throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


1 Comment

Kriterier för att urskilja. Criterias for discernement.

Aposteln Johannes formulerar i 1 Johannesbrevet flera kriterier – rättfärdighet, kärlek till andra troende och korrekt lära om Kristus – för att testa profeter och lärare samt sig själv. (källa Robert Gundry – A Survey of the New Testament)

1 John 4:1​Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

I denna yttersta tid är det nödvändigt att vi alltid prövar allt och behåller det goda. Att vi testar budskapet från profeter och lärare samt även vår egen teologi. Vi bör testa budskapet om det är rättfärdigt och producerar god frukt. Av frukten känner man nämligen trädet. Om det leder till ett liv var broderlig kärlek levs ut och uppmuntras. Om den sunda läran om Kristus predikas i.e. att Jesus Kristus av evighet är kommen i köttet och är 100 % människa och tillika 100 % Gud. Ett tips är att pröva läran mot budskapet i I Johannesbrevet och livet mot god eller dålig frukt.

Naturligtvis skall hela Bibeln användas som mall, där Gamla Testamentet läses med Nya Testamentets glasögon, där Jesu död och uppståndelse är nyckeln. Bibeln säger dessutom att summan av Guds Ord är sanning och att efter två eller tre vittnen har var sak sin sanning. Den Helige Ande, vilken är sanningens Ande, bor dessutom i oss. Aposteln Johannes skriver i Johannes evangelium kapitel 16 att Anden ska leda oss in i hela sanningen och förkunna för oss vad komma skall. Just Den Helige Ande, som är den tredje personen i Gudomen, är den smörjelse i oss som vittnar om vad som är rätt och vad som är fel. Dessutom är Ordet och Anden ett och talar därmed aldrig emot varandra.

Man undrar egentligen hur vi kan gå fel? Gud har gett oss så många sätt att hålla oss på rätt spår. Utöver det finns tjänstegåvorna, vilka Jesus skänkt till sin kropp för att utrusta den att utföra sin tjänst.  Här kommer dock svagheten att tjänstegåvorna i traditionella sammanhang har satt sig över de övriga lemmarna, istället för att enbart gå före. Det har uppstått ett professionellt gäng och ett fotfolk. Gud hade enbart tänkt att Jesus Kristus skulle vara huvudet och därmed över alla andra lemmar.

Vi har var och en att följa Jesus. Läsa Ordet och lyssna in Andens vittnesbörd i vår inre människa. Följa vårt samvete och vända om när vi går fel och be om förlåtelse, så att vi kan bli förlåtna och renade. Vi får inte låta något förhärda vårt hjärta, utan låta det förbli mjukt och följsamt i vår himmelske Faders händer. Vi är levande stenar och inga fossiler. Var och en har vi ett ansvar att urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Sedan är vi en kropp tillsammans, Kristi kropp, och ska hjälpa varandra. Men det är Jesus vi följer vilket är ett faktum vi inte får bortse ifrån eller glömma. Vi kan inte skylla på någon annan om vi går fel. Lyssna därför på mitt råd: “Bli aldrig besviken på människor eller Gud”. Det finns alltid en ny dag med ny nåd.

Jesus är vägen, sanningen och livet. Ge dig till Honom och följ Honom nära varje steg och varje andetag. Det håller hela vägen in i himlen. Det ämnar jag göra, med hjälp av Den Helige Ande min hjälpare och min Gud. Kom ihåg att  pröva allt och håll fast vid det som är gott. 

The apostel John formulates in the letter of 1 John several criteria – righteousness, love of fellow believers and correct Christologi – for testing the Christian profession of teachers and of oneself.
1 John 4:1
​ Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.

In the last days it is essential that we always try everything and retain the good. That we are testing the message of the prophets and teachers, and even our own theology. We should test the message if IT is righteousness and produces good fruit. Known by its fruit namely the tree. If it leads to a life where brotherly love is lived out and encouraged. If the sound doctrine of Christ preached i.e Jesus Christ, from eternity is come in the flesh and is 100% human and also 100% God. One tip is to test the teaching  the message of the epistle and the life of good or bad fruit.

