throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Peter & Camilla i Boston. Boston here we come. 

image

Midsommar i Boston

 

Gud har lagt Nordamerika på våra hjärtan och ett uppdrag att utrusta de troende även där. Destinationen denna gång var Boston, Massachusetts i östra USA.Vi reser en del och jag noterar sociala skillnader. I USA lade jag märke till stoltheten över landet och flaggor som vajar i vinden. Amerikaner verkar mer familjeorienterade än vi svenskar och många har stora hus med stora trädgårdar.

Midsommarafton

På midsommarafton har vi ätit god frukost ute i solen och delat Kristus med våra värdar.  Sedan skulle Larry och sonen bli lärjungatränade att bota sjuka, men sonen ville först bli Andedöpt. Det var fantastiskt, det var som om han “kom ut ur garderoben”, som om han alltid talat i tungor, men nu visade det öppet. Jag fick ett budskap till honom i tungor med uttydning, tårarna trillade både från hans och mina kinder. Sedan åkte vi till ett köpcentrum för en kickstart.

Jag gick först med sonen och visade hur man gör, men lyckades jag inte få nåt mer napp, innan Peter hade bytt ut honom mot pappan. Det kändes tungt. Med pappan fortsatte samma story, men dessutom lyckades jag fråga en vakt i civila kläder, som anmälde oss till vakten i tjänst, vilken kastade ut oss. Peter fick däremot många napp och videos. Han gjorde stort väsen av sig och var ändå helt beskyddad. Jag fick dock ett napp och den unga kvinnan föreslog att vi kunde gå utanför köpcentrat för att be. Larry bad för hennes skadade knä, som blev helt och en fot som, blev bättre och bättre. Jag frågade om hon var troende, hon svarade att hon inte hade avgjort sig genom dop i Jesu namn. Jag delade de goda nyheterna med henne och frågade om hon ville vända om och börja följa Jesus.  Hon valde dock att vänta. Jag kände mig utmanad och lite frustrerad över det magra resultatet. Men glad över att Gud fick använda Peter.

Sedan åkte vi hem och har pratat sedan dess med olika vänner och familj. Jag talade in i en av deras vänners liv, att komma tillbaka till den första kärleken till Jesus. Det träffade honom rakt i hjärtat och är en allmän sanning.

Midsommardagen

Efter en förmiddag med rekreation var det dags för en kickstart med seminarie. Jag hade spänningshuvudvärk och var lite ur gängorna p.g.a kickstarten dagen innan. Tyvärr blev det samma sak under denna kickstarten och alla var i en pool. Just den kvinnan jag lyckades kickstarta, fick en extra skjuts med Peter i ett momentum.

Jag botade den första, och sedan fick min aspirant bota två. Den första hon bad för blev helad direkt och förvånad. Den sista kände jag verkligen att vi skulle prata med, en tjej från Alaska med svullna ben. Hon märkte att hon blev lättare.

Efteråt åkte två iväg och vi sände ut dem i skörden. De övriga fick berätta sina vittnesbörd och vi åt mat tillsammans. Sedan Andedop med den kvinnan jag kickstartat. Det var vackert. Hon sade att hon verkligen upplevde en skillnad inifrån magen.

Söndag

En nära vän med fru och son kom. Vi samtalade och svarade på deras frågor om den rörelse vi är mitt i. Sedan talade Peter rakt in i vännens hjärta, om att Gud utvalt honom och han brast ut i hulkande gråt. Peter kickstartade honom och jag gick åter med sonen och idag gick det bättre. Han fick be för fyra varav tre blev helade.  Jag satt och pratade med vännens fru. Hon frågade om hur vi har kyrka och jag berättade glatt. När vi kom tillbaka andedöpte Jesus vännens son. När han började tala i tungor såg man pappans glada uppsyn. Männen gick på basebollmatch. Själv simmade jag i poolen och åt middag med frun och vi pratade hjärta till hjärta.

