throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Gud Är. God Is.

 

Gud är Klippan

 

Gud är,
en Gud
du kan tro på
Gud är,
en Gud
du kan välja, att tro på

Gud är,
en Gud
du kan lita på
Gud är,
en Gud
du kan anförtro dig till
när allting faller
står Han kvar

Hur du än känner dig
som förstelnad
som i en dimma
som i ett totalt mörker
som i ett svart hål eller ett bottenlöst hav
som bunden
som jagad

Guds löften håller
att stå på
att hålla fast vid
att göra anspråk på

Gud finns
Han är äkta
Han är den levande
Han är

Du kan komma till honom
dela ditt hjärta
hos Honom
finns makten
hos Honom
finns nåd

Vad som än händer och du står ensam kvar
så är du inte ensam
utan den Gud, som är evig
alltid har funnits och
alltid kommer att finnas
väntar på dig

Var inte orolig
lita på Gud
alla dina omständigheter
kan förändras
som i ett nu

Det håller
att tro på Gud
Jag vet det
Jag har varit där

Innan jag kände Gud
ville jag ta mitt liv
jag såg ingen mening
ingen godhet
ingen utväg
inget  liv

När jag kände honom
då jag blev änka
rycktes mattan bort
jag föll känslomässigt
det bottenlösa mörkret fängslade mig
dyn kletade kring mina fötter
Men, mitt hjärta vilade stabilt i Gud
mina fötter stod,
stadigt på Klippan

Han tog mig igenom
Han har förvandlat mig
Han har förvandlat mitt liv
Han kan förvandla dig
Han kan förvandla ditt liv

Ingen är starkare än Gud
Han är ljus och inget mörker finns i Honom
Kom, låt oss gå in i ljuset
låt oss gå in i Honom
låt oss gömma oss i Gud

 

God is the Rock

God is,
a God
you can believe in
God is,
a God
You can choose to believe in

God is,
a God
you can trust
God is,
a God
You can confide in
when everything falls
He stands

However you feel
as solidified
as in a fog
as in total darkness
as in a black hole or a bottomless sea
as bound
as chased

God’s promises are
to stand on
to hold on
to claim

God exists
He is genuine
He is the living
He is

You can come to Him
share your heart
with Him
is power
with Him
is grace

Whatever happens, and you are left alone
so you are not alone
but God, who is eternal
has always existed and
will always be
is waiting for you

Do not worry
trust in God
all your circumstances
may change
as in a moment

it keeps
believing in God
I know
I’ve been there

Before I knew God
I wanted to take my life
I saw no meaning
no goodness
no way out
no life

When I knew him
when I became a widow
carpet was cut away
I fell emotionally
the bottomless darkness emprisoned me
mud smeared on my feet
However, my heart was resting stably in God
my feet were,
firmly on the Rock

He took me through
He has transformed me
He has  transformed my life
He can transform you
He can transform your life

No one is stronger than God
He is light and there is no darkness in Him
Come, let us go into the light
let us go into Him
Let us hide ourselves in God

Advertisements


Leave a comment

Vem är denne Jesus? Who is this Jesus?

 

Vem är denne man?

Aposteln Johannes skriver att livet uppenbarades, det eviga, som var hos Fadern, de såg det och tog på det.

1 John 1:1-2
Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid- om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.

Människor släppte allt de hade för händerna och följde Honom. De blev helt betagna och föll ned på sina ansikten och tillbad Honom. De skar sina tänder och ville döda Honom. Människor var inte oberörda, när Jesus kom till jorden och uppenbarade Guds härlighet.

Något var alldeles särskilt speciellt med Honom. Han var annorlunda. Det var tydligt. Ingen var så ren och ingen var så barmhärtig. Ingen var så tålmodig och ingen var så skarp. Ingen var så generös och ingen var så inbjudande.

Han uppenbarade ett helt nytt liv, det eviga livet, som saknades i vår fallna värld, besudlad av synd och död. Jesus gav avtryck och märktes. Han gick inte obemärkt förbi som en skugga, nej Han är livet självt. Antingen älskade man Honom eller så hatade man Honom. Faktum är människor blev upptagna av Honom.

Är vi så förvandlade och så heliga, så det inte längre är så stor skillnad på Honom och oss? Eller vad är det som gör att vi inte ständigt faller ned på vårt ansikte i tillbedjan, eller lämnar totalt över kontrollen för våra liv till honom? Vad är det som gör  att vi låter oss betagas av media som Facebook, youtube och TV-spel?

