throughsignsandwonders

To be a disciple of Jesus today


Leave a comment

Att drabbas av oändlig kärlek

Så vackert och så sant

Maria Cruz

barn bildMan kan väl inte annat än förundras över hur mycket kärlek man kan känna till någon så liten. Tänk att en så liten liten människa, som i stort sett bara äter och sover, kan få hjärtat att slå extra slag, och att de där två vakna ögonen kan väcka oändliga djup av känslor. Den bara finns där, viljan att ta hand om, beskydda, älska, skämma bort. Viljan att göra vad som helst bara den lille får må bra.

När Jesus talar om vårt förhållande till Gud beskriver han oss som barn. Han ger oss rätten att bli Guds barn, rätten att ta emot Gud som vår pappa. En pappa som älskar, beskyddar och tar hand om.

Gud älskar oändligt. Han är kärlekens ursprung. Det innebär att all den kärlek jag känner till mina barn har sitt ursprung i Gud. Och Gud bevisar sin kärlek till mig och resten av världen…

View original post 196 more words

Advertisements


Leave a comment

..utdrag ur min dagbok från Magdala, Israel.. extract from my diary from Magdala, Israel..

“Tisdagens begivenhet skulle vara att åka till Caparneum på sightseeing, staden som vi inte hittade, sist vi var i Israel med min svärmor. Först gick vi dock en sväng till Tiberias köpcentra, för att se om Gud ville leda oss in i vardagssituationer för att predika Kristus. Det hände inte så mycket, förutom några få helanden, och när jag helt började misströsta mötte jag en äldre kvinna, som visade sig vara svärmor till en dansk judinna. Hon förstod inte engelska, men drog vänligt iväg mig till en liten bokshop full med folk, där den danska svärdottern översatte den udda frågan “har du någon smärta i kroppen” till hebreiska. Hon hade ont i ryggen och jag fick be för henne. Jag bad kanske 10 gånger! Hon blev bättre och bättre, tills hon blev helt bra. Svärdottern utbrast på engelska “easter miracle” d v s påsk mirakel! När vi lämnat köpcentrat för att luncha fick Sonia be för en rumänsk kvinna, som blev helad i ryggen och kände hetta i hela kroppen. Även hon utbrast “pesach-miracle” d v s påsk mirakel och bekräftade att hon blev fullt frisk. Efter falafellunch och ytterligare några helanden och intressanta möten med människor, gick vi hem och drack te och åt kaka. 

På eftermiddagen var det dags för dagens sightseeing tillsammans med Yoram  och vi åkte iväg till Magdala och Caparneum. Magdala var en ny plats som ett mexikanskt team håller på att gräva ut. Efter vi tittat klart på utgrävningarna, passerade vi volontärerna och Peter frågade dem alla på en gång “är det någon som har smärta i kroppen just nu?” De lyssnade intresserat, men deras chef såg dock illa berörd ut. Jag trodde nästan hon skulle avbryta oss, vilket hon inte gjorde. Det visade sig att de var kristna, en del var troligtvis katoliker, däribland en nunna.  Sedan var momentum nummer tre igång. 

Momentum i Magdala
Peter bad för en arabisk man som blev bättre i ryggen, men inte fullt ut helad. Sedan bad jag för en tjej som blev jätte glad först, när hon upptäckte att hon blev mycket bättre i ryggen. Inte heller det blev fullt ut bra, trots att jag bad flera gånger, men dock 80 % helad. Jag ropade därför till Gud, att få se klockrena helanden på studs. Då fick jag be för en kvinna med ont i varje finger, förutom långfingret. Jag befallde smärtan gå och det gjorde den på en gång. Vad glad jag blev!  Sedan bad Yoram för en person som blev helad och både Peter och jag botade flera.  Peter bad bl a för en tjej med stukad fot, som blev helad på direkten. Förunderlig nåd! Jag frågade om alla var troende och alla svarade ja. Den första mannen kom tillbaka och ville att Peter skulle be igen, men inget mer hände då heller. Då sade jag att han kunde testa om benen var lika långa, vilket de inte var. Peter befallde dem att bli lika långa och det blev dem. Han ställde sig upp och testade igen. Det visade sig att all smärta nu var borta. Halleluja! vilket momentum. Volontärerna var förundrade och tagna. Jesus klev in i deras värld på ett påtagligt sätt. Deras ansiktsuttryck var obetalbara. 

