throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


1 Comment

Möten med människor. Meeting people.

 

Kiltens land

I Skottland korsades våra vägar av människor som möttes av Gud. Mitt hjärta gläds och flödar över. Här följer några av dessa möten jag var med om.

Maria och Tim, som bjudit in oss, förlöstes i tungotal första kvällen. De hade längtat och känt att något saknades och efteråt upplevde de sig kompletta. När Peter lade handen på Marias huvud, forsade en störtflod av ord ur hennes mun. Vi placerade Tim mitt ibland oss och då började även han att tala i tungor.  Under helgen använde de gåvan och talade inom sig där de gick fram och högljutt i bilen.  Ljuvligt att Gud mättade deras begär med sitt goda.

På kickstarten andra dagen mötte Maria och jag en äldre dam med smärta i höften och sår i ansiktet, mycket tunn på grund av cancer. Hon erfor att smärtan avtog när jag bad för henne och då öppnade hon sig lite för Gud. Hon sade att hon skulle ta fram sin Bibel och börja läsa från Johannesevangeliet kapitel 3, som jag föreslog. Hon var tydligt berörd av Guds kärlek, som rikligt var utgjuten över henne.

Jag och en äldre kristinna mötte ett polskt nedgånget par. De såg ut att vara på samhällets bottenskikt, verkligen uttömda på energi. Kvinnan blev botad från smärta i hjärtat och mannen sken upp som en sol. Hon hade försökt berätta för honom om Gud, men han hade inte visat något intresse. Min syster fick be för honom till helande, även om han inte kände av smärtan då. Efter bönen blev han helt annorlunda, lättad och öppen för Gud. Kvinnan sökte kristen gemenskap och kontaktuppgifter byttes. När vi lämnade dem såg de ut som nyvatttnade blommor.

Jag och en kristinna upplevde en miniväckelse, efter vi träffat ett ungt par. Hon bad för den unga kvinnan och den unge mannen, som båda blev botade och glada. Vi delade evangelium med dem och skildes ganska snabbt. Men snart knackade någon på vår rygg, de kom tillbaka med familj och vänner. Moster, mamma, vänner blev botade från olika sjukdomar och krämpor. Alla upplevde smärtlindring på plats, men kunde inte bekräfta helande av de allvarliga sjukdomarna. Vi predikade Kristus och fick byta kontaktuppgifter. Min syster berättade att de har ett par i församlingen som flyttat till det området där dessa bor och inte vet varför. Kanske ett förberett gudomligt möte väntar?

Tim botade en servitris under middagen efter kickstarten. Hon hade ont i ryggen och smärtan försvann. Hon blev märkbart berörd av Gud, vilket syntes i hennes ögon som fylldes av tårar. Att höra om Jesus var hon då öppen för.

Fiona samtalade med sin man på ett café vid Loch Ness. De pratade om att det gått ett år sedan hennes olycka. Hon hade fortfarande mycket smärta. Då frågade jag henne om hon hade smärta i kroppen och fick bota hennes rygg. Även Peter befallde benen bli lika långa. Efter det var smärtan helt borta och hon var vidöppen för samtal om Gud. Vi bytte kontaktuppgifter och kramade om varandra. Tim kände någon i den staden de bor och även jag kommer att hålla kontakten med henne. Efter fotografering skildes vi alla åt. Vi var samtliga berörda av Guds godhet.

Mötet med Fiona var gräddden på moset på resan. På söndagen den sista dagen hade vi en vanlig dag med lite sightseeing och umgänge. Då upplevde jag starkt att henne ska jag fråga om hon har smärta. Det var Andens ledning som heter duga. Vid såna tillfällen går ingen energi ut, men ens inre blir påfyllt. Tänk att dela Kristus med varandra och predika Kristus för folket. Finns ett bättre liv?

The country of the kilt

In Scotland, crossed our paths of people who were met by God. My heart rejoices and overflows. Here are some of these meetings I was involved in.

