throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


1 Comment

Inspel på Kärrsjö-konferensen. Sharing at the Kärrsjö conference.

Peter och Camilla Ahlman med team, vi  skulle åka till Örnsköldsvik på konferens förra helgen. Vi utgick från Uppsala i fredags och hämtade upp Botros och sedan Helena, för att fortsätta mot Söderhamn där Marita anslöt. Vi trodde alla vi var på väg till Örnsköldsvik, eller lite i utkanten av stan, men när vi väl kom fram hittade vi ett cirkustält mitt ute i skogen med en naturskön vy ut mot en vacker sjö. Hur alla människor hittat dit förtäljde inte historien, men uppenbart har detta inträffat och pågått varje sommar i 51 år. Vi hamnade i Kärrsjö vid Trehörningssjö.

Tanken var att Peter skulle predika ett tillfälle och för övrigt skulle vi ha en regelrätt kickstart i själva Örnsköldsvik 6 mil bort. I kickstart-paketet ingår det då att Peter predikar inspirerande, jag undervisar kort om helande och några ur teamet delar vittnesbörd, om hur de kommit igång att evangelisera genom tecken och under. Det slutade med att Peter fick stort utrymme att tala på flertalet möten, efter att vi anlänt och att vi alla fick dela många Jesusberättelser och bota sjuka på samlingarna samt att vi blev officiellt inbjudna att tala på nästa års Kärssjökonferens. All ära till Gud!

Efter sista mötet på fredagen, vid midnatt vilket man inte kunde döma av ljuset, döpte Peter en man som hade kontaktat honom via hemsidan http://www.thelastreformationsweden.com. Mannen lyste i ansiktet efter dopet till Kristus i vatten med efterföljande Andedop. Han började tala andra tungomål, vilket han fortsatte med hela vägen hem efter mötet. Sedan var han bättre rustad att delta på kickstarten på lördagen. Själva kickstarten var ganska trög för alla team. Det var generellt svårt att hitta någon sjuk norrlänning och svårt att få tillfälle att be för de få sjuka vi kom i kontakt med.

Mitt team bestod av mig och en äldre kvinna Gretel från Stockholm. Det började med att jag fick be för en man med ryggsmärta, som blev smärtfri. Hon menade att vi enbart kunde veta att smärtan försvann nu, men den kunde säkert komma tillbaka. Det var en skeptisk inställning som jag i stort  kunde dementera, då vi sett så många som bekräftat att helandet består. Under dessa förutsättningar fortgick lärjunaträningen. Sedan fick hon be för de flesta andra. Jag bad dock för ytterligare en kvinna, som skulle in på operation av tummen någon dag senare och var öppen för bön, men skeptisk. Hon upplevde ingen förbättring alls efter bön. Det var verkligen nedslående. Även om jag tror att det inte alltid behöver märkas direkt. Gretel fick be för någon ung mans nacke vid en korvkiosk, vilken vi även fick filma och han var väldigt skeptisk och sade innan han känt efter “nej det fungerar inte”. Tyvärr så märktes ingen fysisk förbättring efter några böner och dessutom hade vi några fler sådana fall.

Men det upplyftande var att Gretel fick be för en kvinna, som visade sig vara kristen, jag tror det var hennes knä. Hon blev helad direkt. Sedan mötte vi en annan kvinna, med en sjuårig pojke. Hon hade inte ont nånstans, men tyckte det var härligt det vi gjorde, det visade sig att även hon var kristen. När vi tänkte gå därifrån utbrast pojken “men jag har ont i ljumsken. Jag har sprungit lite.” Jag frågade mamman om det var ok att vi bad för honom och det var det. Gretel lade handen på ljumsken och han blev av med smärtan direkt. Tänk vad fantastiskt för en ung pojke, att få uppleva Gud på detta konkreta och kärleksfulla sätt. Jag ber att Guds eld ska drabba honom och han ska välja Guds plan för sitt liv. Sedan följde massor av “nej ingen smärta, eller nej tack till bön”.