Det är faktiskt Gud, kommen i köttet, vi talar om, låt oss vända vår blick mot Honom och bli upptagna och betagna i den Han är och det Han vill. Kan du ärligt svara någon som frågar: Vem är denne Jesus? Känner du honom så väl? Så väl som Han känner dig och vill göra sig känd för dig?

Who is this man?

The Apostle John writes that life was revealed, the eternal, which was with the Father, they saw it and touched it.

1 John 1: 1-2
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life— the life was made manifest, and we have seen it, and testify to it and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us—

People dropped everything they had in their hands and followed Him. They were completely charmed and fell on their faces and worshiped Him. They cut their teeth and wanted to kill Him. People were not unmoved when Jesus came to earth and revealed the glory of God.

Something was very special about him. He was different. It was clear. None was so pure and no one was so merciful. No one was so patient and none were as sharp. No one was so generous and no one was so inviting.

He revealed a whole new life, eternal life, which was missing in our fallen world, tainted by sin and death. Jesus gave an impression and were labeled. He did not go unnoticed as a shadow, no, He is life Himself. Either you loved Him or hated Him. In fact, people became absorbed by Him.

Are we so transformed and so holy, so there is no longer much difference between Him and us? Or what is it that makes us not constantly falling on our face in worship, or provide total control over our lives to Him? What is it that makes us let ourselves be impressed by the media like Facebook, YouTube and video games?

It is actually God in the flesh, we are talking about, let us turn our gaze toward Him and become busy and charmed by who He is and what He wants. Can you honestly answer anyone who asks: Who is this Jesus? Do you know Him so well? As well as He knows you and wants to make Himself known to you?

 


1 Comment

Filmvisning och kickstart. Cinema and kick start.

image

Team i Helsingfors

Jag hade planerat en välbehövlig Lärjungagrupp med mina vänner, men när Peter berättade att vi var kallade till Helsingfors, min födelsestad, kunde jag inte annat än ändra mina planer. Tänk att få välsigna Helsingfors med det goda vi fått av Gud. Peter, jag, Poya, Emilio och Samuel var teamet som åkte till vårt kära grannland. Peter skulle predika och sedan leda en kickstart efter premiären på filmvisningen av The Last Reformation – the beginning.

På färjan dit kunde inte jag låta bli och bota en expedit i taxfreebutiken från magont. Hon blev väldigt överraskad och glad. Peter botade sedan en härlig bastant dam, som snart skulle gå i pension, från långvarig smärta i ryggen. Hon hade jobbat över 30 år på färjan. Peter och jag åt en romantisk buffé på kvällen och råkade efteråt på en man i sjuttioårsåldern i trappan. Han tilltalade oss och frågade vad som var skillnad på vår tro och hans, eftersom också han är kristen. Vi samtalade och talade starka ord in i hans liv. Sedan firade vi nattvard med teamet i vår hytt. På morgonen bjöd vi dem på frukostbuffé. De kom i tid, men var märkbart trötta. Vi hade lagt oss runt halv 12 och de hade predikat till halv 5 på morgonen!

Det var mäktigt att se filmen på stor duk med 150 andra syskon i Herren. Efteråt intog Peter scenen och inspirerade folkhavet så att taket lyfte. Han berättade om vad som hänt i hans liv efter han hälsat på Torben i Danmark och om hur lydnad till Gud och missionsbefallningen kan förvandla hela världen. Även jag fick några minuter att dela min tacksamhet till den Gud som frälst mig i Sverige. Jag talade även några ord om ett övernaturligt liv för varje kristen att leva d.v.s. ett liv som i Apostlagärningar (se blogginlägg). Sedan uppstod ett kaos med teamindelning och information om att mötas efteråt.

Mitt team

Jag ledde ett brinnande finskt par i sextioårsåldern. Hon hade varit ute förut med Jonas från Vasa, men behövde lite mer coaching och han var helt ny på området. Det var inte så lätt att få be för några och de flesta var inte intresserade att höra om Jesus.  Jag fick be för någon som blev botad och sedan fick frun bota några och mannen följde tätt efter. Det vi gemensamt minns är främst en muslimsk man med ryggont, som frun botade. När han skulle känna efter blev han så förvånad, så han stannade med ryggen böjd framåt ganska länge. Mannen fick bota en städerska med ont i knät. Jag fick även leverera ett budskap från himlen till frun, som blev märkbart berörd. Hon uttryckte att hon fått en nyckel för en situation. Det är underbart att få bli använd av Gud.

