throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


2 Comments

Himlen finns. Heaven is.

 Continue reading

Advertisements


Leave a comment

En kajaktur. A kayak tour.

Paradiset hägrar

Peter och jag tog en kajaktur igår. Han hade berättat om hur han på en tidigare resa till Krabi -Thailand paddlat kajak en kort tur och hur fridfullt det hade varit. Vi hyrde därför en kajak och gav oss iväg med stora förhoppningar om en dag såsom i paradiset och det är väl vad de flesta av oss längtar efter? Vi började glatt paddla iväg och såg fram emot en halvdags tur eller om vi ville en heldag, ända till en romantisk solnedgång.

Den annorlunda turen

Vi fick uppleva en annorlunda tur i jämförelse med våra förväntningar och så kan det vara på livets väg oavsett frälsning eller ej. Med skillnad att det med Jesus finns en verklig fridens väg.  Men låt oss följa min berättelse från gårdagens tur, som målar upp en bild av detta.

Först blev vi irriterade på varandra, då det var svårt att komma in i flödet av paddlandet. Peter tyckte också att avtalet han slutit inte varit rimligt, även om han lyckades förhandla ned ingångspriset. Tanken på detta gjorde honom grinig och plötsligt dök dessutom massa båtar upp runtomkring oss, vilket dels spädde på det dåliga humöret och dels fick vågorna att svalla höga.

Jag hade flytväst på mig, men inte av senaste modell. Den såg ut att vara väl använd och gammal. Jag kände viss oro över om den skulle fungera, utifall jag trillade i vattnet och dessutom vägrade Peter använda någon alls. I detta kommer dessa longtailbåtar med hög fart och får vågorna att svalla höga runtomkring oss. Inte kände jag mig tryggare då. Vi hade liksom kommit in i deras farled, eller som det kändes, de hade gjort intrång i vårt paradis. Detta spädde i alla fall på, min oro. Då stöter en av Peters paddlar emot en av mina, så jag nästan tappar den i vattnet. Irritationen stiger och enhet och kärlek är inget jag kände då. Jag inser att det gäller att hålla i hatten. Jag dämpar mig själv och börjar be i tungor. Försöker finna friden Jesus skänkt mig.

Vi kommer efter ett tag in i mer av ett flöde, som då och då avbryts av att Peters paddel stöter in i min. Jag tycker han borde se när jag paddlar och inte paddla i otakt. Han tycker det är omöjligt, då jag hela tiden byter takt. Precis när vi har ett flöde och det just då inte finns några båtar i närheten och den natursköna omgivningen andas fridfullhet, då händer något som åter stör paradiset. Då inser jag att så här är livet, och så här är denna paddeltur. Det gäller att acceptera faktum. Vi är inte i paradiset än, det är en strid intill änden.

Vi har fått en frid av Jesus, som vi kan njuta av mitt i stormen. Vilket betyder att det kan var en yttre oordning och en inre själslig kamp, men i vårt pånyttfödda hjärta, i den nya skapelsen, där Anden bor, där råder frid med en essens från himlen. En himmelsk ton och doft, som vi måste lära oss känna igen. Attacker från yttervärlden och den inre kretsen eller ens eget inre, kommer alltid finnas. Accepterar vi detta kan vi lämna över alla bekymmer till Honom och Hans frid som övergår allt förstånd kan bevara vårt hjärta och våra tankar i Kristus Jesus. Vårt liv är gömt i Kristus och vi har inga skyldigheter mot köttet och behöver därmed inte kliva ut i det, direkt något kliar. Det kommer alltid komma irritationsmoment, från både yttre och inre källor. Frågan är, hur vi bemöter det. Reagerar vi genom att lämna Anden och gömstället i Gud, eller lämnar vi över bekymren på Honom och håller oss kvar i Hans kärlek?