Det slutade dock med att vi mötte Tim och Marcus, ett par vänner inne på ett köpcentra, då det börjat regna lite lätt på oss.  Gretel fick be för Tims knä och han upplevde en klar förbättring och blev helt till sig. Då kom det fram att Marcus också att ont, men i ryggen. Hon fick även  be för honom och han upplevde inget först, men sedan värme varpå han upptäckte att han inte kände smärtan längre. Jag började dela de goda nyheterna om Jesus med dem och de lyssnade intresserat. Jag fick förmånen att leda dem till korset i en frälsningsbön och ge dem biblar och en välkomnande kram in i Guds rike. Vi försökte få till ett dop direkt, men det löste sig inte och vi kom överens att vi kunde hämta dem på söndag till Kärrsjö och döpa dem. Det var en salig stund. På väg upp till konferensen ledde Peter och Botros dessutom en colombiansk kille till frälsning. Vi lyckades inte få till dop på söndag med någon av dem, men Peter med team åker uppåt landet nästa vecka och då finns det nya möjligheter.  Jag upplever att detta var verkliga frälsningsbeslut.

Det är så härligt att lyssna på Peter när han talar. Han har en sån förmåga att inspirera, så att taket lyfter. Vi har alla i teamet många Jesus berättelser att dela, men det vi längtar efter är att varje troende ska resa sig upp och ta stafettpinnen ut till de förlorade och befria de fångna. Vi vill se Kristi kropp resa sig och vi vill se skörden bärgad. Evigheten väntar och det finns bara två destinationer och det är nu vi kan välja. Den enda vägen, att slippa helvetet och komma till himlen, är att ödmjuka sig själv och följa Jesus. Vi behöver alla bli förlåtna, försonade och födda på nytt. Valet är ditt och mitt! Jag har valt att tro på och följa Jesus. Vad tror du på och vem följer du? Tro på Jesus och följ Honom. Han är vägen som leder in i himlen.

Peter and Camilla Ahlman and team we would go to Ornskoldsvik at a conference last weekend. We started from Uppsala on Friday and picked up Botros and then Helena, to continue towards Söderhamn, Marita joined. We all thought we were going to Ornskoldsvik, or a little on the outskirts of town, but once we arrived we found a circus tent in the middle of the forest with a scenic view out onto a beautiful lake. How all the people found there told no story, but obviously this has occurred and been going every summer for 51 years. We ended up in Kärrsjö at Trehörningssjö.

The idea was that Peter would preach an opportunity and indeed we would have a proper kick start in the Ornskoldsvik 6 mil away. In kickstart package includes the time that Peter preaches inspiring, I teach short about healing and some of the team share testimonies about how they got started to evangelize through signs and wonders. It ended with Peter got great space to speak at several meetings, after we arrived and we all got to share many stories of Jesus and heal on services and that we were officially invited to speak at next year Kärssjökonferens. All glory to God!

After the last meeting on Friday, at midnight, which one could not judge by the light, baptised Peter a man who had contacted him through the website http://www.thelastreformationsweden.com. The man shone in the face after baptism into Christ in the water with subsequent baptism of the Spirit. He began to speak with other tongues, which he proceeded all the way home after the meeting. Since he was better equipped to participate in the kick start on Saturday. The very kick start was quite slow for all teams. It was generally difficult to find someone sick northerner and difficult to get the opportunity to pray for the few sick we came in contact with.

My team consisted of me and an elderly woman Gretel from Stockholm. It started when I was praying for a man with back pain, which was painless. She meant that we could only know that the pain disappeared now, but it could certainly come back. It was skeptical that I could deny, as we have seen as many as confirmation that the healing remains. Under these conditions continued the discipling. Then she could to pray for most others. I prayed, however, for another woman, who was in on the operation of the thumb one day later and was open for prayer, but skeptical. She experienced no improvement at all after the prayer. It was really disappointing. Although I believe that there need not always be directly visible. Gretel had to pray for a young man’s neck at a hot dog stand, which we also got the film and he was very skeptical and said before he sensed “no it does not work”. Unfortunately no noticeable physical improvement after a few prayers, and in addition we had a few more such cases.

But the uplifting was that Gretel prayed for a woman, who turned out to be a Christian, I believe it was her knee. She was healed immediately. Since we met another woman, with a seven-year boy. She had not hurt somewhere, but thought it was wonderful what we did, it turned out that she was a Christian. When we thought about walking away exclaimed the boy “but I have a sore groin. I have run a little bit.” I asked the mother if it was ok that we prayed for him, and that was it. Gretel put her hand on the groin, and he got rid of the pain directly. Imagine what amazing for a young boy to experience God in this concrete and loving way. I pray that the fire of God be upon him, and he must choose God’s plan for his life. Then followed a lot of “no, no pain, and no thanks to prayer.”