När vi återsamlades delade en del av oss härlig gemenskap över en måltid. Sedan var det tid att åka till stället var vi skulle övernatta. Det visade sig vara långt utanför stan, det var sent, snön yrde och vägen blev allt smalare. Vi undrade var vi hade hamnat, men då såg jag skyltar till Sibbo, Paipis och Norra Paipis. Mitt hjärta började bulta, det är ju därifrån jag kommer. Stället vi skulle till låg bara några kilometer därifrån, vid en vacker sjö med en stor rökbastu. När vi kom fram bjöd värdarna på kvällsmat och vedbastu. På söndagen bjöd de både på god frukost och lunch innan vi åkte till Helsingfors igen. Peter och jag skulle träffa vänner på café och killarna fick sköta sig själva. Däremellan var frågan om vi skulle kickstarta värden med vänner eller ha kyrka tillsammans. Det blev kyrka med öppet möte, då alla fick dela från sitt hjärta. Jag lade ut texten med bibelord utifrån det jag delat på bion, se ett annat blogginlägg. Peter predikade om att bli mer lik Jesus. Sedan lovsjöng vi och bad för varandra. Någon blev befriad och flera fick profetiska tilltal. Vi mötte speciellt en brinnande man, starkt använd av Gud, som upplevde att han efter 10 års känsla av ensamhet, nu erfor en gemenskap. Vi ska definitivt återvända och ha kyrka tillsammans med både inåt-, uppåt-och utåt-perspektiv.

På båten tillbaka var tempot avsevärt lägre, men känslan av att uppdraget var slutfört genomsyrade hela teamet. På morgonen vid frukostbuffén njöt Peter och jag av den vackra skärgården. Killarna sov gott i sin hytt.  När vi skulle åka av båten, dök de upp på bildäck, i sista sekunden. Peter lämnade först av mig på jobbet och sedan de andra på olika ställen på väg hem mot Uppsala. Se video från kickstarten här.

Team in Helsinki

I had planned a much needed life transformation group(TLG) with my friends, but when Peter told me that we were called to Helsinki, my native city, I could not help but change my plans. Imagine being able to bless Helsinki with the good we have received from God. Peter, I, Poya, Emilio and Samuel were the team that went to our dear neighbor country. Peter would preach and then lead a kick start after the premiere of the film screening of The Last Reformation – The Beginning.

On the ferry there, I could not resist and heal a clerk at the duty free shop from stomach pain. She was very surprised and happy. Peter healed then a lovely stout lady, who would soon retire, from chronic pain in the back. She had worked for over 30 years on the ferry. Peter and I ate a romantic buffet in the evening and happened afterwards at a man in the seventies of the stairs. He spoke to us and asked what was the difference between our faith and his, because he also is a Christian. We conversed and spoke strong words into his life. Since we celebrated communion with the team in our cabin. In the morning, we invited them to breakfast. They arrived in time, but was noticeably tired. We had gone to bed around 11:30 and they had preached at 4:30 in the morning!

It was impressive to see the movie on the big screen with 150 other siblings in the Lord. Afterward, Peter took the stage and inspired the crowd so that the roof lifted. He told about what happened in his life after he visited Torben in Denmark and about how obedience to God and the Great Commission can transform the world. I got a few minutes to share my gratitude to the God who saved me in Sweden. I also spoke a few words on a supernatural life of every Christian to live i.e a life as in the Acts of the Apostles (se blog post)Then arose a chaos with the team classification and information about meeting afterwards.

My team

I led a burning Finnish couple in their sixties. She had been out before with Jonas from Vaasa, but needed a little more coaching and he was totally new to the area. It was not so easy to get to pray for people and most were not interested to hear about Jesus. I prayed for someone who was cured and then got his wife to cure someone and the man followed close behind. What we together remember is primarily a Muslim man with back pain, as the wife healed. When he would feel after he was so surprised, so he stayed with his back bent forward quite a while. The man healed a maid with a sore knee. I even had to deliver a message from heaven to his wife, who was noticeably affected. She expressed that she recieved a key to a situation. It is wonderful to be used by God.

When we reconvened shared some a lovely community over a meal. Then it was time to go to the place where we would spend the night. It proved to be far out of town, it was late, the snow swirled and the road became narrower. We wondered where we had landed, but then I saw signs to Sipoo, Paipis and North Paipis. My heart began to beat, it’s from there I am. As a katter of fact, we would lay only a few kilometers away, at a beautiful lake with a large smoke sauna. When we arrived, the hosts invited to supper and tree sauna. On Sunday, they invited both good breakfast and lunch before we returned to Helsinki. Peter and I would meet friends at a cafe and the guys had to take care of themselves. In between, the question was whether we would kick start the  ​hosts with friends or have  church together. It became an open meeting, when everybody got to share from the heart. I laid out the text of scripture from what I shared at the cinema, see a different blog post. Peter preached to become more like Jesus. Than we praised and prayed for each other. Someone was freed, and several recieved prophetic words. We met especially a burning man, heavily used by God, who felt that after 10 years of loneliness, now he had  fellowship. We will definitely return and have church with both inward, upward and outward perspective.