Of course, the whole Bible used as a template, in which the Old Testament is read through the New Testament glasses, where Jesus’ death and resurrection is the key. The Bible also says that the sum of God’s Word is truth and that after two or three witnesses every thing has its truth. The Holy Spirit, the Spirit of truth, also lives in us. The Apostle John writes in John chapter 16 that the Spirit will lead us into all truth and to proclaim to us things to come. The Holy Spirit, who is the third person of the Godhead, is the anointing in us who bear witness to what is right and what is wrong. Moreover, the Word and the Spirit is one thus never speaks against each other.

You wonder really how we go wrong? God has given us so many ways to keep us on track. In addition there are services the gifts which Jesus bestowed to His body in order to equip it to perform its service. Here, however, the weakness that service the gifts in the traditional context has settled over the other members, instead of just going before. There is a professional thread and foot soldiers. God had only thought that Jesus Christ is the head and thus of all other members.

We each have to follow Jesus. Reading the Word and listen to the witness of our inner man. Follow our conscience and turn around when we go wrong and ask for forgiveness, so that we can be forgiven and cleansed. We must not let anything harden our heart, but let it remain soft and flexible in our Heavenly Father’s hands. We are living stones, and no fossils. Everyone has a responsibility to discern what is right and what is wrong. Since we are one body together, the body of Christ, we can also help each other. But it is Jesus we follow, which is a fact we can not ignore or forget. We can not blame anyone else if we go wrong. Listen therefore to my advice: “Never be disappointed in people or God.” There is always a new day with new grace.

Jesus is the way, the truth and the life. Give yourself to Him and follow Him closely every step and every breath. It keeps all the way into heaven. This I intend to do, with the help of the Holy Spirit my helper, and my God. Remember to test everything and hold fast what is good.

Advertisements


2 Comments

Vardagsevangelisation – chokladdopp. Mission in every day life – chocolate dip.

Jag håller egentligen igen, för att komma i form och brukar vara väldigt disciplinerad och inte göra undantag, men jag ville inte avstå från mjukglass i chokladdopp under vår vistelse i Öregrund. Sagt och gjort, till Peters stora förvåning, beställde även jag in en glass med chokladdopp. 

Men där och då tog jag även tillfället vid handen och frågade de två tjejerna i glassbaren om de hade någon smärta i kroppen. Båda besvarade frågan förvånat med två olika svar; en hade ont i fötterna och den andra var helt frisk. Jag frågade då vidare om jag fick lägga händerna på det som gör ont och de skulle få se att smärtan försvinner. Det gick bra, men hon hade inga pengar att betala med. Jag förklarade att det inte kostade något, men när de skulle ta betalt kom hon på den brillianta idén att ge rabatt, vilket visade sig vara 50% av priset. Jag sade bestämt att det inte var nödvändigt eftersom det redan är betalt, men då replikerade hon att vi fick betala mer nästa gång. Sedan öppnade de dörren och vi fick komma in i ett mellanrum, där jag snabbt lade händerna på hennes fötter och befallde smärtan gå i Jesu namn. Jag frågade sedan hur det kändes och hon sade förundrat att smärtan försvunnit. Den andra tjejen hade då också plötsligt ont i fötterna. Jag bad för henne på samma sätt och hon sade att fötterna kändes lättare. Jag frågade åter om hon hade någon annan smärta, varpå hon svarade “nej bara menssmärta”. Hon hade ont i magen helt enkelt, och jag bad en gång och det blev bättre och sedan en gång till och smärtan var helt borta.

De blev glada och förundrade och jag passade på att predika evangelium för dem. Jag sade att helandet och förlåtelse för synden är redan betalt för. Jesus betalade med sitt liv för 2000 år sedan, så att vi kunde få förlåtelse och bli helade. Det var därför jag inte ville ta betalt, eftersom priset redan är betalt. De upprepade att vi kunde betala mer nästa gång. De tog emot vårt visitkort och vi njöt dels av våra glassar vid havet på en bänk och dels av deras glada uppsyn av tacksamhet för Jesu vidrörande. Det var inte så att jag fick ett starkt tilltal att vittna för dem, men Jesus har redan sagt att vi ska predika för hela skapelsen och tecken ska följa oss som tror. Livet med Jesus kan vara ett äventyr. Bara vi tar steget ut ur vår bekvämlighetszon. Jag uppmuntrar dig att göra sammalunda. Ta ett steg ut på vattnet med Jesus, du kommer att upptäcka att det bär.