It ended, however, that we met Tim and Marcus, a couple of friends inside the shopping malls, when it started to rain lightly on us. Gretel prayed for Tim’s knee and he experienced a clear improvement and became completely amazed. Then it emerged that Marcus also hurt, but in the back. She prayed for him too and he felt nothing at first, but then the heat whereupon he discovered that he did not feel the pain anymore. I began to share the good news of Jesus with them and they listened with interest. I was privileged to lead them to the cross in a salvation prayer and give them Bibles and a welcoming hug the kingdom of God. We tried to get a baptism directly, but it did not dissolve and we agreed that we could retrieve them for baptism on Sunday to Kärrsjö. There was a joyful  moment. On the way up to the conference led Peter and Botros addition, a Colombian guy to salvation. We did not get to the baptism on Sunday with any of them, but Peter with the team going up the country next week, and then there are new opportunities. I feel that this was true salvation decisions.

It is so wonderful to listen to Peter when he speaks. He has that ability to inspire, so that the ceiling lift. All in the team have many Jesus stories to share, but we long for is that every believer must stand up and take the baton out to the lost and liberate the captives. We want to see the body of Christ rise and we want to see the harvest brought in. Eternity is waiting, and there are only two destinations and it is now that we can choose. The only way, to escape hell and go to heaven, is to humble oneself and follow Jesus. We all need to be forgiven, reconciled and born again. The choice is yours and mine! I have chosen to believe in and follow Jesus. What do you believe and who do you follow? Believe in Jesus and follow Him. He is the way leading into heaven.

Advertisements


2 Comments

Jesus har uppfyllt lagen. Jesus fullfilled the law.

Jesus har uppfyllt lagen till punkt och pricka. Var lämnar det oss? Ska vi hålla lagen? Ska vi uppfylla lagen? Ska vi vara utan lag och är det att vara laglös? 

Matthew 5:17-18 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.

John 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

När Jesus kommer med nåden och sanningen och sedan uppfyller lagen inträder en ny era. Det indikerar att vi inte längre ska hålla lagen, men hur ska vi förhålla oss till den?

Romans 7:1-6 Eller vet ni inte, bröder- jag talar till sådana som känner lagen- att lagen råder över människan så länge hon lever? Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska, om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska, om hon blir en annan mans hustru. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst.

Romans 8 ​Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Galatians 5 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni började bra. Vem har nu hindrat er, så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen. Jag för min del litar i Herren på att ni inte skall vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er skall få sin dom, vem han än är. Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta. De som uppviglar er borde gå och stympa sig.

Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra.

Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

Vi har kommit in i en högre lag nämligen livets Andes lag. När vi väljer att stå fasta i friheten och vandra i Ande, så uppfylls lagen i oss. Det innebär inte att vi är laglösa och inte att vi ska hålla lagen, utan att precis som Jesus uppfyllde lagen, ska lagen bli uppfylld genom våra liv. Det sker inte i kraft av våra egna ansträngningar eller gärningar, men i kraft av Anden i kärlek.

Hur kan detta fungera? Precis som gravitationslagen gäller alla och innebär att allt du släpper faller. Så finns det en högre lag som inträder under vissa förutsättningar, den aerodynamiska lagen, vilken gör flygplanen fria från gravitationen. På samma sätt blir vi fria från syndens och dödens lag, om vi lever i kärlek och vandrar i Anden. Då kan vi lyfta på högre höjder. Kedjorna brister och fången är fri!

Syster och broder i Kristus sluta synda och sluta kämpa i egen kraft att hålla buden. Låt nåden göra sitt verk i dig. Följ sedan Jesus ut på frihetens väg, så uppfylls lagen när du och jag i kärlek vandrar i Anden och därmed träder in i Andens tjänst.

Jesus fulfilled the law to the letter. Where does that leave us? Should we keep the law? Should we fulfill the law? Should we be without the law, and it is to be lawless?

Matthew 5:17-18 “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. For truly, I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the Law until all is accomplished.

John 1:17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.

When Jesus comes with grace and truth, and then meet the Law enters a new era. It indicates that we should no longer keep the law, but how should we relate to it?