On the boat back pace was considerably lower, but the feeling that the mission was completed permeated the entire team. In the morning at the breakfast buffet enjoyed Peter and I the beautiful archipelago. The boys slept soundly in their cabin. When we would exit tthey Ferry, they showed up on the car deck, on the last second. Peter left me at work and then the othera at various points on the way back to Uppsala.

 

 


2 Comments

Ännu en kickstart. One more kick start. 

 

Megakickstart i Uppsala

Inledning av dagen

1 Peter 4:10-11
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

Conny från Clara Kyrka välsignade oss med gittarspel och lovsång. Peter tog vid med information om dagens struktur och inspirerade sedan genom sin berättelse om hur han efter en kris kommit in i ett övernaturligt liv med Jesus. Jag undervisade utifrån Bibeln om helande och lyfte fram att det gäller var och en specifikt. Emilio berättade om sin bakgrund och vittnade om hur Gud frälst honom. Helena delade om hur hon kom igång att predika Kristus genom tecken och under samt vittnade om missionsresan till de fem öarna i fjärran. Slutligen instruerade Poya alla teamledare om hur vi går tillväga på stan. Parallellt predikade Peter om att ditt liv kan se ut som Apostlagärningarna och instruerade även praktiskt. Sedan delades de församlade upp i runt 14 team och sändes ut till Gränby, Boländerna och city.

Mitt team

Jag frågade många som sade att de mådde bra och några som inte ville bli helade på detta sätt. Till slut fick jag be för två unga tjejer, men ingen av dem upplevde någon förbättring. Det var en lite tung början, men jag var beslutsam att inte låta något hindra mig att lyckas med att kickstarta mitt team.  Sen fick jag be för en ung tjej med träningsvärk, där värken försvann. Hon blev helt förundrad och undrade vad som hade hänt.

Sedan började jag gå med Karin, som botade en person med ont i halsen och sedan var det Soraya som botade tre tjejer; en med ont i axeln och två med ont i fötterna. Speciellt den sista tjejen reagerade starkt och Soraya ramlade nästan bakåt av Guds kraft. Även Maj-Britt fick bota några. Vi mötte ett gäng unga muslimska grabbar vid Max. En av dem hade ont i halsen (om jag minns rätt) och efter ett härligt samtal fick vi be för honom. Först märkte han ingen skillnad, sen blev han lite bättre och till sist helt bra. Ett dilemma för dem, eftersom de inte tror att Jesus är Gud.

I slutet gick jag med Karin och sade till de andra att gå lite själva, eftersom Maj-Britt varit med förut och Soraya är van att evangelisera. Vi stötte bland annat på en kille som berättade att han blivit botad av pannkakskyrkan för ett år sen. Karin fick sedan be för en turkisk man med arm i bandage, som varken kunde svenska eller engelska. Det visade sig att han hade blåmärke över hela armen, efter en snowboardolycka. Läkaren hade sagt att han får låta armen hänga neråt. Efter några böner kunde han dock böja armen utan smärta. Det var språkförbistring, men han bekräftade via Google translate att han blivit bättre. I slutet hade Karin inte frågat någon själv, så det fick hon göra innan vi åkte tillbaka. Hon ville inte, men jag trängde in henne i ett hörn, varpå hon antog utmaningen. Hon kände att hon växte flera meter, även om hon inte fick be för någon. Tanken är att hon ska kickstarta sin man och då är det bra att våga fråga.

Återsamling

När vi träffades igen ledde Conny oss i smord lovsång och sedan sände teamledarna ut varje teammedlem till skörden. Efter detta koordinerade jag vittnesbörd och delade min berättelse om hur jag kommit igång. Stefan från Örebro berättade att de träffat någon som blivit botad för ett år sen och fortfarande var frisk. Det var härligt att höra alla vittnesbörd och roligt att inspirera andra att våga gå ut på vattnet med Jesus. Sedan predikade Peter inspirerande om att fortsätta och delade några färska vittnesbörd. Poya tog ansvaret för resterande med förbön och befrielse. De få som ännu inte botat någon på stan, skulle få be för någon till helande.

