throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Ju närmare Jesus. The closer to Jesus.

Ju närmare Jesus

Ju närmare Jesus, desto närmare elden

Ju närmare Jesus, desto mer brinner hjärtat

Ju mer jag närmar mig Jesus, desto mer närmar Han sig mig

Ju närmare elden, desto hetare

Ju närmare elden, desto mer passion och hänförelse

Ju närmare elden, desto mer liv

Glöden i mitt hjärta börjar åter brinna och elden får nytt liv

Hänförelsen och passionen vaknar

Kärleken driver ut mig att dela Guds hjärta

Kärleken drabbar mitt hjärta och jag blir gripen av Guds hjärta för de förlorade

Mitt hjärta ser människor genom Guds hjärta

Mina ögon öppnas för Guds rop för de förlorade

Rädda dem!

Berätta om min Son Jesus Kristus

Vittna om Jesu blodköpta offer och Hans seger över synden

Predika om Hans död och uppståndelse

Mitt hjärta är gripet

Han har funnit mig och vunnit mig

Jag vill följa Honom in i evigheten

Kristi kärlek tvingar mig att gå ut och berätta om vad jag sett och hört

Jag har ju varit med Jesus och jag är med Jesus

Ju närmare Jesus, desto mer brinner hjärtat

Ju närmare Jesus, desto mer passion och hänförelse

Jag älskar dig min Gud

Jag älskar dig Jesus

Hjälp mig att följa dig och att leva för dig

Att dela ditt hjärta med de förlorade

Att vittna om dig

Att vara din röst så att stenarna slipper ropa

Jag ropar!

Jesus har gjort det! Människa låt försona dig med Gud!

Böj ditt hjärta

Ödmjuka dig

Jesus väntar på dig

Låt Guds kärlek drabba dig

Ge dig själv till Gud

Mitt hjärta brinner

Kristi kärlek tvingar mig att ropa:

Låt försona dig med Gud
James 4:8

Närma er Gud, så skall han närma sig er…

Hebrews 12:29

Ty vår Gud är en förtärande eld.

The closer to Jesus

The closer to Jesus, the closer the fire

The closer to Jesus, the more passionate heart

The more I approach Jesus, the more he approaches me

The closer to the fire, the hotter

The closer to the fire, the more passion and enthusiasm

The closer to the fire, the more life

The glow in my heart starts to burn and the fire gets new life

Enthusiasm and passion awakens

Love drives me to share God’s heart

The love affects my heart and I become gripped by God’s heart for the lost

My heart sees people through God’s Heart

My eyes opened to God’s cry for the lost

Save them!

Tell them about My Son Jesus Christ

Testify of Jesus’ blood-bought sacrifice and His victory over sin

Preach about His death and resurrection

My heart is gripped

He has found me and won me

I want to follow Him into eternity

Christ’s love compels me to go out and talk about what I saw and heard

I have been with Jesus and I am with Jesus

The closer to Jesus, the more passionate heart

The closer to Jesus, the more passion and enthusiasm

I love you my God

I love you Jesus

Help me to follow you and live for you

To share your heart with the lost

To testify to you

Be your voice so that the stones do not have to shout

I cry!

Jesus has done it! Man let reconciled to God!

Incline your heart

Humble yourself

Jesus is waiting for you

Let the love of God upon you

Give yourself to God

My heart burns

Christ’s love compels me to shout:

Let reconciled to God
James 4: 8

Draw near to God and he will draw near to you …

Hebrews 12:29

For our God is a consuming fire.

Advertisements


Leave a comment

Dop i vatten och Ande. Baptism in water and in Spirit.

“Jag känner mig ny”‘, sade nydöpta Anne från Edindburgh. 

Idag fick jag äran att döpa en syster från Edinburgh, både i vatten och i Anden. Vi gjorde det på Gottsunda badhus, för att hon är frusen och inte ville gå ner i kallt vatten i sjön. Jag frågade henne om hon tror på Jesus och om hon kan säga “Jesus är Herre”. När hon gått in i vatten till bröstet, frågade jag henne från poolkanten “tror du på Jesus? Är Jesus Herre? Och vill du följa Honom?” Hon svarade ja, på alla punkter och sade “Jesus är Herre”. Då döpte jag henne till Kristus, genom att trycka ner henne under vattnet “dö med Kristus” och lyfta henne upp “uppstå med Kristus”.

