throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Friheten finns, a poem. There is freedom, a poem.

image

Håll ögonen öppna

Jag var blind, men nu kan jag se
Du var blind, men nu ser du
Stäng inte ögonen
Öppna dem
Låt inget skärma av dig
Låt inget sudda ut bilden
Av den verklighet, du har fått se
Håll ögonen öppna

Jag var blind
Men nu kan jag se
Du var blind
Nu ser du
Låt oss tillsammans skåda sanningen
Låt oss tillsammans upptäcka mer
Låt oss tillsammans och var och en
Använda våra ögonen att se

Jag såg inte ljuset från evangelium
Jag såg inte sanningen
Mitt hjärta var avtrubbat
Mina ögon var dimmiga
Jag var på väg mot ett stup
Ett brant stup
Men utan kunskap
Jag ville gå min egen väg
Precis som du

Det finns en väg att gå
En väg att välja
Han heter Jesus
Han är både en vägröjare, ett vägskäl och en väg
Han har röjt vägen för mig och dig,
Hans kors står som ett block och ropar
Välj rätt!
Välj mig!
Då kan vi gå på vägen
Han heter Jesus

Jag var blind
Mina ögon såg inte
Mitt hjärta var okänsligt
Jag visste inte mitt bästa
Jag ville dö
Jag visste jag var i mörket
Men inte att det fanns ljus
Inte att ett litet ljus som tänds, utsläcker ett kompakt mörker

Men någon kom som ett vittne
Och pekade mot slutet av tunneln
Det var bara för mig att välja
Att våga tro på
Att det finns en sanning
Ett liv att leva
En kärlek som pulserar i frihet
Som inget mörker kan bemästra

Mitt hjärta skavde
Mitt hjärta var brutet
Mitt hjärta var brustet
Jag hade gått livets hårda skola
Jag hade gett upp
Jag passade inte in
Såg de inte vilket hyckleri?
Vilken yta?
Bara skal?
Mina ögonen var öppna, för mörkrets verklighet
Inte behövdes något hyckleri
Inte behövdes något skal
Men jag dolde allt, precis som alla andra

En dag såg jag ett löfte, om en stilla ljusning
Ett strila hopp tändes
Det fanns ändå ingen annan väg, än död
Jag tog chansen
Jag vände om, från min egen väg
Från att vara, min egen gud
Jag tog emot Jesus och allt Han lovade
Då stormade ljuset in i mig och mörket flydde
Det var inget litet ljus, som tändes
Men en blossande eld, med en stark glöd i botten

Jag är ett litet ljus, men Han är det största
Tillsamman är vi oslagbara
Du kan bli ett litet ljus
Om du låter Morgonstjärnan, gå upp i ditt hjärta
Då kommer den Helige Ande strömma in i dig
Han föder ditt hjärta på nytt
Han flyttar in med hela sin härlighet
Hela sitt majestät

Dock i all enkelhet
Det syns inte på utsidan
Att universums Herre och skapare
Bor i dig
Men du blir hel och stark
Ju mer beroende du gör dig av Honom
Desto starkare blir du, men svagare i dig själv
Sen för Gud, dig och mig samman, även med andra av våra gelikar
I en total förening, med Jesus som huvud
Det är ljuvligt
Det är härligt
Det är kärlek

Gud är i höjden, men också hos den som har en ödmjuk ande
Aldrig mer ensam
Aldrig mer blind
Öppna ögonen
Håll dem öppna
Somna inte
Låt dig inte bländas
Låt dig inte ledas vilse
Håll dig vaken
Håll dig nära Jesus
Han släpper dig aldrig
Bara du låter Honom, hålla dig fast
Ju mer fast du är i Honom, desto mer frihet

Lilla fågel flyg
Maria nyckelpiga flyg
Lilla människa, lyft vingarna
Låt Guds vind leda dig
In i friheten

 

Keep your Eyes open

I was blind but, now I see
You were blind, but now you see
Do not close your eyes
Open them
Let nothing screen you
Let nothing blur the picture
Of the reality, you’ve got to see
Keep your Eyes open

I was blind
But now I can see
You were blind
Now you see
Let’s behold the truth
Let’s discover more
Let us together and each
Using our eyes to see