I actually am on a diet to get in shape and tend to be very disciplined and not make exceptions, but I did not abstain from soft ice cream in chocolate dip during our stay in Öregrund. Said and done, to Peters great surprise, I even ordered an ice cream with chocolate dip.

But there and then I also took the opportunity at hand and asked the two girls in the glass bar if they had any pain in the body. Both answered the question surprised with two different answers; one had sore feet and the other was completely healthy. I then asked further if I could lay hands on it that hurts and they would see that the pain disappears. It went well, but she had no money to pay with. I explained that it did not cost anything, but when they would charge, she came to the brilliant idea to give the discount, which turned out to be 50% of the price. I said firmly that it was not necessary because it is already paid, but then replicated her that we had to pay more next time. Then they opened the door and we had to get into a space where I quickly put my hands on her feet and commanded the pain to leave in Jesus’ name. I then asked how it felt and she said in amazement that the pain disappeared. The other girl had then revealed that she also had pain in her feet. I prayed for her the same way and she said that the feet felt lighter. I asked again if she had any more pain, which she answered “no just menstrual pain”. She had a stomach ache simply, and I prayed once and it got better and then again, and the pain was completely gone.

They were excited and amazed, and I took the opportunity to preach the gospel to them. I said that healing and forgiveness of sins is already paid for. Jesus paid with His life 2000 years ago, so we could be forgiven and be healed. That was why I did not want to charge, because the price is already paid. They reiterated that we could pay more next time. They received our contact cards with the adress to our home site http://www.thelastreformationsweden.com and we enjoyed both our ice creams at sea on a bench and partly by their cheerful countenance of gratitude for Jesus touching. It was not that I had a strong spoken to testify for them, but Jesus has already told us to preach to every creature, and signs will follow us who believe. Life with Jesus can be an adventure. Only we step out of our comfort zone. I encourage you to do the same. Take a step out on the water with Jesus, you will discover that it carries.

 


Leave a comment

Kyrka på stan. Church at town.

Äntligen semester och vi kan göra precis vad vi vill. Så känns det i alla fall och vi har bestämt oss för att göra ingenting. Då upplever vi ingen press. Vad vill vi då göra? Vi vill till exempel vara kyrka på stan och sprida Kristi väldoft.

2 Corinthians 2:14-16Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta?

Så då gick vi ut på Skärholmens centrum häromdagen, innan vi skulle ha kyrka med Vilho och Sanna på kvällen. Vårt mål var att ta tillbaka fältet, att Peter och jag går ut tillsammans och vinner människor för Gud, genom att predika genom tecken och under samt ord. Det har nämligen blivit en tyngdpunkt på att ta ut andra och aktivera dem. Dessutom vill vi se mer tecken och under, vilket vi inte så enkelt gör på en kickstart, eftersom då tar vi ofta inga Goliats. Det blev inga sådana idag heller, men vi var öppna för förslag. Däremot såg vi många helanden och berörda människor, vi fick dela ut några biblar och traktat, vi fick bygga relation med några vi tidigare mött och berätta de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Allt började med att jag fick ett sug att köpa café latte på Espresso House. Peter och jag brukar inte vara fokuserade på fika, mat eller vila när vi går ut, men detta var ett sug jag behövde möta. Det visade sig vara viktigt, för på Espresso House (som faktiskt fanns på detta köpcentra) träffade vi en ung tjej i kassan, som blev väldigt berörd när hon blev helad i sina fötter. Hon trodde att hon skulle börja gråta. Vi fick ett bra samtal med henne och kunde ge henne visitkort till hemsidan http://www.thelastreformationsweden.com, traktat och bibel. Hennes respons var “vad snälla ni är”. Vi upplevde inte att hon var redo att ge sitt liv till Jesus, men att vi fick vara ett led i hennes kommande frälsningsbeslut. Sedan var vi igång! Peter bad för en muslim som blev helad i axlarna och en annan man med ont i ryggen, där smärtan försvann direkt och mannen blev helt ställd.