Mary and Tim, who invited us, came out in tongues the first evening. They had been longing and felt that something was missing, and afterward, they felt complete. When Peter put his hand on her head, gushed a torrent of words out of her mouth. We placed Tim in our midst and then he also began to speak in tongues. Over the weekend, they used the gift and spoke among themselves where they went and loudly in the car. Delightfully God saturates their desires with good things.

On the kickstart the second day I met Maria and an older lady with pain in the hip and wounds in the face, very thin because of cancer. She experienced the pain subsided, when I prayed for her and then she opened a little for God. She said she would take the Bible and start reading from John chapter 3, which I proposed. She was obviously touched by God’s love, which was abundantly poured out upon her.

Me and a elderly sister met a Polish couple run down. They looked to be on the bottom layer of society, really depleted of energy. The woman was healed of pain in the heart and the man lit up like the sun. She had tried to tell him about God, but he had not shown any interest. My sister prayed for healing for him, although he was not aware of the pain then. After the prayer, he was completely different, relieved and open to God. The woman searched Christian fellowship and contact information was exchanged. When we left them, they looked like newly watered flowers.

Me and a sister experienced a mini-revival, after we met a young couple. She prayed for the young woman and the young man, both of whom were healed and happy. We shared the gospel with them and parted fairly quickly. But soon, someone knocked on our back, they came back with family and friends. Aunt, mother, friends were cured of various diseases and ailments. All experienced pain relief in place, but could not confirm the healing of serious diseases. We preached Christ and had to change contact information. My sister told me that they have a couple in the congregation who moved to the area where they live and do not know why. Perhaps a prepared divine appointment waits?

Tim healed a waitress during dinner after the kick start. She had back pain and the pain disappeared. She was noticeably touched by God, which was reflected in her eyes filled with tears. To hear about Jesus, she was open for.

Fiona talked with her husband in a cafe at Loch Ness. They talked about that it was a year since her accident. She still had a lot of pain. Then I asked her if she had pain in the body and healed her back. Although Peter commanded legs become equally long. After that, the pain was completely gone and she was wide open for conversation about God. We exchanged contact information and hugged each other. Tim knew someone in the city they live and also I will keep in touch with her. After shooting parted we all. We were all touched by the goodness of God.

The meeting with Fiona was the icing on the cake of the trip. On Sunday, the last day we had a normal day with some sightseeing and socializing. Then I felt strongly that I should ask her if she has pain. It was the Spirit out of the ordinary. These kinds of opportunities takes no energy, but even the interior is filled. Remember to share Christ with each other and to preach Christ to the people. Is a better life?

 

Advertisements


Leave a comment

En droppe i taget. Drop by drop.

 

En i taget

Varje människa, är dyrbar
Vi ser, en människa i taget
Vi räddar, en fisk i taget
En droppe, följer på en annan

En droppe i havet – javisst
havet består av droppar
som fyller på
tills havet är fyllt

Denna världsbild gäller
när vi söker upp de förlorade
när vi följer upp de nådda

En droppe i taget
En människa åt gången
En fisk efter en annan

Bara en människosjäl – är en fullvärdig människa
Bara en droppe – är äkta vatten
Bara en fisk – räknas

Se människan
Med evig destination
Med samvete och fri vilja
Med rätt att välja, Gud
Eller förbli i mörkret

De förlorade är blinda
Vi ser och behöver leda dem rätt
Jesus är vägen
Jesus är sanningen
Jesus är livet

Gud, öppna deras ögon
Fräls dem
Öppna våra ögon
Led oss, in i hela sanningen

Mitt hjärta brinner
för att sätta människor fria
låta de blinda se
låta de seende flyga
tills havet är fyllt
tills himlen nås
tills tiden är slut

/:/Lossa varje boja/:/

 • Ihopknycklad Coca-Cola burk, som vecklas ut
 • En ihopkrupen och bunden streckgubbe, som befrias och slutligen sträcker händerna i skyn
 • En blomma utan vatten, som vattnas och får liv igen
 • Fågeln i bur, som blir fri och förblir fri

Bibelord som stöjer ovan

Psalms 124:7
Vår själ kom undan som en fågel
ur fågelfängarens snara,
snaran gick sönder
och vi kom undan.

1 Timothy 2:4
som vill att alla människor skall bli frälsta
och komma till insikt om sanningen.

Colossians 1:28
Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.