I did not see the light of the Gospel
I did not see the truth
My heart was blunted
My eyes were misty
I was heading for a precipice
A scarp
But without knowledge
I wanted to go my own way
Just like you

There is a way to go
One way to select
His name is Jesus
He is both a pioneer, a crossroads, and a road
He has cleared the way for me and you,
His cross stands as a block and shout
Choose the right!
Choose Me!
Then we can go on the road
His name is Jesus

I was blind,
My eyes did not see
My heart was insensitive
I did not know my best
I wanted to die
I knew I was in the dark
But not that there was light
Not that a small light that illuminates, extinguishes the inky darkness

But someone came as a witness
And pointed to the end of the tunnel
It was just for me to choose
Believing in
That there is a truth
One Life to Live
A love that pulsates in freedom
As no darkness can overcome

My heart chafed
My heart was broken
My heart was not whole
I had gone the hard School of life
I had given up
I did not fit in
Did they not see that hypocrisy?
Any surface?
Just peel?
My eyes were open, the dark reality
Not needed something hypocrisy
Was no need to peel
But I hid it all, just like any other

One day I saw a promise of a gentle brightening
A sprinkling hope ignited
There was still no other way than death
I took a chance
I turned from my own way
From being, my own god
I received Jesus and everything He promised
Then stormed the light into me and the darkness fled
It was no small candle, lit
But a blazing fire, with a strong glow at the bottom

I’m a little light, but He is the greatest
Together we are unbeatable
You may be a little light
If you let the Morning Star, go up in your heart
Then the Holy Spirit will flow into you
He gIvets your heart birth again
He moves in with His entire Glory
All his majesty

However, in all simplicity
It is not visible on the outside
The Lord of the universe and creator
Lives in You
But you become great and strong
The more dependent you dispose of Him
The stronger you become, but weaker in yourself
Then for God, you and me together, even with others alike
In a total union with Jesus as head
It is Pleasant
It is wonderful
It is love

God in the highest, but also of those who have a humble spirit
Never more alone
No more blind
Open your eyes
Keep them open
Do not fall asleep
Do not be dazzled
Do not be led astray
Stay awake
Stay close to Jesus
He never lets you go
Just you let Him hold firm
The more solid you are in Him, the more freedom

Little bird fly
Maria ladybug fly
Little human lifting wings
Let God wind guide you
Into the freedom

Advertisements


2 Comments

Healing mall med Leslie. Healing mall with Leslie.

image

Anekdot Boston 30/6

Se föregående blogginlägg från Boston.

Leslie, frun i huset, var försiktig och ville själv inte lägga händerna på de sjuka, utan bara observera mig. Hur jag predikar Kristus genom tecken och under; närmar mig människor, botar de sjuka och bemöter dem efteråt. Vi brukar inte ta ut människor som bara vill observera, men jag längtade efter att gå ut med evangelium och bota de sjuka i Jesu namn. Vanligtvis när vi lärjungatränar någon, botar vi den första och sedan får aspiranten bota resten. Som teamledare blir man lätt lite avundsjuk och vill lägga vantarna på de sjuka och se Jesus göra under. Dessutom kunde en längtan uppstå i henne att följa mitt exempel och det är bra att gå ut två och två. Jesus vår Mästare sände ut lärjungarna två och två att bota de sjuka och predika att Guds rike är här.

Vi tog i alla fall bilen och skulle åka till ett annat köpcentra, än det jag blev utkastad ifrån dagen innan (!). När vi kom på plats blev jag förskräckt och upptäckte att det var samma ställe. Fruktan och obehag grep mig, men det var en ny dag med ny nåd och nya vakter. Vi hade en härlig tid då vi lugnt strosade genom köpcentret, avkopplat med varsin kopp kaffe eller te i handen. Ingen press att prestera, som det kan vara  när någon ska aktiveras på en kickstart. Det blev vardagskristendom, precis som det kan vara på hemmaplan. Dessutom valde jag bort att videofilma. Det var antagligen varför vakterna inte spanade in oss. Vi mötte flera härliga människor, som blev botade från sjukdomar och krämpor.