Sedan frågade jag henne om hon även ville bli döpt i Anden och det ville hon. Så jag ställde följdfrågan “vill du ta emot Anden som en gåva?” Och även det ville hon. Då lade jag handen på hennes huvud och bad Gud döpa henne i den Helige Ande och eld. Sedan bad jag lite i tungor och frågade henne om hon upplevde något speciellt och om hon gjorde det, att hon skulle släppa ut det. Hon blev mycket berörd och läpparna började röra sig. Fantastiskt! första gången jag ber för någon till Andedop och tungotalet kommer på en gång. Det har jag stått i tro för länge och nu har jag brytit ny mark i tron. Jag frågade henne efteråt om hon upplevde något speciellt i dopet. Hon svarade ” jag känner mig ny”.

När vi kom utanför badhuset väntade Peter, Daniel och Leif från församlingen på oss. De sade att hon lyste och att man kunde se skillnad i hennes ansikte, i jämförelse med innan dopet. Jag berättade om andedopet och hon bekräftade att hon fått tungotal. Hon är nämligen språklärare och kan många språk, men detta språk hade hon aldrig hört förut.  Det är ju ett himmelskt språk, som Anden inger oss att tala.

Vi bildade en ring, höll varandra händerna och bad i tungor tillsammans. Hon blev berörd och tårarna började trilla från hennes ögon. Gud mötte åter med henne! Sedan sände vi ut Daniel och henne att bota sjuka på stan. Daniel skulle nämligen kickstarta henne att predika Kristus genom tecken och under. Det började tydligen lite trögt, men genombrottet kom efter ett tag. Hon blev jätte tacksam och glad. Vi gör det tillsammans! Mission complete!

“I feel new ” said the newly baptised Anne from Edindburgh.

Today I had the honor of baptising a sister from Edinburgh, both in the water and into the Spirit. We did it in Gottsunda bath house, because she is frozen and did not want to go down in the cold water of the lake. I asked her if she believed in Jesus and if she can say “Jesus is Lord”. When she entered the water to the chest, I asked her from the pool edge “do you believe in Jesus? Is Jesus Lord? And do you want to follow him?” She answered yes to all, saying, “Jesus is Lord”. When I baptised her to Christ, by pushing her under the water “dy with Christ” and lift her up “raise with Christ.”

Then I asked her if she also wanted to be baptized in the Spirit, and that she wanted. So I asked the supplementary question “do you want to receive the Spirit as a gift?” And even that she wanted. Then I laid my hand on her head and asked God to baptize her in the Holy Spirit and fire. Then I prayed a bit in tongues and asked her if she experienced something special, and if she did, she would let it out. She was very touched and her lips began to move. Fantastic! the first time I pray for someone to Spirit baptism and tongues come at once. This I have stood in faith for a long time and now I have broken the new ground of faith. I asked her afterwards if she experienced something special in baptism. She replied, “I feel new.”

When we got outside the bathhouse was expecting Peter, Daniel and Leif from the Assembly on us. They said she called and you could see the difference in her face, in comparison to before the baptism. I spoke about the baptism in Spirit and she confirmed that she recieved tongues. She is namely language teachers and know many languages, but this language she had never heard before. It is a heavenly language, which the Spirit inspires us to speak.

We formed a circle, holding each other hands and prayed in tongues together. She was touched and tears began to fall from her eyes. God met again with her! Then we sent out Daniel and her to heal on the town. Daniel would kick start her preaching Christ through signs and wonders. It apparently started a bit slow, but the breakthrough came after a while. She was very grateful and happy. We do it together! Mission Complete!


Leave a comment

Ordet kan vara din spegel. The Word might be your mirror.

Bibeln är min spegel och när jag speglat mig i den och konstaterat hur jag ser ut i jämförelse med fullheten, så kan jag göra nåt åt det genom att lyda Ordet.

James 1:22-25 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.