Måndag

Vi hade ledig förmiddag då Larry behövde jobba.  Vi tog en bönepromenad och hade lite avkopplad tid vid poolen. Sedan pratade Peter i telefon och jag med frun om hur vi har kyrka. På eftermiddagen åkte Peter och Larry iväg och befäste hans kickstart. Sedan kom de tillbaka väldigt uppmuntrade. Larry var upprymd och kände sig fri. Frun ville observera, så jag erbjöd henne att vi går ut tillsammans och jag botar de sjuka.

Klicka på följande länkar för att läsa om vad vi gjorde på tisdag och onsdag.

Anekdot tisdag

På kvällen åkte vi till havet, som var vackert men svinkallt. Peter och Larry kastade sig ändå i huvudstupa. Vi fick se några helanden i vardagslivet, som till exempel att sonen botade en före detta knarkare från ryggsmärta och jag botade en tjejs fot.

Anekdot onsdag 

Familjen före tjänsten

Torsdag förmiddag var vikt för poolen och morgonen för bönepromenad. Sedan var planen att Peter och Larry skulle möta upp en kille i Boston, som Larry skulle Kickstarta. Sen skulle jag översätta lite församlingsgrejer till engelska och ha en Lärjungagrupp “LTG” med frun. Lite utmaning i familjen gjorde dock att frun blev nedstämd. Peter och Larry åkte ändå iväg. De stannade på ett café och Peter sade att de åker tillbaka “familjen går före tjänsten”. Larry såg mycket lättad ut och jag blev rörd. Det var en viktig läxa, som Peter och jag redan lärt oss.

Så jag gjorde klart all översättning och utveckling av vårt material och skickade även kopia till Lana i Kanada.  Kickstarten blir på lördag och förhoppningsvis kan vi ha kyrka imorgon och LTG.

Duck tour

På fredag morgon hade frun och jag Lärjungagrupp.  Sedan åkte vi på Ducktur, vilket är speciellt för Boston. Häftigt att åka med fordon på vägen och plötsligt ner i vattnet. Det är gamla militärfordon från andra världskriget som återanvänds. Vår kapten var en lustigkurre som fick många mungipor att skratta.

Vi hade tänkt att ha kyrka på kvällen, men nu kommer fler vänner och det blir troligtvis en kickstart till. Peter predikade därför om lydnad i bilen. Det finns en stark liknelse med Paulus och hans omvändelse och med Peters. Med Ananias som vågade lyda trots att Saul var en farlig man. I Peters liv var det Ingmar som vågade lyda. Sedan delade Peter  om de fyra jordmånerna och slutligen sände vi ut alla tre i familjen till skörden.

Peter kom till tals med grannen och då anslöt vännerna som är från samma mansgrupp. En ska döpas och Kickstartas. De fick se många helanden. Sedan var det dop och Andedop och det var Larry som döpte.

De sista skälvande minuterna

På lördag morgon demonstrerade Peter hur man presenterar evangeliet med “koppar och kakor” samt proklamerade församling i deras hem. Sedan var det äntligen dags för “heta stolen” och de sände iväg oss till Sverige. Gud mötte starkt med mig. Sedan åkte frun, sonen och vän på semester. Jag hade lite “egen tid” med avkopplande musik i öronen och fin promenad i trädgården.

Efter lunch åkte vi till Boston för att Larry skulle kickstarta en kille. Vi var tidiga och köpte en hotdog och jag har aldrig ätit en så god. Jag frågade om försäljaren hade ont, vilket hon hade i knät. Jag helade henne genom handpåläggning. Larry tyckte att en film med Peter borde vi ha och det blev uppdraget att fixa. Han hittade en kille, som vi inte fick filma, som han botade själv. Sen tog det ett tag, men vi hittade slutligen en, som Peter botade och vi filmade.

Det kom två som skulle kickstartas, så Peter och jag gick med den ena först. Det gick bra för Peter, men Larry hade fått kämpa hårt och när de slutligen fick be för en man hade han ett svårt handikapp och de såg inget direkt helande. Det var en Goliat. Sedan bytte vi och då lyckades Larry kickstarta den andra. Jag ville också fråga och det gjorde jag, men alla sade att de inte hade ont. I slutet lyckades jag med ett upplägg och killen fick bota henne från huvudvärk från nacken, vilket vi också filmade. Det var en stark reaktion, när hon inte kunde hitta smärtan. Han delade sitt vittnesbörd om hur han vuxit upp inom kyrkan, men inte haft ett eget liv med Gud. Hur Gud satte honom fri. Det var mycket starkt. Jag frågade om hon ville ha det, men hon ville vänta.