Sedan kom vi äntligen till Capaerneum och en mexikansk kvinna ställde sig framför Peter och ojade sig över smärta i ett knä. Peter ömkade sig över henne och bad och hon blev mycket bättre. Vi har precis ätit kvällsmat och sitter nu och importerar bilder till usb. Tina från Norge ringde och bekräftade sitt helande från allergi. Hon berättade att hon kan äta allt nu. Hon är fri från allergi efter jag bett för henne, när de var i Sverige. Vi bryter ny mark!”


Detta var ett av fyra momentum under Israelresan
 1. Arabiskt gäng efter kickstarten
 2. Druskvinnorna i Tiberias
 3. Volontärerna vid Magdala
 4. Judarna vid Jordanfloden Johannes döparens plats

“Tuesday’s activity would be to go to Caparneum on sightseeing, the city that we did not find, last time we were in Israel with my mother in law. First we went though a turn to Tiberias shopping malls, to see if God would lead us into everyday situations to preach Christ. It did not happen that much, except for a few healings, and when I fully began to despair, I met an elderly woman, who turned out to be mother to a Danish Jewish woman. She did not understand English, but pulled kindly me off into a small bookshop full of people, where the Danish daughter in law translated the odd question “Have you any pain in your body” into Hebrew. She had pain in the back and I could pray for her. I prayed maybe 10 times! She got better and better, until she became totally fine. The daughter in law exclaimed in English “Easter miracle” ie Easter miracle! When we left the mall to have lunch Sonia prayed for a Romanian woman who was healed in the back and felt the heat throughout the body. Although she exclaimed, “Pesach-Miracle” ie Easter miracle and confirmed that she was perfectly healthy. After falafel lunch and a few healings and interesting meetings with people, we went home and drank tea and ate cake.

In the afternoon it was time for the day’s sightseeing with Yoram and we went off to the Magdalene and Caparneum. Magdalene was a new place that a Mexican team is to dig out. After we finished watching the excavations, we passed the volunteers and Peter asked them all at once, “does anyone have pain in the body right now?” They listened with interest, but their boss however looked upset out. I almost thought she would interrupt us, which she did not. It turned out that they were Christians, some were probably Catholics, including a nun. Then the momentum number three started.

Momentum in Magdala
Peter prayed for an Arab man who was better in the back, but not fully healed. Then I prayed for a girl who was really happy at first, when she discovered that she was much better in the back. Nor does it became fully good, even though I prayed several times, but still 80% healed. I cried out to God, therefore, to see the bell-like healings on the bounce. Then I had to pray for a woman with pain in every finger except the middle finger. I commanded the pain to go and it did at one time. How happy I was! Since Yoram prayed for a person who was healed and both Peter and I healed many. Peter prayed, among other things for a girl with a sprained ankle, which was healed instantly. Amazing grace! I asked if all were believers and all said yes. The first man came back and wanted Peter to pray again, but nothing more happened back then either. Then I said that he could test if the legs were of equal length, which they were not. Peter commanded them to be as long and it did. He stood up and tried again. It turned out that all pain was now gone. Hallelujah! which momentum.

Then we finally came to Capaerneum and a Mexican woman stood in front of Peter and was sad over pain in one knee. Peter had compassion on her and prayed, and she was much better. We have just eaten supper and sit and are importing images to USB. Tina from Norway called and confirmed her healing from allergies. She told me that she can eat anything now. She is free from allergy after I prayed for her, when they were in Sweden. We are breaking new ground! ”

This was one of four momentum during Israel trip

 1. Arab gangs after the kick starter
 2. Drus women in Tiberias
 3. Volunteers at Magdala
 4. The Jews at the Jordan River John the Baptist’s place


 Leave a comment

..utdrag ur min dagbok från Tiberias, Israel. ..extract from My diary from Tiberias, Israel..

