throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Synden dödar. Sin kills.

 

Synden är ful och falsk

Jag såg att synden är ful och dödar. Synden frestar under falskt flagg. Synden ger en kort njutning. Synden är ett val.

Igår kväll valde jag synden, utan att egentligen inse dess konsekvens. Jag har nog aldrig riktigt sett det tidigare. Men efter jag syndat igår, såg jag vilket lågt liv det är att synda i.e. att följa den låga syndfulla naturen i oss. Jag som kan vandra i ande och sanning. I kärlek till Gud, mig själv och andra. Jag valde syndens korta njutning.

Men, sen ville jag inte erkänna, vad jag hade gjort. Jag hade ertappat mig själv med fingrarna i syltburken och nu skulle jag bekänna synd för Peter och Gud. Inför Gud det är en sak, men med Peter blev det så tydligt. Gud är helig, men så barmhärtig. En annan människa kan lätt se ned på en och komma ihåg synden, trots att den utplånas i glömskans hav, genom förlåtelsen. Det blir nämligen alltid en ny början.

Den här gången kom ett begär efter att dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Och det är ju det som är tanken. Jag vill nämligen inte lida syndens konsekvens och jag vill vara helig, precis som Gud är helig. Fast det finns trots allt ingen som är så helig, som Gud är helig. Åh, det dyra Jesus blod…

Sin is ugly and false

I saw that sin is ugly and kills. Sin tempts under a false flag. Sin provides short enjoyment. Sin is a choice.

Last night I chose sin, without actually realizing its consequence. I’ve never really seen it before. But after I sinned yesterday, I saw that low life of sinning I.e. to follow the low sinful nature in us. I who can walk in spirit and truth. In love of God, myself, and others. I chose sin brief enjoyment.

But, then, I did not want to confess what I had done. I had caught being myself with fingers in the cookie jar, and now I confess the sin to Peter and God. Before God there is one thing, but with Peter it became so clear. God is holy, but so merciful. Another person can easily see the bottom of one and remember sin, although deleted in oblivion sea, through remission. It will always have a new beginning.

This time came a desire to die to sin and live to righteousness. And that’s what the idea is. I do not wish to suffer the consequence of sin and I want to be holy as God is holy. Though there is after all no one that is as holy as God is holy. Oh, the precious blood of Jesus …

Advertisements


Leave a comment

Gud är ljus. God is light.

 

Gud är enbart ljus

Gud är ljus och det finns inget mörker i Honom. Om vi hävdar att vi har gemenskap med Honom, men vandrar i mörkret, så ljuger vi, säger aposteln Johannes i Bibeln.

Jag har läst de skrifter han skriver i Nya Testamentet (Johannes evangeliet, Johannes breven och Uppbenbarelseboken.) Jag har studerat, begrundat och reflekterat över budskapet och Gud har talat till mig.

Häromdagen lystes följande upp för mig i kapitel 1

Det handlar om ett liv, som behöver bli uppenbarat för oss. Det livet är evigt och essensen är gemenskap med Gud och varandra. Det livet ska vi vittna om och glädjas över. Gud presenteras som enbart ljus och mörker finns inte alls i Honom.

För att kunna ha denna intima gemenskap med Honom, måste vi hålla oss ifrån mörkret. Därför behöver vi bekänna våra synder, så att vi blir förlåtna och renade genom Jesu blod. Synd är nämligen fiendens licens in i våra liv.

Det eviga livet handlar om kärlek, vilken yttrar sig i renhet och gemenskap. Att inte älska sin broder innebär att fortsatt leva i mörker. Att erfara kärlek till bröder och systrar i Kristus inifrån hjärtat trots olikheter, är ett signum att tillhöra Guds familj och således vara född av Gud.

Det handlar om ett liv med Gud i kärlek tillsammans med andra. Det livet behöver alltid bli uppenbarat för oss och berör evigheten, både avseende tid och substans. Gud jag ber uppenbara dig för oss mer och mer. Låt ditt liv bli synligt i och genom våra liv.