Men, visst fick vi paradisiska ögonblick, speciellt på en ö vi gick i land på (men det var tydligen fastlandet), där fick vi ett underbart bad tillsammans i lekfullhet och god lunch vid en longtailbåt. Solen gassade och livet lekte. Vissa delar av paddelturen, paddlade vi i harmoni och solen strålade från klarblå himmel. Havet var lungt och vackra öar och berg passerade revy, framför näthinnan. Allt detta hade verkligen kunnat bli förstört, om vi fullständigt gått loss åt alla umbäranden. Dessutom talade Peter med en man som hyrde ut kajaker och fick sina misstankar bekräftade, att vi hade blivit lurade på pengar. Peter blev återigen sur och sedan blev han solbränd och de nya badbyxorna skavde. Han hade dessutom inte läst detta blogginlägg och hade inte fått denna uppenbarelse jag fått. Så han gav sig hän åt dessa förtretligheter. “Aldrig mer kajak”, blev hans kommentar. Fast det kan det nog ändå bli framöver. Precis som livet här på jorden, det gäller bara att tacka Gud för frälsningen, ge den vidare till andra och hålla sig i Anden. Det kliar i köttet och själen är svag, men sanningen gör oss fria. Sanningen om oss själva och om Gud och om den frälsning Han skänkt oss.

Ska vi ta en tur, i en kajak, eller på livets väg? Vad tror du, en dag till? Det finns ny nåd och ny barmhärtighet varje dag. Låt oss släppa fokus på oss själva och vår njutning och låt oss istället förlora oss i Gud och i Hans goda vilja.

 

Paradise herons

Peter and I took a kayak tour yesterday. He told how he on a previous trip to Krabi -Thailand paddled a kayak a short ride and how peaceful it was. We therefore rented a kayak and set out with high hopes, on one day as in paradise and it’s what most of us yearn for? We started happily paddling away and looked forward to a half-day tour or if we wanted a full day, all the way to a romantic sunset.

The different tour

We got to experience a different tour compared to our expectations and so it may be on the path of life regardless of salvation or not. With the difference that Jesus is a real way of peace. But let us follow my story from yesterday’s tour, which pants a picture of this.

At first we were annoyed with each other, when it was difficult to get into the flow of paddling. Peter also felt that the deal he made was not reasonable, although he managed to negotiate down the entry price. The thought of this made him grumpy and suddenly appeared furthermore lot of boats up around us, as well adding to the bad mood and both received serious waves high.

I had a life jacket on me, but not the latest model. It looked to be well used and old. I felt some concern about whether it would work, just in case I fell in the water and in addition Peter refused to use any at all. In this, these longtail boats at high speed that got the waves surging high all around us. Not that I felt safer then. We had as well come into their fairway, or as it seemed, they had infringed our paradise. This fueled at least in my concern. When encountering one of Peters paddles against one of mine, so I almost drop it in the water. The irritation rises and unity and love is nothing I felt then. I realize it is important to keep the hat. I suppress myself and began to pray in tongues. Trying to find the peace Jesus has given me.

We came after a while into more of a flow, which is occasionally interrupted by Peter’s paddle come into mine. I think he should see when I paddle and do not paddle out of step. He thinks it’s impossible, then I constantly changing pace. Just when we have a flow and it just then are no boats nearby and the scenic surroundings breathes tranquility, then something happens that again disrupts paradise. Then I realize that this is life, and this is the canoe. You have to accept the fact. We’re not in paradise yet, it is a battle to the end.

We have got a mind of Jesus, we can enjoy the center of the storm. Which means it may be a disorder outer and an inner spiritual struggle, but in our born-again heart, in the new creation, where the Spirit dwells, there is peace with an essence from heaven. A heavenly tone and fragrance, which we must learn to recognize. Attacks from the outer world and the inner circle or even of ourselves, it will always be. If we accept this, we can turn over all worries to Him and His peace that passes all understanding can preserve our hearts and minds in Christ Jesus. Our life is hidden in Christ, and we have no obligations to the flesh, and therefore need not step out in it, right away something itches. There will always be irritant, from both external and internal sources. The question is how we respond to it? We respond by submitting the Spirit and the hiding place of God, or we leave the worries to Him and keeps us in His love?