Några vittnesbörd

Först träffade vi en kvinna, som höll på med reika-helande. Hennes axel blev botad och hon blev glad, även efter jag avslöjat att det var Jesus som botat henne. Lite senare pekade Gud på en kvinna och när jag närmade mig henne, upptäckte jag att hon hade ett stöd runt ena foten. Hon såg lite skeptisk ut, men jag fick hjälpa henne. Det visade sig att hon inte ens kunnat stödja sig på foten. Smärtan i hennes högra ankeln försvann mer och mer, när jag bad för henne. Till slut sade jag åt henne att ta bort stödet, vilket hon gjorde. Hon gick glatt gick vidare och vi såg att hon haltade mindre och mindre. Hon berättade att hon skulle gifta sig på söndag och detta var en fin bröllopspresent.

Möte med Flo

En homosexuell kille och en ung kvinna kom i vår väg. Jag fick lägga händerna på hennes rygg, då hon hade smärta i den och hon blev botad på studs. När hon förstod att det var Jesus, ville hon att jag skulle be att hon skulle uppleva frid. Då började hon svettas över hela kroppen. Det händer ibland när demoner lämnar.  Sedan talade jag ord rakt in i hennes liv. Det var tydligen mitt i prick, för hon ville prata mer med oss och lämnade sin vän som skulle iväg. Hon undrade över detta med homosexuella, eftersom hon känner många. Det intressanta var att vi hade samtalat om det ämnet precis innan. Vi sade att Gud älskar alla människor, men inte synden. Sedan bytte vi kontaktuppgifter och jag ser fram emot vad Gud ska göra mer i hennes liv. Nu vet hon att nästa drag är hennes, Gud gjorde sitt när han svarade på synden genom att sända Jesus.

 

Anecdotes Boston 30th of June

See last blog post from Boston.

Leslie, the lady of the house, was cautious and prefered not herself to lay hands on the sick, but just observing me. How I preach Christ through signs and wonders; approaching people, healing the sick and responds to them afterwards. We do not usually take out people who just wants to observe, but I longed to go out with the Gospel and heal the sick in Jesus’ name. Usually when we disciple someone, we heal the first and then the novice heal the rest. As a team leader you become easily a bit jealous and wants to put your hands on the sick and see Jesus perform miracles. Furthermore, could a longing arise in her to follow my example and it is good to go out two by two. Jesus our Master sent the disciples out two by two, to heal the sick and preach the kingdom of God is here.

We took the car anyway and would go to another shopping center, than I was thrown out from the day before (!). When we arrived at the place I was horrified and discovered that it was the same place. Fear and discomfort seized me, but it was a new day with new grace and new guards. We had a lovely time when we calmly strolled through the mall, each relaxed with a cup of coffee or tea in hand. No pressure to perform, as it can be when someone is to be activated on a kick start. It was everyday Christianity, just as it can be at home. In addition, I dropped to videotape. That was probably why the guards did not spied us. We met many wonderful people, who were cured of diseases and ailments.

Some testimonies

We first met a woman who did Reika-healing. Her shoulder was healed and she was happy, even after I revealed that it was Jesus who healed her. A little later, God pointed out a woman, and when I approached her, I discovered that she had a support around one foot. She looked a little skeptical, but I could help her. It turned out that she could not even rely on the foot. The pain in her right ankle disappeared more and more when I prayed. In the end I told her to remove the support, which she did. The swelling was still there when she happily moved on. We saw she was limping less and less. She told me that she was getting married on Sunday and this was a nice wedding gift.

Meeting with Flo

A gay guy and a young woman came in our way. I had to put my hands on her back where she had pain and she was healed on the bounce. When she realized it was Jesus, she wanted me to pray that she would experience peace. Then she began to sweat all over the body. It happens sometimes when demons leave. Then I spoke words of God right into her life. Apparently it was right on target, because she wanted to talk more with us and left the friend. She wondered about this with homosexuals, because she knows a lot of them. The interesting thing was that we had talked about that topic just before. We told her that God loves all people, but not the sin. Then we exchanged contact information and I look forward to see what God will do more in her life. Now she knows that the next move is hers. God made the move before, when he responded to sin by sending Jesus.


