Var försiktig med din själ. Be careful with your soul.

 

Var inte någon människas slav

Dansa inte efter någon annan människas pipa. Var alltid genuint sann mot dig själv, mot andra och särskilt mot Gud. Du kan dansa efter Jesu pipa d.v.s följa Honom i Hans fotspår och lyssna på den Helige Andes maning i ditt hjärta. Men, gå aldrig emot din egen övertygelse, din inre röst. Du är på den ruta du är. Förvandling måste få komma inifrån, precis som puppan i en kokong, innan den blir en fjäril.

Många följer ledare, självutnämnda eller av andra insatta, oavsett om ledarens budskap vittnar i deras hjärtan. De vågar inte stå upp för sin egen uppfattning, om den inte är i samklang med gruppens eller ledarens.  Alla andliga ledare är inte insatta av Gud och även de som är det, kan gå fel. Lyssna på smörjelsen du fått i ditt hjärta, du kan urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Använd även ditt huvud, Gud har gett det till att tänka med. Sunt förnuft håller i längden.

1 Corinthians 7:23
Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor.

Sekter uppstår gärna när någon eller några blir satta på piedestal och inget längre kan ifrågasättas eller diskuteras. Det är bara att böja på nacken, stänga av hjärnan och låta hjärtats röst suddas ut i bruset av den gängse uppfattningen eller lagen som ska lydas. Kristna syskon som i osunda miljöer reagerar på det sättet, går till slut under i sin vandring med Jesus. De kan hellre lämna Gud, än ta itu med sakfrågan.

Vi ska inte låta någon slå oss i ansiktet eller på annat sätt. Vi ska inte vara någon annans slav. Vi är Kristi slavar och längre ska vi inte sträcka oss. Vi är ju dessutom Kristi syskon och Guds egna söner och döttrar. Gud är perfekt, men ingen annan människa än Jesus är det. Vi kan inte lita på att någon annan går hundra procent rätt och har den fullkomliga uppenbarelsen i Skrifterna.

Gud vill att vi alla lär känna Honom. Att vi alla växer upp till manlig mognad i Kristus. Att vi alla läser Bibeln och samtalar med Gud. Och en sanning finns det och i den står det skrivet att vi är satta fria för att vara fria. Mitt råd till dig är att låta Guds nåd verka i din vilja och i din gärning, så att Hans goda vilja kan ske och däremellan använd huvet, lyssna inåt och håll fast vid Bibelns budskap.

1 Corinthians 11:1
Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.

Visst kan vi följa ledare, men bara så länge de följer Jesus. Och visst kan vi ha lärjungar och uppmuntra dem att följa vårt exempel, så länge vi följer Kristi exempel. För vi är alla lärjungar, som ska göra lärjungar så att Jesus kan bygga sin församling, Bruden kan resa sig och Jesus komma tillbaka. Kära vänner, låt oss uppmuntra varandra, så länge det heter idag!

Be not anyone’s slave

Do not danse to someone else’s tune. Always be genuinely true to yourself, to others and especially with God. You can danse to Jesus tune i.e. follow Him in His footsteps and listen to the Holy Spirit’s prompting in your heart. But, never go against your own beliefs, your inner voice. You are on the box you are. Transformation must come from within, just as pupa in a cocoon before becoming a butterfly.

Many follow the leader, self-appointed or appointed by others, regardless of the leader’s message of testimony in their hearts. They do not dare to stand up to their own opinion, if it is not in tune with the group or leader. All spiritual leaders are not appointed by God and also those who are, can go wrong. Listen to the anointing you received in your heart, you can discern what is right and what is wrong. Also, use your head, God has given it to think with. Common sense endures.

1 Corinthians 7:23
Ye were bought with a price; become not bondservants of men.

Sects arise easy when someone or some will be set on a pedestal, and no longer can be questioned or discussed. Just bend your neck, turn the brain of and allow the heart’s voice wiped out in the roar of the current perception or the law to be obeyed. Christian brothers and sisters in unhealthy environments react that way, go to the end in their walk with Jesus. They may prefer to leave God, than deal with the issue.

We will not let anyone beat us in the face or otherwise. We should not become someone else’s slave. We are Christ’s slaves and no longer will reach. We’re additionally sibling of Christ and God’s own sons and daughters. God is perfect, but no other person than Jesus is. We can not trust that someone else is one hundred percent right, and have the perfect revelation of the Scriptures.

God wants us all to get to know Him. That we all grow up to the stature of Christ. We all read the Bible and talk to God. And the truth is there and it is written that we are set free to be free. My advice to you is to let God’s grace operating in your will and in your do, that His good will can be done and in between use your head, listen inwards and hold fast to the Bible’s message.

1 Corinthians 11: 1
Be ye imitators of me, even as I also am of Christ.

Sure, we can follow the leader, but only as long as they follow Jesus. And certainly we can have disciples and encouraging them to follow our example, so long as we follow Christ’s example. For we are all disciples to make disciples so that Jesus can build His Church, the Bride can rise and Jesus return. Dear friends, let us encourage one another, while it is called today!

Advertisements

2 thoughts on “Var försiktig med din själ. Be careful with your soul.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s