But we sure got paradisiacal moments, especially on an island we went ashore on (but it was apparently the mainland), where we had a wonderful swim together in playfulness and good lunch at a longtail boat. The sun was shining and life was playing. Some parts of the canoe trip, we paddled in harmony and the sun shone from a clear blue sky. The sea was calm and beautiful islands and mountains passed in review, especially the retina. All this had really been able to get ruined if we completely gone off to all the hardships. In addition, Peter talked with a man who rented kayaks and had his suspicions confirmed, that we had been cheated of money. Peter again became angry and then he was sunburned and the new bathing suit chafed. He also had not read this blog post and had not received this revelation. So he gave himself up to these vexations. “Never again kayak,” was his comment. Though it could probably still be ahead. Just like life here on earth, you just have to thank God for salvation, giving it on to others and stay in the Spirit. The itch of the flesh and the soul is weak, but the truth makes us free. The truth about ourselves and about God and about the salvation He has given us.

Shall we take a trip in a kayak, or on the path of life? What do you think, one more day? There are new grace and new mercies every day. Let us drop the focus on ourselves and our pleasures and let us instead lose ourselves in God and in His good will.


Leave a comment

Frälsning i sanning. Salvation in truth. 

 

Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen

Alla vi som följer Jesus, är del av Guds familj och har samma Fader i himlen. Vår Guds och Faders hjärta slår, för att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Må även våra hjärtan tändas för samma sak och låt oss tillsammans söka upp det som är förlorat och låta Anden leda oss in i hela sanningen.

Frälsningen står stabilt på Guds sanning och eviga löften. Vi behöver inte slå knut på oss själva eller slå varandra i huvudet med Bibeln, för att hävda att vår tolkning ska gälla. Kunskapen är ett styckverk men tron, hoppet och kärleken består. Det kommer en tid när vi kommer att känna allt, precis som vi redan nu är fullkomligt kända av Gud. Han för oss fram i frid, i  vårt fortsatta sökande efter sanningen.

Vi behöver inte utesluta varandra, så länge vi tror på Jesus Kristis som dog, blev begraven och uppstod enligt 1 korintiebrevet kapitel 15. Låt Kristus lysa fram genom våra liv och låt oss vara himlaljus i världen. Om kärleken är det sammanhållande bandet, kan inget slå hål på vår gemenskap. Vi befinner oss i ett krig, som Jesus redan har vunnit!

1 Timothy 2:3-4
Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Kärleken

Vi kan aldrig springa ifrån eller ignorera Guds kärlek. Han är kärlek och därför full av barmhärtighet. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Han vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska vända om till Honom. Han väljer inte ut en elit, utan alla människor är inkluderade i Guds frälsningsplan:

 • judar och greker
 • män och kvinnor
 • gamla och unga
 • svenskar och invandrare
 • flyktingar och tiggare
 • kollegor och grannar
 • släkt och vänner

Alla människor har syndat och förlorat härligheten från Gud. Ingen människa kan stå rättfärdig inför Gud genom egna gärningar eller offer för synder. Det går inte att betala med pengar, för att rentvå sig i Universums Högsta Domstol. Den som betalar med sitt eget liv, går evigt förlorad. Att ta Guds hand och ödmjuka sitt hjärta, är början på vägen som leder till evigt liv. Erkänn sedan att du förstått att Jesus kom för att betala priset för din synd. Han gav nämligen sitt liv för dig och mig, och Hans offer gäller i Universums Högsta Domstol, eftersom Han själv var syndfri. Han frestades att synda, när han levde här på jorden, men avstod syndens lockelse. Varje tillfälle valde Han livets väg. Därför kunde döden inte behålla Honom och Han uppstod på tredje dagen.

