Multiplikation, undervisning. Multiplication, teaching.

HUR ska det gå till? HUR ska Guds rike bryta fram? Genom att samla alla på samma plats? Under samma hatt? Nej, genom att multiplicera och ge vidare. Fritt har jag fått ta emot och fritt kan jag ge ut. 

Se bibelord nedan

För att kunna ge vidare, behöver jag börja med, att hämta kraft. Jag behöver andas in liv, för att orka ge ut liv. Andas in och andas ut. Gud är evig och behöver ingenting. Oavsett hur mycket Han ger, har Han lika mycket kvar. Han är självtillräcklig. Det är inte du och jag, vi är beroende-varelser. Vi behöver ny mat varje dag, ny nåd var ny morgon. Så om vi bara ger och ger, utan att hämta kraft, så bränner vi ut oss och “går i egen kraft”. Nu är det ju inte oss själva, vår kraft, vi ska multiplicera, men Guds rike. Så förutom att vi inte orkar, så är det dessutom fel fokus. Men om vi börjar i rätt ände, så går vi till Gud och hämtar ny kraft. Vi hämtar kraft hos Jesus, från den nåd han ger oss. Gud har benådat oss i Kristus. Vi står nu i den nåden, som är den kraft vi kan leva av. Den kraft vi kan få förlåtelse genom, men även kraften till allt vi ska göra. 
Sedan kan vi ge det vi fått vidare till andra, som i sin tur kan ge det vidare. Tanken är att vi alla kan bli utrustade att undervisa andra. Så att vi till slut alla kan växa upp till manlig mognad i Kristus. Vad har du, som du inte har fått? Livet självt är en gåva och allt som det inkluderar. 

HUR beter vi oss då? Vi bekymrar oss inte, för Gud tar hand om oss och vi håller oss till de regler som finns och tar tacksamt emot det som kommer ut av detta. Inte allt ska ges vidare, men en del ska njutas av.

VAD ska vi fokusera på? På Jesus Kristus som var död, men är uppstånden och lever i evighet.  Oavsett VAD som händer, bär Guds ord inga bojor och kan detonera i VEM som helst. Även om det är tufft ibland, när vi utbreder Guds rike, så är belöningen, att så många fler kommer till tro och vinns för evigheten. Finns det någon mer att rädda? Någon mer att hela? Någon mer att befria? Någon mer att rycka ur djävulens snara? Någon mer att öppna ögonen på? Låt oss fortsätta, med rätt fokus och med Guds kraft! Guds hjärta gråter för de som ännu inte har kommit hem. Gråter ditt?

2 Timothy 2:1-10

Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra. Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna. Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. Förstå rätt vad jag säger. Herren skall ge dig insikt i allt.

Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de skall vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härlighen

How will it go to? How should God’s kingdom break through? By gathering all in the same place? Under the same hat? No, by multiplying and pass. Freely I have received and freely I give out.
See below Bible verse
In order to provide further, I need to start with, to draw strength. I need to breathe in life, to cope give out life. Breathe in and breathe out. God is eternal and needs nothing. No matter how much He gives, He has as much left. He is self-sufficient. It’s not you and I, we are dependent creatures. We need new food every day, new grace each new morning. So if we just give and give, but fo not gather strength, so we burn us out and “go in our own strength.” Now it is not ourselves, our power, we are multiplying, but the kingdom of God. So besides that, we can not be bothered, so it is also wrong focus. But if we start at the right end, so we go to God and gaining new strength. We collect the power of Jesus, from the grace He gives us. God has pardoned us in Christ. We are now in the grace that is the power we can live by. The power we can receive forgiveness through, but also the power to everything we do.
Then we give it, we got on to others, who in turn can pass it on. The idea is that we can all be equipped to teach others. So we end everyone can grow up to the stature of Christ. What do you have that you have not received? Life itself is a gift and all that it includes.
How do we behave then? We are concerned about nothing because God takes care of us and we are sticking to the rules are and gratefully accept what comes out of this. Not everything should be passed, but some will be enjoyed.
What should we focus on? In Jesus Christ, who was dead, but is risen and lives forever. No matter what happens, carry the word of God no fetters and can detonate in anyone. Although it is tough sometimes, when we propagate the Kingdom of God, so is the reward, that so many more people come to faith and won for eternity. Is there any more to save? Someone more to the heal? Someone more to liberate? No more pulling out of the snare of the devil? Someone more to open the eyes of? Let us continue, with the right focus and the power of God! God’s heart weeps for those who have not yet come home. Do you cry?
2 Timothy 2:1-10
​You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, and what you have heard from me in the presence of many witnesses entrust to faithful men who will be able to teach others also. Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. Think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything.
Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel, for which I am suffering, bound with chains as a criminal. But the word of God is not bound! Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory.
Advertisements

One thought on “Multiplikation, undervisning. Multiplication, teaching.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s