Romans 7:1-6 ​Or do you not know, brothers—for I am speaking to those who know the law—that the law is binding on a person only as long as he lives? For a married woman is bound by law to her husband while he lives, but if her husband dies she is released from the law of marriage. Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from that law, and if she marries another man she is not an adulteress.
Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. For while we were living in the flesh, our sinful passions, aroused by the law, were at work in our members to bear fruit for death. But now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code.

Romans 8:1-8 There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. By sending his own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, he condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God’s law; indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God.

Galatians 5 For freedom Christ has set us free; stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery.
Look: I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. You are severed from Christ, you who would be justified by the law; you have fallen away from grace. For through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love.
You were running well. Who hindered you from obeying the truth? This persuasion is not from him who calls you. A little leaven leavens the whole lump. I have confidence in the Lord that you will take no other view, and the one who is troubling you will bear the penalty, whoever he is. But if I, brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? In that case the offense of the cross has been removed. I wish those who unsettle you would emasculate themselves!
For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For the whole law is fulfilled in one word: “You shall love your neighbor as yourself.” But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another.

But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh, for these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires.
If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another.

We have entered a higher law i.e, Spirit of life law. When we choose to stand fast in the freedom and walk in the Spirit, he fulfilled the law in us. It does not mean we are lawless and we should not keep the law, but that just as Jesus fulfilled the law, the law should be fulfilled through our lives. It does not happen by virtue of our own efforts or deeds, but in the power of the Spirit of love.

How can this work? Just like the law of gravity applies to all, and means all you drop falls. So there is a higher law which enters under certain conditions, the aerodynamic law, which allows the aircraft free of gravity. In the same way, we become free from the law of sin and death, if we live in love and walk in the Spirit. Then we can lift at higher elevations. The chains shortcomings and the prisoner is free!

Sister and brother in Christ, stop sinning and stop struggling in your own efforts to keep the commandments. Let the grace do the work in you. Then follow Jesus on the path of freedom, so fulfilled the law when you and in love walk in the Spirit and thus enter the Holy Spirit service.


Leave a comment

Berörd. Touched.

Berörd

Känslomässig likgiltighet

genomsyrar mig

avslagen kyla drabbar mig

finns jag

eller ligger jag på havets botten?

Ta på mig

så att jag vaknar

jag har glömt att leva

jag behöver bli berörd

Tack att du rör vid mig

så att jag håller mig levande

jag blir berörd

på min kropp och i min själ

känslospröten vaknar

antennen går upp – ur ubåten

dags att lätta ankare

ta sig upp till ytan

andas frisk luft

spänna ut vingarna

ta en tur på himlen

precis som örnen

 

Låt oss dansa flygande

tillsammans

det blir så mörkt och ensamt

på havets botten – i ubåten

dagsljus är sällsynt och konstlat ljus är borta

jag känner ingenting

känslorna slår av

finns en av och på knapp?

känslokall eller känslosvall?

likglitig

för att skydda kroppen och själen

är så skör

vill inte bli sårad

men jag vill ju leva

 

Tack att du rör och berör

med dina händer

med dina ögon

med dina ord och din andedräkt

med din kropp

med din själ, dina tankar, dina meningsbyggnader

du lockar ut mig

du lyfter upp mig

Jag är inte död, jag lever

jag är inte slav

jag är fri

jag tillhör inte mig

jag är Jesu ögonsten

och din älskling

Tack att du finns och berör mig

tack att du inte ger upp

när jag stängs av

dina ögon och dina händer smeker mig

dina ord lyfter mig

din kärlek gör mig levande

Jesus var död, men nu lever Han

varför skulle jag dö då?

Han har gett mig och dig liv

låt oss leva tillsammans

med Jesus i centrum

du berör mig

låt mig få beröra dig

låt mig få ta på dig

jag älskar dig

Jag andas

jag lever

Touched

Emotional indifference

permeates me

off the cold affects me

am I

or I lie on the ocean floor?

Touch me

so that I wake up

I forget to live

I need to be touched

 

Thank you that you touch me

so I keep alive

I am touched

on my body and in my soul

emotional antennae wakes

antenna goes up – from submarine

time to facilitate anchors

Getting back to the surface

breathe fresh air

stretch forth the wings

take a ride in the sky

just like the eagle

 

Let’s dance flying

together

it gets so dark and lonely

on the ocean floor – in the submarine

daylight is scarce and artificial light is gone

I feel nothing

feelings turns off

is an on and off button?

emotionally cold or emotion?

indifferens

to protect the body and soul

is so fragile

do not want to get hurt

but I want to live

Thank you moving and touching

with your hands

with your eyes

with your words and your breath

with your body

with your soul, your thoughts, your sentence

You attract me

you lift me up

I’m not dead, I am alive

I’m not a slave

I am free

I do not belong to me

I am Jesus’ apple of the eye

and your sweetheart

Thank you that you exist and touches me

thanks that you do not give up

When I turned off

your eyes and your hands caress me

your words lift me

your love makes me feel alive

Jesus was dead, but now He lives

why should I die then?