“Vi hade en härlig bönepromenad och sedan var det dags för frukost. Jag bad för Yorams mamman, som inte uppskattar det varma vädret här. Peter bad för pappan, som hade ryggvärk och blev bättre. Vi gick sedan ut på stan för att etablera kickstarten, för Sonia och Yoram. Det kändes lite hopplöst först,  då vi inte upplevde några stora under och  många inte ville att vi bad för dem. Det är visserligen inget ovanligt scenario, innan det bryter igenom. 

Det började sedan med en man, som hade ont i hela kroppen. Peter bad för honom och han blev helad från olika saker i axel, bröstet etc. Han blev väldigt tacksam.  Sen jag bad jag för en tjej med ont i foten,  som blev helad och även Sonia bad för en tjej med ont i foten, som blev helad. Peter bad vidare för en man med ryggsmärta, som blev helad. Men det kändes inte som några klockrena helanden. Efter det fick Sonia be för en kille med ryggvärk, som blev helad, men drog som en avlöning när vi sade JESUS. Hans tjej predikade jag dock länge för. Hon var öppen, men de trodde på Moses. Det kändes i hjärtat att Gud ville nå henne. 

Sedan hände det, momentumet som ibland inträffar. Det kom ett gäng äldre damer med vita slöjor och svarta dräkter till anklarna. De var tydligen druser som alla hade förlorat sina söner i något krig. De förstod hebreiska och Sonia och jag fick be för den ena efter den andra. Det var händer som inte kunde öppnas, som öppnades. Smärta i knä, fötter, rygg etc som försvann. Sonia fick även predika Kristus med ord. De var glada och pussade mig på kinderna i tacksamhet. 

Sedan bad Yoram för en man med gipsad arm, men inget verkade hända. Han blev arg när han hörde namnet JESUS. Peter avslutade med att be för en ung kille, som blev botad i ryggen och Yoram predikade för honom. Han tackade Elohim. Vi kom hem och fick god mat och nu ser vi på video och dricker te.”

Detta var ett av fyra momentum under Israelresan
 1. Arabiskt gäng efter kickstarten
 2. Druskvinnorna i Tiberias
 3. Volontärerna vid Magdala
 4. Judarna vid Jordanfloden Johannes döparens plats 

“We had a lovely prayer walk and then it was time for breakfast. I prayed for Yorams mother, who does not appreciate the warm weather here. Peter prayed for his father, who had backpain and got better. We then went out on the town to establish the kick start for Sonia and Yoram. It felt hopeless, when we first did not experience any great wonders and many did not want us praying for them. It is certainly nothing unusual scenario before it breaks through.
It then began with a man who had pain throughout the body. Peter prayed for him and he was healed from various things in the shoulder, chest, etc. He was very grateful. Then I prayed for one girl with a sore foot, which was healed and even Sonia prayed for a girl with a sore foot, which was healed. Peter prayed than for a man with back pain, which was healed. But it did not feel like some bell-like healings. After Sonia prayed for a guy with back pain, which was healed, but drew a salary when we said JESUS. His girlfriend I was preaching a long time for. She was open, but they believed in Moses. It felt in my heart that God wanted to reach her.
Then it happened, the momentum that sometimes occurs. There were a bunch of older ladies with white veils and black robes to the ankles. They were apparently Druze who all had losing sons in war. They understood Hebrew and Sonia and I had to pray for one after the other. There were hands that could not be opened, that opened. Pain in the knees, feet, back, etc. that disappeared. Sonia even got to preach Christ with words. They were happy and kissed me on the cheeks.
Then Yoram prayed for a man with a bandaged arm, but nothing seemed to happen. He became angry when he heard the name of Jesus. Peter concluded by praying for a young guy, who was cured in the back and Yoram preached to him. He thanked Elohim. We came home and got good food and now we see a video and drink tea. “
This was one of four momentum during Israel trip
 1. Arab gangs after the kick starter
 2. Drus women in Tiberias
 3. Volunteers at Magdala
 4. The Jews at the Jordan River John the Baptist’s place


