throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Se människan, en meditation. Behold man, a meditation.

 

Se människan

Hon sitter och tigger
Hon flyr
Hon lever sitt liv
Hon dricker kaffe

Kaffe kan man dricka

För att smaka av
För att njuta
För att piggna till
För att nyktra till
För att värma sig
För att passa in

För att tillfredsställa ett beroende
Under en fikastund
På en arbetsintervju
Under en paus på jobbet
För att det anses hälsosamt
Av vana

Se människan

Bakom situationen
Bakom masken
Döm en rätt dom

Vad är en människa?

Skelett, muskler o blod?
Ande, själ och kropp?
Människan är en helhet
Men utan kropp – ingen hemvist på jorden
Människan är
– inte bara ande
– inte bara själ
– inte bara kropp

Se människan

Genom ögonen – själens spegel
Skåda blickens djup
som kan avslöja hjärtats motiv

Finns falskhet eller är det äkta vara?
Finns en baktanke?
Finns ett ärligt uppsåt
Finns ett rent hjärta

1 Timothy 1:5
Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.

Behold man

She is sitting and begging
She flees
She lives her life
She drinks coffe

Coffee you drink

To taste
In order to enjoy
To perk up
To sober up
To warm up
To fit in

To satisfy a depending
During a coffee break
At a job interview
During a break at work
Because it is considered healthy
Out of habit

Behold man

Behind the situation
Behind the mask
Judgment is true

What is man?

Bone, muscle o blood?
Spirit, soul and body?
Man is a whole,
But without a body – no residence on Earth
Man is
– Not only a spirit
– Not only a soul
– Not just a body

Behold man

Through the Eyes – mirror of the soul
Look gaze depth
which can reveal the heart’s motives

Is falsity or is it the real thing?
There is an ulterior motive?
Is a bona fide
Is a pure heart

1 Timothy 1:5
The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith.

Advertisements


1 Comment

Jesus dör. Jesus dies.

 

Guds närvaro upphör

Matthew 27:45-46
Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst:”Eli, Eli, lema sabaktani?”Det betyder:”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Jesus upplevde att Guds närvaro var borta, men skulle du och jag märka skillnaden? En dag kommer Guds nåd tas bort från jorden och därmed också Hans närvaro. I Hans närvaro, där Guds Ande är finns frihet. Utan Guds närvaro är det kyligt och kallt. Atmosfären blir avskalad, hård och naken. Det blir som att leva i ett ökenlandskap utan liv eller som i ett vinterlandskap med istappar. Essensen av Guds närvaro är nämligen kärlek och helighet. Ingen är så helig som Gud och ingen är så full av barmhärtighet.

Skulle du märka skillnaden på om Gud är närvarande eller frånvarande? Gemene man gör inte det, men Jesus erfor ögonblicket när Gud Fadern i princip lämnade Honom. Gud tog såsom sina ögon bort ifrån sin ende Son, då Jesus blev gjord till synd och tog ditt och mitt straff. Jesus visste det var Guds vilja, men ändå var smärtan olidlig för Honom. Lidandet att vara ensam och övergiven av den ende Guden och sin Fader kunde Jesus inte förutse.

En gång när jag var i bön fick jag uppleva känslan av Guds frånvaro. Jag kände mig ofrälst igen. Jag bad och bad och det var fruktansvärt. Det kändes som om jag aldrig skulle bli frälst och som om jag aldrig hade varit det. Även om jag insåg att jag bad för någon annan, som höll på att gå förlorad och att det inte handlade om mig, så var erfarenheten oerhört traumatisk. Att vara frälst och att vara ett Guds barn, att vara förlåten och försonad är något underbart. Att ständigt vara innesluten och omsluten av Gud. Hans ögon är alltid vända mot mig och Hans öron till min bön.