En ung turkisk tjej fick blåmärken eller liknande väldigt lätt och upplevde smärta när hon tryckte på dem. Jag bad för henne och hon blev helt ställd, hon tryckte på sina armar med blåmärken och kände inte längre någon smärta. Hon kunde nästan inte ta emot budskapet om Jesus, för hon var så tagen över det som hänt henne. Sedan träffade vi en kvinna med smärta pga foglossning. Jag blev så tacksam att hennes smärta försvann direkt efter bönen. Jag har nämligen bett för många tidigare med foglossning, ofta upprepade gånger och det har aldrig blivit fullt ut bra. Så det var härligt att inta ny mark. Hon var dessutom helt förundrad och även hennes väninna som ofta har ont i ryggen. Peter bad för väninnan som kände rysningar i kroppen efter bönen.

Peter bad senare för en man med handledsstöd, som blev helad och tog av sig stödet. Det är alltid lika häftigt, när något sådant konkret helande sker. Två härliga kvinnor, en katolik och en ortodox tjej blev botade. En hade ont i sina knän och en i magen. Båda blev helade direkt och berörda. Det verkar inte som om de kände Jesus på det sättet. Sedan mötte vi en man, som Peter bett för och pratat med vid tidigare tillfälle. Det visade sig att han var caféägare och ville ge oss gratis kaffe. Vi hade redan druckit vår ranson för dagen, men tackade för vänligheten. Peter bad för honom igen och dessutom fick vi be för flera av hans anställda. Det påminde oss om baren i Thailand för tre år sedan. Flera tjejer blev botade från ont i axlar och dylikt. Det var dock inga direkta helanden när jag bad, men jag fick be flera gånger. En av tjejerna gav vi en bibel och ett traktat. Hon tyckte nog vi var lite påträngande, men Jesus sade att vi ska nödga människor in i Hans rike.

Vi bad även för flera andra som blev helade och vi berättade om Jesus för många. Peter tilltalade en vakt, som dock inte hade någon smärta, men var öppen att lyssna på vad Peter hade att säga om Jesus. Härligt en vakt som inte kastar ut oss, men lyssnar vänligt och intresserat. Som vanligt kommer Peter in i andra andningen precis när vi ska avsluta (den här gången efter 3 timmar) men vi hade bestämt med Vilho så jag kunde dra ut honom ifrån köpcentrat. Han var precis på väg att adressera några poliser och vakter. Det kunde varit spännande, men allt roligt kan ha ett fint slut. Vi var helt vilda och upplyfta, när vi kom till Vilho och Sanna. Vi hade mycket att berätta, men det hade även de. Härligt med vänner som lever överlåtna liv för Jesus. Det kan du också göra kära läsare! Börja nu.

At last holiday and we can do whatever we want. This is how it feels in anyway and we have decided to do nothing. Than we feel no pressure. What do we do? We want, for example, be Church at town and spread the fragrance of Christ.

2 Corinthians 2:14-16 But thanks be to God, who in Christ always leads us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of him everywhere. For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing, to one a fragrance from death to death, to the other a fragrance from life to life. Who is sufficient for these things?

So then we went out on Skärholmens center the other day, before we would have church with Vilho and Sanna in the evening. Our goal was to take back the field, that Peter and I go out together and win people for God by preaching through signs and wonders, and words. Indeed, it has been an emphasis on taking out others and enable them. We also want to see more signs and wonders, which we do not so easily make in a kick start, because then we often take no Goliath. There was no such today either, but we were open to suggestions. However, we saw many healings and touched people, we had to distribute some Bibles and Treaties, we had to build relationship with some we met before and tell the good news of Jesus Christ.

It all started when I got a craving to buy cafe latte at Espresso House. Peter and I are not usually focused on coffee, food or rest when we go out, but this was a craving I needed to meet. It proved to be important, for at Espresso House (which actually existed on this shopping malls), we met a young girl in the checkout, which became very concerned when she was healed in her feet. She thought she would start to cry. We had a good talk with her and was able to give her business cards to website http://www.thelastreformationsweden.com, treaties and Bible. Her response was “what kind you are.” We did not feel that she was ready to give her life to Jesus, but we got to be part of her future salvation decision. Then we were started! Peter prayed for a Muslim who was healed by the shoulders and another man with back pain, where the pain disappeared immediately and the man was perplexed.

