth, before time is up. Jesus is the truth, the way and the life!

“The truth is that Jesus lives,
the truth is that he loves you,
the truth is that if you believe in Him,
you will be saved. ”

What we read and how we read? What signs we follow and how we interpret it? My advice to you and me is to let God shall prevail, and it is the apostles’ doctrine to be held fast to that is, NT.

P.S. But at the same time every time someone dies, it is too late, if they have not heard the message of the cross. D.S.

This gallery contains 2 photos


Leave a comment

Mina Apostlagärningar 29. My Actes 29.

 

Vittnesbörd från min front

Jag brukar då och då skriva utvalda Jesus-berättelser från mitt liv. Jag skriver av mitt överflöd, för att ära Jesus och uppmuntra andra.

Syster botad på fest

Jag gick på en 50-årsfest och pratade med en bekant, som brukar gå i skyhöga klackar. Jag noterade att hon för kvällen hade lägre höjd på de höga klackarna och frågade nyfiket varför? Hon svarade att hon hade ont i ankeln, som dessutom var svullen.

Då böjde jag mig ner och lade handen på foten. Jag befallde smärtan lämna i Jesu namn. Jag frågade henne om hon märkte någon skillnad. “Jag vet inte”, var hennes svar. Då bad jag igen och sen fick hon känna efter och sade förvånat. “Något hände!”  Då bad jag en sista gång, för att försegla helandet.

Ett tag efter kom frågan upp inom mig, om hur det hade gått? Ibland är det uppmuntrande att höra att undren är totala och består. Men oftast får vi lämna det till Gud och i himlen få veta allt Gud gjort. Vi baserar våra liv på Bibeln och inte på våra erfarenheter.

Mark 16:17-18
Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Några månader efter på min egen 50-årsfest, när paret som bjudit mig på sin fest skulle gå, förmedlade de en hälsning från denna syster “hälsa Camilla att jag springer upp och ner för trapporna”. Det var nog den bästa presenten den dagen!

Kyrka på stan med Sanna

Kia i vår Lärjungagrupp ville vi skulle vara kyrka på stan. Datumet passade sen inte henne och det slutade med att Sanna och jag tog med två andra och predikade genom tecken och under samt ord på Kista köpcentra. Flera blev botade, de två systrarna blev mer frimodiga att bota sjuka och några blev intresserade av att höra mer om Jesus. Jag blev övertygad att fortsätta leva detta liv i min vardag och därmed minska tiden i ekorrhjulet.

Diana och jag botade sjuka

 • Diana bad för en kvinna med smärta i magen, som inte märkte någon skillnad. Sen fick hon be för en annan med magont, som blev botad. All ära till Jesus!
 • Vi gick förbi en grupp som arbetade med postkodlotteriet. Jag bad för en av killarna, som hade ont i ryggen: “åh vad skönt det kändes”. Först trodde vi han skämtade, men han blev helad.
 • Diana hade fått ont i ryggen, så jag botade henne. Det var så härligt att se hennes ansiktsuttryck, när smärtan försvann.
 • Diana fick bota en äldre man från långvarig smärtan i ryggen. Hans kompis som inte var öppen märkte ingen skillnad efter handpåläggning. Han hade lika ont som innan.

Sanna och Louise botade sjuka

 • Sanna bad för en kille med gipsad fot. Han hade ramlat och gick med kryckor. Han hade ingen känsel i foten. Sanna bad och känseln kom tillbaka. Han gick sedan utan kryckor. All ära till Gud.
 • Muslimsk kvinna med ont i hela kroppen blev bättre efter förbön.
 • En man med knäproblem blev bättre efter handpåläggning.

Kyrka i hemmet

Broder Ariaz stod i hallen och tog av sig ytterkläderna. Han lämnade mössan på, långt neddragen över öronen. Jag kramade om honom och sade skämtsamt något om det. Han svarade att han hade så ont i huvudet, att han föredrog att behålla mössan på.

Då lade jag beslutsamt mina händer på hans huvud och befallde smärtan gå. Han tittade förvånat på mig och sade att det blev bättre. Då bad jag ytterligare en gång i Jesu namn, varpå han blev mäkta överaskad. Han upptäckte att huvudvärken var fullständigt  borta. Han tog tacksamt av sig sin mössa och kom in i köket utan smärta. Nu kunde han delta på samlingen utan hinder.

Kyrka på stan med Peter

Peter och jag var kyrka på stan i Uppsala city. Peter botade två afghaner och jag en indisk kvinna. Kvinnans lillebror bor i Norge och hade två månader tidigare konverterat från islam. Han hade blivit botad från långvarig smärta, av någon som trodde på Jesus.

Kvinnan tyckte inte att det var skillnad på islam och kristendom, men var öppen för att prata mer om Jesus. Jesus hade ju faktiskt inte bara botat hennes lillebror, men även henne. Jag ber att vi ska mötas igen.

Testimonies from my front

I tend to occasionally write selected Jesus stories from my life. I write of my abundance, to honor Jesus and encourage others.

Sister cured at party

I went to a 50th birthday party and was talking to an acquaintance, who usually go in sky-high heels. I noted that she that the evening had lower height of the high heels and asked curiously why? She replied that she had a sore ankle, which was also swollen.

Then I bent down and put my hand on the foot. I commanded the pain to leave in Jesus’ name. I asked her if she noticed any difference. “I do not know,” was her answer. Then I prayed again, and then she had to feel and said in surprise. “Something happened!” When I prayed one last time, to seal the healing.

A while after the question came up in me, about what had happened? Sometimes it is encouraging to hear that miracles are total and composed. But usually, we leave it to God and in heaven to know all that God has done. We base our lives on the Bible, not on our experiences.