Vi samtalade runt en fika och filmade en video med bröderna, som blivit kickstartade. Sedan sände Larry ut dem i skörden. Efter det var vi så trötta, det blev ett restaurant besök och sedan flygplatsen. Nu sitter vi här och jag har 45 min fri wi-fi. Tack Gud för Boston och våra fina vänner där, må vi snart mötas igen.

Se  videon här.
Watch The movie here

Midsummer in Boston

God has put North America in our hearts and a mission to equip the believers there also. The destination this time was Boston, Massachusetts in the eastern USA. We are traveling a lot and I note social differences. In the US, I noticed the pride of the country and flags swaying in the breeze. Americans seem more family oriented than the Swedes and many have large houses with large gardens.

Midsummer

On Midsummer’s Eve, we have eaten a good breakfast in the sun and shared Christ with our hosts. Since Larry and his son would be discipled to heal, but the son wanted first to be baptized in the Spirit. It was amazing, it was as if he “came out of the closet,” as if he always spoke in tongues, but now it was open. I got a message for him in tongues with interpretation, tears fell from both his and my cheeks. Then we went to a shopping mall for a kick start.

I first went with the son and showed how to do it, but I managed not to stop anyone more, before Peter had replaced him witu the father. It felt heavy. With the father continued the story, but in addition, I managed to ask a guard in civilian clothes, who reported us to the guard on duty, which threw us out. Peter got however many fish and videos. He made a big fuss and was still completely protected. However, I stoppen a young woman who suggested that we could go outside the mall to pray. Larry asked for her injured knee, which became fully healed, and a foot got better and better. I asked if she was a believer, she replied that she had not decided through baptism in Jesus’ name. I shared the good news with her and asked if she wanted to turn around and begin to follow Jesus. She chose to wait. I felt challenged and a little frustrated with the meager outcome. But glad that God could use Peter.

Then we went home and have talked since then with various friends and family. I spoke into one of their friends’ lives, to get back to the first love of Jesus. It hit him right in the heart and is a general truth.

Midsummer Day

After a morning of recreation it was time for a kick start with the seminar. I had tension headache and was a little out of sorts i.e, kick start the day before. Unfortunately, the same thing during this kick start and everyone was in a pool. Just the woman I managed to kick start, got an extra boost with Peter in momentum.

I treated the first, and then got my aspirant cure two. The first person she prayed for was healed immediately and surprised. The last I really felt that we shold talk to, a girl from Alaska with swollen legs. She noticed that she got lighter.

Afterwards, the two went off and we sent them out into the harvest. The others were telling their testimony and we ate meals together. Since Spirit baptism with the woman I kick started. It was beautiful. She said she really felt a difference inside the belly.

Sunday

A close friend with wife and son came. We talked and answered their questions on the movement we are in the middle. Then Peter talked straight into his friend’s heart, that God chose him and he burst into heaving sobs. Peter kick-started him and I went back with the son and today went better. He had to ask four of which three were healed. I sat and talked with the friend’s wife. She asked how we have church and I told her happily. When we came back Jesus baptised the friend’s son in the Spirit. When he began to speak in tongues saw his father’s happy face. The men went to the baseball game. Self I swam in the pool and had dinner with the wife and we talked heart to heart.

Monday

We had free morning, when Larry had to work. We took a prayer walk and had little relaxed time at the pool. Since Peter was talking on the phone and I with the wife about how we have church. In the afternoon, Peter and Larry went off and established his kickstart. Then they came back very encouraged. Larry was excited and felt free. The wife wanted to observe, so I offered her that we go out together and I cure the sick.

Click the following links to read about what we did on Tuesday and Wednesday.