One at a time

Every human being is precious
We behold, a man at a time
We save, one fish at a time
A drop, follows another

A drop in the ocean – yes
Sea consists of drops
filling up
until the sea is filled

This world view is valid
when we seek out the lost
when we follow up the reached

One drop at a time
A person at a time
A fish after another

Only a human soul – is a full human being
Just one drop – is genuine water
Only one fish – counts

Behold man
With eternal destination
With conscience and free will
With the right to choose, God
Or remain in the dark

The lost are blind
We see and have to lead them right
Jesus is the way
Jesus is the truth
Jesus is the life

God, open their eyes
deliver them
Open our eyes
Lead us into all truth

My heart burns
to set people free
let the blind see
let the seeing fly
until the sea is filled
until heaven is reached
until time is up

/: / Break every chain /: /

 • Crumpled Coke can that deploys
 • A hunched and bound stick man, liberated and finally extends his hands in the sky
 • A flower without water, which watered and given life again
 • The bird in the cage, which is free and remains free

Bible verses that supports the above

Psalms 124: 7
Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers:
the snare is broken, and we are escaped.

1 Timothy 2:4
Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.

Colossians 1:28
Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:

/:/Break every chain/:/


Leave a comment

Förändrade planer. Change of plans.

Livet snurrar på så fort för Peter och mig att tid för vila och egen riktad mission får planeras in i kalendern. Annars blir det för lite djup de utåtriktade insatserna kan bottna i eller hämta kraft ur. Men ibland prioriteras annat upp och planerna ändras, speciellt när det handlar om finnar. Gud har nämligen lagt finländare och Finland, mitt födelseland, på våra hjärtan. Ville hade bjudit in sju brinnande finländare från Åbo på kickstart och i sent skede bett Peter om hjälp. Vi tog stafettpinnen, trots att vi planerat egen mission, under förutsättning att de kom till Uppsala och vi bad även Helena från vårt team att hjälpa till. Helena visste inte att Villes finnar var bosatta i Finland och hade i bön fått upp muminsagan och kärvar i skörden. Det visade sig att de inte bara kom från Finland, men 20 minuter från Mumindalen. Hon tror tolkningen är att de ska skörda människor där.

Vi gjorde ett upplägg med inspiration, undervisning och drama innan den praktiska delen tog vid. Det var speciellt att bli praktiskt lärjungatränad, som Anitta min teammedlem önskade. Jag var lite trött och bad Gud om en enkel uppgift, vilket slutade med att jag enbart hade henne med mig, som är van att evangelisera. Jag var första gången redo att be för någon i rullstol, men gjorde inte det. Min frimodighet i tron har växt i styrka. Jag erfor en känsla av att vara oövervinnerlig och för Gud är ingenting omöjligt. Kickstarten började bra på stan, då jag vid ån fick be för en ung kille med smärta i knät, som blev helad direkt och en ung tjej med hand i bandage som blev bra, men inte ville ta bort stödet. När jag visat Anitta fick hon be för en tjej i samma sällskap, med ont i knät. Hon blev bättre och bättre tills det blev helt bra.

Sedan dröjde det länge innan vi fick be igen. Men när det bröt igenom, fick vi även filma och dela evangelium. Anitta fick bota en spansktalande kvinna från ryggsmärta. Kvinnan blev häpen och kastade sig om halsen på Anitta i tacksamhet. Jag gick frimodigt in i affärerna och hittade en kvinna, som inte hade ont men var mycket intresserad att höra om Jesus. I nästa affär fick Anitta bota en ung kvinna från ont i ryggen och huvudvärk. Hon blev helt till sig och tyckte det var en konstig känsla när smärtan försvann. Vi mötte därefter några unga tjejer, där en tjej hade ont i nacken och hon blev så förvånad att hon skrattade högt av glädje, när Jesus botade henne. Vi mötte även två unga tjejer, som inte var långt från tron. Vi uppmuntrade dem att tro på Jesus, lyda  Jesus och följa Jesus.