Vi har en spegel – Bibeln – i vilken vi kan spegla oss. I en spegel ser vi hur vi ser ut, hur läget är i alla fall på utsidan eller så kan man se det som en statusuppdatering. Det speciella med denna spegel är att ju mer du skådar in i den desto mer lik blir du, bilden du ser.

Två saker krävs för att det ska hända:

 1. Du och jag behöver ta TID att spegla oss i Ordet
 2. När vi speglat oss behöver vi GÖRA den förändring som krävs av det vi såg

Att vara inför Gud i Ordet är som att vara ute i solen och sola oss. Jesus är solen i vårt liv och Ordet är Jesus. När vi solar oss blir vi bruna. När vi skådar in i frihetens lag blir vi fria. Gud talar till oss och ett samtal tar vid. Vi blir som dem vi umgås med. När vi umgås med Gud blir vi Honom lik, från härlighet till härlighet.

Så TID är essentiellt i vårt samtal med Gud. LYDNAD till Ordet kommer strax efter i betydelse. När Gud talat och vi ser hur vi ser ut i förhållande till Jesus och Han säger vad vi ska göra för att komma på rätt köl, då är det viktigt att hålla sig till Ordet, även när vi inte längre speglar oss. Inte bara HÖRA men också låta det få en konsekvens i vårt liv. GÖRA det vi sett och hört.

Även när vi inte ser in i spegeln ska vi bli kvar i spegelbilden och blicka in i frihetens fullkomliga lag. Det är ett förhållningssätt utifrån vilket vi kan leva. Bibeln ska vara i vår mun och i vårt hjärta inte bara på pränt i en fysisk bok eller i en app i mobilen.

The Bible is my mirror, and as I reflected myself in it and ascertained how I look in comparison with the fullness so I can do something about it by obeying the Word.
James 1: 22-25
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets but a doer who acts, he will be blessed in his doing.

We have a mirror – the Bible – in which we can reflect ourselves. In a mirror we see how we look, how the situation is at least on the outside or you can see it as a status update.

The particularity of this mirror is that the more you behold into it the more like you become, the image you see.

Two things are required for it to happen:

 1. You and I need to take time to reflect ourselves in the Word
 2. When we reflected ourselves we need to make the changes required by what we saw

To be with God in the Word is like to be out in the sun and bask. Jesus is the sun of our life and the Word is Jesus. When we sunning ourselves we become tanned. When we behold in the law of liberty, we become free. God speaks to us and a conversation begins. We become like those we associate with. When we spend time with God, we become like Him, from glory to glory.

So time is essential in our conversation with God. Obedience to the word comes just after the impact. When God spoke, and we see how we look compared to Jesus and He tells us what to do to get back on track, then it is important to stick to the Word even when we no longer reflects us. Not only hear but also let it have a consequence in our lives. Do what we have seen and heard.

Even when we do not look into the mirror, we will remain in the mirror and look into the perfect law of liberty. It is an approach from which we can live. The Bible should be in our mouth and in our heart not just on paper in a physical book or an app on your mobile.

 


1 Comment

En demon runt halsen. A demon around her throat.

Peter och jag är snuviga och snörvliga. Helande och Gud känns långt borta. Tankar kommer om det någonsin kommer fungera igen att bota någon, när man själv inte upplever direkt helande. Nu är båda dåliga och inget känns roligt. Känslan att man förstår att sjukdom inte är något gott och välsignelsen i att bli helad fyller mig. Ibland säger andra kristna att helande är något oviktigt och att det enbart är själens eviga väl som gäller. Det är sant att viktigheten är av olika grad, men det Jesus gjorde på korset i försoningen gäller båda.

1 Peter 2:24
Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

Vi har passat på att se på helandeundervisning med Curry Blake, vilat och snytit oss. Till slut ryckte vi upp oss med dusch och bad. Känslan att vara ren, även om näsan rinner, var uppfriskande. Vi tog oss till affären och handlade gott till de lediga dagarna och gick in till Ida på Hälsokost. Hon hade mycket att rekommendera från naturen för att lindra och stoppa förkylning. Vi som brukar vittna om Jesus och berätta om alla under han gör.

