throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


4 Comments

Jag älskar dig Jesus. I love you Jesus.

image

Jesus är solen

Jag älskar dig Jesus. Du är solen i mitt liv. Jag vill att allt vad mitt liv innebär, ska kretsa kring dig. Många vindkast i läran snurrar runt i atmosfären och det gäller att älska sanningen, och mer och mer både komma till kunskap om den och bli förvandlad av den. Helt enkelt att fortsätta älska dig Jesus, du som är sanningen.

Kära syskon i tron, låt ingen lögn bedra er och få er på fall. Det må vara plattjord-teorin, frågan om dopet är frälsande eller inte, om barndop är en villolära, om skakningar i anden eller grav-sugande är från Gud eller inte. Påminn er om att kunskapen är ett styckverk. Det är tron, hoppet och kärleken som består. Lögner och irrläror  serveras sockersött och smygande. Ibland av dem vi litat på.

2 Peter 2:1a
Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror.

1 Corinthians 13:12b
Nu förstår jag endast till en del,
men då skall jag känna fullkomligt,
liksom jag själv har blivit
fullkomligt känd.

Systrar och bröder  i Kristus, vi har var och en fått smörjelsen, som undervisar oss om vad som är sanning och vad som är lögn. Vi behöver inte oroa oss, men hålla fast vi Ordet och Anden. Förbli i kärleken och förbli i Kristus. Då lovar Han att förbli i oss. Kärleken till sanningen måste vara starkare, än kärleken till det sammanhanget vi befinner oss i eller den ledare vi lyssnar på. Jesus är sanningen och den överherde vi alla ska följa.

Smygande läror och lögnare inifrån oss själva florerar. Håller det som de lär ut med sanningen? Pröva allt och behåll det goda. Pröva om det är Herren kärt. Håller det Guds standard? Gör upp med synd och fokusera på kärnan i evangelium. Vad har Jesus sagt till oss? Han sade gå ut och gör lärjungar av alla folk, döp dem och lär dem allt vad jag befallt.

Vad gjorde de första kristna? De höll fast vid apostlarnas lära, gemenskapen vid bönerna och brödsbrytelsen. Sedan lade Gud till människor till sin församling när de omvände sig och lät döpa sig på sin tro. De delade Kristus med varandra och predikade Kristus för folket. Många blev helade och befriade. Många kom till tro och lät döpa sig både till Kristus och i Anden. Elden spred sig för att vinna en förlorad värld. De älskade Gud, varandra och andra. Det är vad vi borde fokusera på, inte på plattjord-teorin eller grav-sugande.

De som känner sin Gud står fasta, håller ut och gör erövringar. Bland dem ska du och jag vara. Vi är grenarna och Gud är vinstocken. Om vi förblir i Honom förblir Han i oss. Vi blev inympade av tro och kan bli bortskurna av otro. Låt oss leva i kärleken, så finns det inget som kan få dig eller mig på fall. Var vaken!

Jesus is the sun

I love you Jesus. You are the sun of my life. I want everything what my life means  revolving around you. Many wind of doctrine spins around in the atmosphere and it comes to love the truth, more and more, both come to the knowledge of it and be transformed by it. Simply continue to love you Jesus, since you are the truth.

Dear brothers and sisters in the faith, let no lie deceive you, and cause you to fall. It may be the Flat Earth theory, the question of baptism is redemptive or not, if baptism of children is a heresy, if tremors of the spirit or the tomb-sucking is from God or not. Remind you that knowledge is a piece work. It is faith, hope and love that lasts. Lies and heresies served sugar sweet and insidious. Sometimes by those we trusted.

2 Peter 2:1a
But false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies,

1 Corinthians 13: 12b
Now I know in part; then I shall know fully, even as I have been fully known.

Sisters and brothers in Christ, we each have received the anointing, which teaches us what is truth and what is a lie. We need not worry, but we stick to the Word and the Spirit. Remain in love and abiding in Christ. Then He promises to remain in us. Love for the truth must be stronger than the love of the context we are in, or the leaders we listen to. Jesus is the truth and the shepherd we all should follow.