Peters team hade sett mest helanden och hade bland annat upplevt en miniväckelse med ett gäng unga tjejer, som alla blev botade i sina fötter. Kitty lade händerna på knäna på dem, men de blev i alla fall av med smärtan i fötterna. Gud har sagt “lägg händerna på de sjuka, så ska de bli friska”. Inte att det måste vara exakt på det sjuka stället. Oj, jag tittade på videon i skrivande stund, för att påminna mig och blev så berörd att tårarna åter började trilla. Att få vara med på detta äventyr med Gud. Det är oerhört mättande för ens inre.

Efteråt predikade Peter om att fortsätta och alla fick vittna om vad de sett och hört. Samtliga hade fått bota sjuka och alla var upplyfta i tron. Sedan sände vi ut våra teammedlemmar till skörden. Peter tog sin grupp avsides och hade enskild förbön, medan vi andra började lovsjunga och en tjej tog upp gitarren och spelade till Guds ära. Guds närvaro sköljde över oss. Redan på färjan tillbaka hade de planer på att fortsätta och Kitti i Peters team skulle veckan efter starta upp ett utåtriktat arbete i sin församling. Precis som oss och dem kan du följa Jesus i Hans fotspår, för att söka upp de förlorade, bota de sjuka och predika att Guds rike är här. För Gud är allt möjligt.

Life is spinning so fast for Peter and me that time for rest and self-directed mission will be scheduled in the calendar. Otherwise it will be too little depth that outreach efforts can stem or draw strength from. But sometimes prioritized other things and plans changed, especially when dealing with Finns. God has put Finns and Finland, my country of birth, in our hearts. Ville had invited seven burning Finns from Turku on kickstart and rather late asked Peter for help. We took the baton, although we planned own mission, provided that they came to Uppsala and we even asked Helena from our team to help. Helena did not know Villes Finns residing in Finland and had recieved in prayer Moomin tale and sheaves of harvest. It turned out that they not only came from Finland, but 20 minutes from the Moomin Valley. She believes interpretation is that they will reap people there.

We made an arrangement with inspiration, education and drama before the practical part began. It was specially to be practical discipled, which Anitta my team member desired. I was a bit tired and asked God for a simple task, which I ended up alone had her with me, who is used to evangelize. I was the first time ready to pray for someone in a wheelchair, but did not. My boldness in the faith have grown in strength. I experienced a feeling of being invincible and for God nothing is impossible. The Kickstart did well in town when I got to the river to pray for a young guy with pain in the knee, which was healed immediately and a young girl with hand in bandages which was good, but did not want to remove support. When I showed Anitta she was praying for a girl in the same company, with a sore knee. She got better and better until it was totally fine.

Since it took a long time before we had to pray again. But when it broke through, we even got to shoot and share the gospel. Anitta had to cure a Hispanic woman from back pain. The woman was startled and threw herself on the neck of Anitta in gratitude. I went boldly into the stores and found a woman who had no pain but was very interested to hear about Jesus. In the next store got Anitta cure a young woman from back pain and headaches. She became completely touched and thought it was a strange feeling when the pain disappeared. We then met some young girls, where a girl had a sore neck and she was so surprised that she laughed for joy when Jesus healed her. We also met two young girls, which was not far from the faith. We encouraged them to believe in Jesus, obey Jesus and follow Jesus.

Peters team had seen most healings and had among other things, experienced a mini-revival with a bunch of young girls, who were all healed in their feet. Kitty put her hands on their knees, but they were in all cases of pain in the feet. God has said “lay hands on the sick, they should be healthy.” Not that it has to be exactly at the diseased site. Oops, I looked at the video in writing, to remind me and was so touched that tears again began to fall. To be part of this adventure with God. It is extremely satisfying to one’s heart.

Afterward, Peter preached to continue and everyone got to testify about what they saw and heard. All had to heal the sick, and all were raised in the faith. Than we sent out our team members to the harvest. Peter took his team aside and had individual prayer, while we others began to sing praises, and a girl took up the guitar and played to the glory of God. God’s presence washed over us. Already on the ferry back, they had plans to continue and Kitti in Peter’s team was the week after going to start an outreach work in her church. Just like us, and they you can follow Jesus in His footsteps, to seek out the lost, heal the sick and preach that the kingdom of God is here. For God everything is possible.