När Jesus dog, var det såsom förvann Guds närvaro på jorden. Och detta kommer helt visst snart fullt ske den dagen församlingen rycks upp till Guds himmel och blir förvandlad i ett nu. Vi människor är eviga varelser och kommer att efter en evig dom existera antingen på en ny jord eller i helvetet. Den största skillnaden mellan dessa platser är Guds närvaro eller Guds frånvaro. Evigt liv med Gud eller evig existens utan Gud. Det är en ofattbar skillnad. Gemene man som inte känner Gud är inte medveten om detta. Men du och jag som är räddade märker vi skillnaden och gör vi något åt saken med tanke på den eviga konsekvensen?

God’s presence vanish

Matthew 27:45-46
Now from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.
And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, “Eli, Eli, lema sabachthani?” that is, “My God, my God, why have you forsaken me?”

Jesus experienced that God’s presence was gone, but you and I would we notice it? One day, God’s grace is removed from the earth and thus also His presence. In His presence, where the Spirit of God is there is freedom. Without God’s presence is chilly and cold. The atmosphere will be stripped down, hard and naked. It will be like living in a desert without life or that of a winter landscape with icicles. The essence of God’s presence is love and holiness. No one is as holy as God and no one is so full of mercy.

Would you notice the difference on whether God is present or absent? Man on the street does not do it, but Jesus experienced the moment when God the Father left Him. God took His eyes away from His only Son, Jesus became sin and took your and my punishment. Jesus knew it was God’s will, but the pain was excruciating for him. The suffering of being alone and abandoned by the one God and his Father, Jesus could not foresee.

Once when I was in prayer, I experienced the feeling of God’s absence. I felt unsaved again. I prayed and prayed and it was terrible. It felt like I would never be saved, and as if I had never been there. Although I realized that I interceded for someone else, who was about to be lost and that it was not about me, the experience was incredibly traumatic. Being saved and being a child of God, to be forgiven and reconciled is something wonderful. To constantly be enclosed and enveloped by God. His eyes are always turned towards me and His ear to my prayer.

When Jesus died, IT was as disappeared God’s presence from the earth. And this will soon fully be done on the day the church is raptured up to God’s heaven and become transformed in a moment. We humans are eternal beings and will after the eternal judgment exist either on a new earth or in hell. The main difference between these sites is the presence of God or God’s absence. Eternal life with God or eternal existence without God. It is an unimaginable difference. Common people who do not know God are not aware of this. But you and I who are saved, we notice the difference and we do something about it in view of the eternal consequences?


Leave a comment

Sjätte gången gillt i Västerås. The Sixth time in Västerås.

image

Nu händer det

På väg mot Västerås inser vi att det är fjärde kickstarten och sjätte gången vi går ut och predikar Kristus där. Ingen har riktigt börja springa med facklan än, men denna gång känner vi på oss att det kommer att ske.

 1. Första gången tog vi ut några husförsamlingar Momentum i Västerås
 2. Andra gången skulle vi hälsa på en av husförsamlingarna och i samband med det kickstartade vi Sanna och Vilho Kickstart med Vilho & Sanna i Västerås
 3. Tredje gången var vi kallade av en pingstkyrka Pingst i Västerås
 4. Fjärde gången  gick vi ut själva innan möte i samma husförsamling som tidigare Västerås på team
 5. Femte gången var vi kallade av en mixad skara Brokig skara
 6. Sjätte gången med City kyrkan

Sjätte gången gillt

Det blev en tämligen arla morgonstund när två bilar på lördagsmorgonen tog sikte mot Västerås, en från Stockholm och en från Uppsala. Vi var 9 Teamledare i TLR-SWE-teamet denna gång och Peter ledde dagen med generös attityd och fast hand.

Han började med att inspirera deltagarna att de kan leva ut sina egna Apostlagärningar, precis som vi gör och de i Bibeln gjorde. Varje Jesu lärjunge har allt de behöver för att lyda missionsbefallningen. Det är den Helige Ande eller Kristus i oss som gör hela skillnaden. Vi kan alla bota sjuka och leda människor till tro på Jesus. Jag uppmuntrade att grunda tron på bibelordet och inte erfarenheter. Före lite välkommet fika vittnade Vilho om hur han kommit ut i det verkliga kristna livet.