1 John 1 “Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid- om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.

Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.”

God is only light

God is light and there is no darkness in Him. If we claim to have fellowship with Him, but we walk in darkness, we lie, says the Apostle John in the Bible.

I have read the scriptures he writes in the New Testament (the Gospel of John, John the letters and the Revelation .) I have studied, pondered and reflected upon the message and God has spoken to me.

The other day this was lit up to me in Chapter 1

It’s about a life that needs to be revealed to us. That life is eternal, and the essence is communion with God and one another. That life should we bear witness to and rejoice. God is presented as light only and darkness is not at all in Him.

In order to have this intimate communion with Him, we need to keep away from the darkness. Therefore, we need to confess our sins, so that we are forgiven and cleansed by the blood of Jesus. Sin is namely the enemy license in our lives.

Eternal life is about love, which manifests itself in purity and community. Not loving his brother also means continuing to live in darkness. To experience the love of brothers and sisters in Christ from within the heart despite differences, is a hallmark of belonging to the family of God and thus be born of God.

It is about a life with God in love with others. This life always needs to be revealed to us and touches eternity in terms of both time and substance. God, I ask you to reveal to us more and more. Let your life be visible in and through our lives.

1 John 1 “That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life—
the life was made manifest, and we have seen it, and testify to it and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us—
that which we have seen and heard we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us; and indeed our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ.
And we are writing these things so that our joy may be complete.
This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light, and in him is no darkness at all.
If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin.
If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.”

 


Leave a comment

Grus i dojan. A gravel in the shoe.

Du är älskad av Gud

Ibland känner jag mig som ett “grus i dojan” eller som något “katten släpat in”, men sanningen är att jag är älskad av Gud. Ett grus i dojan är litet i jämförelse med fullmånen jag skådade ikväll eller i jämförelse med solen eller hela universum. Förutom att det är litet och obetydligt är det i vägen och besvärar. Något som katten släpat in kan vara en död råtta eller liket av en anskrämlig avlivad fågel.

Kanske känner du dig som något katten släpat in eller som ett grus i dojan och vet inte ens om att du är älskad av Gud. Men du tänker “jag tror inte på Gud och än mindre älskar jag Gud”. Inte desto mindre är du mer än ett grus i dojan och något bättre än katten släpat in, därför att Gud älskar dig. Han älskar dig först och oavsett din respons. Oavsett hur egensinnig, elak, självständig, ointresserad, nonchalant du är gentemot honom.

Romans 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

Ja, du är, precis som jag var, en syndare. Det är värre än ett grus i dojan eller något katten släpat in. Trots det väljer Gud att älska dig och mig. Jag kan påminna mig själv om sanningen, de tillfällen jag känner mig liten och oönskad. Jag kan släppa taget om mig själv och kasta mig in i Guds armar. Jag kan medvetet ge mig hän i kärleksrelationen till Jesus.

Vad kan du göra? Du kan öppna ditt hjärta för Jesus, som dött för dig. Han tog på sig din synd när Han på korset invigde ett nytt blodsförbund. Böj dina knän och bekänn Jesus som Herre. Då kommer Han låta ett ljus gå upp i ditt hjärta och evigt liv blir ditt.

You are loved by God

Sometimes I feel like a “gravel in the shoe” or something “the cat dragged in,” but the truth is that I am loved by God. A gravel in the shoe is small in comparison with the full moon I saw tonight, or in comparison with the sun or the universe. Except that it is small and insignificant it is also in the way and troubles. Something the cat dragged in can be a dead rat or the corpse of a hideous killed bird.

Maybe you feel like something the cat dragged in or as a gravel in the shoe and do not even know that you are loved by God. But maybe you think “I do not believe in God, let alone love God.” Nevertheless, you are more than a gravel in the shoe and slightly better than the cat dragged in, because God loves you. He loves you first and whether your response. No matter how wayward, mischievous, independent, aloof, nonchalant you are against him.

Romans 5:8 but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.