Plötsligt nämnde hon att hon sedan hon varit liten haft en demon runt halsen. Hälsokostägarinnan brukar genom vissa ramsor lyckas få den lugn. Peter tog auktoritet och sade att vi kan hjälpa henne. Hon tittade honom stint i ögonen, när han i Jesu namn drev ut demonen. Peter trodde att hon skulle manifestera. Hon blev berörd, lite skärrad och sade att hon blev jätte varm. Peter upplevde att något lämnade henne och det var tydligt även för henne och mig. Tack och lov att vi inte backar trots att vi själva är sjuka.

Peter and I are having a cold and the nose flows. Healing and God seems far away. Thoughts come if it will ever work again to cure someone, when you yourself do not experience instant healing. Now, nothing seems funny. The feeling that one understands that disease is not something good and blessing of being healed fills me. Sometimes they say other Christians that healing is something unimportant and that it is only the soul’s eternal well that apply. It is true that the importance is of the various degree, but that Jesus did on the cross in the atonement applies to both.

1 Peter 2:24
He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed.

We have taken the opportunity to see healing teaching with Curry Blake, rested and pinched. Eventually we pulled us up with a shower and bath. The feeling of being clean, even if your nose runs, was refreshing. We got to the store and bought plenty of good stuff for days off and went to Ida on Health. She had much to recommend from nature to alleviate and stop cold. We who usually testify about Jesus and tell them about all the miracles He does.

Suddenly, she mentioned that she since she was little had a demon around the neck. Health proprietress usually through certain chants succeed in getting the peace. Peter took authority and said that we can help her. She looked him straight in the eye when he in the name of Jesus casted out the demon. Peter thought she would manifest. She was touched, a little upset and said that she was really hot. Peter felt that something left her and it was clear even for her and me. Thankfully we will not back down despite the fact that we ourselves are sick.


Leave a comment

Bröllop i Norge. Wedding in Norway.

Peter och jag var inbjudna till bröllop och tillika kallade till mission; en “kombo”, i Norge utanför undersköna Bergen. Äntligen, skulle Lasse vår vän gifta sig med sin Alisa, sitt hjärtas val. Samtidigt önskade de en kickstart, främst för henne och några till, på söndagen. Vad som istället hände ska jag nu kort berätta om. 

 • Vi fick befria ett hus i Bergen
 • Jag fick leverera ett profetiskt budskap 
 • Peter fick viga ett par i bilen på väg till bröllopet
 • Jag fick bota Magnhild från smärta i axeln
 • Peter fick bota en åttafaldig världsmästare i skidskytte och tillika hotellägare från smärta i kroppen från gamla idrottsskador. Hon sade att hon inte kunde beskriva vad som hände, det var så enormt
 • Vi fick dela glädjen med brudparet Lasse och Alisa inför Guds ansikte
 • Vi fick vittna för många på bröllopet om Jesus
 • Peter levererade kunskapens ord till hotellchefen, “du har ont i nacken” och hon kände värme och blev helad
 • Peter fick bota Lasses svåger från olika smärtor i kroppen. Det satt långt inne för honom, att medge att han blev helad. Han trodde nämligen inte på Jesus. Sedan skällde han ut Lasse “varför har du aldrig helat mig i Jesu namn”?
 • Jag fick komma tillbaka till Bergen, staden för mitt livs första missionsresa 1992 ( jag blev frälst 1991)
 • Vi fick uppleva det norska vackra fjällandskapet i sin prakt, när solen äntligen tittade fram precis innan vi skulle åka
Peter and I were invited to the wedding and also called for mission; a “combo”, in Norway outside the picturesque city of Bergen. Finally, would Lasse our friend marry Alisa, his heart’s choice. At the same time they wanted a kick start, mainly for her and some others, on Sunday. What instead happened, I will now briefly describe.
 • We delivered a house in Bergen
 • I uttered a prophetic message
 • Peter wedded a couple in the car on the way to the wedding
 • I healed Magnhild from pain in shoulder
 • Peter healed an eight-fold world champion in biathlon and also the hoteliers from body pain from old sports injuries. She said she could not describe what happened, it was so huge
 • We had to share the joy of the wedding couple Lasse and Alisa before God
 • We witnessed to many at the wedding about Jesus
 • Peter delivered the word of knowledge to the hotel manager, “you have pain in the neck” and she felt the heat and was healed
 • Peter healed the brother in law of Lasse  from various pains in the body. There were deep inside him, to admit that he was healed. He does not believe in Jesus. Then he barked out Lasse “why have you never healed me in Jesus’ name”?
 • I got to get back Bergen, the city of my first mission trip in 1992 (I was saved 1991)
 • We got to experience the beautiful Norwegian mountain landscape in its splendor when the sun finally peeked out just before we were leeving