Durckheim berättade sedan inspirerande om sin resa bl a till Kairo. Poya talade kort om att du kan också. Samuel, Samuel och Daniel gjorde ett drama om hur vi går tillväga på stan. Det är alltid så väl dramatiserat så man tror att den som spelar sjuk verkligen blir helad. Slutligen delade Peter upp oss i team och varje team valde själva om de inledde med lunch eller inte.

Mitt team

Mitt team bestod av mig, en ung man Emil och en småbarnsmamma Maria. Vi gick på restaurant för min skull, då ingen av de andra åt. När jag väntade på maten bad jag för en servitör som inte ville att jag skulle be flera gånger, trots att han blev bättre men inte helt bra i sin axel. När jag ätit klart började kickstarten på riktigt. Maria skulle avvika efter halva tiden, så hon fick be för de första två.

På ett torg var det uppställt ett nöjesfält och ett fotbollslag sålde lotter. De flesta var friska, men en ung tjej satt ner på en stol. Hon hade ont i ryggen och gick till chiropraktor sen några månader tillbaka. Maria lade handen på hennes rygg och befallde smärtan lämna i Jesu namn. Tjejen blev chockad när hon märkte att smärtan helt försvunnit. Maria fick också be för en kvinna med smärta i skinkan. Efter en bön märkte kvinnan en viss förbättring, men efter en bön till upptäckte hon att hon blivit helad. Sedan avvek Maria glad i håten.

Emil och jag fortsatte kickstarten och då fick även han ställa frågan “har du någon smärta i kroppen?” Han var van vid att evangelisera, men den metod han använt är att få speciella ord eller ingivelser från den Helige Ande. Att gå enbart på Jesu befallning var något nytt för honom. Något som var nytt för mig var att lägga handen var som helst på den sjuke och inte specifikt på det sjuka stället och ändå se helande. Det fick Emil göra när vi mötte ett ungdomsgäng med en tjej med träningsvärk på flera ställen i kroppen. Han lade handen på hennes arm och befallde all smärta lämna. Tjejen blev chockad när hon upptäckte att all träningsvärk var borta. Jag fick predika de goda nyheterna om Jesus för dem och hade det inte varit en kickstart skulle jag frågat om de ville lämna sina liv till Gud. De var öppna och lyssnade mottagligt på mina ord. Emil botade också bl a en ung man från smärta i handleden. Ett annat team hade påbörjat helandet men smärtan hade bara gått från 10 till 9. När Emil befallde smärtan lämna gick den till 1 eller 0 efter några böner.

To be continued

Tillbaka med de andra vittnade alla 9 team, där även Botros ledde ett. Alla var upprymda och glada. Varje team vittnade först om vad de sett och hört och sedan predikade Peter om att fortsätta. Efter det sände teamledarna ut sina teammedlemmar till skörden. Emil ville be även för mig och det var väldigt välsignat. Han bad både för Peter och mig och den kallelse vi fått att springa med. Peter öppnade till sist upp för frågor och svar. Det blev några frågor med långa svar från team TLR SWE. Slutligen var det dags att åka hem och det gjorde vi alla med känslan av ett fullbordat uppdrag.  Nu skulle äntligen elden fortsätta brinna starkt i Västerås och även i Sala och Eskilstuna där några deltagare kommit ifrån.

Now it happens

Towards Vasteras, we realize that it is the fourth kick start and the sixth time we go out and preach Christ there. No one has really begin to run with the torch yet, but this time we feel that it will happen.