Yes, you are, just as I was, a sinner. It’s worse than the gravel in the shoe or something the cat dragged in. Despite this, God chooses to love you and me. I can remind myself of the truth, the times I feel small and unwanted. I can let go of myself and throw myself into God’s arms. I can consciously give myself up in love relationship with Jesus.

What can you do? You can open your heart to Jesus, who died for you. He took upon Himself your sins when He was on the cross inaugurated a new blood covenant. Bend your knees and confess Jesus as Lord. Then he let the light go up into your heart and life eternal is yours.


2 Comments

Levande döda. Living dead.

 

Levande döda

De går där och pratar om ditt och datt. Glada i hågen, på väg mot stupet. Dessa blinda människor, som inte har rätt ställt i sina hjärtan, gentemot Gud. De har en stolt inställning mot oss, som tror på Jesus och menar att vi är svaga och behöver en käpp för att klara av att leva. Ja, att vi är dårar och missar det roliga. Men jag såg dem framför mig i mitt inre, där de går mot stupet pratandes om vilken lunch de ska äta och vilken öl de ska dricka. Hur bra eller dåligt det går på jobbet och vilken resa de ska åka på eller precis kommer ifrån. Sen finns det de som inte har det så bra och kanske anar att något inte stämmer. Mitt hjärta gråter och nöd trycker mot mitt inre, när jag tänker på majoritetens naiva inställning och deras slutliga öde, om inget förändras.

Gud hur ska vi nå dem? Dra deras hjärtan till dig, var och en, och låt nöd drabba dem. Nöd för sitt eget liv och sin egen synd. Nöd att de inte tror på dig. Nöd att de vill vara sin egen Gud. Syndanöd, helt enkelt. En enkel människas nakenhet inför en Helig och Allsmäktig Gud. Låt dem få ana, att något inte står rätt till. Livet inte bara haltar lite, utan död är deras tillstånd och bara uppståndelseliv kan rädda. Endast Jesus kan frälsa och befria. Öppna deras ögon så att de kan se, öppna deras öron så att de kan höra. Gud du har sagt att vi ska frälsa dem från mörker till ljus, genom att öppna deras ögon.

Acts 26:18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Bara i och genom dig är det möjligt, Jesus. Hjälp mig, Kristus i mig, Helige Ande, min Hjälpare. Ge mig ord, led mig, använd mig. Låt mig pricka rätt i tid och rum. Låt mig predika evangelium om dig Jesus Kristus. Låt mig förkunna Din död och uppståndelse. Hur Du villigt offrade Dig i vårt ställe. Synden skulle betalas och endast Ditt blod är rätt lösensumma. Hela världen var i den ondes våld, som slavar under synd och död. Nödens tid har bytts ut mot nådens tidsålder. Allt är klart och allt är betalt. Det är färdigt, bara att böja knä och ta emot. Jag vädjar: Bekänn att Jesus är Herre! Innan det är för sent.

Living dead

They go there and talk about this and that. Joyously, heading towards the precipice. These blind people, who are not entitled put in their hearts to God. They have a proud attitude towards us, who believe in Jesus and believe we are weak and need a cane to be able to live. Yes, we are fools and miss the fun. But I saw them in front of me in my interior, where they go towards the precipice chatter spirit of the lunch they eat and the beer they are drinking. How good or bad it is on the job and what a trip they will go on or just come from. Then there are those who do not have it so good, and might suspect that something is not right. My heart is crying and distress pressing against my mind, when I think of the majority naive approach and their ultimate fate, if nothing changes.

God, how will we reach them? Pull their hearts to you, everyone, and let trouble befall them. Need for tHeri own life and their own sin. Distress that they do not believe in you. Distress they want to be their own God. Convicted about sin, simply. A simple man’s nakedness before a Holy and Almighty God. Let them suspect that something is not right. Life not only limps a little, but death is their condition and only resurrection can save. Only Jesus can save and liberate. Open their eyes so they can see, open their ears so they can hear. God, you have said that we will save them from darkness to light, by opening their eyes.

Acts 26:18 to open their eyes, so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me.’