Leave a comment

..utdrag ur min dagbok från Jaffa, Israel ..extract from My diary from Jaffa, Israel 

“Morgonen började bra med frukost på hotellet och sedan en bönepromenad med Peter. Därefter gick hela sällskapet ner till stranden och Mary tog hand om barnen, när vi inledde en kickstart för Yoram och Sonia på några stenar. Efter predikan, undervisning och vittnesbörd som grund, började vi gå ut och bota de sjuka.  Peter botade en kristen man från magont och sedan bad jag för en judinna som hade ont i ryggen. Kvinnan upplevde att smärtan drogs ur henne och blev så glad att hon fotograferade henne och mig tillsammans. Sonya bad för en kristen kvinna som hade ont i magen och blev botad. Sen ville hon pausa med barnen. Vi fick berätta de goda nyheterna för många, men inte be för så många. 


Sen började klockan gå mot lunch och vi mot restaurant och det blev sk kebab med fårkött – jätte gott! Då träffade vi på ett arabiskt gäng. Jag fick be för två tjejer, vilka inte ville vara med på bild och Peter inte fick be för. De blev så glada och förundrade speciellt den första, när de blev helade. Peter bad sedan för en kille med ont i axeln, som blev botad och är med på video. Även en annan man ville vara med på film och Yoram fick bota honom. Yoram fick predika på hebreiska för dem och berätta att det Jesus gjorde på Golgata även gäller deras sjukdomar. De sade att de är kristna och nu förundrade sådana.”

Detta var ett av fyra momentum under Israelresan
 1. Arabiskt gäng efter kickstarten
 2. Druskvinnorna i Tiberias
 3. Volontärerna vid Magdala
 4. Judarna vid Jordanfloden Johannes döparens plats 
“The morning started with breakfast at the hotel and then a prayer walk with Peter. Then went the whole party down to the beach and Mary took care of the kids, when we began a kickstart for Yoram and Sonia on some rocks. After preaching, teaching and testimony as the basis , we started to go out and cure the sick. Peter healed a Christian man from stomach pain and then I asked for a Jewess who had a sore back. The woman felt that the pain was pulled out of her and was so happy that she photographed her and me together. Sonia prayed for a Christian woman who had a stomach ache and was healed. Then she wanted to pause with the kids. We got to tell the good news to many, but did not pray for so many.

Then the clock began walking towards lunch and we to the restaurant and it was served kebab with mutton – really good! Then we met an Arab gang. I prayed for two girls, who did not want to be in the picture and Peter could not pray for. They were so happy and amazed especially the first one, when they got healed. Peter then prayed for a guy with a sore shoulder, which was cured and is featured on the video. While another man wanted to be on film and Yoram got to heal him. Yoram preached in Hebrew to them and told them what Jesus did at Calvary also applies to their illnesses. They said that they are Christians and now marveled ones. “

This was one of four momentum during Israel trip
 1. Arab gangs after the kick starter
 2. Drus women in Tiberias
 3. Volunteers at Magdala
 4. The Jews at the Jordan River John the Baptist’s place

Leave a comment

Varje människa har en berättelse. Each person has a story. 

Hur ointressant en person kan te sig för andra eller sig själv, så har varje människa en story; en berättelse att berätta. Varje människa har erfarenheter med sig i bagaget. Det finns en berättelse att berätta för andra. Ingen är för ointressant för att lyssna på. Vem är du? Vad kan du? Vad har du varit med om? Var är du på väg?

Frågor som kan poppa upp i huvudet:

 1. Var kommer hon ifrån?
 2. Varför tigger hon?
 3. Varför sjunger han utan sångröst?
 4. Hur kommer det sig att han är så framgångsrik?
 5. Vad tänker han på?
 6. Hur känns det att ha en så krokig näsa? 