2 Comments

Healing mall med Larry. Healing mall with Larry.

image

Anekdot Boston 29/6

Jag gick tillsammans med Larry för att coacha och assistera honom. Han var  kickstartad och redo för nästa steg, att vara den som tar alla initiativ, botar de sjuka och vittnar om Jesus. Jag skulle bara videofilma och ge råd. Allt gick utmärkt för honom. Jag konstaterade att han är redo att kickstarta någon annan i sin tur. Vi gör lärjungar som gör lärjungar!

2 Timothy 2:2
Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

Momentum

Vi mötte tre unga personer, som alla tre var friska. De verkade inte så intresserade, när vi berättade att det handlar om Jesus. Men, då vi gick en bit bort och hittade en som blev helad i knä och fötter, upptäckte vi att de fascinerat följt händelseförloppet. Då vände jag mig till dem och började predika evangelium d.v.s de goda nyheterna om Jesus Kristus. Sen anslöt ytterligare en kvinna, med vilken jag förde ett berörande samtal och bildligt spelade schack. Vi spelar schack för att peka på att nästa drag är hennes. Hon var förundrad över att Jesus helar och hennes hjärta drogs mot de goda nyheterna och hon förstod att det är hennes tur att flytta en pjäs, men hon ville vänta. Hon utryckte dock sin enorma tacksamhet över att vi möttes på köpcentrat. Även hennes man var glad och hälsade till Larry. Då insåg jag att det var mannen som blivit botad. Larry hade fortsatt att fråga ytterligare ett annat par och fick be för kvinnan som blev botad i axeln och hennes man filmade med Larrys kamera. Larry behövde varken assistans eller råd!

Förföljelse

Larry frågade ytterligare en del människor och vi filmade ca 4 videos. I slutet fick han bota en kille som hade ont i axeln. Då kom en bister vakt och eskorterade oss ut ur köpcentrat. Vi fick inte ens ringa ett sista samtal. Det var en väldigt förödmjukande erfarenhet. När man blir häktad av polisen får man, i alla fall på film, ringa ett sista samtal. Vi hade bestämt träff med Peter, som kickstartade en av sonens vänner, vilken sonen precis döpt i vatten. Men, vi kunde inte nå dem, då vakten övervakade varje steg vi tog och inte lämnade oss ur sikte, förrän han såg oss åka ur garaget. Vilka förbrytare han ertappat!

Se nästa blogginlägg från Boston.

Anecdotes Boston 29th of June

I went along with Larry to coach and assist him. He was kick started and ready for the next step, to be the one taking all the initiatives, cure the sick, and bear witness to Jesus. I would just videotape and advise. Everything was going great for him. I noted that he is ready to kick start some one else in turn. We make disciples who make disciples!

2 Timothy 2: 2
and what you have heard from me in the presence of many witnesses entrust to faithful men who will be able to teach others also.

Momentum

We met three young people, all three were healthy. They did not seem interested when we told that it is all about Jesus. But when we went some distance away and found one that was healed in the knees and feet, we discovered that they most fascinated followed the course of events. Then I turned to them and began to preach the gospel i.e. the good news of Jesus Christ. Then joined another woman, with whom I brought a touching conversation and figuratively played chess. We play chess to indicate that the next move is hers. She was amazed that Jesus heals and her heart was drawn to the good news and she understood that it is her turn to move a piece, but she wanted to wait. She, however, expressed her immense gratitude that we met at the mall. While her husband was happy and greeted to Larry. Then I realized that it was the man who had been cured. Larry had continued to ask further another couple and had to pray for the woman who was healed in the shoulder and her husband filmed with Larry’s camera. Larry needed no assistance or advice!

Persecution

Larry asked further some people and we shot about 4 videos. In the end, he was curing a guy who had a sore shoulder. Then came a grim guard and escorted us out of the mall. We did not even make a final call. It was a very humbling experience. As you get arrested by the police must be, at least in the movie, making a final call. We had an appointment with Peter, who kick-started one of the son’s friends, whom the son just baptized in water. However, we could not reach them, then the guard watched every step we took and not left us out of sight, until he saw us go out of the garage. Which criminals he caught being!

See the next blog post from Boston.