He has given me and your life

let’s live together

with Jesus in the center

you touch me

let me touch you

let me feel you

I love you

I breathe

I live

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leave a comment

Fågeln är fri. The bird is free.

Du är fri

Låt ingen människa göra dig till slav igen. Kom ihåg att du är fri! Människans Magna Charta skrevs på Golgata för 2000 år sedan. Fågelfängarens snara har gått sönder och fågeln är fri. Fågeln är frihalsad. Precis som människan är friköpt. Priset är betalt.

Psalms 124:7
Vår själ kom undan som en fågel
ur fågelfängarens snara,
snaran gick sönder
och vi kom undan.

Vi var precis som fågeln, fångna i djävulens snara, men vi kom undan och vi blev satta fria. Guds vilja är nu, att vi inte tillåter att någon eller något binder oss igen. Vi är kallade att vara fria.

Jag blev utsatt för kontroll

Jag blev utsatt för kontroll av en labil syster i Herren och började trippa på tå. Jag insåg inte vad som hände. Jag märkte bara att jag blev obehaglig till mods och försökte vara till lags. Det hela slutade ändå, med en ände av förskräckelse, när hon fick ett vredesbrott. Sedan åkte vi hemåt och besökte en annan väninna, som bjöd på kaffe och bön. Vi tog upp ämnet med henne och bad över det hela. Peter menade att det var andligt. Jag tänkte, men var det inte bara hormonellt? Både hos den andra systern och när vi kom hem, fortsatta tendensen att jag trippade på tå och knappt vågade andas eller ta något utrymme. Men sedan släppte kontrollen när vi var hemma i vårt hem, som är fullt av frid och jag såg att det var andligt och att det var kontroll. Det tog ett tag innan jag urskiljde anden av kontroll och insåg vad som hade hänt, men sedan erfor jag hur jag blev fri, igen. Banden bara brast och fångenskapen var över och jag kom ut i frihet.

Låt ingen kontrollera dig

Låt ingen kontrollera dig. Jesus har betalt priset för dig och mig. Du och jag har lika stor rätt, som någon annan, att leva och att ta plats. Lev och låt leva. Slå dig hellre fri, bara du inte tillåter någon människa binda dig på något sätt! Du behöver inte vara politisk korrekt.  Människa, syster och broder, friheten är inte förhandlingsbar. Jesus har betalat priset för vår synd och gett oss evigt liv. Det är klart! För dig och mig är det bara att kliva in i friheten. Friheten finns i Jesus Kristus.

 

You are free

Let no man make you a slave again. Remember, you are free! Man Magna Carta was written in Calvary 2000 years ago. The snare is broken, and the bird is free. The bird is free from the shackles. Just as man is redeemed. The price is paid.

Psalms 124:7
Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers:
the snare is broken, and we are escaped.

We were just like the bird trapped in the snare of the devil, but we came away and we were set free. God’s will is now, we do not allow anyone or anything binds us again. We are called to be free.

I was exposed to control

I was subjected to the control of an unstable sister in the Lord and began to tiptoe on tiptoe. I did not realize what happened. I just noticed that I was uncomfortable and tried to please. It all ended yet, with an end of terror, when she received a wrath of crime. Then we went home and visited another friend, who served coffee and prayer. We took up the subject with her and prayed over it. Peter said that it was spiritual. I thought, but it was not just hormonal? Both of the other sister and when we got home, continuing the trend that I tripped on tiptoe and scarcely dared breathe or take any space. But then dropped the check when we were at home in our home, which is full of peace, and I saw that it was spiritually and that there was control. It took a while before I discerned the spirit of control and realized what had happened, but then I learned how I became free, again. The tapes just burst and the captivity was over and I came out in Freedom.

