throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


1 Comment

Enkelt att berätta. Easy to tell.

Jag är fri att vittna om Jesus när tillfälle ges. På jobbet häromdagen stod jag och suddade ut det vi skrivit på tavlan. Då kom vaktmästaren förbi och frågade om jag gjorde rent inför Påsken? Jag blev helt paff och innan jag hämtat mig hade han gått vidare, men jag sade till Gud att om jag stöter ihop med honom igen skulle jag spinna vidare på detta. Han kom förbi något senare och jag frågade honom diskret om han är kristen? Han såg häpen ut över min fråga och svarade nekande. Jag hänvisade till händelsen vid tavlan och hans fråga om jag gör rent inför påsken. Jag sade att Jesus gjort rent med sitt blod den påsken Han dog. Han dog för våra synder och betalade priset med sitt dyra blod. Det var därför jag undrade om han var kristen och tänkte tanken så långt som jag gjorde? Han blev berörd och sade att det var fint tänkt.

Jag jobbade hemifrån idag och en man från fastighetsbolaget kom och lämnade tillbaka vår nyckel. Han har tydligen haft många samtal med Peter som han refererade till. Att Peter inte gillar att lämna nyckeln, samtidigt som vi nästan alltid är borta på mission. Ja, nu åker vi till Albanien och sedan Skottland och sedan Kanada och sedan Tibro. Vi pratade ganska länge om ditt och datt och om hur fina våra radhus är och vackert belägna. Men vi kom ändå åter osökt in på Jesus. Jag frågade om han hade ont nånstans eller om Peter bett för honom någon gång. Men han menade att han är frisk och inte har några problem. Däremot om han skulle få det längre fram i livet, så skulle kanske detta med Gud bli aktuellt. Men då sade jag att saker kan bli otrevliga och besvärliga ganska snabbt, som i Bryssel. Ja, det förstås höll han med. Jag frågade om jag fick ge ett råd på vägen och det fick jag. Jag sade att om han hamnar i en svår situation och det inte finns mycket tid, så kan han alltid ropa på Jesus och då kommer Jesus att frälsa honom. Han tyckte det kändes skönt och tryggt att veta detta.

Ja, så lätt kan man vittna i sin vardag, även när man inte botar sjuka. Namnet Jesus och Guds Ord bär inga bojor. Och vi är än så länge fria i Sverige, att berätta om Jesus. Låt oss inte låta tillfällena slinka oss ur händerna. Låt oss fortsätta göra Jesus känd och följd i Sverige och utöver hela globen.

I am free to testify of Jesus when the opportunity arises. At work the other day, I stood and rubbed it out, what we wrote on the board. Then came the janitor by and asked if I was cleaning before the Passover? I was totally flabbergasted and before I recovered myself, he had moved on, but I told God that if I bump into him again, I would elaborate on this. He came by a little later and I asked him discreetly if he is a Christian? He looked startled by my question and replied in the negative. I was referring to the incident at the board and his question if I clean before the Passover. I said that Jesus made clean by his blood on Passover He died. He died for our sins and paid the price with his precious blood. That’s why I wondered if he was a Christian, and thought the idea as far as I did? He became touched and said it was nice thought.

I worked from home today and a man came from the real estate and handed back our key. He apparently had many conversations with Peter that he referred to. Peter does not like to leave the key, while we almost always are away on a mission. Well, now we go to Albania and then Scotland and then Canada and then Tibro. We talked for quite a while about this and that and how fine our townhouse and is beautifully located. But we still came back naturally to Jesus. I asked if he was in pain somewhere or if Peter prayed for  him sometime. But he said that he is healthy and not have any problems. However, if he would get it later in life, then perhaps this with God be the case. But when I said that things can be unpleasant and awkward rather quickly, as in Brussels. Yes, of course he agreed. I asked if I could give an advice on the way and I did. I said that if he gets into a difficult situation and there is not much time, so he can always call on Jesus and then Jesus will save him. He said it felt good and reassuring to know that.