Varje människa har en berättelse. Vill du berätta din? Vill du lyssna på min?

How uninteresting one person may seem to others or self, so that every man has a story; a story to tell. Every human being has experience in his luggage. There is a story to tell others. No one is too uninteresting to listen to. Who are you? What can you do? What have you experienced? Where are you going?

Questions that may pop up in your head:

 1. Where does she come from?
 2. Why does she beg?
 3. Why does he sing without singing voice?
 4. How is it that he is so successful?
 5. What is he thinking about?
 6. How does it feel to have such a crooked nose?

Every person has a story. Would you tell yours? Would you listen to mine?


1 Comment

Lärjungagrupp på stan. Disciple group in town. 

Min första lärjungagrupp, har varit kyrka på stan, i Uppsala city idag. Över en lunch läste vi bibelord om att vittna om Jesus och delade Jesus-berättelser från livet. Vi passade på att bekänna synder och be för varandra. Sedan gick vi ut på Jesu befallning att predika Kristus genom tecken och under. Att vara vittnen och dela den gåva vi fått – att tro. 

Det började bra då jag fick bota en muslimsk kvinna från muskelvärk och ont i axeln. Hon uttryckte stark glädje att vi frågade dem och inte uteslöt dem för att de var invandrare och muslimer. Jag sade att Jesus botat henne. Sedan fick Sanna be för en ung mans brustna hjärta och Kia för flickvännen, vilken hade huvudvärk pga baksmälla. Killen blev berörd och tjejen reagerade positivt på sitt helande. Om hon eller Kia var mest förvånad är svårt att säga. Båda var dock berörda och tacksamma. Kia bad även för Sanna som hade ont i huvudet. Efter två böner försvann huvudvärken. Vi träffade en skeptisk tjej på kyrkbänken utanför domkyrkan, som nog fick lite att tänka på. Hon blev botad från ont i axeln när jag bett några gånger för henne.

Vi tog sedan en paus i solen på bryggan och njöt av det vackra vårvädret. Efter en stund samtalade vi med fyra unga tonårstjejer, varav en höll på att konfirmera sig. Jag vittnade för dem om Jesus och vad han gjort på Golgata och även Kia berättade att hon valt Jesus äntligen i 40 årsåldern, även om hon hade konfirmerat sig i deras ålder. Jag fick ge två av dem biblar och alla fyra traktat och visitkort. Det var ett härligt möte. Sedan gick vi vidare och träffade tre unga killar. Jag frågade dem “kan jag ställa en fråga fast den är lite udda”? En av dem sade “har ni ont nånstans?” De hade fått frågan några gånger tidigare. Sanna bad för en av dem, som hade ont i ryggen. Han märkte ingen skillnad fastän hon bad 3 gånger, sedan blev hon envis och bad en gång till och då märkte han en klar förbättring. Vi tror att han blir helt bra. Ibland tar det lite tid.

Kia bad för en man som inte märke någon skillnad i axeln, vilket resulterade i att hon blev lite nedslagen. Själv kände jag att jag kommit förbi detta, min panna är hård och mitt hjärta är mjukt och Kristi kärlek driver mig att gå ut och öppna de blindas ögon, så att de kan se och vända om från mörker till ljus. Jag fick uppmuntra henne. Vi träffade även några systrar från Finland, jag bad för en av dem, som gick med kryckor. Hon kunde gå utan, men hade problem med knät. Hon sade att hon blev lite bättre, men jag blev besviken över att hon inte slängde kryckorna, efter jag bett för henne flera gånger. Jag vill se fler och större under och tecken. Jag vill se fler människor vända om till Gud. Fler människor bli döpta i vatten och Ande. Jag vill se en multiplicerande rörelse av lärjungar, som gör lärjungar. Vad vill du se?

My first disciple group, has been Church in town, in Uppsala City today. Over lunch we read the scriptures that testify of Jesus and shared Jesus stories from life. We took the opportunity to confess sins and pray for each other. Then we went out on Jesus’ command to preach Christ through signs and wonders. Being a witness and share the gift we received – to believe.