Leave a comment

UMU i Linköping. Streethealing with YMAN in Linköping.

Camillas Apostlagärningar 29

UMU i Linköping bjöd in oss, team Thelastreformationsweden, att lärjungaträna dem att predika genom tecken och under på gator & torg. Peter inspirerade, jag undervisade och några från teamet vittnade. Teamet bestod denna gång av Peter, mig, Durckheim, Daniel, Botros, Helena och tvillingarna från Linköping. Sedan delade vi in oss i grupper och lunchade tillsammans, innan vi tog Jesus på ordet och “gick ut”.

Jag lärjungatränade Ida, en ung kvinna från norra Skåne, som var brinnande i anden och hade nöd i sitt hjärta, för de som ännu inte är räddade. Vi gick på samma köpcenter som ytterligare två team, Peters och Durckheims. Det var stort och alla team fick sitt utrymme att kickstarta. Ida var läraktig och lyssnade uppmärksamt på HUR jag bemötte människorna och tog till sig HUR jag bad. Jag behövde inte förmana henne, men uppmuntrade henne att be med öppna ögon och att fortsätta i den frimodiga anden och kärleksfulla attityden hon visade. 

Det starkaste mötet för oss var med tre afganska kvinnor, utan slöjor. En blev helad från träningsvärk och hon blev helt förundrad. Hon gick till och med ner på knä för att känna efter och konstaterade att värken var helt borta. En annan av dem var från Holland och hade ont i tån. Ida bad för henne också och smärtan bara försvann. Nu var den tredje kvinnan helt till sig, fastän hon inte blivit helad från något. Vi berättade att vi tror på Jesus och följer Honom. De var alla muslimer, men hon hade gått i kyrkan och var lite intresserad. Gästen från Holland blev nu lite aggressiv, när hon förstod att det handlade om Jesus. Jag lyckades dock hålla henne kort. Ida och kvinnan som var intresserad bytte nummer, för vidare kontakt.

Plötsligt kom ytterligare en muslimsk kvinna från Afghanistan och bad om förbön för sin mamma. Vi hade tydligen träffat dem innan, men då vågade de inte, men nu hade de ändrat sig. Mamman hade reumatism, astma och diskbråck. Ida bad mot smärta i knäna och mamman upplevde värme och en förbättring. Jag bad mot diskbråck och hon blev bättre. 

På övervåningen träffade vi ett invandrargäng med unga killar. En av dem hade en arm i bandage och ont i tummen. Jag befallde smärtan att lämna och all smärta försvann. Han uttryckte till de andra “Jag svär vid Gud.” Så han var uppenbart helad och lite chockad. Sedan ringde Peter och berättade att vakterna slängt ut oss, så vi gick ut men kände oss inte helt klara. Ida fick därför bota en man med ont i tandköttet, utanför köpcentrat. Han blev jätte glad och visade sig redan vara kristen. 

Tillbaka i lokalerna fick vi alla dela VAD vi sett och hört. Dessutom predikade Peter om multiplikation och HUR det kan fortsätta. Varje Teamledare sände ut sitt team till skörden, att bota de sjuka och berätta om Jesus. Innan vi i Thelastreformationsweden-teamet åkte hem, delade vi alla måltid med varandra i innerlig glädje. 

Helenas Apostlagärningar 29

“Jag gick med Anders, ledaren för UMU i Sverige. Vi pratade och bad för några men vi såg inga direkta helanden. Vi delade de goda nyheterna med flera och en man blev väldigt intresserad. Jag sade att han kunde be Jesus om förlåtelse för sina synder. Han sade att han inte brukade be om förlåtelse. Hans flickvän menade att det kunde han göra oftare. 