Yes, so easy you can witness in your daily lives, even when they are not healings. The name of Jesus and the word of God is not bound. And we are so far free in Sweden, to tell about Jesus. Let’s not let opportunities slip through our fingers. Let us continue to make Jesus known and followed in Sweden and beyond the globe.

Advertisements


Leave a comment

Som på film. As in a film. 

 

Polsk man botad

Året var 1991 i Stockholm

En tid före min frälsning slog jag på TV:n och evangelisten Peter Ljunggren blev intervjuad om sina stora kampanjer i Afrika. Han berättade om människor som var sjuka och blev helade till den grad att blinda fick sin syn och lama började gå. Detta visades även på film från någon kampanj. I mitt stilla sinne tänkte jag att eftersom detta är omöjligt, så är det ju det som visas på filmen uppgjort. Det är friska människor som låtsas vara sjuka och som efter bön spelar att de nu blivit friska. Sedan slog jag av TV:n och händelsen föll i glömska.

Året är 2016 i Uppsala kommun

I lördags lämnade Peter och jag av ett par från Frankrike, som varit på kickstart hos oss, på Arlanda och vi hade tänkt passa på att göra nåt i anslutning till detta. Men, när det väl kom till kritan, befann vi oss på hemväg till Uppsala, varpå jag klagade. Peter stannade därför på rastplatsen Mora Stenar. Han tänkte vi kunde utforska skogen bakom och dessutom var vi i behov att uppsöka en toalett. På väg ur bilen, ser vi en polsk man gå ur lastbilen framför och Peter ser att mannen haltar oerhört, ja han linkar fram.  “Detta måste vara Gud”, säger Peter och vi lämnar bilen. När vi varit på toaletten, möter vi mannen på väg därifrån. Han kan bara tyska, men Peter lyckas förmedla att vi undrar hur han mår. Han har mycket ont i knät och Peter visar en video, när han botar en kille i Västerås från knäskada. Peter frågar sedan med teckenspråk om han får be och det får han. Han lägger vänligt handen på knät under 20 sekunder och befaller smärtan gå. Han frågar sedan hur mannen känner sig. När mannen väl förstår att han ska testa, så var det som på film. Han böjde på knät och sedan provade han gå och utbrast “super” och gick iväg fullständigt normalt.

Här och nu

Sekvensen innan var en skadad man med oerhörda smärtor som linkade fram och sekvensen efter går han helt normalt. Det var som på film! Nästan som man kunde tro att det var uppgjort och att allt bara var ett skådespel. Idag vet jag att Jesus lever och botar sjuka, både krämpor och allvarliga sjukdomar. Så även om det ser ut som på film, så är det inte lögn, men ren och skär sanning. Det händer verkligen på riktigt, här och nu. Som vi säger nuförtiden IRL (i verkliga livet). Precis lika verkligt som det som visades på TV 1991, från en kampanj i Afrika. Se video här.

Polish man healed

The year was 1991 in Stockholm

Some time before my salvation, I put on the TV and the Evangelist Peter Ljunggren was interviewed about his major campaigns in Africa. He told of people who were sick and were healed to the point that the blind receive their sight and the lame began to walk. This was also shown in the film from any campaign. In my own mind I thought that since this is impossible, then it’s what you see on film prearranged. There are healthy people who pretend to be sick, and after prayer act that they now become healthy. Since I put of the TV and the incident was forgotten.

The year is 2016 in Uppsala

On Saturday, Peter and I left a couple from France, who has been on the kick start with us, at the airport and we had planned to take the opportunity to do something in this connection. But, when it came to the crunch, we found ourselves on the way home to Uppsala, then I complained. Peter stayed because of that at Mora Stones. He thought we could explore the woods behind and in addition we need to go to a toilet. On the way out of the car, we see a Polish man go out of the truck in front and Peter discovers that the man is limping terribly, yes, he limps forward. “This must be God,” said Peter, and we leave the car. When we were on the toilet, we meet the man on his way from there. He can only German, but Peter manages to convey that we wonder how he feels. He has a lot of pain in the knee and Peter shows a video, when he cures a guy in Vasteras from the knee injury. Peter then asks to sign if he may pray and he could. He put his hand kindly on his knee for 20 seconds, and command the pain to go. He then asks how the man feels. When the man understands that he will be testing, so it was like in the movies. He bent at the knee and then he tried to go, and exclaimed, “super” and walked away completely normal.