Jesus är Guds offerlamm, som utgjutit sitt dyra blod för världens synd. Gud vill att du och jag inser att vi inte kan frälsa oss själva, att vi inte kan offra något i utbyte, att vår enda chans är att erkänna att vi har syndat och inte trott på Jesus. Att ta emot gåvan att tro på Honom, så föder Han oss på nytt och vi kommer in i Kristus.

Sanningen

Nästa steg är att Gud vill att vi kommer till insikt om sanningen. Att vi mer och mer blir förvandlade genom vårt sinnes förnyelse. Att bli frälst och få evigt liv är en sak, men för att hålla oss på vägen behöver vi även komma till kunskap om sanningen. Jesus är vägen och livet, men Han är också sanningen. Sanningen är en person. Han heter Jesus och är Människosonen. Han kom för att ge världen liv.

Det finns en kärlekens väg som Jesu efterföljare. Ingen av oss frälser oss själva och ingen av oss har hela sanningen. Men tillsammans vill Gud att vi byggs upp till  ett andligt tempel i Herren. Vi har ett uppdrag att fokusera på att människor kommer till tro och samtidigt att komma in i sanningen. I det ska vi inte peka finger åt varandra utan ta emot varandra vänligt och fördra varandra. Visserligen om någon predikar lögn ska vi gå tillrätta med det, men tro aldrig att du är den enda med full insikt, kunskapen är ett styckverk. Följ hjärtats maning,  Anden ska leda oss in i hela sanningen.

Tills dess låt inte splittring florera i Guds församling, utan de som står utanför ska se hur vi älskar varandra, inte hur vi slår på varandra. Dock lite surdeg syrar hela degen, så låt oss vara vakna och nyktra. Låt oss förmana varandra, så länge det heter idag. Vi har alla en väg att vandra. Låt oss bära varandras bördor och ta emot varandra vänligt och fördra varandra. Vad kan vi enas kring? Tron på Jesus Kristus och på Hans försoningsverk på Golgata.

God wants all men to be saved and to come to knowledge of the truth

All of us who follow Jesus is part of God’s family and have the same Father in heaven. God and our Father’s heart beats, for all people to be saved and to come to knowledge of the truth. Let our hearts also be lit for the same thing and let us together seek out that which is lost and let the Spirit lead us into all truth.

Salvation stands firmly on God’s truth and eternal promises. We do not kinked ourselves or beat each other over the head with the Bible, to argue that our interpretation will apply. Knowledge is a unit works but faith, hope and love endure. The time will come when we will know everything, just as we are already perfectly known by God. He leads us in peace, in our continuing search for truth.

We do not exclude each other, as long as we believe in Jesus Christ who died, was buried and arose according to 1 korintiebrevet Chapter 15. Let Christ shine through our lives and keep us Heavenly lights in the world. If love is the unifying band, can nothing punch hole in our community. We are in a war, as Jesus has already won!

1 Timothy 2: 3-4
This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior,
who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth.

Love

We can never run away from or ignore God’s love. He is love and full of mercy. He wants all people to be saved. He does not want anyone to perish, but that all should turn to Him. He does not select an elite, but all people is included in God’s plan of salvation:

 • Jews and Greeks
 • men and women
 • old and young
 • Swedes and immigrants
 • refugees and beggars
 • colleagues and neighbors
 • family and friends

All people have sinned and lost the glory of God. No man can stand righteous before God, by their own deeds and sacrifices for sins. You can not pay with money, to clear yourself befter the Universe Supreme Court. The one paying with his own life, is lost forever. To take God’s hand and humbling ones heart, is the start of the road that leads to eternal life. Admit then that you understood that Jesus came to pay the price for your sin. He gave His life for you and me, and His sacrifice is enough in Universum Supreme Court, because He Himself was sinless. He was tempted to sin, when he lived here on earth, but refrained sin’s allure. Each time He chose the path of life. Therefore death could not hold Him, and He rose again the third day.