 1. The first time we took out some house churches
 2. Second time we would visit one of the house churches and in connection with it kick-started we Sanna and Vilho Kickstart with
 3. The third time we were called by a Pentecostal Church
 4. Fourth time we went out themselves before the meeting in the same house church
 5. The fifth time we were called by a mixed crowd
 6. Sixth time the City Church

Sixth time

It was fairly early in the morning when two cars on Saturday morning took aim against Vasteras, one from Stockholm and one from Uppsala. We were 9 Team leader of TLR-SwE-team this time and Peter led the day with a generous attitude and firm hand.

He began to inspire the participants that they can live out their own acts of the Apostles, just as we do, and the Bible did. Every disciple of Jesus has everything they need to obey the Great Commission. It is the Holy Spirit or Christ in us that makes all the difference. We can all heal and lead people to faith in Jesus. I encouraged the founding faith of the Bible passage and not experience. Before some welcome refreshments testified Vilho about how he got into the real Christian life.

Durckheim then told inspiring about his trip for example to Cairo. Poya spoke briefly about that you can too. Samuel, Samuel and Daniel did a drama about how we go about town. It is always so well dramatized so it is believed that the player really sick being healed. Finally, divided Peter up into teams and each team chose for themselves if they started with lunch or not.

My team

My team consisted of me, a young man, Emil, and a young mother Maria. We went to the restaurant for my sake, then none of the others ate. As I waited for the food, I prayed for a waiter who did not want me to pray several times, even though he was better but not quite well in his shoulder. When I finished eating started to kick start for real. Mary would depart after half the time, so she had to pray for the first two.

On a square, it was set-up an amusement park and a football team sold lottery tickets. Most were healthy, but a young girl sat down on a chair. She had back pain and went to the chiropractor since a few months back. Maria put her hand on her back and commanded the pain to leave in Jesus’ name. The girl was shocked when she noticed the pain completely disappeared. Maria also had to pray for a woman with pain in the buttock. After a prayer, the woman noticed some improvement, but after another prayer she discovered that she was healed. Since deviated Maria happy.

Emil and I continued the kick start and then did he also ask the question “do you have any pain in your body?” He was used to evangelize, but the method he used is to get specific words or inspirations from the Holy Spirit. Going solely on Jesus’ command was something new for him. Something that was new for me was to put the hand anywhere on the sick, and not specifically to the diseased site and still ensure healing. It got Emil doing when we met a gang of youths with a girl with muscle soreness in several places in the body. He put his hand on her arm and ordered all the pain leave. The girl was shocked when she discovered that all the soreness was gone. I was preaching the good news of Jesus to them and there had not been a kickstart, I would have asked if they wanted to give their life to God. They were open and listened receptive to my words. Emil healed also including a young man from wrist pain. Another team had started the healing, but the pain had just gone from 10 to 9. When Emil commanded the pain to leave it went to 1 or 0, after a few prayers.

To be continued

Back with the others testified all 9 team, which also Botros led one. Everyone was excited and happy. Each team testified only about what they had seen and heard and then preached Peter to continue. Than the team leaders sent out their team members to the harvest. Emil wanted to pray also for me and it was very blessed. He prayed both for Peter and me and the vocation we have received to run with. Peter opened finally up for questions and answers. There were some questions with long answers from the team TLR SwE. Finally, it was time to go home and we did all with the feeling of an accomplished mission. Now would finally fire continued to burn strongly in Västerås and also in Sala and Eskilstuna where some participants came from.

 


2 Comments

UPPÅT. UP.

image

UPPÅT-perspektiv

Det handlar om Gud
Få tag i Gud
Möt med Gud
Själv (och med andra)

Ord 3:6
Räkna med honom
på alla dina vägar,
så skall han göra dina stigar jämna.

Håll dig ren
Håll dig nära Jesus
Var alltid öppen för Guds maning
Ibland tar Han initiativ

När du läser Bibeln
När du ber
Lyssna in Gud
Tänk inte monolog
Ta tid för dialog

Precis som man inte kan ta sig djupa nära samtal
med någon människa, kan man det inte heller med Gud
Ge därför tid
för kärleksrelationen till Jesus
Då kommer tillfällena

Upp 3:20
Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Jak 4:8a
Närma er Gud, så skall han närma sig er.