Here and now

The sequence before was an injured man with immense pain that hobbled forward and the sequence after he goes completely normal. It was like the movies! Almost as one could believe that it was prearranged and that everything was just a play. Today I know that Jesus lives and heals the sick, both ailments and serious illnesses. So even if it looks like on film, it’s not a lie, but the pure and simple truth. It really happens for real, here and now. As we say nowadays IRL (in real life). Just as real as what was shown on TV in 1991, from a campaign in Africa.


2 Comments

Alive again. Levande igen.

IMG_0443

Levande igen
Att leva ett övernaturligt liv med Jesus i vardagen är fyllt av glädje och frihet. Att låta sig snärjas in i vardagens bekymmer och besvär är som att frivilligt låta sig bindas från händer till fötter. Det blir som ett mumifierat liv med tejpad mun, öron som inte hör och ögon som inte ser. Där man lever sitt liv i buren flåsande i ekorrhjulet och glömmer att man är fri att flyga ut varje minut. Fri att flyga ut och fri att komma hem.

Jesus har köpt mig för att sätta mig fri. Jag var fången i synd och skam på väg mot en säker död och en evig dom. Jesus öppnade mina ögon och satte mig fri, när han betalade priset för mina synder och gav mig evigt liv. Han friköpte mig till ett liv i gemenskap med Honom. Peter och jag har sedan 4 år tillbaka kommit ut i ett liv som i Apostlagärningarna – ett liv i frihet. Men ibland när jag arbetar och är tyngd av prestationskrav sänker jag blicken och glömmer be Gud om tillfällen att vittna och bota sjuka. Livet pyser sakta ut precis som glädjen och en tomt hårt skal blir kvar. Men sanningen är att jag är fri och inte bunden som slav, varken till jobbet eller denna tidsålders gud eller era.

Jag vaknade upp och började be Gud om tillfällen, men såg inga. Jag blev ännu ivrigare och Peter bad för mig en morgon för en vecka sedan. Då kom jag till jobbet och utanför stod ett fackförbund och bjöd på gott kaffe. Jag tog emot och trots att jag borde gå in till kontoret, valde jag att ge bort min tid till tillfället. Pratade länge om företagande och ditt och datt och vittnade på slutet om min tro, genom att erbjuda helande genom handpåläggning och ge bort bort ett visitkort till hemsidan. Tjejen jag pratade med hade inte ont nånstans, däremot hade hon en skrämd hund som jag fick be för. Jag bad för hunden som efteråt såg tryggare ut, där han låg på bänken under filten. Jag studsade upp för trappan i glädje. Jag offrade en halvtimme av min tid, men fick så mycket igen. Det var som att en dörr till friheten öppnades på glänt.

På sista mötet på dagen rynkade en kollega på pannan och jag skrattade till för jag trodde hon var koncentrerad. Men istället hade hon fruktansvärd spänningshuvudvärk. Jag sade till Gud om vi skulle gå ut ur mötet samtidigt, skulle jag fråga och så blev det. Jag fick lägga handen på hennes huvud och hon kände efter och märkte en klar förbättring och då bad jag en andra gång och uttalade i Jesu namn. Hon bekräftade att hon var helad, men utbrast chockat “du sade i Jesu namn”.  Jag berättade att detta är livet för mig och min man och så gav jag henne ett kort till hemsidan. Veckan efter träffades vi flera gånger, utan att vi talade om detta, men vi två kom först in på ett möte och då utbrast hon att hon tänkt på händelsen hela helgen och undrat vad som hade hänt? Jag blev ytterligare fylld av glädje och kände att jag kommit ut i friheten igen.

Dörren till friheten slogs upp fullt ut och jag kastade mig ut. Jag är åter levande. Kristus har levandegjort mig!  Guds kraft slog hål på skalet som krackelerade och jag tar åter tillfällena. Du och jag  är kallade till frihet, låt ingen människa eller ekorrhjul lura in dig i ett hörn och ruttna. Att arbeta är en välsignelse, men att låta livet kretsa kring arbetet är osunt. Livet ska kretsa kring Jesus Kristus. Låt oss tillsammans predika Kristus för folket och dela Kristus med varandra!