Jesus is the sacrificial lamb who shed his precious blood for the sin of the world. God wants you and I realize that we can not save ourselves, that we can not sacrifice anything in return, our only chance is to admit that we have sinned and not believed in Jesus. To receive the gift of faith in Him, He begets us again, and we come into Christ.

Truth

The next step is that God wants us to come to the knowledge of the truth. That more and more we are transformed by the renewal of our minds. To be saved and have eternal life is one thing, but to keep us on the road, we also need to come to the knowledge of the truth. Jesus is the way and the life, but He is also the truth. Truth is a person. His name is Jesus, the Son of Man. He came to give life to the world.

There is a path of love for us as Jesus’ followers. None of us saves us and none of us have the whole truth. But along God wants us to build up a spiritual temple in the Lord. We have a mission to focus on people coming to faith and at the same time to get into the truth. In it, we should not point the finger at each other, but accept each other kindly and tolerate each other. Certainly if anyone preaches falsehood, let’s get to grips with it, but never think you’re the only one with full knowledge, knowledge is a piece works. Follow the heart’s promptings, the Spirit will guide you into all truth.

Until then, do not let divisions flourish in the church of God, but those outside to see how we love each other, not how we turn on each other. However, little leaven leavens the whole lump, so let us be awake and sober. Let us exhort one another, while it is called today. We all have a way to go. Let us bear one another’s burdens and accept each other kindly and tolerate each other. What can we agree on? Faith in Jesus Christ and His atoning work on Calvary.


Leave a comment >

DSC_1541

Peter lever ut sitt kristna liv i full tid för Herren, oavsett om han jobbar eller är ledig. I detta blogginlägg vill jag lyfta fram några härliga sätt Gud använder honom på.

Vardagsevangelisation

Peter ska betala sina varor på Willys och upptäcker att mannen i kassan har ett stort plåster i nacken. Han led av smärtsam nackspärr. Peter frågade om han fick be för honom, vilket han genast accepterade. Peter talade högt och tydligt om att inte skämmas för evangelium, så att hela den ringlande kön fick höra om Jesus. Peter lade resolut handen på hans nacke och befallde smärtan att lämna. Sedan tackade mannen för bönen. Peter bad honom att känna efter och då upptäcker han att nackspärren var borta. Han reagerar starkt och utrycker:

“vad har du gjort?”

Peter förklarade att Jesus hade botat honom och packade sedan ihop sina varor och gick hem. Människor i kön frågade då om mannen kände Peter. Mannen i kassan sade att Peter är kund på Willys, men att han inte varit medveten om att Peter är en gudsman.

Peter har träffat honom vid senare tillfällen i affären och mannen är fortfarande frisk.

Mission med vänner

Vår broder Durckheim, som bor hos oss nu, hade besök från Atlanta av sin vän Randy. Vi umgicks och visade honom runt i Uppsala och vissa svenska traditioner; såsom att ta av sig ytterskor inomhus och gå husesyn. Han bjöd oss alla på restaurang och där upplevde Peter att han skulle predika evangelium genom tecken för två unga grabbar, vid ett annat bord. En hade ont i vaden och den andra i foten. Båda blev helade när Peter lade händerna på dem och befallde smärtan gå. Sedan kom Peter och satte sig vid bordet. Randy var berörd över tilltaget. Peter uppmanade Durckheim att leda dem till tro på Jesus. Durckheim tog uppdraget seriöst och gick iväg till deras bord och predikade Kristus med ord. Det  visade sig att den ena var ganska kristen och den andra ateist, men båda vände om till Gud och tog emot gåvan att tro på Jesus. Nu var Randy helt vild.

När vi var i gamla Uppsala kyrka vittnade jag för en anställd i kyrkan. Han hade arbetat minst 20, eller om det var 30 år, i svenska kyrkan, men hade ännu inte kapitulerat inför Gud. Randy fick be för honom till helande, men han upplevde ingen skillnad då. Vi gick sedan på församlingen Livets Ords årliga julkonsert och på väg hem, utanför entrén stötte  vi på ett gäng muslimer. Flera av dem hade smärta i kroppen och Randy bad för dem och de blev botade. Kvällen avslutades med att vi hade kyrka tillsammans, då vi samtalade och bad för varandra. Randy blev döpt i Anden och låg hela natten och skakade av Guds kraft.