Only in and through you, it is possible, Jesus. Help me, Christ in me, Holy Spirit, my helper. Give me the words, lead me, use me. Allow me to spot the right time and place. Allow me to preach the gospel of your Christ. Let me proclaim your death and resurrection. How You willingly sacrificed yourself in our place. Sin would be paid and only your blood is right ransom. The whole world was lieth in wickedness, as slaves to sin and death. The time of trouble has been exchanged of age of grace. Everything is clear and everything is paid. It’s finished, just bend your knees and receive. I appeal: Confess that Jesus is Lord! Before it is too late.

 


4 Comments

Resan hem från Montenegro. The trip home from Montenegro.

 

Sanna botar kvinna med gipsad arm

Under team Ahlman och Rajalas gemensamma missionsresa till Montenegro och Albanien, ville jag se större tecken och under. Det fick ske genom mig eller någon annan. Som jag tidigare berättat, botade jag Samiras höft i Albanien, Peter botade en man från dövhet och en kvinna med starkt nedsatt syn kunde se mycket bättre. All ära till Jesus, som använder oss bräckliga lerkärl, för att kraften ska vara Hans.

2 Corinthians 4:7
Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Jag gick dock under resan ständigt beredd att ta tillfället i akt, om jag såg någon krycka eller liknande situation, men tillfället hade inte dykt upp.

På hemresan hände det

På hemresan samtalade Sanna och jag om våra upplevelser och hon uttryckte en viss frustatration över att inte fått be för tillräckligt många. Då plötsligt på flygplatsen i Belgrad, då vi skulle byta flyg till Arlanda, ser jag ett par sittande på en bänk och kvinnan har gipsad arm. Jag kände direkt att situationen låg för våra fötter. Men eftersom jag kände mig klar och frimodigheten mattades av ju närmare vi kom bänken och Sanna fortfarande ville bota någon mer, gav jag henne utrymme. Sanna tilltalade kvinnan frimodigt i kärlek, men kvinnan ville inte att Sanna skulle be. Sanna insisterade och kvinnan gav efter. Sanna lade då sin hand på den gipsade armen och befallde smärtan gå. Kvinnan kände att smärtan försvann och blev verkligen upplivad. Gipset var dock fortfarande kvar och vi fick springa vidare mot nästa flyg.

På planet vittnade Sanna ihärdigt för sin medpassagerare om Jesus. Så vi tjejer hade en fin missionsresa,  även om vi fick åka hem efter halva tiden. Gud gav oss allt vad våra hjärtan begärde.  När vi skildes åt på Arlandas parkering, kunde vi med glädje konstatera, uppdraget slutfört! Och ändå visste vi att Gud fortfarande använde våra män där nere på Balkan.

Sanna heals woman in bandaged arm

During team Ahlman and Rajalas common mission trip to Montenegro and Albania, I wanted to see more miracles. It had to be done by me or anyone else. As I previously told you, I healed Samira’s hip in Albania, Peter healed a man of deafness and a woman with severely impaired vision could see much better. All glory to Jesus, who use fragile earthen vessels, that the power to be His.

2 Corinthians 4: 7
But we have this treasure in earthen vessels, that the surpassing power is from God and not from us.

I went though during the trip constantly prepared to take the opportunity, if I saw someone crutch or a similar situation, but the time had not appeared.

On the return journey it happened

On the return trip conversed Sanna and I about our experiences and she expressed some frustatration over not praying enough. Then suddenly at the airport in Belgrade, then we would fly to Arlanda, I see a couple sitting on a bench and the woman has bandaged arm. I immediately felt that the situation was at our feet. But because I felt finnished and boldness slowed the closer we came tthe bench and Sanna still wanted to heal someone more, I gave her space. Sanna to the woman spoke boldly in love, but the woman did not want Sanna to pray. Sanna insisted, and the woman gave in. Sanna Then laid her hand on the plastered arm and commanded the pain to go. The woman felt the pain disappeared and was really exhilarated. The plaster was still there and we had to run on to the next flight.