Alive again
To live a supernatural life of Jesus in everyday life is full of joy and freedom. To allow oneself to get caught up in the everyday worries and trouble is like voluntarily accept to be bound by the hands to the feet. It becomes like a mummified life with taped mouth, ears that do not hear and eyes that do not see. Where one lives the life in the cage panting in the rat race and forgetting that you are free to fly out every minute. Free to fly out and free to come home.

Jesus has bought me to set me free. I was a prisoner in shame on the way to certain death, and eternal judgment. Jesus opened my eyes and set me free, when He paid the price for my sins and gavre me eternal life. He ransomed me to a life of fellowship with Him. Peter and I have since 4 years back come out into a life as in Acts – a life of freedom. But sometimes when I’m working and the weight of the performance requirements lower my eyes and I forget to ask God for opportunities to witness and heal the sick. Life seeps slowly out just like joy and an empty hard shell remains. But the truth is that I am free and not bound as a slave, either to work or god of this age or era.

I woke up and began to ask God for opportunities, but saw none. I was even more eager and Peter prayed for me one morning a week ago. When I came to work and stood outside a union offered good coffee. I accepted, and even though I should go in to the office, I chose to give my time to the occasion. Talked at length about entrepreneurship and this and that and testified at the end of my faith, by offering healing through the laying on of hands and give away a business card to the site. The girl I spoke with did not hurt anywhere, however, she had a frightened dog that I could pray for. I prayed for the dog that afterward looked less afraid, as he sat on the bench under the blanket. I bounced up the stairs in joy. I sacrificed a half hour of my time, but got so much again. It was like a door to freedom opened slightly.

At the last meeting of the day frowned a colleague on the forehead and I laughed because I thought she was concentrated. But instead, she had terrible tension headaches. I said to God, if we were to walk out of the meeting at the same time, I would ask, and so it was. I had to put the hand on her head and she felt after and noticed a clear improvement and when I prayed a second time and spoke in the name of Jesus. She confirmed that she was healed, but exclaimed shocked “you said in the name of Jesus?!” I told her that this is the life for me and my husband and I gave her a card to the site. The week after we met several times, but we did not mention this, but we came first to a meeting and then she exclaimed that she thought of the event throughout the weekend and wondered what had happened? I was more filled with joy and felt that I had come out into freedom again.

The door to freedom were opened fully and I threw myself out. I am alive again. Christ has made me alive! The power of God struck hole in the shell cracked, and I will take the opportunities. You and I are called to freedom, let no man or treadmill lure you into a corner and rot. To work is a blessing, but to let the life revolve around work is unhealthy. Life should revolve around Jesus Christ. Let’s preach Christ to the people and share Christ with each other!


1 Comment

Dela livet. Share life.

image

En multiplicerande rörelse

För att se en multiplicerande rörelse av lärjungar som gör lärjungar behöver vi själva vara lärjungar. Vi måste leva det liv vi lär och bjuda in människor i det och även om vi använder enkla metoder, så är det livet vi ska dela. Livet med Gud, Gudslivet – det eviga och hur vi lever det. Vi är lärjungar 24/7, både hemma och borta, på jobbet och på semestern. Framförallt behöver vi vidga våra hjärtan och släppa in Gud djupare i våra liv och därmed de förlorade och våra syskon i Kristus. Hur ska vi annars multiplicera nya lärjungar om vi är bänksittare eller bespottare? En lärjunge följer sin Mästare. Jag följer Jesus i den Helige Anden. Vem följer du?