Anecdote Tuesday

In the evening we went to the ocean, which was beautiful but freezing cold. Peter and Larry threw theirselves still in headlong. We got to see some healings in everyday life, such as his son healing a former drug addict from back pain and I cured a girl’s foot.

Anecdote Wednesday

The family prior to the service

Thursday morning was the weight of the pool and the morning prayer walk. Since the plan was to Peter and Larry would meet up with a guy in Boston, Larry would Kickstart. Then I would translate the little congregation stuff into English and have a “LTG” with the wife. A little challenge in the family did, however, that the wife became depressed. Peter and Larry went off anyway. They stopped at a cafe and Peter said that they go back “family comes before service.” Larry looked very relieved and I was touched. It was an important lesson, that Peter and I have already learned.

So I made clear all translation and development of our materials and also sent a copy to Lana in Canada. The kickstarter is on Saturday and hopefully we can have church tomorrow and LTG.

Duck tour

On Friday morning the wife and I shared LTG. Then we went on Ducktur, which is especially for Boston. Cool to ride vehicles on the road and suddenly into the water. It’s old military vehicles from World War II re-used. Our captain was a buffoon who got many corners of the mouth to laugh.

We had intended to have church in the evening, but now, more friends and it will probably be a kick start to. Why Peter preached about obedience in the car. There is a strong similarity to Paul and his conversion and Peters. With Ananias who dared to obey, even though Saul was a dangerous man. In Peter’s life was Ingmar dared to obey. Since Peter shared the four soils and finally we sent all three of the family to harvest.

Peter came to terms with the neighbors, and then joined the friends who are from the same prayer group. One should be baptized and kick started. They saw many healings. Then there was the baptism and Spirit baptism and it was Larry who baptised.

The last trembling minute

On Saturday morning, Peter demonstrated how to present the Gospel with “cups and cakes” and proclaimed the church in their home. Then it was finally time for the “hot seat” and they sent us away to Sweden. God met strongly with me. Then went the wife, son and friend on vacation. I had a little time with relaxing music in the ears and nice walk in the garden.

After lunch we went to Boston where Larry would kick start a guy. We were early and bought a hotdog and I have never tasted one as good. I asked if the seller had pain, which she had in her lap. I healed her through the laying on of hands. Larry found a film with Peter, we should have and it became the mission to fix. He found a guy that we were not filming, which he cured himself. Then it took a while, but we finally found one, as Peter healed and we filmed.

It came two who would be kick started, so Peter and I went wit’s the first one. It went well for Peter, but Larry had to fight hard, and when they finally got to pray for a man, he had a severe handicap, and they saw no direct healing. There was a Goliath. Then we switched and then Larry managed to kick start the second. I also wanted to ask, and I did, but all said they had no hurt. In the end, I managed with a set-up and the guy had to cure her of headaches from the neck, which we filmed. There was a strong reaction, when she could not find the pain. He shared his testimony of how he grew up in the church, but have not had a private life with God. How God set him free. It was very touching. I asked if she wanted it, but she chose to wait.

We talked over a coffee and filmed a video with the brothers, who have been kick-started. Since Larry sent them out into the harvest. After that we were so tired, it was a restaurant visit and then the airport. Now we are sitting here and I have 45 minutes free Wi-Fi. Thank God for Boston and our wonderful friends there, may we soon meet again.

Advertisements


Leave a comment

Vad är sanning? What is truth?

 

Jesus är sanningen

Varför är det viktigt med sanning? Det är viktigt därför att Jesus är Sanningen. Pontius Pilatus frågade Jesus en retorisk fråga “Vad är sanning”? Han trodde inte det fanns någon, eftersom hans liv inte vilade på sanningens grund. Han kanske tänkte att man kan uppfinna sin egen sanning. Alla människors samvete vittnar dock om vad som är rätt och vad som är fel, men sedan kan hjärtat förhärdas, så att man inte längre är känslig.

Bibeltolkning

Det florerar många läror inom kristenheten om hur man ska tolka Bibeln. En del läror är värdsliga, en del är lagiska och en del andas uppenbarelse från Gud. Varför skulle det vara viktigt att bry sig?