A young Turkish girl had bruises or similar very easy and experienced pain when she touched them. I prayed for her and she was perplexed, she pressed her arms with bruises and no longer felt any pain. She almost could not receive the message of Jesus, because she was so moved by what happened to her. Then we met a woman with pain due SPD. I was so grateful to her pain disappeared immediately after the prayer. For I have prayed for many past with SPD, often repeatedly and it has never been fully good. So it was great to take new ground. She was also completely stunned, and even her friend who often have back pain. Peter prayed for her friend who felt shivers in the body after the prayer.

Peter prayed later for a man with wrist, which was healed, and took off his support. It’s always awesome when such tangible healing occurs. Two wonderful women, a Catholic and an Orthodox girl was healed. One had pain in her knees and the other in her stomach. Both were healed direct and relevant. It does not seem as if they knew Jesus that way. Then we met a man that Peter prayed for and talked to in past occassions. It turned out that he was a cafe owner and wanted to give us free coffee. We had already had our ration for the day, but thanked him for the kindness. Peter prayed for him again and moreover we were praying for more of his employees. It reminded us of the bar in Thailand three years ago. Several girls were cured of sore shoulders and the like. There was no direct healings when I prayed, but I had to pray several times. One of the girls we gave a Bible and a treaty. She probably thought we were a bit pushy, but Jesus said that we will compel people into His kingdom.

We even prayed for several others who were healed and we spoke about Jesus for many. Peter spoke to a guard, who, however, had no pain, but was open to listen to what Peter had to say about Jesus. Wonderfully a guard who did not throw us out, but listens friendly and interested. As usual, Peter into the second wind just when to quit (this time after 3 hours) but we decided to Vilho so I could pull him away from the shopping center. He was just about to address a few policemen and guards. It could have been exciting, but the fun can have a nice end. We were completely wild and uplifted, when we came to Vilho and Sanna. We had a lot to tell, but so did they. Great with friends who live submitted lives for Jesus. You can also do, dear reader! Start now.


Leave a comment

Egoism är världens problem. The world’s problem is selfishness.

Egoism är “pudelns kärna” för världens problem. Problemet består i att varje människa har sitt eget universum, där livet kretsar kring oss själva. Guds tanke när Han skapade oss är att allt skulle kretsa kring Honom, precis som jorden kretsar kring solen och inte tvärtom. Finns det då något botemedel? Ja, men det appliceras dagligen. 

Luke 9:23-24Sedan sade han till alla:”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.

Korset måste först gå igenom våra hjärtan, så att vi vänder om från vår egen väg och startar gå på Guds väg. På vägen när vi följer Jesus Guds Son, måste vi sedan dagligen “ta upp vårt kors”. Vi lever nämligen inte längre för oss själva, men för Gud. Korset måste sedan fortsatt pricka våra hjärtan och ge oss ånger som leder till bättring. Vi får tillfälle att försaka egna möjligheter och dö bort från oss själva. Vi får gå korsets väg. När vi mister vårt liv för Guds skull, så vinner vi det. Man skulle kunna beskriva det som om en rening av hjärtats motiv är nödvändig.

Det handlar inte om att vi som personer ska dö, men att den gamla naturen i oss ska förlora sin kraft. Den nya naturen, som är skapad till likhet med Gud, ska ta plats. Samtidigt är det inte vi som blir större, men Gud som blir större i oss. Vi gör oss mer och mer beroende av Gud. Vi kan inte själva, men vi förmår allt i Honom! Gör som jag och många andra, dö bort från egna motiv och fråga Gud varje morgon “vad är mitt kors idag“?

Selfishness is the “crux” of the world’s problem. The problem is that each person has his own universe, where life revolves around ourselves. God’s mind when He created us is that everything should revolve around Him, just as the earth revolves around the sun and not vice versa. Is there any cure? Yes, but it is applied daily.

Luke 9:23-24And he said to all, “If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it.

Cross must first go through our hearts, so that we turn from our own way and start walking on the path of God. On our way when we follow Jesus, the Son of God, we must then daily “take up our cross.” We are living no longer for ourselves, but for God. The cross then has continued to dot our hearts and give us grief that leads to repentance. We get the possibility to forsake our own opportunities and die to ourselves. We may go the way of the cross. When we lose our life for God’s sake, so we win it. One could describe it as a purification of the heart motif is necessary.

It is not that we as persons will die, but that the old nature in us will lose its power. The new nature, created to be like God, will take place. At the same time, it is not we who will be larger, but God who is greater in us. We make ourselves more and more dependent on God. We can not ourselves, but we can do all things through Him! Do as I and many others, die to your own motives and ask God every morning, “What is my cross today?”