Som lärjungar går vi ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus i vår vardag och genom riktad mission. Vi följer flödet när vi ska öppna vårt hem och när vi ska plantera kyrka hos de människor vi möter. Vi undervisar främst genom att ta någon i handen och visa praktiskt. Vi ber när det händer nåt och vi ber när det inte händer nåt. I med- eller motgång, är vår reaktion att gå till Gud, med problem eller i tacksamhet. Vårt liv är en lovsång till Honom, så vi tillber Gud genom att lyda och genom att lovsjunga Honom. Vi läser Bibeln för att umgås med Honom, för att lära känna Honom och bli mer lik Honom. Vårt rättesnöre är Guds Ord, både i skriftlig form och i våra sinnen. Vi håller Jesus helig i våra hjärtan och prövar vad som är Honom kärt. Vi vänder bort från döda gärningar och blir renade genom Jesu blod. Vi låter oss förvandlas genom sinnets förnyelse. Vi förlåter och blir förlåtna. I centrum av vårt liv står Golgata kors, följt av en uppstånden Kristus.

Vi delar gemenskap med varandra runt måltiden och brödsbrytelsen. Fokus på Jesus genomsyrar våra samlingar genom bibelläsning, bön, Jesusberättelser och lovsång. När vi träffas uppmuntras var och en att delta och visionen är att varje lärjunge ska växa upp till mognad i Kristus. Vi “släpper fågeln fri”, så att de som Samuel, vet hur de ska göra när de flyttar eller blir utspridda genom förföljelse. Därför har vi enkla metoder och verktyg när vi är kyrka. De organiserade träffarna får inte ta bort fokuset från det som är hjärtat; nämligen det organiska livet i församlingskroppen. Vi är inte kyrka en gång i veckan utan 24/7. Därför hjälper vi varandra och tror Gud om att en familj ska växa fram och inte en förening eller arbetarrörelse. Vi lämnar rum för Jesus att bygga sin församling i Andens gemenskap och kraft.

Vi är inte längre okunniga och Guds hjärtslag bultar i våra hjärtan att gå ut och göra lärjungar som gör lärjungar, så att Jesus kan bygga sin församling och himlen befolkas och helvetet plundras. Jag är villig är du? Gud gör oss villiga och sänd oss!

 

A multiplying movement

To see a multiplying movement of disciples who make disciples, we need ourselves to be disciples. We must live the life we ​​teach and invite people into it, and even if we use simple methods, it is life we’ll share. Life with God, God’s life – the eternal and how we live it. We are disciples 24/7, both home and away, at work and on holiday. Above all, we need to broaden our hearts and let God deeper in our lives and thus the lost, and our brothers and sisters in Christ. How else are we to multiply new disciples if we are passive or scoffers? A disciple follows his Master. I follow Jesus in the Holy Spirit. Who do you follow?

As disciples we go out with the good news of Jesus Christ in our daily lives and through targeted mission. We follow the flow when we’ll open our home and when to plant the church of the people we meet. We teach mainly by taking someone by the hand and show practical. We pray when something happens and we pray when it does not happen anything. In gold times or in adversity is our reaction to go to God with problems or gratitude. Our life is a hymn of praise to Him, we worship God by obeying and by praising Him. We read the Bible to spend time with Him, to know Him and become more like Him. Our guiding principle is the Word of God, both in writing and in our minds. We hold Jesus Holy in our hearts and examines what is dear to him. We turn away from dead works and gets cleansed by the blood of Jesus. We let ourselves be transformed by the renewal of the mind. We forgive and are forgiven. In the center of our life is the cross of Calvary, followed by a resurrected Christ.

We share fellowship with each other around the meal and the breaking of the bread. Focus on Jesus permeates our gatherings through Bible reading, prayer, Jesus Stories and praise. When we meet encouraged everyone to participate and the vision is for every disciple to grow to maturity in Christ. We “let the bird free”, so they like Samuel, know how to do when they move or become scattered by persecution. Therefore, we have simple methods and tools when we are Church. The organized meetings may not remove the focus from what is the heart that is organic life in the parish body. We are not church once a week, but 24/7. Therefore, we help each other and believe God for a family to grow and not an association or labor. We leave room for Jesus to build His church in the community of the Spirit and power.

We are not longre ignorant and God’s heartbeat bolts in our hearts to go out and make disciples who make disciples, so that Jesus can build His church and heaven be population and hell plundered. I am willing are you? God makes us willing and send us!


4 Comments

Multiplikation. Multiplication.