  1. Gud vill att varje lärjunge lär känna Honom och umgås med Honom. Han vill inte att vi har någon annan över oss, som tolkar Bibeln till oss. Han vill att vi alla ska lära känna Honom, från den minsta till den största.
  2. Gud vill att vi kommer ut i frihet och det sker genom att vi förstår sanningen och då ska sanningen göra oss fria.
  3. Det som inte är sanning är lögn. Och om piloten missar en liten grad i riktningen, hamnar planet till slut på fel destination och detsamma gäller oss. Vi vill nå målet som är att se Honom ansikte mot ansikte för evigt. Nu ser vi som i en spegel, men då ska vi se Honom såsom Han är.

Vi ska bry oss, därför att vi behöver kunna skilja tomt och oandligt prat från den sanna och rena mjölken. Den mjölken mättar vårt inre, förvandlar oss till Jesu avbild och sätter oss fria. Dessutom ger den oss en riktning i våra liv. Vi har en destination att nå, ett uppdrag att slutföra och en relation att odla.

Låt oss inte förtröttas i denna flora av läror, utan låt oss hängiva oss till att lära känna Honom som är sanningen, så visar Han oss vägen och ger oss livet!

Bibelord

John 18:37-38
Pilatus sade:”Du är alltså en konung?”Jesus svarade:”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” Pilatus sade till honom:”Vad är sanning?”Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sade till dem:”Jag finner honom inte skyldig till något brott.

John 14:6
Jesus sade till honom:”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

John 8:31-32
Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom:”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

2 Timothy 2:15-16
Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg- i ogudaktighet,

Not

2 Tim 2:15 a rätt delar Ordet”rätt dela”som i tidigare grekisk litteratur endast har påträffats i Ords 3:6 och 11:5 (Septuaginta) och där med objektet”väg”(skära väg rakt fram), förknippas här med förkunnelsen. Timoteus måste veta att skilja sanningens ord från allt”oandligt, tomt prat”(v. 16). sanningens ord.

Jesus is the truth

Why is truth important? It is important, therefore, that Jesus is the Truth. Pontius Pilate asked Jesus a rhetorical question “What is truth?” He did not believe there was any, because his life did not rest on the foundation of truth. Maybe he was thinking that one can invent one’s own truth. All human conscience bears witness to what is right and what is wrong, but then can the heart become hardened, so that it is no longer sensitive.

Bible interpretation

It flourishes many teachings of Christianity about how to interpret the Bible. Some teachings are secular, some are legalistic and some breathe revelation from God. Why would it be important to care?

  1. God wants every disciple to get to know Him and spend time with Him. He would like we have anyone over us, who interpret the Bible to us. He wants us all to know Him, from the smallest to the largest.
  2. God wants us to come out into freedom and it works by that we understand the truth and then the truth will make us free.
  3. What is not true is a lie. And if the pilot miss a small degree in the direction, plane end on the wrong destination and the same applies to us. We want to reach the goal to see Him face to face forever. Now we see as in a mirror, but then we shall see Him as He is.
  4. We will bother us, because we need to distinguish empty and endless chatter from the true and pure milk. The milk is saturating our minds, transforming us into the image of Jesus and sets us free. It also gives us direction in our lives. We have a destination to reach, a mission to complete and a relationship to grow.

Let us not be weary in this flora of the teachings, but let us devote ourselves to know Him who is the truth, He shows us the way and gives us the life!

Bible verses

John 18:37-38
Then Pilate said to him, “So you are a king?” Jesus answered, “You say that I am a king. For this purpose I was born and for this purpose I have come into the world—to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice.” Pilate said to him, “What is truth?”After he had said this, he went back outside to the Jews and told them, “I find no guilt in him.

John 14:6
Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.

John 8:31-32
So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”

2 Timothy 2:15-16
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. But avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness,

Note

2 Tim 2:15 a right portions word “proper share” as in earlier Greek literature has only been found in Proverbs 3: 6 and 11: 5 (the Septuagint), and where the object “Move” (cutting the road straight ahead), associated here with the proclamation. Timothy must learn to distinguish the word of truth from it all “infinite, empty talk” (v. 16). the word of truth.