 


Leave a comment

Små fiskar är stora. Small fish are big.

 

Liknelsen om surdegen

Matthew 13:33
Ännu en liknelse framställde han för dem:”Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.”

Durckheim profeterade över Peter “stora fiskar är inte stora, små fiskar är“, vilket har visat sig vara ett sant budskap. Dels kommer enskilda brinnande personer eller par till oss i Uppsala och får lärjungaträning eller så åker vi ut till dem på deras hemmaplan. Jesus tränade 12 apostlar och höll 3 särskilt nära. Vi är alla frukten av detta.

Det är en frestelse att tro att de stora antalen ger mer effekt, men faktum är att det är lärjungaträning, som är nyckeln. Att göra lärjungar gör man inte på ett massmöte, men när man delar livet med några få. Vår ansats är att dela Kristus med dem vi lärjungatränar och att tillsammans predika Kristus genom tecken och under samt ord så att de blir skickliga att predika Kristus för folk på gator & torg och i sitt vardagsliv samt veta hur de fortsätter vara kyrka. Nedan följer några härliga exempel:

Par från Estland

Hungrigt estländskt par kom på besök till Stockholm och blev kickstartade med barnvagn i släptåg, se film. Det dröjde inte länge innan goda nyheter kom från Estland, här ett utdrag:

“Hej broder! Vi har haft kickstart i Riga med cirka 20-25 personer. Vi undervisade om helande och sedan lärjungatränade vi dem att bota sjuka. Vi såg många helanden. Vi döpte tre personer i Jesu namn och i den Helig Ande. Några demoner kastades ut från två av dem. Idag har vi kickstart i Ventspils med 30 personer och 6 döptes. Det var första gången jag döpte några och det var en ny upplevelse.”

Frank & Fanny från Frankrike

Ett franskt läkarpar kom till Sverige för att bli kickstartade och komma ut i frihet, vilket de gjorde mer och mer. Peter kickstartade dem och vi hade kyrka tillsammans på kvällarna. Dag två kickstartade de dessutom en kvinna själva. Direkt de kom hem till Frankrike gick de ut och botade sjuka. De filmade och gav ut kort med kontaktuppgifter, se film.

Ett utdrag från Fannys vittnesbörd en vecka senare:

“Det har bara varit en vecka sedan vi kom tillbaka, men så mycket har hänt i våra liv. Det är nästan svårt att tro. Gud gav mig möjlighet att tala om Kristus med några av mina patienter och prata med min kollega. Jag visade henne filmen du har gjort med oss, och bad för hennes hals och hon blev helad. Jag predikade evangeliet för henne och hon berättade att hon aldrig tidigare hört mig tala om Jesus på det sättet!

Vi börjar att dela våra erfarenheter med många av våra vänner från vår kyrka och kommer att ha kyrka med några andra på fredag kväll. Vi fortsätter att sprida våra erfarenheter och fram till nu har vi sett stor respons med människor djupt berörda. Jag tror att Gud kommer att resa upp en armé av döda ben att gå med oss och sprida evangeliet! Sedan åkte jag till Paris och träffade Francks tvillingbror och några av hans vänner från kyrkan, som ville bli kickstartade. Vi kickstartade dem och hade en fin tid.”

Rumänen Klaudio

En rumänsk företagare ville komma till Peter i fyra dagar och ha kyrka. Peter sade att två dagar kunde han undvara, men mannen kom hungrig och hade bokat 4 dagar ändå, vilket till slut blev tre. Gud försåg med människor som skulle bli döpta och befriade samt kickstartade, se film.

Ville och Sanna hade bland annat mött en rumänsk man, som de inte kunde kommunicera med. Klaudio ledde honom till tro och döpte honom. Sedan döpte Jesus mannen i den Helig Ande. Klaudio utbrast förundrat att mannen började tala italienska, som tungotal. Klaudio fick också kasta ut demoner och bland annat kickstarta ett före detta Jehovas vittne. Det var en kvinna som kontaktade Peter och ville bli kickstartad, men Peter tvärbromsade bilen när hon berättade att hon var ett jehovas vittne. De åkte åter till Ville och predikade evangelium för henne och ledde henne till tro. Döpte henne sedan i namnet Jesus och i Helig Ande. Efter det blev även hon Kickstartad.