It started well when I healed a Muslim woman from muscle aches and a sore shoulder. She expressed strong satisfaction that we asked them and did not exclude them because they were immigrants and Muslims. I said that Jesus healed her. Then Sanna prayed for a young man’s broken heart and Kia for the girlfriend, who had a headache because of hangover. The guy was touched and the girl responded positively to the healing. If she or Kia was most surprised is hard to say. Both were touched and grateful. Kia also prayed for Sanna who had a headache. After two prayers disappeared the headache. We met a skeptical girl on the pew outside the cathedral, which probably got a bit to think about. She was healed of pain in the shoulder when I prayed a few times for her.

We then took a break in the sun on the pier, enjoying the beautiful spring weather. After a while, we talked with four young teenage girls, one of whom was about to be confirmed. I bore witness to them about Jesus and what He did on Calvary and even Kia told that she chose Jesus finally in her 40’s, even though she had confirmed herself in their age. I had to give two of them Bibles and all four treaties and business cards. It was a glorious meeting. Then we went and met three young boys. I asked them “Can I ask you a question though it is a bit odd”? One of them said, “have you hurt anywhere?” They had been asked a few times before. True asked for one of them, who had a sore back. He noticed no difference though she prayed three times, then she became stubborn and prayed again, and then he noticed a definite improvement. We think he will be perfectly fine. Sometimes it takes a little time.

Kia prayed for a man who did not notice any difference in the shoulder, which resulted in that she was a little disheartened. Personally, I felt that I got past this, my forehead is hard and my heart is soft and Christ’s love compels me to go out and open the eyes of the blind, so they can see and turn from darkness to light. I had to encourage her. We also met some sisters from Finland, I asked for one of them, who walked with crutches. She could go without, but had problems with his knee. She said she was a little better, but I was disappointed that she did not throw the crutches after I asked her several times. I want to see more and larger signs and wonders. I want to see more people turn to God. More people to be baptized in water and Spirit. I want to see a multiplying movement of disciples who make disciples. What do you want to see?


Leave a comment

Israel ska bli frälst. Israel shall be saved.

Precis som Josefs bröder inte kände igen honom första gången i Egypten, känner inte judarna igen Jesus idag. Josef var vid första besöket klädd och sminkad som en egyptier och vid andra besöket tog han av sig sminket och visade vem han var. Idag ser Jesus för sina bröder judarna ut som en engelsman, som en hednisk Jesus. Under två tusen år har bilden av Jesus anpassats till oss hedningar och rötterna till det judiska har ryckts upp. Nu behöver han “ta av sig sminket”  och framträda som den jude han är. 

Peter och jag har varit i Israel för att visa judarna vem Jesus verkligen är, en jude som älskar sitt folk. Guds Son som dött för sitt folk och hela världens synd, precis som ett oskyldigt lamm och på tredje dagen uppstått från de döda. Människosonen som kommer tillbaka för att etablelera ett evigt rike, när hans bröder judarna ser, att Han är den Messias som de väntar på. 

Yoram som vuxit upp i Israel och hans fru Sonia, kallade oss att vara kyrka med dem i det heliga landet 10 dagar. Vi skulle lärjungaträna dem att predika Kristus genom tecken och under och att sedan i vardagslivet leva ut det kristna livet tillsammans. Predika Kristus och dela Kristus med varandra. Vi bodde först på hotell i Jaffa två dagar och sedan hemma hos hans föräldrar i Tiberias resten av vistelsen. 

Vi började med att kickstarta dem i Jaffa och sedan fortsatte vi att gå ut några gånger i Tiberias för att det skulle bli etablerat i deras liv. Resten var bonus i vardagen, då vi var på sightseeing till olika platser, ibland tillsammans med hans pappa, som är en passionerad turistguide sen 30 år tillbaka. Vi fick vara med om några momentum som vi kallar det: ett var i Jaffa där vi mötte två arabiska par, nästa var i Tiberias när vi bad för ett gäng Druskvinnor, det tredje var i Magdala bland kristna volontärer och det sista var vid Jordanfloden, där Johannes döparen verkade, där Jesus fick beröra några judar. Jag kommer att skriva separata inlägg om var och en av dessa tillfällen.