IMG_0875

Gör lärjungar som gör lärjungar

Innan jul ledde Helena och Peter en grupp T4T “träning för tränare”. Jag blev efteråt  motiverad att dela denna undervisning, med en av mina två TLG “Livstransformationsgrupper”.

Vi började i förra veckan med lektion 1, som bland annat handlar om olika lärjungatyper. Där kan man läsa om att vara deltagare, vittne, startare eller tränare. Om man endast deltar, vinner man inga fler människor för Jesus. Själv är man dock vunnen. Öppnar man munnen, är man ett vittne och vinner en själ i taget, genom addition. Underbart! varje människa som räddas för evigheten är dyrbar. Är man dessutom startare eller tränare, vinner man flera genom multiplikation.

 • Addition och multiplikation går i samma takt i början; 2+2 är 4 precis som 2*2, men sedan drar multiplikationen iväg, först lite och sedan med hästlängder.
 • Skillnaden mellan en startare och en tränare är att startaren initierar en grupp utifrån sig själv, men tränaren gör lärjungar som gör lärjungar. Detta innebär att tränaren till slut inte har kontroll på alla nya grupper och lärjungar som tillkommit. Detta är vad Jesus påbörjade för 2000 år sedan. Du och jag är en frukt av Jesu lärjungaträning, av de 3 närmaste  och de 12 apostlarna.

Peter och jag är i startgroparna och förutom tusentals helanden, många omvändelser och dop, både i vatten och ande, har vi nu även börjat plantera enkla församlingar. Utifrån Peter och det missionsarbete vi står i avseende ett liv som i Apostlagärningarna, har Peter och Peter startat en kyrka i en förort till Stockholm. Den har i sin tur redan behov av att delas eller multipliceras på annat sätt. Men multiplikationen jag syftade på är, när Samuel från den kyrkan, som är med i vårt team TLR SWE, flyttade till en mindre stad i Sverige och startade en liknande församling där.

Samuel och jag samtalade i bilen, under en missionsresa, för några månader sedan. Han berättade att han flyttat och jag frågade om han hittat någon kristen gemenskap. Då berättade han att han startat en församling. “Men hur, frågade jag häpet?” “Jag gör på samma sätt, som i den andra församlingen. Jag frågar Gud vad jag ska dela på samlingen.” “Men involverar du andra? Så att de också kan växa?” “Absolut, även de andra vill ta hand om en samling och vi brukar även samtala om bibelordet och alla får vara med och vittna och be. ”

Ännu en missionsresa senare, berättade Samuel plötsligt att han flyttat norrut. Jag frågade därför hur det gått med församlingen? Det visste han inte riktigt, men han trodde det skulle gått bra. Jag uppmuntrade honom att behålla kontakten, be för lärjungarna och coacha nya ledare. Jag upplevde sedan starkt att Peter och jag skulle åka dit och uppmuntra församlingen. Sagt och gjort. Vi åkte dit i onsdags, tillsammans med Poya en ledare från församlingen Samuel utgått  ifrån och delade ett budskap om enkla församlingar. Vi hade kyrka ihop utifrån Acts 2:42. “De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.”

Peter framhöll vikten av att som församling Gå ut, jag tryckte på betydelsen att vara inför Gud och Poya framhöll Ordets betydelse. Jag menade att vi endast saknade någon som lyfte fram inåt-perspektivet – att vara församling, vilket dock kvällens bibelord gjorde. Vi gav sedan församlingen bland annat ett häfte med T4T, som ledarna kan utgå ifrån, under kommande undervisning av Poya via Skype.

Vi delade in oss i smågrupper och förutom bibelstudium och bön var det befrielse och Andedop. I min grupp kom en tjej ut i tungotalet, när hon kom hem och i Peters grupp bad vi tillsammans för en tjej i högstadiet,  som började tala i tungor på plats. Det var ljuvligt och de flesta var så hungriga på Gud. När vi lämnade samlingen kände vi uppdrag slutfört. Men vi knyter vänskapsband och håller varandra som församlingar uppe i bön. Gud vill nätverk av multiplicerande församlingar. Mer är på gång och detta är i begynnelsen av en rörelse. Hänger du med?