Till slut kom genombrottet och Anders fick be för tre nackar, som blev helade och sedan även en rygg. Jag bad för en tolvårig flicka på ett köpcentra, som blev helad i sitt knä. Hennes vänner blev förundrade och började skrika. De ställde så många frågor ” Är Jesus stor? Är han större än detta köpcentra?” Jag svarade att Han är så mäktig, att vi inte kan förstå det med våra små hjärnor. 

När alla team samlades hade nästan 45 personer blivit helade och två tonåringar hade blivit frälsta. En man kom till Durckheim och sade att han hört att Durckheim ber för människor. Killen hade hört en röst i huvudet, som sade att han skulle slå någon på köpcentrat. Han bad därför Durckheim om förbön emot detta. Durckheim bad för befrielse och blev också utkastad från köpcentrat. 

<

p class=”s2″ style=”margin-bottom:0;”>Camilla’s Actes 29

YWAM Linköping invited us, team Thelastreformationsweden, to disciple them to preach by signs and wonders in the streets and squares. Peter inspired, I taught and some of the team testified. The team consisted this time of Peter, me, Durckheim Daniel Botros, Helena and the twins from Linköping. Then we divided ourselves into groups and had lunch together, before we took Jesus on the word and “went out”.
I discipled Ida, a young woman from northern Skåne, which was burning in spirit and had grief in her heart, for those who are not yet saved. We went in the same shopping center as two other teams, Peters and Durckheims. It was big and all the teams got its space to kick start. Ida was docile and listened attentively to how I responded to the people, and took unto her the way I prayed. I did not admonish her, but encouraged her to pray with her eyes open and to continue in the boldness of spirit and loving attitude she showed.
The strongest meeting for us was with three Afghan women without veils. One was healed from sore and she was totally amazed. She even went down on one knee to feel and found that the pain was completely gone. Another of them was from Holland and had a sore toe. Ida prayed for her too and the pain just disappeared. Now it was the third woman entirely to moved, even though she is not healed from something. We told them that we believe in Jesus and follow Him. They were all Muslims, but she had gone to church and was a little interested. The guest from Holland became a bit aggressive when she realized that it was about Jesus. I managed to keep her card. Ida and the woman who was interested exchanged numbers, for further contact.
Suddenly, another Muslim woman from Afghanistan asked for prayer for her mother. We had apparently met them before, but then they did not dare, but now they had changed their minds. The mother had rheumatism, asthma, and herniated discs. Ida prayed for pain in the knees and the mother experienced heating and improvement. I prayed for the herniated disc and she got better.
Upstairs we met an immigrant gangs of young guys. One of them had an arm bandaged and a sore thumb. I commanded the pain to leave, and all the pain disappeared. He expressed to the other “I swear to God.” So he was obviously healed and a little shocked. Since phoned Peter and told us that the guards had thrown us out, so we went out but felt not ready. Ida was therefore cure a man with sore gums, outside the shopping center. He was very happy and appeared to be already Christian.
Back in the premises we all got to share what we had seen and heard. In addition, Peter preached about multiplication and how it can continue. Each Team Leader sent his team to the harvest, to heal the sick and tell about Jesus. Before we Thelastreformationsweden-team went home, we all shared tmeal with each other in heartfelt joy.

Helena’s Actes 29

“I went with Anders, the leader for YWAM, Sweden.  We talked and prayed for some people, but we didn’t see many instant healings. We still shared the Gospel, and one man was really interested. I said he could ask Jesus to forgive His sins. He said he didn’t ask so often for forgiveness. Then his girlfriend said: “You should do that more often.” 

Finally the breakthrough came and Anders prayed for 3 necks, that got healed and than a back.  I prayed for a 12 years old girl in a shopping mall, that got healed in her knee. Her friends got so amazed, and started to scream. They asked so many questions. “Is Jesus big? Is he bigger than this shopping mall”? I said He is so great that we can’t understand it with our small brains. 