Leave a comment

All inclusive. All inclusive.

En vännina och hennes barn vill åka på en “all inclusive” resa. Det innebär att allt är inkluderat på det hotellet man bor. Man kan dricka och äta av allt utan att betala något mer. Priset är nämligen redan betalt, det ingår i resan. Några ramar finns dock och det är att källan är det hotellet man bor på och att det avser mat och dryck. Maken vill helst inte resa på all inclusive, eftersom han föredrar att äta gourmetmat och vill kunna välja restaurang spontant. Så mannen gillar inte att hålla sig till ramarna. Resten av familjen tycker att det är helt ok att slippa fundera på detta med mat och dryck och att ramarna finns upplevs inte begränsande.

Jag tänkte på Gud och Hans Son, Jesus Kristus. Att vända om till Gud och ta emot det Jesus gjort på Golgata är ett startskott på en resa, vilken är all inclusive inom en viss ram. Ramen är att Jesus är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till Gud utom genom Honom. Priset är betalt genom Hans syndoffer på Golgata. Priset för allas synder någonsin igår, idag och imorgon.

Att priset är betalt för synden, innebär att vi människor är friköpta från synden och även dess konsekvenser. Förbannelsen såsom sjukdom, fattigdom och död är konsekvens av synden. Vi är köpta fria från det slaveriet och priset är betalt. Det har redan hänt och precis som man kan visa upp sitt all inclusive kort vid betalning, kan man göra anspråk på Jesus offer på Golgata, genom att åberopa Hans namn. Jesu namn är nyckeln till all välsignelse. Bara i Hans namn finns det frälsning och befrielse. Det finns hälsa och rikedom. Det finns helt enkelt överflödande Guds liv i.e. evigt liv.

I klartext så är det klart och priset är betalt. Hans offer räcker och gäller än idag. Vi kan varken lägga till något eller dra ifrån något. Vi kan bara i tacksamhet ta emot. Hans nåd är stor och vi kan i tro ta emot liv, som ger hälsa och överflöd. Precis som du och jag tog emot frälsningen, kan vi ta emot hälsa och överflöd på livets alla områden.

Jag pratar inte om framgångsteologi, för allt sker i totalt beroende av Gud och ödmjukt underordnande. Men faktum kvarstår priset är betalt. Det var ett dyrt pris och Jesus väntar på att få se frukten av sin möda. Kom in i Hans portar med tacksamhet och hans gårdar med lov. Han vill dig väl. Han vill frälsa dig från evig undergång och ge dig god hälsa och han vill att ska stå väl till med din själ.

3 John 1:2Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ.

Det finns inget att vänta på, det är klart, det är fullbordat! I Jesu namn gör anspråk på förbundet och följ sedan Jesus ut på nya äventyr.

A female friend and her children like to go on an “all inclusive” trip. It means that everything is included at the hotel they live. You can drink and eat everything without paying anything more. The price is in fact already paid, it is part of the journey. Some frames are, however, and that is that the source is the hotel to stay at and it refers to food and drink. The husband would prefer not to travel on all inclusive, because he prefers to eat gourmet food and want to be able to choose the restaurant spontaneously. So the man does not like to stick to the frames. The rest of the family thinks it is ok to not have to think about food and drink and that the frames are not perceived limitation.

I thought of God and His Son, Jesus Christ. To turn to God and receive what Jesus did at Calvary is the starting point of a journey, which is all inclusive within a certain framework. The frame is that Jesus is the way, the truth and the life and no one comes to God except through Him. The price is paid by His sin offering on Calvary. The price for the sins ever yesterday, today and tomorrow.

That price is paid for sin means that we humans are redeemed from sin and also its consequences. Curse such as disease, poverty and death is a consequence of sin. We are bought free from that slavery and the price is paid. It has already happened, and just as one can show the all-inclusive card for payment, you can claim the sacrifice of Jesus on Calvary, by invoking His name. Jesus’ name is the key to all blessings. Only in His name, there is salvation and deliverance. There are health and wealth. There is simply brimming God life i.e. eternal life.