Mission på telefon

Kvinnlig läkare bosatt i Tyskland hade sett helandevideos på youtube och var helt överväldigad. Hon uttryckte att hon såg att människor blev botade från sina sjukdomar. Hon undrade om även hon kunde bota sjuka på det sättet? Det visade sig dock att hon inte var troende. Peter svarade därför att det kan hon på villkoret att hon blir frälst. Därefter predikade han de goda nyheterna och hon omvände sig från sin egen väg och tog emot tron på Jesus, under telefonsamtalets gång.

Nästa steg för henne, förutom dop, är att bli lärjungatränad att bota sjuka.

Kick start

Mattias från Hudiksvall tar bilen och kör 2,5 timme för att bli lärjungatränad att predika Kristus genom tecken och under i Uppsala. Han är nyomvänd och hade sett helandevideos med Torben på Youtube, men även med Peter. Då Uppsala är närmare än Danmark kontaktade han Peter. Peter berättade att vi åker till Thailand i januari och planerar en större kickstart i februari, som Mattias kan delta på. Han var dock så hungrig på mer av Gud och ville därför inte vänta så länge och lyckades övertyga Peter om en enskild kickstart innan resan.

Dagen inleddes med att Peter berättade sin story och talade sedan inspirerande om ett liv som i Apostlagärningarna. Jag undervisade om helande, som ett verktyg att nå de förlorade. Peter delade några vittnesbörd och berättade om hur vi går tillväga på stan. Sedan gav de sig iväg. De fick bota många människor och predika Kristus för folket. Dessutom omvände sig två unga män från sin synd och började följa Jesus och ska snart döpas. Mattias var märkbart berörd, ena stunden insåg han vad som hände och andra kändes allt overkligt.

När de kom hem igen predikade Peter om att fortsätta och Mattias vittnade om vad han sett och hört. Sedan sände vi ut honom till skörden. Vi ser fram emot hur Gud ska använda honom framöver och önskar att han ska få se god frukt i sitt liv.

Peter lives out his Christian lives full time for the Lord, whether he is working or idle. In this blog post I want to highlight some wonderful way God uses him.

Everyday Evangelism

Peter are paying his goods at Willys and discovers that the man at the cash register has a large patch in the neck. He suffered from painful torticollis. Peter asked if he could pray for him, which he immediately accepted. Peter spoke loud and clear about not be ashamed of the gospel, so that the entire winding queue heard of Jesus. Peter added resolute hand on his neck and commanded the pain to leave. Then thanked the man of prayer. Peter asked him feel and when he discovers that torticollis was gone. He reacts strongly and expresses:

what have you done?

Peter declared that Jesus had healed him and then packed up the goods and went home. People in the queue then asked if the man knew Peter. The man at the counter said that Peter is a customer at Willys, but had not been aware that Peter is a man of God.

Peter met him later on in the store and the man is still healthy.

Mission with friends

Our brother Durckheim, who lives with us now, had a visit from Atlanta by his friend Randy. We hung out and showed him around in Uppsala and some Swedish traditions; such as taking off their outdoor shoes indoors and walk tour of the house. He invited all of us at the restaurant, where experienced Peter that he would preach the gospel through signs for two young guys at another table. One had a sore calf and the other in the foot. Both were healed when Peter laid his hands on them, and commanded the pain to go. Then Peter came and sat at the table. Randy was touched over the event. Peter urged Durckheim to lead them to faith in Jesus. Durckheim took the assignment seriously and went off to their table and preached Christ with words. It turned out that one was quite Christian and the other an atheist, but both turned back to God and received the gift of faith in Jesus. Now Randy was completely wild.