Insidious teachings and liar from within ourselves abound. Agree what they teach the truth? Try everything and keep the good. Examine whether it is dear to the Lord. Keeps God’s standard? Make up with sin and focus on the core of the Gospel. What did Jesus say to us? He said go out and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them all that I commanded.

What did the first Christians do? They clung to the teaching of the apostles, the community at prayer and the breaking of bread. Then God put people to His congregation when they repented and were baptized on their faith. They shared Christ with each other and preached Christ unto others. Many were healed and delivered. Many believed and were baptized, both to Christ and in the Spirit. The fire spread to win a lost world. They loved God, each other and others. That is what we should be focusing on, not on the Flat Earth theory, or grave-sucking.

Those who know their God stands firm, persevere and make conquests. Among them should you and I be. We are the branches, and God is the vine. If we remain in Him, He remains in us. We were grafted by faith and can be cut away by unbelief. Let us live in love, there is nothing that can make you or me fall. Stay alert!

Advertisements


Leave a comment

2015 års statistik. Statistics for 2015.

Gott Nytt År kära läsare! Tack för att ni tar del av och delar vidare denna blogg. Jag ber att ni ska bli berörda och påverkade och att själva komma ut i frihet och ett liv med Jesus mer och mer som i Apostlagärningarna. 

Happy New Year, dear reader! Thank you for taking part in and sharing this blog. I pray that you be touched and influenced, and that you come out into freedom and a life with Jesus more and more like in the book of Acts.

The statistics below is only in Swedish unfortunately. 

Peace and love

Frid och kärlek

Cami

WordPress.coms trupp av statistikapor skapade en 2015 årlig sammanfattning för denna blogg.

Här är ett utdrag:

Ett tunnelbanetåg i New York rymmer 1 200 personer. Den här bloggen besöktes cirka 6 100 gånger under 2015. Om den hade varit en tunnelbana i NYC, skulle det behövas cirka 5 resor för att lika många personer skulle komma med.

Klicka här för att se hela sammanfattingen.


2 Comments

Den nakna sanningen. The naked truth.

Sanning

Den nakna eller avskalade sanningen
Tala den
lev den
representera den

sanningen ska inte kläs i andra ord
den ska inte döljas
den ska inte förklädas
den ska varken förskönas
eller förfulas

inget behöver läggas till
eller dras ifrån
ja är ja
nej är nej
kanske är kanske
tills det blir
ett ja eller ett nej

förvrid inte sanningen
hantera den
be om förlåtelse
eller förlåt
ta tacksamt emot
eller vänd bort ditt ansikte från

sanningen ska hanteras
sanningen kan verka obarmhärtig
men den är ren
och den är sann

sanningen är en början
i alla fall att nysta i
eller en helt ny början

våga vara sann
våga vara du
våga vara dig själv
erkänn vad du tycker
erkänn vad du känner
erkänn den du är
erkänn var du hamnat

hantera situationen
det finns alltid ett sätt att ta emot
ett sätt att värja sig
ett sätt att gå förbi
ett sätt att låta passera
men främst ett sätt att våga bemöta
att se sanningen i vitögat

kommer du bara till botten
så finner du sanningen
Han heter Jesus
Jesus är sanningen
och vägen
och livet

kommer du bara till botten
tar Han dig upp
både upp på fötterna
stadigt på jorden, jordnära
men också ända in i himmelen