Nu dags för gemenskap
Du har blivit funnen och vunnen
Gud knackar på ditt hjärtas dörr
ÖPPNA!
öppna
Öppna
Öppna

UP-perspective

It’s about God
Get hold of God
Meet with God
Self (and with others)

Provers 3:6
In all your ways acknowledge him,
and he will make straight your paths.

Stay pure
Stay close to Jesus
Always be open to God’s call
Sometimes he takes the initiative

When you read the Bible
When you pray
Listen to God
Do not monologue
Take time for dialogue

Just as one can not take deep close talks
with any man, can it not be with God
Give therefore time
for love relationship with Jesus
Then occassions arise

Revelation 3:20
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.

James 4:8a
Draw near to God, and he will draw near to you.

Now time for fellowship
You have been found and won
God knocks on the door of your heart
OPEN!
Open
Open
Open


Leave a comment

Jesus har frälst världen! Jesus has saved the world!

IMG_0875

Jag är fri

Det beror inte på mig
Om jag har en dålig dag eller en bra
Jag måste inte frälsa världen
Jesus har redan gjort det

Jag kan lägga ner mitt eget
Jag kan dö bort från mig själv
Låta Kristus leva i mig
Det jag gör ska jag göra genom Guds nåd

Sen är det klart att jag vill göra det
Jag har fått Guds natur på insidan
Det är skillnad det
Men jag måste inget
Världens frälsning hänger inte på mig

Sen finns det saker som är bra att göra
Gå ut och gör lärjungar är bra
Ge är bra
Be är bra
Förlåta är bra
Hjälpa är bra

Men vad ska jag göra då?
Följa Jesus och härma Honom
Låta det vara Kristus i mig som gör det
Låta Guds nåd verka
Låta Gud vara Gud

Jag är fri
Jag kan vila
vila i att Han gjort det
Det är klart

I’m free

It does not depend on me
If I have a bad day or a good
I do not have to save the world
Jesus has already done it

I can put down my own
I may die to myself
Let Christ live in me
What I do I should do by God’s grace

Then it’s clear that I want to do it
I have received God’s nature inside
There’s the difference
But I don’t have to do anything
The world’s salvation does not depend on me

Then there are things that are good to do
Go out and make disciples is good
Giving is good
Asking is good
Forgiveness is good
Helping is good

But what should I do?
Follow Jesus and imitate Him
Let it be Christ in me that does it
Let God’s grace act
Let God be God

I’m free
I can rest
rest in that He did it
It’s done


Leave a comment

Hur tolkar du Bibeln? How do you interpret the Bible?

IMG_1476

Hur läser och förstår du Bibeln?

Jag baserar min bibelsyn på det som står skrivet i 2 Timoteusbrevet, nämligen att hela Skriften, både Nya & Gamla Testamentet, är nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och fostran i rättfärdighet. För att varje människa ska växa upp till manlig mognad i Kristus och bli allt det som Gud lagt i vars och ens hjärta, i den nya skapelsen med Kristi DNA.

2 Timothy 3:16-17 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Det handlar om att läsa texten i kontexten och inte “rycka ut enskilda Bibelord ur sitt sammanhang”.

 • Skrift tolkar skrift
 • Summan av Guds ord är sanning
 • Efter två eller tre vittnen, har var sak sin sannning
 • Vilket förbund berörs i texten? Är det före eller efter Jesu död och uppståndelse?

Som Jesu efterföljare behöver vi läsa Bibelordet utifrån det Nya Förbundet, som Han invigt för oss. Jesus gick in i själva himlen, med sitt eget blod.