Do not let anyone control you

Do not let anyone control you. Jesus has paid the price for you and me. You and I have as much right as anyone else, to live and to take place. Live and let live. Sit rather free, only you do not allow any man bind you in any way! You do not need to be political correct. Man, sister and brother, freedom is not negotiable. Jesus has paid the price for our sin and given us eternal life. It is done! For you and me it’s just stepping into freedom. Freedom is in Jesus Christ.


Leave a comment

känn din Gud. know your God

“Känn din fiende” är ett känt utryck, men något som inte lika ofta citeras är “känn din Gud”. 

Att känna till fienden och hans listiga angrepp är viktigt, men att känna din fiende är inte något att rekommendera. Nu pratar jag inte om människor som fiender, för dem ska vi be för i så fall, men om djävulen och hans fallna änglar.

Att känna någon är intimt och nära. Att känna någon bygger upp tillit och förtroende. Att vara vänner är något starkt. Att stå upp för varandra i vått och torrt. Det är helt enkelt kärlek och förbund.

Vänner umgås och dem vi är tillsammans med blir vi lika. Vi impregneras av varandra. Därför ska vi inte känna vår fiende, men vara medveten om hans listiga anslag. Vi ska vara vakna och nyktra och stå honom emot.

Att känna vår Gud är däremot väsentligt, helt enkelt livsnödvändigt. Vi vill bli lik Honom och vi vill ägna vår tid i nära gemenskap med honom. Det Hans hjärta brinner för, vill vi att vårt hjärta brinner för.

Vi är älskade av Gud och därför älskar vi Honom. En längtan är nedlagd i vårt inre att få lära känna Honom i Hans uppståndelsekraft. Att få bli sedd och hörd av Gud. Att få dela hjärtats djupaste tankar och höra vad Han vill svara.

Bibelordet nedan varnar oss dessutom att om vi kränker förbundet, kan vi riskera att bli duperade av fienden och sedan helt tappa fotfästet. Den bästa kuren mot det är att vara med Gud, att hänga med Honom. Att inte släppa Honom, som alltid har sina ögon fästa på mig och dig och sina öron på vår bön, ur siktet.

Samma bibelord ger oss löfte att de som känner sin Gud ska bli starka, hålla fast och göra erövringar. Jag vill vara en av dem som blir stark, aldrig ger upp och dessutom får göra erövringar.

Vi ska inte backa, men göra motstånd mot fienden, hålla fast vid förbundet och få löften uppfyllda. Se Guds planer och de drömmar Han gett oss gå i uppfyllelse. Vi ska flytta fram positionerna och göra erövringar för Guds rike.

Att känna Gud är nödvändigt, ljuvligt och beskyddar oss. Att följa Jesus är A och O. Att vara älskad och älska tillbaka. Att leva i och genom Kristus. Finns något viktigare? Finns något sannare? Finns något bättre?

Ja, något som ät bättre är att fler får upp ögonen för detta. Därför skriver jag detta blogginlägg idag. Vakna du som sover och låt Kristus lysa upp din väg, ditt liv!

Daniel 11:32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

“Know your enemy” is a known expression, but something that is not as frequently cited is “Know your God”.

Knowing about the enemy and his wiles is important, but knowing your enemy is not something to recommend. Now I do not talk about people as enemies, them will we pray for in that case, but about the devil and his fallen angels.

Knowing someone is intimate and close. Knowing someone builds up trust and confidence. Being friends is something strong. To stand up for each other through thick and thin. It is simply love and covenant.

Friends hang out and who we are with, we become equal. We get impregnated by each other. Therefore, we do not know our enemy, but be aware of his crafty. We should be awake and sober and stand against him.

To know our God is however important, quite simply essential. We want to become like Him, and we want to spend our time in close communion with him. What His heart burns for, we want our heart burning for too.

We are loved by God and therefore we love Him. A craving is put in our inner man getting to know Him in His resurrection power. To be seen and heard by God. To share the heart’s deepest thoughts and hear what His reply.

The Scripture below warns us also if we violate the covenant, we risk being duped by the enemy and then completely lose the footing. The best remedy for this is to be with God, to keep up with him. Not release him, who always has His eyes fixed on me and you and His ears to our prayer, of sight.

The same scripture gives us the promise that those who know their God shall be strong, stick and make conquests. I want to be one of those who will be strong, never give up, and in addition may make conquests.

We will not back down, but resist the enemy, hold onto the covenant and promises. See God’s plans and the dreams He has given us to come true. We must move forward and make conquests for God’s kingdom.