Mark 16: 17-18
And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

A few months after my own 50th birthday party, when the couple who invited me to their party would leave, conveyed the greetings from the sister “tell Camilla I run up and down the stairs.” It was probably the best gift that day!

Church in town with Sanna

Kia in our disciple group wanted us to be church in town. The date did not fit her and it ended with Sanna and I took the other two, and preached through signs and wonders and words of Kista shopping malls. Several were healed, the two sisters became more bold to heal the sick and some were interested to hear more about Jesus. I was convinced to continue to live this life in my everyday life and thus reduce the time in the rat race.

Diana and I healed the sick

 • Diana prayed for a woman with pain in the stomach, who did not notice any difference. Then she had to pray for another with stomach pain, which was cured. All glory to Jesus!
 • We walked past a group that worked with the postcode lottery. I prayed for one of the guys who had a sore back: “Oh, how good it felt.” At first we thought he was joking, but he was healed.
 • Diana had a sore back, so I cured her. It was so great to see her facial expressions, when the pain disappeared.
 • Diana healed an elderly man from chronic pain in the back. His buddy who was not open noticed no difference after the laying on of hands. He had hurt as much as before.

Sanna and Louise healed the sick

 • Sanna prayed for a guy with a bandaged foot. He had fallen and walked with crutches. He had no feeling in the foot. Sanna prayed and sensation came back. He then walked without crutches. All glory to God.
 • Muslim woman with pain in the whole body became better after intercession.
 • A man with knee problems got better after the laying on of hands.

The Church in the home

Brother Ariaz stood in the hall and took off his outer clothing. He left the cap on, way down over his ears. I hugged him and said jokingly something about it. He replied that he had such a headache that he preferred to keep his cap on.

Then, I determined my hands on his head and commanded the pain to go. He looked at me in surprise and said it was better. When I prayed once again in the name of Jesus, and then he was mightily suprised. He discovered that the headache was completely gone. He gratefully took off his cap and came into the kitchen without pain. Now he could participate in the meeting without obstacles.

Church in town with Peter

Peter and I were church in town in Uppsala city. Peter healed two Afghans and I an Indian woman. The woman’s brother lives in Norway and had two months earlier converted from Islam. He had been cured of chronic pain, by someone who believed in Jesus.

The woman did not think there was a difference between Islam and Christianity, but was open to talk more about Jesus. Jesus had in fact not only cured her little brother, but also her. I pray that we will meet again.


1 Comment

Vi besteg Saana. We ascended Sanna.

 

Fäst blicken på Jesus

Finlands längsta trappa, slingrade sig smalt uppåt, det branta berget Saana. Konsekvensen blev att vi tittade koncentrerat nedåt och gick ett steg i taget. Det var tunga kliv! Berget var så brant, så det tog verkligen på våra krafter. Fokus blev att hålla sig på rutten, för att orka med. Tröttare och tröttare blev vi och flåset började ta över med känningar i benen. Tankar att ge upp, slog mot sinnet!

Då tittade vi plötsligt uppåt och såg att hela himlen var nära. Jag blev tagen av Guds godhet, Guds storhet och skapelsen majestät och storslagenhet. Tårarna började pocka på. Skönheten av Guds skapelse kunde förnimmas och Guds närvaro, vilket gav oss nya krafter och ny motivation.

Sen sänkte vi blicken igen och fortsatte gå på den smala vägen, eftersom vi valt den trånga porten.  Men, vi går inte själva, utan Gud går med oss. Han vet att föra oss fram på örnvingar, då vi ser Hans majestät och upplever Guds barns frihet. Även om vi tittar nedåt, litar vi på Honom och försöker inte klara oss själva.

Vart är ditt och mitt fokus? Är vi beroende av Gud eller ska vi klara allt själva? Hela frälsningen handlar om att vi behöver Gud! Vi ska förminskas och Han ska bli större i våra liv. Kan man se Jesus i och genom ditt liv? Jag ber att man ska se Jesus i och genom mitt liv. Jag är så beroende av Honom! Låt oss göra oss mer beroende av Jesus för varje steg vi tar, låt oss inte ge efter för tanken att ge upp! Låt oss fortsätta gå på vägen med Gud, ända in i Himlen.

Detta är första inlägget från resan till Lappland och Treriksröset. Klicka här för att komma till nästa och här för att se videon.

This is the first post from the trip to Lapland and Treriksröset. Click here to ho the next and here to see the video.

Fix your eyes on Jesus

Finland’s longest staircase, winding up narrow, steep mountain Saana. The consequence was that we looked concentrated down and went one step at a time. It was heavy stride! The mountain was so steep, so it really took our forces. The focus was to stay on the route, to cope with. More tired and more tired we were and pants began to take over with sensations in the legs. Thoughts of giving up, struck the mind!

Then we suddenly looked up and saw that the sky was close. I was moved by God’s goodness, God’s greatness and majesty of creation and grandeur. Tears started clamoring for. The beauty of God’s creation could be felt and God’s presence, which gave us new strength and new motivation.

Then we lowered our eyes again and continued walking on the narrow road, because we have chosen the narrow gate. However, we can not by ourselves, but God is with us. He knows to bring us up on eagles’ wings, as we see His Majesty and experience God’s children freedom. Even if we look down, we rely on Him and not trying to fend for ourselves.

Where is your and my focus? We are dependent on God, or do we do it all ourselves? Full salvation is that we need God! We will be reduced and He will be greater in our lives. Can you see Jesus in and through your life? I pray that you will see Jesus in and through my life. I’m so dependent on Him! Let us make ourselves more dependent on Jesus for every step we take, let us not succumb to the idea that giving up! Let us continue to walk on the way with God, all the way into Heaven.