Vi upplevde att judarna, speciellt de ortodoxt troende, var ett hårdnackat folk. Ungefär som det är beskrivet om fariséerna i Nya Testamentet. De judar som antingen var sekulära eller trodde på Gud var lite mer öppna för förslag. Men de hade alla en bild av kristna som förföljare av judar, t o m nazisterna gjorde faktiskt mycket i Jesu namn. De har fått se en förvrängd bild av Jesus, de senaste två tusen åren, då kyrkan tappat rötterna till det judiska mer och mer. Nu vill vi visa dem Jesu rätta ansikte och tror att det är vår kallelse som bröder i Kristus att vinna dem för Gud. De ska inte konvertera, men se att Jesus är den Messias de väntat på. De har en slöja för ansiktet som faller bara genom Kristus.

2 Corinthians 3:12-16

Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort.

Fortsättning följer.

Just as Joseph’s brothers did not recognize him the first time in Egypt, the jews do not recognize Jesus today. Joseph was the first visit dressed and made-up like an Egyptian, and at the second visit he took off his makeup and showed who he was. Today sees Jesus for their brethren the Jews as an Englishman, who was a pagan Jesus. For two thousand years the image of Jesus brought to us Gentiles and the roots of the Jewish has been pulled up. Now he needs to “take off the make-up” and appear as the Jew he is.

Peter and I have been to Israel to show the Jews who Jesus really is, a Jew who loves His people. The Son of God who died for His people and the whole world’s sin, just like an innocent lamb, and on the third day rose from the dead. Son of man coming back to establish an everlasting kingdom, when his brethren the Jews see that He is the Messiah they are waiting for.

Yoram who grew up in Israel and his wife Sonia, called us to be church with them in the Holy Land for 10 days. We would disciple them to preach Christ through signs and wonders, and then in everyday life to live out the Christian life together. Preach Christ and share Christ with each other. We first stayed at a hotel in Jaffa two days and then at the home of his parents in Tiberias rest of the stay.

We started with a kick start in Jaffa and then we proceeded to go out a few times in Tiberias for it to be established in their lives. The rest was a bonus in everyday life when we were out sightseeing to various places, sometimes together with his father, who is a passionate tourist guide since 30 years. We got to experience some momentum as we call it: one was in Jaffa where we met two Arab couples, the next was in Tiberias when we prayed for a bunch of Drus women, the third was in Magdala among Christian volunteers, and the last was at the Jordan River, where John the Baptist appeared, where Jesus did touch some Jews. I will write a separate post about each of these occasions.

We experienced that the Jews, especially the orthodox believer, was a stiff-necked people. Much like it’s described of the Pharisees in the New Testament. The Jews who were either secular or believers in God was a bit more open to suggestions. But they all had a picture of Christians as persecutors of Jews, even the Nazis did in fact a lot in the name of Jesus. They have seen a distorted image of Jesus, the last two thousand years, when the church lost the roots of the Jewish more and more. Now we want to show them the true face of Jesus and believe it is our vocation as brothers in Christ to win them over to God. They should not convert, but see that Jesus is the Messiah they waited. They have a veil for the face that just falls through Christ.

2 Corinthians 3:12-16

Since we have such a hope, we are very bold, not like Moses, who would put a veil over his face so that the Israelites might not gaze at the outcome of what was being brought to an end. But their minds were hardened. For to this day, when they read the old covenant, that same veil remains unlifted, because only through Christ is it taken away. Yes, to this day whenever Moses is read a veil lies over their hearts. But when one turns to the Lord, the veil is removed.

To be continued.

<

p style=”color:rgba(0,0,0,0.701961);font-family:UICTFontTextStyleBody;font-size:17px;line-height:normal;text-decoration:-webkit-letterpress;”>