2 Comments

Var försiktig med din själ. Be careful with your soul.

 

Var inte någon människas slav

Dansa inte efter någon annan människas pipa. Var alltid genuint sann mot dig själv, mot andra och särskilt mot Gud. Du kan dansa efter Jesu pipa d.v.s följa Honom i Hans fotspår och lyssna på den Helige Andes maning i ditt hjärta. Men, gå aldrig emot din egen övertygelse, din inre röst. Du är på den ruta du är. Förvandling måste få komma inifrån, precis som puppan i en kokong, innan den blir en fjäril.

Många följer ledare, självutnämnda eller av andra insatta, oavsett om ledarens budskap vittnar i deras hjärtan. De vågar inte stå upp för sin egen uppfattning, om den inte är i samklang med gruppens eller ledarens.  Alla andliga ledare är inte insatta av Gud och även de som är det, kan gå fel. Lyssna på smörjelsen du fått i ditt hjärta, du kan urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Använd även ditt huvud, Gud har gett det till att tänka med. Sunt förnuft håller i längden.

1 Corinthians 7:23
Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor.

Sekter uppstår gärna när någon eller några blir satta på piedestal och inget längre kan ifrågasättas eller diskuteras. Det är bara att böja på nacken, stänga av hjärnan och låta hjärtats röst suddas ut i bruset av den gängse uppfattningen eller lagen som ska lydas. Kristna syskon som i osunda miljöer reagerar på det sättet, går till slut under i sin vandring med Jesus. De kan hellre lämna Gud, än ta itu med sakfrågan.

Vi ska inte låta någon slå oss i ansiktet eller på annat sätt. Vi ska inte vara någon annans slav. Vi är Kristi slavar och längre ska vi inte sträcka oss. Vi är ju dessutom Kristi syskon och Guds egna söner och döttrar. Gud är perfekt, men ingen annan människa än Jesus är det. Vi kan inte lita på att någon annan går hundra procent rätt och har den fullkomliga uppenbarelsen i Skrifterna.

Gud vill att vi alla lär känna Honom. Att vi alla växer upp till manlig mognad i Kristus. Att vi alla läser Bibeln och samtalar med Gud. Och en sanning finns det och i den står det skrivet att vi är satta fria för att vara fria. Mitt råd till dig är att låta Guds nåd verka i din vilja och i din gärning, så att Hans goda vilja kan ske och däremellan använd huvet, lyssna inåt och håll fast vid Bibelns budskap.

1 Corinthians 11:1
Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.

Visst kan vi följa ledare, men bara så länge de följer Jesus. Och visst kan vi ha lärjungar och uppmuntra dem att följa vårt exempel, så länge vi följer Kristi exempel. För vi är alla lärjungar, som ska göra lärjungar så att Jesus kan bygga sin församling, Bruden kan resa sig och Jesus komma tillbaka. Kära vänner, låt oss uppmuntra varandra, så länge det heter idag!

Be not anyone’s slave

Do not danse to someone else’s tune. Always be genuinely true to yourself, to others and especially with God. You can danse to Jesus tune i.e. follow Him in His footsteps and listen to the Holy Spirit’s prompting in your heart. But, never go against your own beliefs, your inner voice. You are on the box you are. Transformation must come from within, just as pupa in a cocoon before becoming a butterfly.

Many follow the leader, self-appointed or appointed by others, regardless of the leader’s message of testimony in their hearts. They do not dare to stand up to their own opinion, if it is not in tune with the group or leader. All spiritual leaders are not appointed by God and also those who are, can go wrong. Listen to the anointing you received in your heart, you can discern what is right and what is wrong. Also, use your head, God has given it to think with. Common sense endures.

1 Corinthians 7:23
Ye were bought with a price; become not bondservants of men.

Sects arise easy when someone or some will be set on a pedestal, and no longer can be questioned or discussed. Just bend your neck, turn the brain of and allow the heart’s voice wiped out in the roar of the current perception or the law to be obeyed. Christian brothers and sisters in unhealthy environments react that way, go to the end in their walk with Jesus. They may prefer to leave God, than deal with the issue.