Hans blod renar
Hans blod helar
Hans blod beskyddar
Hans blod ropar nåd

även om du felat
stort eller smått
sanningen segrar i längden
det enda du kan krydda den med är kärleken
aldrig socker
aldrig sirap
aldrig honung
bara kärlek

milda ord är dock som honungskakor
så visst kan du välja tid och stund
och tonläge
men försköna inte
den enkla sanningen

den nakna och avskalade sanningen
duger
det kan svida
men i längden segrar sanningen
och tillsammans med kärleken
är den ett radarpar

sky lögnen
sky fegheten
sky lögnaktig diplomati
men använd sann

Jesus är sanningen
ta Hans hand
följ Honom
Han är vägen
och livet
det är
den enkla sanningen

Truth

The naked and unadorned truth
Speak
Live
represent it

Truth should not be dressed in other words,
it should not be hidden
it should not be disguised
it should neither embellished
or uglier

nothing needs to be added
or subtracted from
yes yes
Nay, nay:
maybe maybe
until it becomes
a yes or a no,

Do not twist the truth
handle it
ask for forgiveness
or forgive
take gratefully received
or turn your face away from

Truth be handled
the truth can seem merciless
but it is pure
and it is true

truth is a beginning
in all cases to unravel
or a new start

dare to be true
dare to be you
dare to be Yourself
Admit what you think
Admit what you feel
Admit it, you are
Admit where you ended

handle the situation
there is always a way to receive
a way to defend oneself
a way to bypass
a way to let pass
but mainly a way to confront it
To face the truth

you will only have to hit bottom
so you will find truth
He is called Jesus
Jesus is the truth
and the way
and the life

you will only have to hit bottom
He takes you up
both on the feet
firmly on the ground, down to earth
but also the way into heaven

His blood cleanses
His blood heals
His blood protects
His blood cries mercy

even if you are at fault
big or small
truth to prevail in the long run
the only thing you can spice it with love is
never sugar
never syrup
never honey
only love

gentle words, however, like honey cakes
so of course you can choose the time and moment
and tone
but not embellish
the simple truth

naked and unadorned truth
good enough
it can sting
but in the end wins the truth
and together with love
is a duo

sky lie
sky cowards
sky lying diplomacy
but use true

Jesus is the Truth
take His hand
follow Him
He is the Way
and The Life
it is
the plain truth


1 Comment

Vänners Apostlagärningar. Friends Actes of The apostels.

 

Nåväl händer det något därute på skördefälten?

Jodå, här följer några axplock.

Helena är ute i världens ände bland öarna och missionerar. Hon botar sjuka och leder människor till tro. Tar andra kristna i handen och visar dem hur de kan bota sjuka i Jesu namn. Hon dansar lovsång inför Gud och predikar även med ord. Ett tillfälle dansade hon till “I surrender all” av Michael W Smith och delade sedan sitt vittnesbörd om att Jesus helat henne. Då fick hon leda en buddhist till tro och bota några sjuka.

Durckheim har varit ute på missionsresor bland annat till Atlanta och Egypten. För närvarande bor han hos oss och studerar, men på jullovet lyckades han hamna i en liten väckelse med flera som gav sitt liv till Jesus, blev döpta och många som blev botade från sina sjukdomar. I Atlanta kickstartade han Randy en företagare som kommit i kontakt med honom genom hans youtubekanal Mark161618.

När Durckheim var i Atlanta blev Randys broder på andra sidan USA träffad av Guds Ande när Durckheim bad för honom i telefonen. Familjen hade försökt övertyga brodern om att vända om till Gud under många år, utan att lyckats. På 10 minuter slog Guds Ande till, stolen välte och när han vaknade upp hade han gett sitt liv till Jesus.

I Egypten botade Durckheim människor vid en moské, bland annat han en man som knappt kunde gå. Polisen ville arrestera honom. Då grep de som blivit botade in och vägrade låta Durckheim bli bortförd. Själv tänkte han att han skulle fått uppmuntra förföljda kristna i fängelset och nå de kriminella med de goda nyheterna om Jesus. Durckheim kickstartade flera och botade många på sina två resor.