Peter och jag med en handfull personer gick hem till oss, för att döpa några av dem. Det slutade med att en av två, som var tveksamma till sitt dop, valde att döpa sig och jag fick döpa henne på hennes bekännelse till Jesus och leda henne i omvändelsebön. Peter fick befria den andra i bön och en kvinna nekade vi dop, då hon vägrade överge mormons lära. Hon och hennes man menade att mormons bok är ett ytterligare testamente om Jesus. Slutligen gick vi tillbaka till lokalen där några ungdomar dansat i glädje efter dagens event. Vi samtalade om Jesus och de hjälpte oss att ställa ordning i lokalen. Vi hade helt enkelt kyrka. Underbart! All ära till Jesus. Vi gör lärjungar som gör lärjungar. To be continued!

 

Mega Kick Start in Uppsala

Introduktion of the day

1 Peter 4:10-11
As each has received a gift, use it to serve one another, as good stewards of God’s varied grace: whoever speaks, as one who speaks oracles of God; whoever serves, as one who serves by the strength that God supplies—in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. Amen.

Conny from Clara Church blessed us with playing the guitar and worship. Peter informed about the current structure, and then inspired by his story how he after a crisis has entered a supernatural life with Jesus. I taught from the Bible of healing and highlighted that it applies to each one. Emilio told about his background and testified how God saved him. Helena shared how she got started to preach Christ by signs and wonders and testified about the missionary trip to the five islands in far. Finally Poya instructed all team leaders on how we go about in town. Alongside Peter preached that your life may look like Acts and instructed also practical. Since the meeting was divided up into around 14 teams and sent out to Granby, Boländerna and city.

My team

I asked many people who said they felt good and some who did not want to be healed in this way. Finally I prayed for two young girls, but none of them experienced any improvement. It was a bit heavy at first, but I was determined not to let anything stop me to succed to kick start my team. Then I prayed for a young girl with soreness where the pain disappeared. She was totally amazed and wondered what had happened.

Then I started going out with Karin, who healed a person with a sore throat and then it was Soraya who healed three girls; one with a sore shoulder and two with sore feet. Especially the last girl reacted strongly and Soraya almost fell backwards by the power of God. Even Maj-Britt healed some people. We met a bunch of young muslim guys at Max. One of them had a sore throat (if I remember correctly) and after a wonderful talk we could pray for him. First, he noticed no difference, then he was a little better, and finally completely fine. A small dilemma for them, since they do not believe Jesus is God.

In the end, I went with Karin and told the others to go a little by themselves, as Maj-Britt been before and Soraya are used to evangelize. We encountered one guy who told me he had been cured of pannkaks Church a year ago. Karin prayed for a Turkish man with arm in bandages, which could neither Swedish or English. It turned out that he had bruises all over his arm after a snowboard accident. The doctor had said that he will let his arm hang down. After a few prayers, he could bend the arm without pain. There were language problems, but he confirmed via Google translate that he got better. In the end, Karin had not approached anyone herself, so she had to do before we went back. She did not, but I pushed her into a corner, whereupon she accepted. She felt that she was growing several meters, although she did not pray for any. The idea is that she will kick start her husband and then it’s good to dare to ask.

Reassembly

When we met again led Conny us in anointed worship and then sent the team leaders every team member into the harvest. After this, I coordinated the testimonies and shared my story about how I got started. Stefan from Orebro told that they met someone who was healed a year ago and was still healthy. It was great to hear all the testimonies and fun to inspire others to dare to go out on the water with Jesus. Then Peter preached inspiring to continue and shared some fresh testimonies. Poya took responsibility for remaining with prayer and deliverance. The few that had not healed anyone in town, would pray for someone to healing.

Peter and I, with a handful of people went home to us, to baptise some of them. It ended with one of the two, who were reluctant to his baptism, chose to be baptized and I baptized her on her confession to Jesus and led her in a prayer of repentance. Peter delivered the other one in prayer and one woman we denied baptism, when she refused to abandon Mormon doctrine. She and her husband said that the Book of Mormon is another testament of Jesus. Finally we went back to the premises where some young people danced in joy after the day’s events. We talked about Jesus and they helped us set the order in the premises. We simply had church. Wonderful! All glory to Jesus. We make disciples who make disciples. To be continued!


1 Comment

Det handlar om Jesus. It’s all about Jesus.

image

Nu och i evighet

Kom bara ihåg, att allt handlar om Jesus. Nu och i evighet. Han är den klara morgonstjärnan, som går upp i våra hjärtan. Det handlar inte om dig, om mig eller om oss. Det handlar inte om Sverige, om jobben eller om flyktingsituationen. Det handlar inte om globaliseringen eller om du får barn eller inte. Om du gifter dig eller inte.