On the plane testified Sanna tenaciously for her fellow passenger about Jesus. So we women had a great mission trip, although we had to go home after half the time. God gave us all that our hearts requested. As we parted at Stockholm-Arlanda Airport Parking, we were pleased to say, mission complete! And yet we knew that God still used our men down there in Balkan.


3 Comments

Momentum i Montenegro och Albanien. Momentum in Montenegro and Albania.

 

Äntligen tillbaka i Adriatiska havet

Sanna och jag skulle stanna halva veckan och Peter och Vilho hela veckan. Väder och händelser blev därmed viktigare på kort sikt för Sanna och mig, medan lite regn och händelselöshet inte bekom våra män särskilt mycket. Jag var väldigt drivande att vi skulle åka till havet och bada, trots att fokus för resan naturligtvis inte var varken nöje eller turism. Jag fattade inte själv varför jag var så drivande, både mat och nöje för mig är att göra Guds vilja. På lördagen var vädret stekande hett runt 40 grader, så lite bad skulle oavsett passa utmärkt för de flesta. Det som sedan hände där var makalöst, Guds godhet i manifestation! Dels mindes jag plötsligt att jag längtat tillbaka till Adriatiska havet sedan i slutet av 80-talet, för att det var så vackert och vattnet så rent. Dels uppstod ett momentum när Sanna och jag botade människor till höger och vänster och slutligen leder jag två av killarna till Kristus på stranden. Så nöjet var helt på min sida när Guds godhet mot mig och människorna i Montenegro blev synlig. Gud hade tagit mig tillbaka till det Adriatiska havet. Precis som Guds godhet och närvaro omslöt mig, upptäckte jag att det rena vattnet i det vackra havet omslöt varje del av min kropp.

Vi hade kommit till havet ganska sent, eftersom vi först missionerade på en marknad i utkanten av huvudstaden. Peter och jag kom bort ifrån de andra och hamnade mitt i ett momentum, när speciellt Peter fick bota många sjuka och jag filmade. På stranden var det jag som botade många, men jag försökte involvera även Sanna, men hon predikade mycket även med ord. Vi tror på att predika de goda nyheterna både med ord och gärning precis som Paulus gjorde:

Romans 15:18-19
Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium.

Peter fick vara med om flera tillfällen av momentum med Vilho och Anton under resterande del av resan. Många hem fick vi komma in i och många flockades kring oss för att bli botade. Evangelium om Jesus Kristus, Guds Son blev predikat!

Momentum vid havet

Efter ett första bad behövde Sanna och jag gå på toaletten. Sagt och gjort! Medan Sanna famlade efter Euro för att betala, frågade jag killen “har du någon smärta i kroppen”? Jag fick be för honom och han blev botad. Jag tror att det var från ett skadat knä. Sedan fick jag be för hans kompis, som också blev botad. Vad jag minns var det ryggsmärta han hade lidit av. Sedan ville de att vi skulle gå till deras chef 50 meter längre bort vid caféet. Vi gick först på toaletten och drog handdukarna tätt intill kroppen och följde sedan med. Väl medvetna om risken att de visade intresse för två utländska tjejer och inte för helandena. Men vi visste att både våra män och resten av teamet var i närheten. Så vi följde villigt med. Där fick vi fortsätta att be för människor, som blev helade till höger och vänster. Det var problem med axlar, mage, rygg etc.

Vi berättade sedan att det är Jesus som hade botat dem genom oss. Att de kan få och behöver syndernas förlåtelse och ett evigt liv.  De två killarna följde nu med oss till våra män och vi kunde ge dem våra visitkort. Jag frågade om de ville vända om till Gud, ta emot syndernas förlåtelse och följa Honom precis som vi gör? Det ville de och jag ledde dem därför i en frälsningsbön. Vi andedöpte dem och erbjöd dem dop i vatten. Det sista ville de inte, då detta var på deras arbetstid. Vi kom överens om att de skulle kontakta oss eller Anton. Gud jag ber, bevara dem!

