Dela livet. Share life.

image

En multiplicerande rörelse

För att se en multiplicerande rörelse av lärjungar som gör lärjungar behöver vi själva vara lärjungar. Vi måste leva det liv vi lär och bjuda in människor i det och även om vi använder enkla metoder, så är det livet vi ska dela. Livet med Gud, Gudslivet – det eviga och hur vi lever det. Vi är lärjungar 24/7, både hemma och borta, på jobbet och på semestern. Framförallt behöver vi vidga våra hjärtan och släppa in Gud djupare i våra liv och därmed de förlorade och våra syskon i Kristus. Hur ska vi annars multiplicera nya lärjungar om vi är bänksittare eller bespottare? En lärjunge följer sin Mästare. Jag följer Jesus i den Helige Anden. Vem följer du?

Som lärjungar går vi ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus i vår vardag och genom riktad mission. Vi följer flödet när vi ska öppna vårt hem och när vi ska plantera kyrka hos de människor vi möter. Vi undervisar främst genom att ta någon i handen och visa praktiskt. Vi ber när det händer nåt och vi ber när det inte händer nåt. I med- eller motgång, är vår reaktion att gå till Gud, med problem eller i tacksamhet. Vårt liv är en lovsång till Honom, så vi tillber Gud genom att lyda och genom att lovsjunga Honom. Vi läser Bibeln för att umgås med Honom, för att lära känna Honom och bli mer lik Honom. Vårt rättesnöre är Guds Ord, både i skriftlig form och i våra sinnen. Vi håller Jesus helig i våra hjärtan och prövar vad som är Honom kärt. Vi vänder bort från döda gärningar och blir renade genom Jesu blod. Vi låter oss förvandlas genom sinnets förnyelse. Vi förlåter och blir förlåtna. I centrum av vårt liv står Golgata kors, följt av en uppstånden Kristus.

Vi delar gemenskap med varandra runt måltiden och brödsbrytelsen. Fokus på Jesus genomsyrar våra samlingar genom bibelläsning, bön, Jesusberättelser och lovsång. När vi träffas uppmuntras var och en att delta och visionen är att varje lärjunge ska växa upp till mognad i Kristus. Vi “släpper fågeln fri”, så att de som Samuel, vet hur de ska göra när de flyttar eller blir utspridda genom förföljelse. Därför har vi enkla metoder och verktyg när vi är kyrka. De organiserade träffarna får inte ta bort fokuset från det som är hjärtat; nämligen det organiska livet i församlingskroppen. Vi är inte kyrka en gång i veckan utan 24/7. Därför hjälper vi varandra och tror Gud om att en familj ska växa fram och inte en förening eller arbetarrörelse. Vi lämnar rum för Jesus att bygga sin församling i Andens gemenskap och kraft.

Vi är inte längre okunniga och Guds hjärtslag bultar i våra hjärtan att gå ut och göra lärjungar som gör lärjungar, så att Jesus kan bygga sin församling och himlen befolkas och helvetet plundras. Jag är villig är du? Gud gör oss villiga och sänd oss!

 

A multiplying movement

To see a multiplying movement of disciples who make disciples, we need ourselves to be disciples. We must live the life we ​​teach and invite people into it, and even if we use simple methods, it is life we’ll share. Life with God, God’s life – the eternal and how we live it. We are disciples 24/7, both home and away, at work and on holiday. Above all, we need to broaden our hearts and let God deeper in our lives and thus the lost, and our brothers and sisters in Christ. How else are we to multiply new disciples if we are passive or scoffers? A disciple follows his Master. I follow Jesus in the Holy Spirit. Who do you follow?

As disciples we go out with the good news of Jesus Christ in our daily lives and through targeted mission. We follow the flow when we’ll open our home and when to plant the church of the people we meet. We teach mainly by taking someone by the hand and show practical. We pray when something happens and we pray when it does not happen anything. In gold times or in adversity is our reaction to go to God with problems or gratitude. Our life is a hymn of praise to Him, we worship God by obeying and by praising Him. We read the Bible to spend time with Him, to know Him and become more like Him. Our guiding principle is the Word of God, both in writing and in our minds. We hold Jesus Holy in our hearts and examines what is dear to him. We turn away from dead works and gets cleansed by the blood of Jesus. We let ourselves be transformed by the renewal of the mind. We forgive and are forgiven. In the center of our life is the cross of Calvary, followed by a resurrected Christ.

We share fellowship with each other around the meal and the breaking of the bread. Focus on Jesus permeates our gatherings through Bible reading, prayer, Jesus Stories and praise. When we meet encouraged everyone to participate and the vision is for every disciple to grow to maturity in Christ. We “let the bird free”, so they like Samuel, know how to do when they move or become scattered by persecution. Therefore, we have simple methods and tools when we are Church. The organized meetings may not remove the focus from what is the heart that is organic life in the parish body. We are not church once a week, but 24/7. Therefore, we help each other and believe God for a family to grow and not an association or labor. We leave room for Jesus to build His church in the community of the Spirit and power.

We are not longre ignorant and God’s heartbeat bolts in our hearts to go out and make disciples who make disciples, so that Jesus can build His church and heaven be population and hell plundered. I am willing are you? God makes us willing and send us!

Advertisements

One thought on “Dela livet. Share life.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s