Eller rättare sagt, det handlar om både dig, mig, Sverige och världen. Men i perspektivet av Jesus Kristus, den klara morgonstjärnan. Allt handlar om Jesus, både nu och i evighet. Hela vårt liv här på jorden behöver justeras i ljuset av evigheten och Guds handlande genom Kristus. I ljuset av korset och uppståndelsen. Vad vill Gud? Vad betyder Golgata för mig i mitt jordiska liv här och nu och i konsekvens av evigheten. Min evighet med Gud eller utan Honom. I himmelsk salighet eller i ihållande helvetisk plåga.

Ska jag skilja mig, gifta om mig eller slå mina barn? Ska jag fokusera på karriären och självförverkligande? Ska jag hata mina föräldrar och göra goda gärningar?  Ska jag banta och byta jobb? Oavsett vad jag väljer, vad betyder det för mitt eviga väl och ve? Och för andras? Det handlar ju inte om mig, utan om andra. Jag ska inte leva för mig själv, men för andra. Samtidigt handlar allt bara om Jesus och vad Han har gjort för världen. Han är Guds offerlamm, som utplånat världens synd. Han är sigillet som öppnar Bibeln och Vägen, Sanningen och Livet. Han ber för oss just nu och väntar på den stora skörden av eviga människosjälar Han har vunnit. Blir Himlen befolkad på bekostnad av att helvetet plundras? Ska Jesus få se frukt av sitt lidande?

Ja, i alla fall genom och i mitt liv. I kraft av Hans nåd och Anden, som hjälper mig. Hur blir det med dig? När tänker du kapitulera inför korset? När tänker du ta Jesus på allvar? Speglar dina beslut om äktenskap, barn och att nå de förlorade, att hjälpa de fattiga och bota de sjuka, Guds vilja? Har du evigheten med i kalkylen? 20 år är kort, 70 år en rök, om vi jämför med platsen med tid som aldrig tar slut.

Min vän, följ mitt råd. Ta Jesus med i din kalkyl. Beräkna kostnaden för ditt beslut, inte bara här och nu men i perspektiv av evigheten. I Guds himmel finns plats, för dig och mig och alla andra, men bara genom Jesu blod. Låt morgonstjärnan gå upp även i ditt hjärta. Ta inga förhastade dyrköpta beslut, utan vänd om till Gud och ge dig till Hans vilja. Det finns kraft i Jesu blod!

2 Peter 1:19
Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

Revelation 22:16
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.”

Now and forever

Just remember, it’s all about Jesus. Now and forever. He is the bright morning star that rises in our hearts. It’s not about you, about me or about us. It’s not about Sweden, about jobs, or about the refugee situation. It is not about globalization, or if you have children or not. If you marry or not.

Or rather, it’s about both you, me, Sweden and the world. But in the perspective of Jesus Christ, the bright morning star. It’s all about Jesus, both now and forever. Our whole life here on earth needs to be adjusted in the light of eternity and God’s action through Christ. In light of the cross and the resurrection. What does God want? What does Calvary mean for me in my earthly life here and now and in the impact of eternity. My eternity with God or without Him. The heavenly bliss or persistent hellish torment.

Should I divorce, remarry or hit my child? Should I focus on the career and personal fulfillment? Should I hate my parents and do good deeds? Should I lose weight and change jobs? No matter what I choose, what does it mean for my eternal well-being? And for others? It is not about me, but about others. I will not live for myself, but for others. At the same time, it’s all just about Jesus and what He has done for the world. He is God’s sacrificial lamb, which wiped out the world’s sin. He is the seal that opens the Bible and the Way, the Truth and the Life. He prays for us right now waiting for the big harvest of eternal souls He has won. Will Heaven be populated at the cost of sacked hell? Jesus will get to see the fruit of His suffering?

Yes, in all cases through and in my life. In the power of His grace and Spirit, that helps me. What about you? When are you going to surrender to the cross? When are you going to take Jesus seriously? Mirrors your decisions about marriage, children, and to reach the lost, to help the poor and heal the sick, God’s will? Have you eternity in the calculation? 20 years is short, 70 years a smoke, if we compare with the location of time that never ends.

My friend, follow my advice. Take Jesus in your spreadsheet. Calculate the cost of your decision, not only here and now but in the perspective of eternity. In God’s heaven there is room, for you and me and all the others, but only through the blood of Jesus. Let the morning star go up even in your heart. Do not take any hasty decisions dearly bought, without turning to God and surrender to His will. There is power in the blood of Jesus!