Hebrews 9:11-12 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Vad är regler för en viss tid och vad är budskapet bakom? Och hur appliceras det i den tid och kultur vi lever i idag? Här bör vi skilja på budskapet och tillämpning av regler i en viss tid och kultur. Budskapet Paulus för fram är att inte göra något som förhindrar Guds evangelium att predikas eller tas emot. Att göra allt för alla, så att åtminstone någon kan bli frälst.

1 Corinthians 9:22-23 För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall skall frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv skall få del av det.

Summa summarum

Hela den Heliga Skriften är Guds ord, men jag bör se till hur jag läser. Jag bör inte rycka ut enstaka bibelord ur sitt sammanhang, utan åtminstone bör jag finna liknande ord på två eller tre ställen. Min ande och Guds Ande, i mig, bör vara överens, vilket innebär att jag bör ha frid och inte ofrid i mitt inre. Bildligt bör ingen varningsklocka ringa i mina öron och grönt ljus, bör lysa inom mig. Budskapet ska dessutom harmonisera med den röda tråden i hela Bibeln, med tyngdpunkt på uppenbarelsen från det Nya Förbundet. Jag bör låta Guds Ande leda mig in i hela sanningen.

John 16:13-14 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

How to read and understand the Bible?

I base my view of the Bible on what is written in 2 Timothy, namely, that all Scripture, both New and Old Testament, is profitable for doctrine, for reproof and instruction in righteousness. That every man should grow up to the stature of Christ, and become all that God has placed in each one’s heart, in the new creation, i.e. Christ’s DNA.

2 Timothy 3: 16-17 All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness,
that the man of God may be complete, equipped for every good work.

It is about reading the text in context and not “pluck out individual Scripture out of context”.

 • Letter writing interpreters
 • The sum of God’s word is truth
 • After two or three witnesses, each thing its true up
 • What covenant involved in the text? Is it before or after Jesus’ death and resurrection?

As followers of Jesus, we need to read Scripture through the light of the New Covenant, which He consecrated for us. Jesus went into heaven itself, with His own blood.

Hebrews 9:11-12 But when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent (not made with hands, that is, not of this creation) he entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption.

What are the rules for a certain time and what is the message behind? And how it is applied in the time and culture we live in today? Here we should distinguish between the message and the application of rules in a particular time and culture. The message Paul came forward is not to do anything that prevents the gospel of God to be preached or received. To do everything for everyone, so that at least some may be saved.

1 Corinthians 9: 22-23 To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some.
I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings.

In total

The entire Holy Scripture is God’s word, but I should see how I read. I should not pluck out a few Bible verses out of context, but at least I should find similar words in two or three places. My spirit and the Spirit of God in me should agree, that means I must have peace and not discord in my heart. Figuratively should be no alarm bells ringing in my ears and the green light should shine within me. The message must also harmonize with the theme of the entire Bible, with an emphasis on the Revelation of the New Covenant. I should let God’s Spirit lead me into all truth.

John 16: 13-14 When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will declare to you the things that are to come.
He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you.


Leave a comment

Mega-kickstart i Uppsala 2015-11-07. Mega kickstart in Uppsala the 7th of November 2015. 

 

Ett hjärta och en själ

Helgens evenemang startade på fredagskvällen med att vi i TLR_SWE (the last reformation Sweden) hade kyrka ihop. Vi åt tillsammans och bad för helgen och varandra. Jag kände en sån gemenskap i Kristus. Vi var verkligen ett hjärta och själ. Peter och jag gick sent till sängs och grabbarna stannade uppe långt in på småtimmarna.

Jag fick veta att Samuel, som flyttat från Bålsta till Gävle, startat en församling i Gävle, efter vår kickstart där. Förundrat och spontant ställde jag frågan “Hur gör ni då”? “På samma sätt som i Bålsta”, svarade han mig. Jag vet inte vilket jag tyckte var mest anmärkningsvärt och fantastiskt. Att han startat en församling, att det var självklart att han startat en församling eller att de gjorde på samma sätt?  Vi har verkligen tappat kontrollen över den frukt vi bär. Skönt att höra att vi gör lärjungar som gör lärjungar. Vi bär frukt för Guds rike tillsammans.