Vittnesbörd från Claudio följer efter han kommit hem:

“Jag träffade en man i 70 årsåldern som inte kunde lyfta sin högra hand. Nerverna var döda. Jag bad 6 gånger för hans axel, men inget verkade hända. Han ringde mig chockad efter 10 minuter och berättade att han kunde lyfta handen.

Jag har kickstartat en person och håller på att arrangera en kickstart med Peter här i Rumänien i sommar.”

Tim & Maria i Skottland

Vi kom till Tim och Maria i Iverness för att hjälpa dem att bli förlösta i tungotal och för att ha kyrka tillsammans. De ville även anordna en kickstart för vänner i sin närhet. Läs mer om det här och se film. Vad har hänt sedan dess? Ett utdrag från Tims vittnesbörd:

“Jag var i London och besökte vänner till min svärmor. Mannen blev helad i ryggen efter 30 års smärta, frun blev helad i knän och rygg och vi befallde cancer att lämna. Hennes dotter kom till huset och min svärmor fick ett ord av kunskap om depression, så vi befallde depressionen att lämna. När jag sade  “kom ut i Jesu namn”, började hon hosta, rapa  och nästan spy. Min svärmor bad sedan för en servitris som blev helad dvs lite lärjungaträning pågår. ”

Par på norra halvklotet

På samma tema åker vi till ett par på norra halvklotet i slutet av maj. Fortsättning följer med vittnesbörd därifrån.

Men det finns redan så mycket mer att berätta, men det får bli en annan gång. Jag bara delar av vårt överflöd. Vad vill du dela?

The parable of the leaven

Matthew 13:33
Another parable He spoke to them: “The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal till it was all leavened.”

Durckheim prophesied over Peter “big fish are not large, small fish are,” which has proven to be a true message. Firstly, individual burning people or couples come to us in Uppsala and get discipled or we go to them in their home arena. Jesus trained 12 apostles and held three particularly close. We are all the fruit of that.

There is a temptation to believe that the large numbers give more power, but the fact is that it is discipleship, which is the key. Making disciples you do not do that on a rally, but when you share life with a few. Our approach is to share Christ with them we disciple and together preach Christ by signs and wonders and words so that they are skilled to preach Christ to people on the streets and squares and in their everyday lives and to know how they continue to be church. Below are some beautiful examples:

Couple from Estonia

A hungry foreign couple came on a visit to Stockholm and was kick-started with a pram in tow. It was not long before the good news came from Estonia, here is an excerpt:

“Hi, brother! We had kickstart in Riga with about 20-25 people. We taught about healing and we discipled them to preach through signs and wonders. We saw many healings. We baptized three of them in Jesus name and with The Holy Spirit. Out of two of them that were baptised demons went out. Today we have kickstart in Ventspils, with 30 people and 6 were baptized. For the first time i baptized some people, a new experience.”

Frank & Fanny From France

Two French doktors came to Sweden to be kick-started and get out into freedom, which they did more and more. Peter kick-started them and we had church together in the evenings. Day two they kick-started in addition, a woman themselves. Directly they came home to France, they went out and healed the sick. They filmed and gave out cards with contact information.

An excerpt from the testimony of Fanny’s a week later:

“It’s only been one week since we came back, but so much happened in our life, it’s almost hard to believe! God gave me the opportunity to speak about Christ to a few of my patients and talk with my colleague. I showed her the movie you made of us, and prayed for her neck and she got healed. I preached the Gospel to her and she told me she has never before heard me speak about Jesus that way!

We are starting to share our experiences with many of our friends from our church and we are going to have church with some others on friday night, so we will continue to spread our experience, and until now we have had great response, people touched deeply! But I truly believe God are going to raise an army of dead bones to walk with us and spread the Gospel. Than I went up 3 days to Paris I met Franck’s twin brother who lives in Paris and some of his friends from the church who wanted to get kickstarted. And then we kickstarted them in Paris, and some other friends joined us too, and we had a great time!”