2 Peter 1:19
And we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts,

Revelation 22:16
“I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star.”


1 Comment

Ett liv som i Apostlagärningarna. A life as in Acts.

Helsingfors 13 feb

På scenen på biografen, uttryckte jag min tacksamhet till Gud, som frälst mig i Sverige. Jag delade mitt hjärta, med mina trossyskon i Finland. Jag lyfte fram att vi kan leva ett övernaturligt liv, som i Apostlagärningarna. Ryktet om oss troende borde vara “nu har de kommit, de som vänder ner och upp på hela världen“. De ofrälsta borde veta att tecken följer oss som tror på Jesus:

  • besatta blir fria
  • sjuka blir botade
  • syndare blir förlåtna

Detta är möjligt om vi gör vår hemläxa och spenderar tid med Jesus, både när vi är ensamma och när vi är tillsammans. På modernt språk ska vi hänga med Jesus! Både läsa Bibeln och lyssna på vårt hjärta. Det borde också vara deras reflektion, att allt detta är möjligt, för vi har varit med Jesus.

Motivet när vi går ut och predikar för hela världen är kärlek av ett rent hjärta, med syfte att nå de som ännu är förlorade. De är blinda på väg mot ett stup och det finns bara en rätt väg att välja. Vi har nyckeln och vet vägen. Vi ska öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus. Nyckeln är Jesus, vägen är Jesus och allt handlar faktiskt om Honom, se nästa blogginlägg.

Kära syster och broder i Kristus, låt oss vara med Jesus och låt oss gå ut och vända ner och upp på hela världen!

Acts 17:6-7
Men när de inte fann dem, släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek:”Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen, och Jason har tagit emot dem. De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung.”

Acts 4:13
När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus.

Mark 16:15-18
Och han sade till dem:”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Acts 26:17-18
när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Helsinki, February 13

On stage at the cinema, I expressed my gratitude to God who saved me in Sweden. I shared my heart, with my believing siblings in Finland. I emphasized that we can live a supernatural life, as in Acts. The fame of us believers should be “now they come, those who turn down and up the world.” The unbelievers should know that signs follow us who believe in Jesus:

  • obsessed becomes free
  • sick be healed
  • sinners are forgiven

This is possible if we do our homework spending time with Jesus, both when we are alone, and when we are together. In modern language we’ll hang with Jesus! Both read the Bible and listen to our heart. It should also be their reflection, that all this is possible because we have been with Jesus.

The motive when we go out and preach to the whole world is love out of a pure heart, in order to reach those still lost. They are blind towards a precipice and there is only one right way to choose. We have the key and know the way. We should open their eyes so that they turn from darkness to light. The key is Jesus, the way is Jesus and everything is really about Him, see next blog post.

Dear sister and brother in Christ, let us be with Jesus and let us go out and turn down and up the world!

Acts 26:17-18
delivering you from your people and from the Gentiles—to whom I am sending you
to open their eyes, so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me.’

Mark 16:15-18
And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.
Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues;
they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.”

Acts 4:13
Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished. And they recognized that they had been with Jesus.

Acts 17:6-7
And when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, “These men who have turned the world upside down have come here also, and Jason has received them, and they are all acting against the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus.”


Leave a comment

Våra egna. Our own.

 

Du är innanför

När Peter och jag var i Thailand, kunde vi inte delta på samlingarna i vår kyrka och inte heller träffa någon enskild syster eller broder från vår gemenskap. Vi var i Thailand och de var i Sverige. Vi var uppenbart geografiskt åtskilda. Innan vi åkte sände de ut oss till skörden i Thailand och omslöt oss med sina böner. Men det gjorde även vi, vi omslöt dem i våra böner. De bad för oss och vi bad för dem. Det finns en närhet i anden bland våra egna, i Guds stora familj. Visst tillhör vi alla Kristi kropp på jorden eller i himlen, men inte alla Jesu lärjungar ingår i den gemenskap du eller jag tillhör. Det är något speciellt Gud gör, när Han sammanför Jesu lärjungar till en egen gemenskap. Han ger oss samma hjärta och en kärlek som går utöver tid och rum, egenheter och teologi. Inte alla i vår gemenskap tror exakt likadant, eller ha fått samma ljus i Skriften. Läran är en sida av myntet och livet en annan. Jag upplever med olikheter ett mångfacetterat liv i vår församling.  Livet från Gud som ger puls åt gemenskapen. Om vi är tillsammans fysiskt på samma plats eller om vi ser varandra i anden, så pulserar Gudslivet i våra ådror.