Poya och Emilio har precis blivit avskilda till ledare i vår nystartade församling i  Bro/Bålsta. De har nyligen tagit ut församlingen på kickstart i Stockholm. De får se många helanden och befrielser. Dessutom är det ofta dop på deras möten, både vattendop till Kristus och Andedop. Poya älskar att debattera och undervisa och Emilio har ett vackert herdehjärta. Gud vet hur han sätter samman sina team.

Sanna är ute bland de hemlösa på fredagar och fick leda ytterligare en man till Jesus för någon månad sedan. Hon hann inte döpa honom, men någon vecka senare kom han igen och berättade att han ville träffa henne, innan han skulle avtjäna en månads fängelsestraff. De bestämde att ha kontakt under fängelsetiden och att dopet får ske efter detta. En man till på Vilhos företag har blivit frälst och längtar efter att få vara med på samlingarna i Vilhos och Sannas husgemenskap. Gud har kontroll och lägger till människor till sin församling.

Jon från Färöarna kontaktade Peter och tackade så mycket för att Peter kickstartat honom på Färöarna, för några år sedan. Så mycket har hänt sedan dess. Han bor i Danmark på Jesus hotellet hos Torben. Han åker på missionsresor och får se många människor bli botade, befriade och vända om till Gud.

Fortsättning följer.

Well something is happening out there in the harvest fields?

Well, here are a few examples.

Helena is out in the end of the world among the islands on mission. She heals the sick and lead people to Christ. Taking other Christians in the hand and show them how they can heal the sick in Jesus’ name. She dances song of praise to God and preaches even with words. One occasion she danced to “I Surrender All” by Michael W. Smith, and then shared her testimonie of how Jesus healed her. Then she led a Buddhist to believe in Christ and healed some sick.

Durckheim have been out on mission trips including Atlanta and Egypt. Currently, he lives with us and study, but the Christmas break, he managed to end up in a small revival with several who gave their life to Jesus, were baptized and many were healed of their diseases. In Atlanta, kick-started  Randy an entrepreneur who come in contact with him through his youtube channel Mark161618.

When Durckheim were in Atlanta was Randy’s brother, on the other sidé of, the United States struck by God’s Spirit when Durckheim prayed for him on the phone. The family had tried to convince the brother to turn to God for many years, without success. In 10 minutes you beat the Spirit of God, the chair overturned, and when he woke up, he had given his life to Jesus.

In Egypt healed Durckheim people at a mosque, among other things, a man who could barely walk. The police wanted to arrest him. Then they seized that were healed in and refused to let Durckheim be abducted. Himself he thought he’d been encouraging persecuted Christians in prison and reach the criminals with the good news about Jesus. Durckheim kick-started several and healed many on his two trips.

Poya and Emilio has just been consecrated to the leaders of our newly established parish of Bro/ Balsta. They have recently taken the Assembly at kickstart in Stockholm. They’ll see many healings and deliverances. Moreover, it is often the baptism of their meetings, both water baptism of Christ and Spirit baptism. Poya love to debate and educate and Emilio has a beautiful shepherd’s heart. God knows how he put together his teams.

Sanna is out among the homeless on Friday and had to lead another man to Jesus, a month ago. She could not baptise him, but a week later he came back and told her he wanted to see her before he would serve a month’s imprisonment. They decided to have contact while in prison and that baptism must take place after this. A man in Vilhos companies have been saved and longs to be part of the meatings of Vilhos and Sanna house Church. God is in control and add people to His church.

Jon from Faroe contacted Peter and thanked Him very much for Peter kick started him on the Faroe Islands, a few years ago. So much has happened since then. He lives in Denmark in Jesus hotel with Torben. He goes on mission trips and get to see many people being healed, delivered, and to turn to God.

To be continued.

 


Leave a comment

Skrämd av läkarrapport. Frightened by medical report. 