To know God is necessary, sweet and protects us. Following Jesus is everything to be loved and love in return. To live in and through Christ. Is something more important? Is no truer? Is there any better?

Yes, something is better that more people become aware of this. Therefore, I write this blog post today. Awake, you who sleep, and let Christ light your way, your life!

Daniel 11:32 And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries: but the people that do know their God shall be strong, and do exploits.


1 Comment

Nu fortsätter det i Västerås. Now IT continues in Västerås.

Ännu en kickstart i Västerås och nu tror vi att dessa lärjungar ska fortsätta på spåret att predika Kristus genom tecken och under även efter teamet lämnat – to be continued.

Vi har haft några kickstarter i Västerås men av dem vi hittills tagit ut, som bor i Västerås, har vi inte riktigt sett att någon tagit stafettpinnen att predika Kristus genom tecken och under. Nu tror vi att dessa lärjungar kommer att göra det. De var så tacksamma och deras ögon öppnades att detta gäller dem idag. Det fungerar som Bibeln säger:

Mark 16:17-18 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Mitt team bestod av mig och en man och en kvinna. Vi fick se många härliga förvånade miner, när Gud grep in i människors värld då sjukdomar och smärtor försvann. Tre tillfällen är fångat på film. Mannen var frimodig och säker både när han bad och själv fick kontakta människor. Kvinnan var lite mer osäker, men när hon väl pratade med någon, blev alla gripna av hennes ord.

Vårt team var på ett köpcenter och en man frågade mig om jag brukar parkera ofta. Det var någon intervju på gång. Jag svarade att jag gått omkring och ställt frågor och parkerat mig på många ställen idag och sedan ställde jag frågan till honom “har du någon smärta i kroppen som du känner just nu?” Det finns så många sätt att närma sig människor med ett litet överraskningsmoment.

Några exempel på helanden är den unge killen som pratade i telefon och hade ont i foten. Efter en bön försvann smärtan och killen blev så förundrad och häpen. Eller den unge mannen med ont i knät som blev helad direkt och en telefonsäljare som blev av med sträckning i ljumsken. Den senare fick vi be ett flertal tillfällen för, men sen var han frisk. Vi mötte honom i hans butik senare och han försökte övertyga sina kollegor att låta oss be för dem.

Vi var 4 team ute och alla fick bota någon sjuk och en person blev dessutom frälst i Peters team. Speciellt Peters team hade momentum och en del är fångat på film.  Videon ligger redan ute på hemsidan http://www.thelastreformationsweden.com

Det finns så mycket mer att berätta men dels vill jag ge av mitt överflöd och dels minns jag inte mer än att uppdraget lyckades – mission complete.

Another kick start in Västerås and now we believe that these disciples will continue on the track to preach Christ through signs and wonders even after the team left – to be continued.

We have had some kickstarts in Vasteras but of those we have so far taken out, who lives in Vasteras, we have not really seen that someone has taken the baton to preach Christ through signs and wonders. Now, we believe that these disciples will do it. They were so grateful, and their eyes were opened that this applies to them today. It works like the Bible says:

Mark 16:17-18
And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.”

My team consisted of me and a man and a woman. We saw many beautiful surprised faces when God intervened in people’s world where diseases and pain disappeared. Three sessions are captured on film. The man was strong and confident both when he prayed and got myself contacting people. The woman was a bit more uncertain, but once she was talking to someone, everyone was moved by her words.

Our team was at a shopping mall and a man asked me if I usually park often. There was no interview at the time. I replied that I walked around and asked questions, and parked myself in many places today and then I put the question to him, “Have you any pain in your body that you feel right now?” There are so many ways to approach people with a small surprise.

Some examples of healings are the young guy who was talking on the phone and had a sore foot. After a prayer, the pain disappeared, and the guy was so amazed and astonished. Or the young man with a sore knee that was healed immediately and a phone sellers who got rid of stretch in the groin. The later we had to pray for several times, but then he was healthy. We met him in his shop later and he tried to convince his colleagues to let us pray for them.

We were 4 teams out there and everyone got to heal some sick, and one person was also saved in Peters team. Especially Peter’s team had the momentum and some are captured on film. The video is already out on the website http://www.thelastreformationsweden.com

There is so much more to tell but secondly I want to give my abundance and secondly I do not remember more than that the mission successful – mission complete.