When all the teams gathered almost 45 people had got healed, and two teenager had got saved. One man had come to Durckheim and said he heard he was praying for people. The man heard a voice in his head, that he was going to hit somebody, in the Shopping mall. He asked Durckheim for prayer. Durckheim prayed for deliverance for this man, but then he was thrown out of the Shopping mall.”

 


Leave a comment

På team i Gävle. The team in Gävle.

Vi och teamet var på kickstart i Gävle, där vi tog ut 10 team på stan.  Det var arrangörer från Jesusträffen, som stod bakom initiativet. Vi började som vanligt med inspiration och undervisning om gatuevangelisation genom tecken och under samt vittnesbörd och drama, där fler ur teamet var involverade.  Innan dagen var slut hade två unga tjejer, Julia och Olivia,  blivit frälsta och runt 70 personer blivit helade och många hört de goda nyheterna om Jesus. Vi delade ut många visitkort till hemsidan http://www.thelastreformationsweden.com, några biblar och en del traktat. Vi avslutade dagen med vittnesbörd från alla teamen, tid för frågor och Peter predikade om att fortsätta. Dessutom sände vi ut alla att predika genom tecken och under.

Kickstarten för mitt team började bra:

 • Den första personen jag frågade hade smärta i kroppen
 •  Jag fick be för honom
 • Smärtan i ryggen försvann direkt
 • Den andra personen jag frågade hade smärta i kroppen
 • Linda fick be för henne 
 • Hon blev helad från huvudvärk direkt

Sedan blev det lite svårt ett tag, vi fick fråga flera och en del upplevde ingen förändring när vi bett. Några exempel på möten med människor:

 1. En färgad tjej som blev helad och visade sig vara kristen. Hon blev väldigt berörd. “Vad gjorde du”? 
 2. En kvinna var på övervåningen i flanör, då vi var på väg ner i rulltrappan, men jag kände att “henne måste vi fråga”. Linda bad för hennes rygg och hon kände omedelbart att det hände nåt och hon blev jätte tacksam
 3. Jag bad för en rumänsk kvinna, som blev helad i ryggen. Det var språkförbistring, men hon förstod att hon blev helad och att det var Gud 
 4. En tjej Olivia blev frälst i slutet och kunde andas bättre, efter Linda bett mot hennes förkylning. Hennes norska väninna, blev helad från ett problem i tån, vilket hon hade lidit av sen hon var liten flicka
 5. En man som blev botad i ryggen, när mannen bad. Han blev jätte glad och mycket tacksam. Alla andra i familjen hade fått den udda frågan förut, “har du någon smärta i kroppen just nu”? 

We and the team was on the kick start in Gavle, where we took out 10 teams into the town. It was the organizers of Jesus’ meeting, which was behind the initiative. We started as usual with inspiration and education about street evangelism through signs and wonders, as well as testimonies and drama, where more out of the team were involved. Before the day was over, had two young girls, Julia and Olivia, were saved and around 70 people were healed and many heard the good news about Jesus. We handed out many business cards to website http://www.thelastreformationsweden.com, some Bibles and some sought. We ended the day with testimonies from all teams, time for questions and Peter preached to continue. We also sent all out to preach through signs and wonders.

Kick start for my team started well:
 • The first person I asked had pain in the body
 •  I was praying for him
 • The pain in his back disappeared immediately
 • The other person I asked had pain in the body
 • Linda prayed for her
 • She was healed from headaches directly
Then it became a little difficult for a while, we had to ask several and some experienced no change when we prayed. Some examples of encounters with people:
 1. A coloured girl was healed and proved to be a Christian. She became very touched. “What did you do?”
 2. A woman was upstairs in the stroller when we were coming down the escalator, but I felt that “her, we need to ask”. Linda prayed for her back and she immediately felt that something was happening, and she was very grateful
 3. I prayed for a Romanian woman who was healed in the back. There were language difficulties, but she realized that she was healed and that it was God
 4. A girl Olivia was saved in the end and could breathe better, after Linda prayed against her cold. Her Norwegian friend, was healed from a problem in the toe, which she had suffered since she was a little girl
 5. A man who was cured in the back, when the man asked. He was very happy and very grateful. Everyone else in the family had the odd issue before, “do you have any pain in your body right now”?