When we were in old Uppsala church, I testified to an employee of the church. He had worked at least 20, or if it was 30 years in the Swedish church, but had not yet surrendered to God. Randy had to pray for healing for him, but he felt no difference then. We then went to the Church Word of Life’s annual Christmas concert and on the way home, outside the entrance we met a bunch of Muslims. Several of them had pain in the body and Randy prayed for them and they were healed. The evening ended with that we had church together, then we talked and prayed for each other. Randy was baptized in the Spirit, and lay all night and shook of the power of God.

Mission on the phone

Female doctor living in Germany had seen the healing of videos on YouTube and was completely overwhelmed. She expressed that she saw that people were cured of their diseases. She wondered if she could also heal the sick that way? It turned out that she was not a believer. Peter replied, because she can on the condition that she will be saved. Then he preached the good news and she repented of her own way and recieved the faith of Jesus, during the phone call.

The next step for her, except baptism, is to become discipled to heal the sick.

Kickstart

Mattias from Hudiksvall took the car and drew 2.5 hours to become discipled preaching Christ through signs and wonders in Uppsala. He is a convert and had seen the healing videos with Torben on Youtube, but also with Peter. Since Uppsala is closer than Denmark, he contacted Peter. Peter told him that we go to Thailand in January and is planning a major kick start in February, which Mattias can participate. He was so hungry for more of God and therefore did not want to wait so long time and managed to convince Peter of a single kickstart before the trip.

The day began with Peter telling his story and then spoke inspiring about a life in Acts. I taught about healing, as a tool to reach the lost. Peter shared some testimonies and talked about how we go about in town. Then they set off. They had cured many people and preached Christ to the people. Additionally repented two young men from their sins and began to follow Jesus and will soon be baptized. Mattias was noticeably affected, one moment he realized what was happening and next everything felt unreal.

When they came back home, Peter preached about to continue and Mattias testified about what he saw and heard. Then we sent him out to harvest. We look forward to how God will use him in the future and want him to see good fruit in his life.

 


Leave a comment

En Ande av frimodighet. A Spirit of boldness.

 

En ande av feghet och modlöshet på flykt

Emilios mamma kom inhaltande med ont i foten och jag lade min hand på den och befallde smärtan lämna. Efter några upprepade böner, botade Jesus henne. All ära till Gud. Jag vittnade för killen i tobaksaffären, en kristen syrian, som behöver bli döpt i vatten och ande. I slutet av missionen på Kista centrum, frågade jag mannen i kassan hur han mådde, men han mådde bra. Tjejen som serverade mig café latte, frågade jag också och hon hade ont i ryggen. Jag fick be för henne och hon upplevde befrielse från smärta. Det var som om jag kommit in i en virvelvind. Från feghet och modlöshet till återerövring av frimodighet. Dammet virvlade  i luften och friheten ropade ut sitt Halleluja! Åter i rörelse med min enastående man, Peter.

Vi tog tillbaka fältet att missionera tillsammans. Men speciellt jag, tog tillbaka fältet att vara frimodig. Den påklistrade anden av modlöshet, ja ren feghet hade kommit över mig. Backar man en gång, är det lätt att backa en gång till. Syndens och dödens lag fungerar oavsett om man tror på den. Det man släpper faller! Men livets Andes lag fungerar bara när man tror och vandrar i Anden. Våga ta ett steg ut på vattnet, och ett till och ännu ett. Vågar du?  Ja, jag vågar! Om Gud är för mig, vem kan då vara emot mig?