Making disciples who make disciples

Before Christmas led Helena and Peter a group T4T “training for trainers”. I was afterwards motivated to share this teaching, with one of my two TLG “Life Transformation Groups”.

We started last week with lesson 1, which among other things deals with various types of disciples. There you can read about being a participant, witness, starter or trainer. If you only participate, you win no more people for Jesus. You yourself are won though. If you open your mouth, you are a witness and win one soul at a time, by addition. Wonderfully! every man who is saved for eternity is precious. Are you starters or trainer, you gain more by multiplication.

 • Addition and multiplication go at the same pace in the beginning; 2 + 2 is 4 just like 2 * 2, but then pulls away multiplication, first a little, then by horse lengths.
 • The difference between a starter and a trainer is a starter initiates a group of himself, but a trainer make disciples who make disciples. This means that the trainer finally do not have control on all new groups and the disciples to come. This is what Jesus started 2000 years ago. You and I are the fruit of discipleship of Jesus, the three closest and the 12 apostles.

Peter and I are about to start and besides thousands of healings, many conversions and baptisms, both in the water and the Spirit, we have now also begun to plant simple churches. Based on Peter and the missionary work we are in respect of a life in the Acts of the Apostles, Peter and Peter started a church in a suburb of Stockholm. It in turn needs to be divided or multiplied otherwise. But the multiplication, I was referring to is, as Samuel of the Church, which is in our team TLR SWE, moved to a small town in Sweden and started a similar church there.

Samuel and I talked in the car, during a mission trip, a few months ago. He told me he moved, and I asked if he found any Christian community. Then he told me that he started a church. “But how, I asked in astonishment?” “I do the same, as in the other church. I asked God what I should share in the gathering.” “But you involve others? So that they can also grow?” “Absolutely, although the others want to take care of a gathering and we talk about the word of the Bible and all may attend and testify and pray.”

Yet another mission trip later told Samuel suddenly he moved north. I therefore asked how it went with the church? That he did not know, but he thought it was going well. I encouraged him to maintain contact, pray for the disciples and coach new leaders. I felt strongly then that Peter and I would go there and encourage the congregation. Said and done. We went there on Wednesday, along with Poya a leader of the congregation Samuel came from and shared a message about simple churches. We had church together based on Acts 2:42. “They continued steadfastly in the apostles’ doctrine and fellowship, to the breaking of bread and the prayers.”

Peter emphasized the importance of the congregation go out, I pressed the sense of being before God and Poya stressed the importance of the Word. I meant that we only lacked any highlighted inward perspective – to be the church, but this evening’s bible worse did. We then gave the church including a booklet of T4T as leaders can assume, in future teaching Poya via Skype.

We divided ourselves into small groups and in addition to Bible study and prayer was the liberation and Spirit baptism. In my group got a girl tongues, when she came home and in Peters group we prayed together for a girl in high school who began to speak in tongues in place. It was lovely and the people were so hungry for God. When we left, we felt mission completed. But we form friendships and keep each other up in prayer as congregations. God wants network of multiplying churches. More are in the pipeline and this is the beginning of a movement. Hang on?

 

 


3 Comments

Bevara ditt hjärta. Guard your heart.

 

Håll fast vid det du har, så att ingen tar din krona

Kompromissa aldrig med frälsningen, den är värd allt. Det är skatten som var gömd i åkern, eller en funnen mycket dyrbar pärla.

Matthew 13:44-46
Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den.

Sätt aldrig något annat före lydnaden till Bibeln, Gudslivet och Jesus. Anpassa dig inte till den här världen, men anpassa dig till Kristus och bli mer lik Honom. Anpassa dig inte efter dina känslors senaste nyck, eller världens senaste trend.

Vad kan vara så viktigt eller svårt, att du väljer bort lydnaden till Ordet och tillåter dig att medvetet synda, med risk att förhärda ditt hjärta?

Det finns alltid möjlighet att genom kärleken och tron försonas, förändras och förvandlas. Att avstå från sitt eget och sätta andra, och Gud före.