 

Höga sköldkörtelvärden

Jag gick i slutet på mars på en rutinundersökning på mitt nya jobb. En grundlig undersökning gjordes och alla värden var perfekta, förutom ett. Det var ett sköldkörtelvärde, som var precis på gränsen till att inte längre vara inom det normala spannet. Enligt läkaren bör man då hålla värdena under uppsikt. Skulle de försämras får man antingen äta piller resten av livet eller så drabbas man av giftig struma. Inget av alternativen lät lockande och till råga på eländet blev jag uppskrämd av läkarens rapport. Tacksamheten att resten av värdena var perfekta infann sig inte. Jag var dessutom i ett läge på jobbet att jag var mycket stressad och utbrändhetssymptom var nära.

En vännina berättade att hon efter sin graviditet fått problem med sköldkörteln och läkaren sade att antingen ändrar hon livsstil och stressar ner eller så blir det piller resten av livet. Jag insåg då att även  jag behövde ändra livstil och sluta stressa. Jag valde därför att sluta stressa, bryta fruktan för sjukdom och att tro Gud om helande.

Drygt ett halvår senare i början av november var jag åter på läkarundersökning, i annat ärende och bad dem ta blodprov för att kontrollera sköldkörtelvärdena. Jag berättade för dem att mina prover varit på gränsen i slutet av mars. Läkaren sade då att det var onödigt att ta ett nytt test så snart inpå, eftersom dessa värden är stabila och inte ändrar sig så snabbt. Jag insisterade trots att jag stressat till mottagningen. Provsvaren kom en månad senare och bekräftade att mina värden är helt normala, inte alls i närheten av gränsen. Gud hade gjort ett under!

Min reaktion var ren tacksamhet. Tänk att Gud helat mig. Inte bara dem som ännu inte tror, vilket sker som ett tecken ute på gator och torg. Men mig Hans kära dotter. Han har hjälpt mig att ändra livstil och justerat mina värden på ett övernaturligt sätt. Jag böjer mina knän och mitt hjärta i ödmjuk tacksamhet och innerlig glädje. Gud är så god och så öm mot mig sitt barn. Precis lika god och öm vill han vara mot dig, om du bara låter Honom. Han kan hela din kropp, förvandla din själ och ge dig ett nytt hjärta på insidan. Det finns ingen som Gud. Han är unik “one of a kind” och Han är min Gud och min Fader. Han kan även bli din!

High values ​​thyroid

I went in late March on a routine examination at my new job. A thorough investigation was made and all the host was perfect, except for one. It was a thyroid value, which was right on the border to no longer be within the normal range. According to the doctor should then keep values ​​under supervision. Would they deteriorate get either eat pills for life or suffers a toxic goiter. Neither option sounded tempting and on top of misery, I was startled by the coroner’s report. Gratitude to the rest of the values ​​was perfect appeared not. I was moreover in a situation at work that I was very stressed and burnout symptoms was close.

A female friend told me that after her pregnancy had a thyroid problem and the doctor said that either she changes her lifestyle and stress down or it becomes pills the rest of life. I realized then that I also needed to change lifestyle and stop stressing. I therefore chose to stop stress, breaking the fear of disease and to believe God for healing.

Just over six months later, in early November, I was again on physical examination, in another case, and asked them to take blood tests to check thyroid values. I told them that my samples have been on the verge of the end of March. The doctor then said that it was unnecessary to take the test again so soon just around, because these values ​​are stable and do not change as quickly. I insisted, even though I stressed to medical service. The sample results came a month later and confirmed that my values ​​are normal, not at all close to the border. God had done a miracle!

My reaction was pure gratitude. Remember that God healed me. Not only those who do not yet believe, which occurs as a sign out on the streets. But me His dear daughter. He has helped me to change lifestyle and adjusted my values ​​in a supernatural way. I bend my knees and my heart in humble gratitude and heartfelt joy. God is so good and so tender toward me His child. Just as good and tender, He wants to be with you, if you just let Him. He can heal your body, transon your soul and give you a new heart on the inside. There is no One like God. He is unique “one of a kind” and He is my God and my Father. He may even be yours!