We will not let anyone beat us in the face or otherwise. We should not become someone else’s slave. We are Christ’s slaves and no longer will reach. We’re additionally sibling of Christ and God’s own sons and daughters. God is perfect, but no other person than Jesus is. We can not trust that someone else is one hundred percent right, and have the perfect revelation of the Scriptures.

God wants us all to get to know Him. That we all grow up to the stature of Christ. We all read the Bible and talk to God. And the truth is there and it is written that we are set free to be free. My advice to you is to let God’s grace operating in your will and in your do, that His good will can be done and in between use your head, listen inwards and hold fast to the Bible’s message.

1 Corinthians 11: 1
Be ye imitators of me, even as I also am of Christ.

Sure, we can follow the leader, but only as long as they follow Jesus. And certainly we can have disciples and encouraging them to follow our example, so long as we follow Christ’s example. For we are all disciples to make disciples so that Jesus can build His Church, the Bride can rise and Jesus return. Dear friends, let us encourage one another, while it is called today!


1 Comment

Strömmar av liv. Streams of Life.

 

Livet från Gud

Gud ger oss liv, för att vi ska kunna leva ett överflödande liv. Han ger oss liv, för att vi ska kunna leva, absolut, men inte bara överleva eller leva, men att leva fullt ut ett överflödande liv. Gud skapade inte bara universum, men flera universum. Han skapade inte bara en planet, men många planeter. Även om han utvalde jorden, bland alla dessa, att placera människan i, skapelsens krona och sin egen avbild. Han skapade inte bara ett träd, men många och en myckenhet av sorter och inte ett blad, men ett överflöd av blad. Livet från Gud är i sin essens överflöd och kan inte begränsas. Livet från Gud är som när ljuset tar över mörkret. Oavsett hur mörkt, hur becksvart och hur länge det varit mörkt, om bara ett litet ljus tänds. Tar det ljuset över och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte makt därmed. Faktiskt säger Gud att ljuset är liv.

John 1:4-5
I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Så livet från Gud övervinner inte bara mörkret i våra liv och föder oss på nytt, helar våra kroppar och upplyser våra sinnen, men det måste även få flöda över och ge andra liv. Och ge världen liv, vi är precis som Jesus livgivande andar. Om vi bara tagit emot fullt ut det han tänkt för oss, nämligen den Helige Andes fullhet. Så låt den Helige Andes liv flöda fritt i och genom dig, stäng det inte inne och låt det inte bli unket. Dopet i Anden ger oss uppfyllelse, till den grad att det måste få flöda över (se bibelord och bild från vattenfall i Canada).

John 7:37-39
På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade:”Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Life from God

God gives us life, to be able to live an abundant life. He gives us life, to be able to live, absolutely, but not only survive or live, but to live fully the abundant life. God not only created the universe but many universes. He not only created a planet, but many planets. Although He chose the earth, among all these, to place man in, the crown of creation and His own image. He created not just a tree, but many, and a multitude of varieties and not one blade, but an abundance of leaves. Life of God is in its essence abundance and can not be limited. Life from God is that when the light takes over darkness. No matter how dark, how pitch black, and how long it had been dark, if only a small light comes on. Lightvtakes over and shines in the darkness, and the darkness has not power thus. Actually, God says that light is life.

John 1:4-5
In him was life; and the life was the light of men. And the light shineth in the darkness; and the darkness apprehended it not.

So life from God overcomes not only the darkness in our lives and gives us new life, heals our bodies and enlightens our minds, but it also has to flow over and give others life. And give life to the world, we are like Jesus, life-giving spirits. If we just received fully what He meant to us i.e. the Holy Spirit’s fullness. So let the Holy Spirit life freely flow in and through you, don’t keep it inside and do not let it become stale. Baptism in the Spirit gives us fulfillment, to the point that it has to overflow (Bible verse and pictures of waterfall in Canada).

John 7:37-39
Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, from within him shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believed on him were to receive: for the Spirit was not yet given; because Jesus was not yet glorified.