Klaudio a romanian man

A Romanian entrepreneur wanted to come to Peter for four days and have church. Peter said that two days, he could do without, but the man was hungry and had booked 4 days anyway, which eventually became three. God provided the people who would be baptized and liberated and kick-started.

Ville and Sanna had, among other things met a Romanian man, that they could not communicate with. Klaudio led him to faith and baptized him. Since the man was baptized by Jesus in the Holy Spirit. Klaudio exclaimed in amazement that the man started speaking Italian, in tongues. Klaudio also cast out demons and including kickstart a former Jehovah’s Witness. There was a woman who contacted Peter and wanted to be kick started, but Peter slammed on the brakes of the car when she told she was a Jehovah’s Witness. They went back to Ville and preached the Gospel to her and led her to Christ. Then baptized her in the name of Jesus and the Holy Spirit. After it became even she Kick Started.

Testimony from Claudio follows after he came home:

“I met a man 70 years old that could not lift his right hand. The nervs were dead.
I praied over his shoulder 6 times, but nothing Happened. He called me 10 minutes after in chock saying that he can Lift His hand.

I have also kickstarted One person and am going to arrange a kickstart with Peter in Romania in The summer.”

Tim and Maria in Scotland

We came to Tim and Mary in Inverness to help them to be redeemed in tongues and to have church together. They also wanted to organize a kick start for friends in their vicinity. What has happened since then? An excerpt from Tim’s testimony:

“I was in London and went to my mother in laws friends. The husband had his 30 year back problem healed and his wife had bad knees and back healed and we commanded cancer to leave. Her daughter came to the house and my mother in law had a word of knowledge about depression, so we commanded it to leave. Then as I said “come out in the name of Jesus”, she started really coughing, burping and nearly puking. My mother in law prayed for a waitress who’s back got healed afterwards i.e. a bit of discipleship going on.”

Couples in the northern hemisphere

On the same theme we go to a couple of the northern hemisphere in late May. Continued with testimony from there.

But there is already so much more to tell, but it will be another time. I only share parts of our abundance. What do you want to share?


6 Comments

Jesus i Albanien. Jesus in Albania.

image

Klimatet var kyligare i Tirana än i småstaden vi besökte i september. Då upplevde vi att människorna i Albanien var enkla och vänliga.  De var öppna för förslag och lätta att få be för och bli inbjudna till deras familjer.  I Tirana avslöjade folket inte att de hade ont nånstans och om det var uppenbart, fick vi ändå inte tillåtelse att be för dem.

Vi åkte tillbaka till Albanien för att plantera kyrka i en väns hushåll, men vår förväntan var att vi även skulle få se tecken och under. Vi var ute två tillfällen med en av vännens systrar. Första gången fick även hon bota två personer. Så en liten kickstart blev det. Hon blev främst bedrövad över att hennes landsmän var så kalla i sin respons till de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Vännens familj var fulla av kärlek till varandra och andra. Vi blev naturligt inkluderade när vi bodde hemma hos föräldrarna och systern. Vi träffade även en annan syster med familj och en faster med barn och även de var alla varma människor. Vi noterade skillnaden mellan dem som familj och en svensk familj. I Sverige är det kyligare och mer distanserat. I Albanien rör man mer vid varandra. Håller i handen, när man pratar och pussar på kinderna när man hälsar.

Andra dagen ledde Peter föräldrarna och systern till tro på Jesus. Han illustrerade de goda nyheterna med schackspel. Ditt första drag var när du syndade och Guds respons var att sända sin Son Jesus Kristus, för att betala priset för synden. Enligt spelets regler är nästa drag ditt och inte Guds. Många människor väntar på Gud, men Han väntar på dig. Gud kom mitt ibland oss och alla tre knäböjde och bekände Jesus som Herre. Men det var mamman och dottern som fullföljde loppet, genom att nästa dag låta döpa sig till Kristus och bli andedöpta. Mamman började dessutom att tala i tungor.