Lördagen började med att Peter inspirerade, som bara han kan göra och jag fortsatte med undervisning och förmaning. Durckheim och Daniel berättade var och en om sin resa i detta med att bota sjuka och nå de förlorade. Killarna gjorde ett drama och sedan följde i vanlig ordning lite förvirring vid uppdelning av teamen.

Tre damer och jag

Mitt team bestod av mig och tre äldre kvinnor Eva, Maria och Maj-Britt. Två av dem visade sig tillhöra samma församling, bo på samma gata, men utan att känna varandra. På tal om stora församlingar eller Guds försyn.  Den tredje kom långväga från norrländska trakter. Alla tre hade gemensamt att de har ett hjärta och en passion för Gud.

Det började med att jag fick be för de första två jag frågade. De blev båda bättre, men upplevde inte ett fullständigt helande. Den andra kvinnan jag adresserade sade först att hon inte hade ont någonstans, men när jag nämnde att vi erbjuder handpåläggning och ser många helanden, ändrade hon sig och erkände att hon led av ryggsmärta. När jag lagt mina händer på hennes rygg och befallt smärtan lämna, frågade jag hur hon kände sig? Det var bättre och jag bad några fler gånger och berättade sedan att det var Jesus som hade helat henne. Hon berättade att hon är muslim. Men att även hon tror på Jesus enligt Koranen. Sedan gav jag henne ett visitkort till hemsidan och berättade om YouTube-kanalen med över 130 filmer om helanden och mirakler. Hon blev väldigt nyfiken och verkade inte kunna bärga sig att se klippen. Sedan gick jag med en syster i taget och de fick bota två sjuka och sedan bytte jag. Det blev ibland långa stunder utan att vi fick be för någon, men sedan slog det till och sedan dröjde det igen. Alla tre fick dock bota minst 2 personer var och alla var mer än nöjda med dagen.

Möten med människor

Några speciella möten med människor var, när Maria botade två thailändare, som sålde julkransar vid ån. Det visade sig att en av dem var katolik och en var kristen. Så uttryckte de sig, katoliken gjorde korstecken och tog emot bön. Båda blev botade efter en bön och helt förundrade. Den ena blev helad från ont i nacken och den andra från ont i axeln. De undrade om man som kristen kan lära sig detta? Då berättade jag att det var precis det vi gjorde idag. Vi lärde ut till andra kristna att predika Kristus genom tecken och under.

Maj-Britt botade en ung kvinna med skadat knä. Hon blev först bättre och efter en andra bön, helt bra. Maj-Britt förstod inte att tjejen blev helad, eftersom tjejen blev chockad och utbrast “detta var läskigt”. Jag fick predika de goda nyheterna om Jesus för henne och hennes två tjejkompisar. Alla tre var väldigt mottagliga och intresserade. Jag erfor hur Guds hjärta gick ut till dem.

Återsamling

Vid återsamingen fick alla teamen vittna och det var lika härligt som alltid. Peter predikade om att fortsätta och det fanns plats för frågor som också ställdes. Teamledarna sände ut sina teammedlemmar och botade de sjuka bland dem. Befrielse  och andedop pågick. Parallellt åkte några av oss till sjön och hade dop under stjärnklar himmel. Dopkandidaten blev samtidigt andedöpt och började på väg upp från vattnet med lätthet tala i tungor.

Abrahams team hade momentum i Gottsunda. De försökte undvika muslimer, men fick bota en muslimsk tjej som blev bättre och bättre. Mamman sade “be en tredje gång” och när de gjorde det, blev hon helt frisk och plötsligt var teamet omringat av hela släkten, som var beskyddande och nyfikna. Någon mer blev botad och sedan var momentumet igång. Underbart!