In plain language, it is done, and the price is paid. His sacrifice is sufficient and applies today. We can not add anything or subtract anything. We can only give gratitude. His mercy is great and we can in faith receive the life that gives health and abundance. Just as you and I received salvation, we can receive health and abundance on all areas of life.

I’m not talking about prosperity theology, for everything is done in total dependence on God and humble subordination. But the fact remains that the price is paid. It was an expensive price and Jesus is waiting to see the fruits of His labor. Come into His gates with thanksgiving and His courts with praise. He wants you well. He likes to save you from eternal ruin and give you good health and he wants to stand well with your soul.

3 John 1: 2Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, as it goes well with your soul.

There is nothing to wait for, it is done, it is accomplished! In the name of Jesus, claiming the covenant and after that follow Jesus out on new adventures.


Leave a comment

Lärjungar som bär frukt. Disciples who bear fruit.

Lärjungar som bär frukt

Jesus har kallat oss att göra lärjungar som gör lärjungar och på så sätt kan en multiplicerande rörelse skapas och fortgå. I detta är något av det vackraste och mest givande, när de lärjungar du och jag gör, lever i sanningen och bär frukt.

Jag håller med aposteln Johannes i följande bibelord: 2 John 1:4Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen efter det bud som vi har tagit emot av Fadern.

Jag träffade en syster och vännina över en lunch igår och hon berättade att hon tagit ett steg ut på vattnet i tro. Hon hade jobbat hemifrån och därmed varit hemma när kvinnan som hjälper familjen att  städa huset var där. De bytte några ord och kvinnan berättade att hon hade smärta i kroppen. Min väninna insåg att hon hade ett tillfälle hon kunde ta vid handen, men hon tvekade och tänkte innan kvinnan går så frågar jag. Min vännina fortsatte jobba och hörde plötsligt att kvinnan var på väg att gå. Hon tog då mod till sig och frågade om hon fick be till helande. Kvinnan var också kristen men förstod ändå inte först vad hon menade, men svarade ändå ja. Min väninna bad en gång och kvinnan upplevde en förbättring och sedan repeterade hon med en andra bön och då var smärtan helt borta. De blev båda helt till sig, men min väninna som är ganska ny i detta med helande frågade flera gånger “är det säkert att det är bra”. Kvinnan svarade glatt  jakande på den upprepade frågan.

Jag blev så glad och upplyft när min syster och väninna vittnade om händelsen. Dels att hon hade en hunger för att se Guds hand i rörelse, dels för att hon ömkade sig över kvinnan och dels för att hon lydde Jesus och vågade ta ett steg ut på vattnet. Hon fick se att det bär. Våga även du syster eller broder ta ett steg ut i tro och låt Jesus göra under för någon annan genom dig. Gör också du lärjungar som gör lärjungar, så kan du bli lika glad och salig som jag och aposteln Johannes är.

Disciples who bears fruit

Jesus has called us to make disciples who make disciples and in this way can a multiplying movement be created and continue. This is one of the most beautiful and rewarding, when the disciples, you and I make, live in truth and keep bearing fruit.

I agree with the apostle John in the following scriptures: 2 John 1:4 I rejoiced greatly to find some of your children walking in the truth, just as we were commanded by the Father.

I met a sister and a female friend over lunch yesterday and she told me that she had taken a step out on the water in faith. She had been working from home and thus been at home when the woman who helps the family to clean the house was there. They exchanged a few words and the woman told her that she had pain in the body. My friend realized she had an opportunity she could take by the hand, but she hesitated, thinking before the woman leaves I will pray. My female friend continued to work and suddenly heard that the woman was about to go. She then took courage and asked if she could pray for healing. The woman was Christian but did not understand at first what she meant, but said yes anyway. My friend prayed and the woman experienced an improvement and then repeated with a second prayer, and then the pain was completely gone. They were both totally amazed, but my friend who is fairly new in this healing repeatedly asked “are you sure you are well.” The woman answered cheerfully affirmatively to the repeated question.

I was so happy and uplifted when my sister and friend, testified about the incident. And that she had a hunger to see God’s hand in motion, partly because she felt compassion for the woman and partly because she obeyed Jesus and dared to step out on the water. She saw that it carries. Dare also you sister or brother to step out in faith and let Jesus make a miracle for someone else through you. Also make disciples who make disciples, so you can be as happy and blessed that I and the Apostle John’s are.