Det finns mycket mer att berätta om vår missionsresa till Montenegro och Albanien. Jag har redan skrivit tre inlägg om resan, klicka på följande länkar Montenegro 1Montenegro 2 ,Montenegro 3 . Peter har producerat en video på YouTube Miracles in Montenegro and Abania. Detta inlägg blir det sista för den här gången, men vi kommer åka tillbaka till Montenegro och Albanien. Den mogna frukten i Albanien, de vänliga människorna och hungern efter Gud. De charmiga städerna på Balkan och källvattnet i Montenegro. Men framförallt de nya troende vi fått föda fram i Kristus och Anton på berget med de söta hundarna. Balkan vi kommer igen!

Finally back in the Adriatic Sea

Sanna and I would stay half the week and Peter and Vilho all week. Weather events became more important in the short term for Sanna and me, while little rain and no events did not bother our men very much. I was really driving that we would go to the sea and swim, although the focus of the trip, of course, was not either pleasure or tourism. I did not understand myself why I was so driven, both food and pleasure for me is to do the will of God. On Saturday the weather was scorching hot around 40 degrees, so little bath would matter fit well for most people. What happened there was incredible, the goodness of God in manifestation! Firstly I suddenly remembered that I longed back to the Adriatic Sea since the late 80th century, because it was so beautiful and the water so clean. Partly arose momentum when Sanna and I healed people right and left, and finally I lead two of the guys to Christ on the beach. So pleased was completely on my side when God’s goodness to me and the people in Montenegro became visible. God had taken me back to the Adriatic Sea. Just as God’s goodness and presence enveloped me, I discovered that the pure waters of the beautiful ocean engulfed every part of my body.

We had come to the sea rather late, since we first evangelized in a market on the outskirts of the capital. Peter and I came away from the others and got caught in a momentum, especially when Peter had heller many sick and I filmed. On the beach it was I who healed many, but I tried to involve Sanna, but she preached much even with words. We believe in preaching the good news with both words and deeds, just as Paul did:
Romans 15:18-19
For I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to obedience—by word and deed, by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God—so that from Jerusalem and all the way around to Illyricum I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ;

Peter was to experience several occasions of momentum with Vilho and Anton during the remainder of the trip. Many home we had to get into and many flocked to us to be healed. The gospel of Jesus Christ, the Son of God was preached!

Momentum at the seaside

After a first bath needed Sanna and I go to the bathroom. Said and done! While Sanna groped for the Euro to pay, I asked the guy “do you have any pain in your body?” I was praying for him and he was cured. I think it was from an injured knee. Then I had to ask for his buddy, who was also healed. What I remember was the back pain he had suffered. Then they wanted us to go to their boss 50 meters further at the cafe. We first went to the toilet and pulled the towels Close to the body, then followed. Well aware of the risk that they showed interest in two foreign girls and not for the healings. But we knew that both our hunnandes and the rest of the team was near. So we followed willingly. There we continue to pray for people who were healed right and left. There were problems with the shoulders, stomach, back, etc.

We were then told that it is Jesus who had healed them through us. That they can get and need forgiveness of sins and life everlasting. The two guys now followed us to our hunnandes and we could give them our business cards. I asked if they wanted to turn to God, receive forgiveness of sins and follow Him just as we do? There they wanted and I led them in a salvation prayer. We baptiten Them in the Spirit and offered them water baptism. The last thing they did not, though this was on their working hours. We agreed that they would contact us or Anton. God, I pray, preserve them!

There is much more to tell about our mission trip to Montenegro and Albania. I have already written three posts about the trip, click on the following link Montenegro 1 Montenegro 2 Montenegro 3rd Peter has produced a video on YouTube Miracles in Montenegro and Abania. This post will be the last for this time, but we will go back to Montenegro and Albania. The ripe fruit in Albania, the friendly people and the hunger for God. The charming towns of the Balkans and the spring water in Montenegro. But above all the new believers we have to give birth in Christ and Anton on the mountain with the cute dogs. The Balkans, we will come again!