Multiplikation. Multiplication.

IMG_0875

Gör lärjungar som gör lärjungar

Innan jul ledde Helena och Peter en grupp T4T “träning för tränare”. Jag blev efteråt  motiverad att dela denna undervisning, med en av mina två TLG “Livstransformationsgrupper”.

Vi började i förra veckan med lektion 1, som bland annat handlar om olika lärjungatyper. Där kan man läsa om att vara deltagare, vittne, startare eller tränare. Om man endast deltar, vinner man inga fler människor för Jesus. Själv är man dock vunnen. Öppnar man munnen, är man ett vittne och vinner en själ i taget, genom addition. Underbart! varje människa som räddas för evigheten är dyrbar. Är man dessutom startare eller tränare, vinner man flera genom multiplikation.

  • Addition och multiplikation går i samma takt i början; 2+2 är 4 precis som 2*2, men sedan drar multiplikationen iväg, först lite och sedan med hästlängder.
  • Skillnaden mellan en startare och en tränare är att startaren initierar en grupp utifrån sig själv, men tränaren gör lärjungar som gör lärjungar. Detta innebär att tränaren till slut inte har kontroll på alla nya grupper och lärjungar som tillkommit. Detta är vad Jesus påbörjade för 2000 år sedan. Du och jag är en frukt av Jesu lärjungaträning, av de 3 närmaste  och de 12 apostlarna.

Peter och jag är i startgroparna och förutom tusentals helanden, många omvändelser och dop, både i vatten och ande, har vi nu även börjat plantera enkla församlingar. Utifrån Peter och det missionsarbete vi står i avseende ett liv som i Apostlagärningarna, har Peter och Peter startat en kyrka i en förort till Stockholm. Den har i sin tur redan behov av att delas eller multipliceras på annat sätt. Men multiplikationen jag syftade på är, när Samuel från den kyrkan, som är med i vårt team TLR SWE, flyttade till en mindre stad i Sverige och startade en liknande församling där.

Samuel och jag samtalade i bilen, under en missionsresa, för några månader sedan. Han berättade att han flyttat och jag frågade om han hittat någon kristen gemenskap. Då berättade han att han startat en församling. “Men hur, frågade jag häpet?” “Jag gör på samma sätt, som i den andra församlingen. Jag frågar Gud vad jag ska dela på samlingen.” “Men involverar du andra? Så att de också kan växa?” “Absolut, även de andra vill ta hand om en samling och vi brukar även samtala om bibelordet och alla får vara med och vittna och be. ”

Ännu en missionsresa senare, berättade Samuel plötsligt att han flyttat norrut. Jag frågade därför hur det gått med församlingen? Det visste han inte riktigt, men han trodde det skulle gått bra. Jag uppmuntrade honom att behålla kontakten, be för lärjungarna och coacha nya ledare. Jag upplevde sedan starkt att Peter och jag skulle åka dit och uppmuntra församlingen. Sagt och gjort. Vi åkte dit i onsdags, tillsammans med Poya en ledare från församlingen Samuel utgått  ifrån och delade ett budskap om enkla församlingar. Vi hade kyrka ihop utifrån Acts 2:42. “De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.”

Peter framhöll vikten av att som församling Gå ut, jag tryckte på betydelsen att vara inför Gud och Poya framhöll Ordets betydelse. Jag menade att vi endast saknade någon som lyfte fram inåt-perspektivet – att vara församling, vilket dock kvällens bibelord gjorde. Vi gav sedan församlingen bland annat ett häfte med T4T, som ledarna kan utgå ifrån, under kommande undervisning av Poya via Skype.

Vi delade in oss i smågrupper och förutom bibelstudium och bön var det befrielse och Andedop. I min grupp kom en tjej ut i tungotalet, när hon kom hem och i Peters grupp bad vi tillsammans för en tjej i högstadiet,  som började tala i tungor på plats. Det var ljuvligt och de flesta var så hungriga på Gud. När vi lämnade samlingen kände vi uppdrag slutfört. Men vi knyter vänskapsband och håller varandra som församlingar uppe i bön. Gud vill nätverk av multiplicerande församlingar. Mer är på gång och detta är i begynnelsen av en rörelse. Hänger du med?

Making disciples who make disciples

Before Christmas led Helena and Peter a group T4T “training for trainers”. I was afterwards motivated to share this teaching, with one of my two TLG “Life Transformation Groups”.

We started last week with lesson 1, which among other things deals with various types of disciples. There you can read about being a participant, witness, starter or trainer. If you only participate, you win no more people for Jesus. You yourself are won though. If you open your mouth, you are a witness and win one soul at a time, by addition. Wonderfully! every man who is saved for eternity is precious. Are you starters or trainer, you gain more by multiplication.

  • Addition and multiplication go at the same pace in the beginning; 2 + 2 is 4 just like 2 * 2, but then pulls away multiplication, first a little, then by horse lengths.
  • The difference between a starter and a trainer is a starter initiates a group of himself, but a trainer make disciples who make disciples. This means that the trainer finally do not have control on all new groups and the disciples to come. This is what Jesus started 2000 years ago. You and I are the fruit of discipleship of Jesus, the three closest and the 12 apostles.

Peter and I are about to start and besides thousands of healings, many conversions and baptisms, both in the water and the Spirit, we have now also begun to plant simple churches. Based on Peter and the missionary work we are in respect of a life in the Acts of the Apostles, Peter and Peter started a church in a suburb of Stockholm. It in turn needs to be divided or multiplied otherwise. But the multiplication, I was referring to is, as Samuel of the Church, which is in our team TLR SWE, moved to a small town in Sweden and started a similar church there.

Samuel and I talked in the car, during a mission trip, a few months ago. He told me he moved, and I asked if he found any Christian community. Then he told me that he started a church. “But how, I asked in astonishment?” “I do the same, as in the other church. I asked God what I should share in the gathering.” “But you involve others? So that they can also grow?” “Absolutely, although the others want to take care of a gathering and we talk about the word of the Bible and all may attend and testify and pray.”

Yet another mission trip later told Samuel suddenly he moved north. I therefore asked how it went with the church? That he did not know, but he thought it was going well. I encouraged him to maintain contact, pray for the disciples and coach new leaders. I felt strongly then that Peter and I would go there and encourage the congregation. Said and done. We went there on Wednesday, along with Poya a leader of the congregation Samuel came from and shared a message about simple churches. We had church together based on Acts 2:42. “They continued steadfastly in the apostles’ doctrine and fellowship, to the breaking of bread and the prayers.”

Peter emphasized the importance of the congregation go out, I pressed the sense of being before God and Poya stressed the importance of the Word. I meant that we only lacked any highlighted inward perspective – to be the church, but this evening’s bible worse did. We then gave the church including a booklet of T4T as leaders can assume, in future teaching Poya via Skype.

We divided ourselves into small groups and in addition to Bible study and prayer was the liberation and Spirit baptism. In my group got a girl tongues, when she came home and in Peters group we prayed together for a girl in high school who began to speak in tongues in place. It was lovely and the people were so hungry for God. When we left, we felt mission completed. But we form friendships and keep each other up in prayer as congregations. God wants network of multiplying churches. More are in the pipeline and this is the beginning of a movement. Hang on?

 

 

Advertisements

4 thoughts on “Multiplikation. Multiplication.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s