Anden uppenbarade skriften för mig i Kolosserbrevet kapitel 4, att oavsett om vi är kroppsligen på samma plats eller inte, så ska vi be för varandra. Därför att vi tillhör varandra. Vi är inte enskilda nakna själar utan anknytning eller enbart anknytning till Kristus, men vi är anknutna till varandra. Det var bara Peter och jag som var i Thailand, men jag kände mig innanför och inte utanför gemenskapen. För vi tillhör varandra precis som Epafras, som trots att han var åtskild från sin gemenskap och tjänade tillsammans med Paulus, bad han för sina egna att de skulle stå fasta, vara fullkomliga och helt övertygade om allt Gud vill i deras liv. Han riktigt kämpade i bön för sin församling, fast han var på språng på missionsfältet. Paulus kunde intyga att han arbetade för dem. Dessutom lyfte Epafras blicken, så att han inkluderade det nätverk hans församling ingick i.

Att vara innanför och vara en av er, det är en stor välsignelse som bryter ner fruktan och ångest. I Kristus är ingen utanför, utan alla är innanför, men Gud har inte tänkt att Hans barn ska leva individuellt åtskilda, utan i en nära gemenskap. Har du inga egna, så beror det på att du inte förstått det än, eller varit mottaglig för det. För Gud vill föra dig samman med andra troende, med samma hjärta. Nya gudsmänniskor som tillber Gud i ande och sanning. Nya skapelser som smyckar sig med en mild och oförgänglig ande och inte yttre attiraljer eller prylar. Mitt råd till dig, kära syster eller broder, är att låta Gud leda dig in i en gemenskap, med andra Jesu efterföljare. En gemenskap där du kan ge av dig själv och där du kan ta emot från Gud genom andra. Gör som Epafras, be för din egna och ta emot bön från dem. Ödmjuka ditt hjärta och erkänn din svaghet. Du och jag behöver inte bara Gud, vi behöver även varandra. Våra egna finns. Var är dina egna?

Colossians 4:12-13
Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni skall stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Jag kan intyga hur mycket han arbetar för er och för dem i Laodicea och Hierapolis.

You are inside

When Peter and I were in Thailand, we could not participate in the services of our church and not meet any single sister or brother of our community. We were in Thailand and tthey were in Sweden. We were obviously geographically separated. Before we left they sent us out to the harvest in Thailand and enveloped us with their prayers. But so did we, we enveloped them in our prayers. They prayed for us and we for them. There is a closeness in spirit among our own, in God’s great family. Sure, we all belong to the body of Christ on earth or in heaven, but not all the disciples of Jesus are part of the community you or I belong. There is something God does when He brings together disciples of Jesus to their own community. He gives us the same heart and a love that goes beyond time and space, peculiarities and theology. Not everyone in our community believe exactly the same, or have the same light of Scripture. Doctrine is one side of the coin, and life another. I experience in the difference a multifaceted life of our church. Life from God gives pulse to the Community. If we are together physically in the same place, or if we see each other in the spirit, so pulsating life of God in our veins.

Spirit revealed to me the scripture in Colossians chapter 4, that whether we are physically in the same place or not, we will pray for each other. Because we belong to each other. We are not individuals naked souls with no connection or only related to Christ, but we are linked to each other. It was just Peter and I who were in Thailand, but I felt inside and not outside the Community. For we belong to each other just like Epaphras, who although he was separated from his community and served with Paul, he prayed for his own that they would stand firm, perfect and completely convinced of everything God wants in their lives. He really struggled in prayer for his congregation, though he was on the go in the mission field. Paul could testify that he was working for them. Moreover Epaphras lifted his eyes, so he included the network his parish was part of.

To be inside and be one of you, it is a great blessing that break down the fear and anxiety. In Christ is not outside, but inside all is, but God has not intended that His children should live individually separated, but in a close community. Do you not have any of your own, it is because you do not understand it yet, or have been receptive to it. For God will bring you together with other believers, with the same heart. New god people who worship God in spirit and truth. New creations adorn themselves with a meek and undying spirit and not the external paraphernalia or gadgets. My advice to you, dear sister or brother, is to let God lead you into a community, with other followers of Jesus. A community where you can give yourself and where you can receive from God through others. Do as Epaphras, pray for your own and receive prayer from them. Humble your heart and confess your weakness. You and I need not only God, we also need each other. Our own is. Where is your own?

Colossians 4:12-13
Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, greets you, always struggling on your behalf in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God. For I bear him witness that he has worked hard for you and for those in Laodicea and in Hierapolis.