Team TLR Sweden samlades åter hemma hos mig och Peter. Vi jublade över allt Gud gjort och åt en god middag tillsammans innan vi skiljdes åt. Vilken för själen mättande helg. Tack Jesus all ära till dig!

One heart and one soul

This weekend’s event started on Friday evening with us in TLR_SWE (The Last Reformation Sweden) when we had the church together. We ate together and prayed for the weekend and each other. I felt such a community in Christ. We were truly one heart and soul. Peter and I went late to bed and the guys stayed up into the wee hours.

I was told Samuel, who moved from Balsta to Gävle, started a church in Gävle, after our kick start there. Amazement and spontaneously I asked the question “How do you do then?” “In the same way as in Balsta,” he answered me. I do not know what I found most remarkable and amazing. He started a church, it was obvious that he started a church or that they did in the same way? We really lost control of the fruit we bear. Good to hear that we make disciples who make disciples. We bear fruit for God’s kingdom together.

Saturday began with Peter inspired, as only he can do and I continued teaching and admonition. Durckheim and Daniel told everyone about their journey in this to heal the sick and reach the lost. The guys did a drama, and then followed the usual bit of confusion at the breakdown of the teams.

Three ladies and I

My team consisted of me and three older women Eva, Maria and Maj-Britt. Two of them turned out to belong to the same church, live on the same street, but without knowing each other. Speaking of large assemblies or providence of God. The third came far away from northern climes. All three had in common that they have a heart and a passion for God.

It started when I had to pray for the first two I asked. They both became better, but did not experience a complete healing. The other woman I addressed first said that she had not hurt anywhere, but when I mentioned that we offer hands-on and see many healings, she changed her mind and admitted that she was suffering from back pain. When I put my hands on her back and commanded the pain to leave, I asked how she felt? It was better and I asked a few more times and then told that it was Jesus who had healed her. She told me that she is a Muslim. But she also believes in Jesus according to the Qur’an. Then I gave her a business card to the website and told about the YouTube channel with over 130 videos about healings and miracles. She was very curious and seemed to not be able to wait to see the clips. Then I went with a sister at a time and tthey could heal two sick, and then I changed. There was sometimes long hours, but that we had to ask for someone, but then it hit, and then did it again. All three were given, however, to hearl a minimum of 2 persons each and everyone was more than pleased with the day.

Meeting people

Some special meeting people wEEe, when Mary healed the two Thais, who was selling wreaths at the river. It turned out that one of them was a Catholic and One a Christian. So they expressed themselves, Catholic, made the sign of the cross and received prayer. Both were cured after a prayer and totally amazed. One was healed from pain in the neck and the other from a sore shoulder. They wondered whether a Christian can learn this? Then I said that that was exactly what we did today. We disciple other Christians to preach Christ through signs and wonders.

Maj-Britt cured a young woman with injured knee. She first became better and after a second prayer, totally fine. Maj-Britt did not realize that the girl was healed, because the girl was shocked and exclaimed “this was scary.” I was preaching the good news of Jesus for her and her two girlfriends. All three were very receptive and interested. I experienced how God’s heart went out to them.

Reassembly

When coming together again all the teams could testify and it was as lovely as always. Peter preached to continue and there was room for questions which are also asked. Team leaders sent out his team members and healed the sick among them. Liberation and spiritual baptism took place. In parallel, some of us went to the lake and had baptism under the starlit sky. The guy was also baptized in the Spirit and began going up from the water with ease speaking in tongues.

Abraham’s team had the momentum in Gottsunda. They tried to avoid Muslims, but healed a Muslim girl who got better and better. The mother said, “pray a third time,” and when they did, she became completely healthy and suddenly the team was surrounded by the whole family, who were protective and curious. One more was cured and then the momentum going. Wonderfully!

Team TLR Sweden reconvened at home with me and Peter. We rejoiced at everything God did, and ate a good dinner together before we parted. What a soul satisfying weekend. Thank you Jesus all the glory to you!