Leave a comment

INÅT. IN.

image

INÅT-perspektivet

När vi sett UPPÅT vill vi GÅ UT och sen behöver vi återigen GÅ IN, för att tillsammans se UPP. När vi skådat Gud i ett UPPÅT-perspektiv, vill vi GÅ UT och dela Honom med andra, och sedan behöver vi GÅ IN och umgås, i nära relation med varandra inför Honom. Detta är att vara och att ha kyrka. Vi behöver varandra, vi behöver Gud och andra behöver oss.

När vi samlas är Jesus vårt fokus och varandra. Vi förväntar Hans närvaro och ingripande mitt ibland oss. Jesus var död, men se, Han lever och det mitt ibland oss som tror.

Matthew 18:20
Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Vi räknar med Gud och vi räknar med varandra. När vi samlas har vi alla något att ge. Det är inte bara en elit, som matar fåren och några längst ner på stegen, som tvättar andras fötter. Utan Gud talar till alla och alla kan vi hjälpas åt på något sätt, även praktiskt.

Våga dela en kort undervisning, eller ett vittnesbörd från veckan som gått eller sjung en sång. Ta ett steg ut på vattnet och dela ett tungotal du fått på hjärtat eller en profetia. Var öppen för att Gud ska använda dig i uttydning av tungotal, eller bilder som någon delat eller urskiljande av andar e.dyl.

1 Corinthians 14:26
Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.

Det är främst Nya Testamenet, som är en bekräftelse på det Gamla, som vi som kyrka ska hålla oss till när vi möts. Att äta tillsammans, bryta bröd och be är andra saker vi ägnar oss åt. Vi tillber Gud, vi ber för varandra och vi ber för andra. Vi kommer mer och mer till kunskap om sanningen och växer var och en upp till mognad i Kristus.

Acts 2:42
De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

Bättre vara få och många grupper, än många och en stor institution. Att vara kristen är att vara del av en levande organism, inte en död organisation. Organismen kan ta sig utryck på olika sätt i olika kulturer. Vi ska inte begränsa Anden, men pröva allt och behålla det goda. När vi möts i nära relationer, ser vi varandra och kan bära varandras bördor.

Galatians 6:2
Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

När världen ser vår kärlek till varandra, ska de förstå att vi verkligen är Jesu lärjungar. Att vi följer Jesus och inte våra egna själviska begär.

John 13:34-35
Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.”

Vi behöver varandra. Vi ska inte överge gemenskapen med andra syskon i Kristus eller den gemenskap vi är överlåten till inom Kristi kropp. Utan vi ska uppmuntra och förmana varandra, så länge som det heter idag, så att vi alla håller oss på vägen och kommer ända fram i mål.

Hebrews 10:24-25
Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

När vi tillsammans som kyrka varit inför Gud, driver Guds kärlek ut oss, för att uppsöka det som är förlorat, så att fler blir frälsta och kommer ända in i mål.

INGOING perspektive

As we have seen UPWARD we want to GO OUT  and then we need to once again GO IN, to ensure the UP. When we saw God in an UP-perspective, we want to GO OUT and share Him with others and then we need to GO IN and fellowship in close relationship with each other before Him. This is to be and to have church.Vi need each other, we need God and others need us.

When we gather, Jesus is our focus and one another. We expect His presence and touch in our midst. Jesus was dead, and behold, He is alive and among us who believe.

Matthew 18:20
For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. ”

We count with God, and we count on each other. When we gather, we all have something to give. It is not just an elite, which feeds the sheep and some at the bottom of the ladder, washing the feet of others. God speaks to everyone and we can all help each other in some way, even practical.

Dare to share a brief teaching or a testimony of the past week or sing a song. Take a step out on the water and share a tongue you got on your heart or a prophecy. Be open to that God will use you in the interpretation of tongues, or images that any one shared or discernment of spirits.