Några helanden

 • En thailändsk kvinna, i kassan på en restaurant utan kunder, hade ont i ryggen. Jag bad för henne tre gånger, men hon upplevde ingen skillnad. Peter sade att det kunde bero på olika längd på benen. Han hämtade med bestämda steg en stol 25 meter bort och lät henne sätta sig på den. Benen var olika långa och justerades på Peters befallning. Hon ställde sig upp och konstaterade häpet, att smärtan hade försvunnit.
 • Både Peter och jag var lika benägna att kontakta människor och en gång hände det exakt samtidigt, vilket man kan se på videon som Peter producerat. Peter bad för en man från Indien, som blev helad och jag bad för en kort ortodox kvinna med ont i handleden. Det var hennes muslimska vännina som avslöjade för mig att hon hade ont. Jag bad en gång och hon upplevde förbättring och en gång till och det kom tillbaka. Då bröt jag roten till det onda i Jesu namn och helandet var ett faktum. Ibland är det sjukdomsandar som måste drivas ut. Hon blev jätte glad för helandet!
 • Jag frågade en kvinna jag mött inne på damernas, om hon hade någon smärta i kroppen. Det hade hon, men hon vågade inte tacka ja till handpåläggning. Däremot berättade hon att hennes man hade smärta i ryggen och honom kunde vi be för, vilket Peter gjorde. Mannen blev helad och förundrad. Han stod och kände efter ett bra tag. Då fick jag be för frun och hon blev också helad. Han kände en värme, även efter helandet ägt rum. Hon upplevde att smärtan försvann. Det visade sig att de redan var kristna.
 • En äldre man i rullstol upplevde helande på vänster sida av nacken. Han var över 90 år och väldigt vältalig. Peter och han samtalade länge om ditt och datt. Och jag prickade evangelium i hans hjärta. Vi fick båda nöd för hans själs frälsning. Förhoppningsvis träffar vi eller Jesus honom igen.

A spirit of cowardice and defeatism on the run

Emilio’s mother came lame with a sore foot and I put my hand on it, and commanded the pain to leave. After some repeated prayers Jesus healed her. All glory to God. I testified for the guy in the tobacco shop, a Christian Syrian, who need to be baptized in water and Spirit. At the end of the mission in Kista, I asked the man at the counter how he was, but he felt good. The girl who served me cafe latte, I also asked and she had a sore back. I was praying for her, and she experienced relief from pain. It was as if I had entered a whirlwind. From cowardice and discouragement to the reconquest of boldness. The dust swirled in the air and the freedom shouted out his Hallelujah! Once in motion with my outstanding man, Peter.

We took back the field for missionary work together. But especially I took back field to be bold. The glued spirit of discouragement, yes pure cowardice had come over me. Crates man once, it is easy to back a second time. Sin and death law works whether you believe in it. It is released fall! But the Spirit of life law only works when you believe and walk in the Spirit. Dare to take a step out on the water, and one to another. Do you dare? Yes, I dare! If God is for me, who can be against me?

Some healings

 • A Thai woman at the counter of a restaurant without customers, had a sore back. I prayed for her three times, but she experienced no difference. Peter said it could be due to the different length of the legs. He brought with firm steps a chair 25 meters away, and let her sit on it. The legs were different lengths and adjusted at Peter’s command. She stood up and noted with astonishment, that the pain had disappeared.
 • Both Peter and I were equally likely to contact people and once it happened exactly the same time, which you can see in the video that Peter produced. Peter prayed for a man from India who was healed and I prayed for a short Orthodox woman with a sore wrist. It was her Muslim female friend who revealed to me that she was in pain. I prayed and she experienced improvement and again and it came back. Then I broke the root of evil in the name of Jesus and the healing was a fact. Sometimes the disease spirits who must be driven out. She was really happy for healing!
 • I asked a woman I met in the ladies if she had any pain in the body. There she had, but she dared not accept the imposition of hands. However she told me that her husband had pain in his back and him, we could pray for, as Peter did. The man was healed and amazed. He stood and felt for a while. Then I prayed for his wife and she was also healed. He felt a warmth, even after healing had taken place. She felt that the pain disappeared. It turned out that they were already Christians.
 • An elderly man in a wheelchair experienced healing on the left side of the neck. He was over 90 years old and very eloquent. Peter and he talked a long time about this and that. And I dotted the gospel in his heart. We both had compassion for his soul’s salvation. Hopefully we meet or Jesus meets him again.

.

.