Vi planterade kyrka. Vi upplevde båda att vi skulle avskilja vännen till äldste i den enkla församlingen, vilket vi gjorde. Vi visade hur man bryter bröd och hur man inkluderar samtliga med 4 frågor under bibelläsning. Jag uppmuntrade systern till eget andaktsliv och både mor och dotter att berätta för vänner att de kommit till tro. Vi bad för farbroderns fru, som blev uppmuntrad i sin tro. Jag talade ord av sälta in i den andra systerns liv och vi samtalade om vår gemensamma tro och kärlek till Jesus. Peter planterade evangelium i hennes man. Peter lärjungatränade vännen att döpa och andedöpa. Oavsett vad så är det bara att fortsätta, både med att ha kyrka tillsammans, att ha ett eget liv med Gud och att gå ut och nå de förlorade. Även förstås fortsätta med att predika Kristus genom tecken och under.

Exempel på helanden

Första tillfället 

 • Peter bad för restaurangägaren, som blev helad i ryggen.
 • Peter bad för en ung kille, som blev helad i magen, se video.
 • Jag bad för tre tjejer som dansat och hade ont i knäna.  Alla tre blev av med smärtan och reagerade starkt.
 • Systern bad för två tjejer, som också dansat och blev helade.

Andra tillfället

 • Jag bad för en kvinna med huvudvärk, som blev helad.
 • Jag bad för en kvinna med krycka och specialsko som upplevde att hon blev bra, men skulle ta bort skon och släppa kryckan när hon kom hem.

Innan farbroderns hus

 • Jag bad för en fransktalande kvinna, för hennes tandkött och fot. Hon blev helad.

The climate turns colder in Tirana than in the small town we visited in September. Then we experienced that the people of Albania was simple and friendly. They were open to suggestions and easy to pray for and to be invited to their families. In Tirana revealed people not that they had hurt somewhere, and if it was obvious we were still not allowed to pray for them.

We went back to Albania to plant a church in a friends households, but our expectation was that we would see signs and wonders. We were out on two occasions with one of the sisters. The first time she got even to heal two people. So a small kick start it was. She was mainly saddened that her countrymen were so cold in their response to the good news of Jesus Christ.

The friends family was full of love for each other and others. We were naturally included when we lived at home with his parents and sister. We also met another sister with family and an aunt with children and also they were all warm people. We noted the difference between them as a family and a Swedish family. In Sweden it is cooler and more distanced. In Albania families relate more to each other. Hold your hand, when you talk and kisses on the cheeks as a greeting.

Second day led Peter’s parents and sister to faith in Jesus. He illustrated the good news with the chess game. Your first move was when you sinned and God’s response was to send His Son, Jesus Christ, to pay the price for sin. According to the rules of the game is your next move and not God. Many people are waiting for God, but He is waiting for you. God came in the room and all three knelt and confessed Jesus as Lord. But it was the mother and daughter who completed the course, by the next day be baptized into Christ and be baptized in the Spirit. The mother also began to speak in tongues.

We planted church. We both felt that we would segregate the friend to be a leader of the simple Church, which we did. We showed how to break bread and how to include all 4 questions during Bible reading. I encouraged the sister of her own devotional and both mother and daughter to tell friends that they come to believe. We prayed for his uncle’s wife, who was encouraged in her faith. I spoke words of saltiness into the other sister life and we talked about our common faith and love for Jesus. Peter planted the Gospel in her husband. Peter discipled the friend to baptise. No matter what, it’s only to continue, with both being church together, to have a life with God and to go out and reach the lost. Although of course continue to preach Christ through signs and wonders.

Examples of healings

First opportunity

 • Peter prayed for the restaurant owner, who was healed in the back.
 • Peter prayed for a young guy, who was healed in the stomach, Watch video.
 • I prayed for three girls who danced and had sore knees. All three got rid of the pain and reacted strongly.
 • The sister prayed for two girls, who also danced and were healed.

Second opportunity

 • I prayed for a woman with a headache, which was healed.
 • I prayed for a woman with a crutch who felt that she was fine, but would remove the shoe and release the crutch when she came home.

Before houses uncle

 • I prayed for a French-speaking woman, her gums and feet. She was healed.