1 Corinthians 14:26
What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up.

It is mainly the New Testamenet, which however is a confirmation of the Old, that we as a church should stick to when we meet. Eating together, breaking bread and praying are the other things we are doing. We worship God, we pray for each other and we pray for others. We will more and more come to the knowledge of the truth and grow up each one to maturity in Christ.

Acts 2:42
And they devoted themselves to the apostles’ teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers.

Better be less and many groups, than many and a great institution. To be a Christian is to be part of a living organism, not a dead organization. The organism can appear as in different ways in different cultures. We should not limit the Spirit, but test everything and retain the good. When we come together in close relationships, we see each other and bear each other’s burdens.

Galatians 6:2
Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.

When the world sees our love for each other, they’ll understand that we are truly disciples of Jesus. That we follow Jesus and not our own selfish desires.

John 13:34-35
A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.”

We need each other. We should not abandon the fellowship with other brothers in Christ or the community we are assigned to in the body of Christ. But we should encourage and admonish one another, as long as it is called today, so that we all keep on track and we all reach until the goal.

Hebrews 10:24-25
And let us consider how to stir up one another to love and good works,
not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.

When we are together as a church before God, God’s love drives us out, to seek that which is lost, so that more people can get saved and crack the finish line.

 


2 Comments

UTÅT. Out.

 

UTÅT-perspektiv

När du skådat UPPÅT blir följden att du vill GÅ UT.

Gå ut och gör alla folk till lärjungar, gå gå gå…

Gud har befallt oss att gå ut till en förlorad och hopplös mänsklighet. Att gå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus – Guds rena offerlamm. Att drivna av kärlek predika den uppstånde Kristus för folket.

När du varit med Jesus, låt då nåden göra sitt verk i och genom dig. Då får du samma nöd för de förlorade som Gud har. Låt sedan Kristi kärlek driva dig UT!

Matthew 28:19-20
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Vi ska gå ut på riktad mission och i vardagen. Vi är helt enkelt Kristi ambassadörer på jorden. Det liv vi nu lever, det lever vi i tron på Guds Son. Vi är inte längre våra egna. Vi har blivit köpta och priset är betalt.

2 Corinthians 5:20
Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

Det är Guds godhet som leder till omvändelse inte fördömande. Vi skall öppna deras ögon så att de vänder om från sin egen väg, till den enda Sanna vägen – JESUS.

Acts 26:18
för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Du och jag behöver inte tveka. Vi är alla kallade att gå ut. Jesus kom för att rädda världen och det uppdraget fortsätter med oss. Börja där du är och ta sedan ett steg till. Gud har lovat oss att vara med oss intill tidens slut. Min broder och syster i Kristus “Gå ut!”.

OUTGOING perspective

When you seen UP consequence is that you want to go out.

Go forth and make disciples of all nations, go go go …

God has commanded us to go out to a lost and hopeless humanity. To go out with the good news of Jesus Christ – God’s pure sacrificial lamb. Be driven by love to preach the risen Christ to the people.

When you have been with Jesus, let the grace to do His work in and through you. Then you get the same compassion for the lost as God. Then let the love of Christ drive you out!

Matthew 28: 19-20
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”

We’ll go out on targeted mission and in everyday life. We are simply Christ’s ambassadors on earth. The life we now live, that we live by faith in the Son of God. We are no longer our own. We have been bought with a price.

2 Corinthians 5:20
Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God.

Remember it’s Gods goodness that lead to repentance not condemnation. We open their eyes so that they turn from their own path, to the only true path – JESUS.

Acts 26:18
to open their eyes, so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me.’

You and I should not hesitate. We are all called to go out. Jesus came to save the world and that mission continues with us. Start where you are and then take another step. God has promised to be with us until the end. My brother and sister in Christ, “Go out!”.