 1. Varför välja skilsmässa? När Gud hatar skilsmässa.
 2. Varför leva i otukt eller äktenskapsbrott? När sex är beskyddat inom äktenskapet, mellan en man och en kvinna.
 3. Varför lägga sig osams, dag efter dag och vara oärlig med sitt hjärta?
 4. Varför skyla sig med masker? Var sann mot dig själv och de dina, och mot Gud. Gud ser dig ändå utan och innan.

Låt inte denna världen eller ditt ego, bedra eller förföra dig. Håll dina ögon på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Fäst dina ögon på Jesus, som sitter på Faderns högra sida i himlen.

Det jordiska

Livet på jorden är kort och livet i himlen eller i helvetet är långt. Ja, evigheten är utan ände. Den tar aldrig slut. Det jordiska livet, kan kännas mycket och intensivt, i både positiv och negativ bemärkelse. Men i stort handlar det om 70 år eller 90, om det blir långt. Evigheten i himlen eller i helvetet, handlar om en plats där tiden aldrig tar slut.

 • Tänk att lida i evig tid.
 • Eller uppleva frid, glädje och mättnad all tid.

Jag vädjar till dig, var sann och ärlig.
Framförallt bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.

 • Det handlar om Jesus och din eviga destination, med eller utan Gud. Med eller utan Guds kärlek och nåd. I eller utanför Guds vrede.

Valet är ditt!

Är det så svårt?
Detta är verkligt och sant.

 1. Glöm Expressen och Aktuellt.
 2. Glöm påven och kardinalerna.
 3. Glöm skolan och vännerna.

Lyssna på budskapet och anpassa dig!

Vakna!

Vakna upp du som sover!
Dö bort från ditt eget och gör motstånd mot denna världens dragning.

 • I Kristus är din seger
 • I Kristus är ditt beskydd och ditt hägn

Låt Jesus vara allt för dig!

P.S. Jag är medveten om att evigheten varken tillbringas i himlen eller i helvetet, men det är starten på resan. D.S.

Hold on to what you have, so that no one will take your crown

Never compromise with the salvation, it is worth everything. It is the treasure that was hidden in the field, or a found pearl of great price.

Matthew 13: 44-46
“The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field.

“Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls,
who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it.

Never put anything before obedience to the Bible, God’s Life and Jesus. Conform not to this world, but adapt yourself to Christ and become more like Him. Conform not to your emotions latest caprice, or the world’s latest trend.

What could be so important or difficult, you opt out of obedience to the Word and allows you to deliberately sin, with the risk to harden your heart?

There is always the possibility that through love and faith be reconciled, changed and transformed. To renounce your own, and put others, and God before.

 1. Why choose divorce? When God hates divorce.
 2. Why live in fornication or adultery? When sex is protected within marriage between a man and a woman.
 3. Why put up a fight, day after day and being dishonest with your heart?
 4. Why cover yourselves with masks? Be true to yourself  and towards God. God sees you anyway inside and out.

Do not let this world or your ego, deceive or seduce you. Keep your eyes on what is above, not on things on the earth. Fix your eyes on Jesus, who sits at the Father’s right hand in heaven.

The earthly

Life on earth is short and life in heaven or in hell is long. Yes, eternity is without end. It never stops. The earthly life, can feel very intense, and, in both a positive and negative sense. But basically it’s about 70 or 90 years, if it gets long. Eternity in heaven or hell, is about a place where time never ends.

 • Imagine suffer in eternity.
 • Or experience the peace, joy and saturation all the time.

I urge you.
Be true and honest.
Above all, preserve your heart, for out of it are the issues of life.

 • It’s all about Jesus and your eternal destination, with or without God. With or without God’s love and grace. In or outside of God’s wrath.

The choice is yours!

Is that so hard?
This is real and true.

 1. Forget Expressen and News.
 2. Forget the pope and the cardinals.
 3. Forget about school and friends.

Listen to the message and adapt!

Wake up!

Wake up, you who sleep!
Die to your own and resist this world’s pull.

 • In Christ is your victory
 • In Christ your patronage and your enclosures

Let Jesus be everything for you!

P.S. I am aware that neither eternity is spent in heaven or hell, but it is the start of the journey. D.S.